Postupak : 2015/2204(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0119/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0119/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.58
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0194

IZVJEŠĆE     
PDF 601kWORD 114k
12.4.2016
PE 571.620v01-00 A8-0119/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.

(2015/2204(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.

(2015/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.

(2015/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(12),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(13),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(14), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(15),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(16),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.

(2015/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL (Zajedničko poduzeće) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

B.  budući da bi javno-privatnim partnerstvima za elektroničke komponente i sustave trebalo povezati financijska i tehnička sredstva koja su nužna kako bi se svladala složenost sve bržeg razvoja inovacija u tom području;

C.   budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014(17)kako bi zamijenilo Zajedničko poduzeće ENIAC (Eniac) i Zajedničko poduzeće ARTEMIS (Artemis) i postalo njihov pravni sljednik;

D.   budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice i zemlje koje su okvirnom programu Obzor 2020. pristupile na dobrovoljnoj osnovi te, kao privatni članovi, udruženja koja predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europskoj uniji; budući da Zajedničko poduzeće treba biti otvoreno za pristup novim članovima;

E.   budući da je za procjenu ukupnog učinka Zajedničkog poduzeća potrebno uzeti u obzir ne samo ulaganja Unije i država koje sudjeluju u Zajedničkom poduzeću, nego i ulaganja drugih pravnih osoba kojima se doprinosi ostvarivanju njegovih ciljeva; budući da se procjenjuje da će ta ukupna ulaganja iznositi najmanje 2 340 000 000 EUR;

F.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država članica koje sudjeluju u Zajedničkom poduzeću i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

G.   budući da, u cilju optimalnog korištenja sredstava dostupnih za istraživanje, prelazak sa zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS na Zajedničko poduzeće ECSEL trebalo uskladiti i sinkronizirati s prelaskom sa Sedmog okvirnog programa(18) (FP7) na okvirni program Obzor 2020.;

Općenito

1.  napominje da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. daje previše općenitih, a malo konkretnih primjedbi; stoga traži da se provede revizija koja će se posebno usredotočiti na godišnje financijske rezultate te na status višegodišnjih projekata, što uključuje i jasno predstavljene podatke o izvršenju proračuna za tu godinu i za prethodne godine, odnosno na njima postignute rezultate i njihovu provedbu;

2.  napominje da su informacije navedene u izvješću o upravljanju proračunom i financijama Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. bile nedovoljno usklađene i često nepotpune; napominje da bi Komisija trebala dati smjernice u pogledu obilježja i sadržaja tog izvješća;

3.  prima na znanje da je u program rada Revizorskoga suda za 2016. uvršteno tematsko izvješće o reviziji uspješnosti zajedničkih poduzeća.

Upravljanje proračunom i financijama

4.  potvrđuje na temelju izvješća Suda da računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 27. lipnja 2014. do 31. prosinca 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

5.  prima na znanje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. uključuje odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 160 114 500 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 104 144 250 EUR;

6.  izražava žaljenje zbog nedostatka informacija o doprinosima u naravi i u gotovini; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća uključi odredbe o postupku evaluacije i razinama doprinosa isplaćenih u naravi i u gotovini, odvojeno za Sedmi okvirni program i za program Obzor 2020.;

7.  prima na znanje da su programi Zajedničkog poduzeća koji se financiraju u sklopu Sedmog okvirnog programa i dalje u tijeku; potiče Zajedničko poduzeće da pažljivo planira proračun uzimajući u obzir usporednost postupaka;

8.  na temelju godišnjih financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. potvrđuje da je u praksi pripremljen mehanizam za provedbu obveza predviđenih administrativnim sporazumima Zajedničkog poduzeća, na način da je uveden poseban obrazac za izvještavanje pod nazivom „potvrda o završetku projekta”; primjećuje da je Zajedničko poduzeće uvelo takav obrazac u djelovanje nacionalnih tijela za financiranje;

9.  potvrđuje na temelju podataka Zajedničkog poduzeća da je ono tijekom 2014. razvilo kontrolni popis kojim su obuhvaćeni ključni elementi sustava jamstava te da je tijesno surađivalo s nacionalnim tijelima za financiranje u svrhu procjene jamstava koja pružaju nacionalni sustavi; primjećuje da je procjena izvršena za pet dionika, čime je obuhvaćeno 54,2 % bespovratnih sredstava koje je dodijelilo Zajedničko poduzeće, te da je proveden pregled još jednog dionika, čime je obuhvaćeno 18,9 % bespovratnih sredstava koje je dodijelilo Zajedničko poduzeće, iako o njemu u trenutku revizije još nisu bili dostupni ažurirani podaci;

10.primjećuje da je Zajedničko poduzeće procijenilo da stopa preostale pogreške iznosi 0,73 %; međutim, napominje da Zajedničko poduzeće nije navelo koliko je transakcija obuhvaćeno tijekom izračuna te stope; stoga od Zajedničkog poduzeća traži da dostavi taj podatak;

11.  napominje da je, unatoč svemu prethodno navedenom, Revizorski sud dao uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom, s obzirom na to da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne sadrže postupke kojima bi se u praksi provodila revizija ex post;

12.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje, zbog različitih metodologija kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje, a zbog kojih Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka, nije bilo moguće zaključiti jesu li revizije ex post djelotvorne; napominje da ta tehnička poteškoća ne rezultira negativnim mišljenjem Revizorskog suda, već mu ona iz razumljivih razloga onemogućuje potvrditi zakonitost i pravilnost transakcija bez izražavanja zadrške. napominje također da Zajedničko poduzeće potvrđuje da je na temelju svoje opsežne procjene nacionalnih sustava jamstva došlo do zaključka da ti sustavi mogu ponuditi razumnu razinu zaštite financijskih interesa njegovih članova;

13.  primjećuje da Zajedničko poduzeće smatra da nacionalni postupci pružaju razumno jamstvo u smislu zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, unatoč suprotnim izvješćima različitih institucija Unije, uključujući tijelo nadležno za davanje razrješnice; traži od Zajedničkog poduzeća da, nakon ocjene postupaka koje primjenjuju nacionalna tijela za financiranje, pozove ta tijela da podnesu pisanu izjavu o tome da provedba nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

14.  napominje da izvješće Revizorskog suda sadrži i uvjetno mišljenje zbog nedostatnih informacija za izračun ponderirane stope pogreške ili stope preostalih pogrešaka nakon revizija ex post nacionalnih tijela za financiranje; poziva Revizorski sud da prikupi dodatne i potrebne dokumente i informacije, koje Zajedničko poduzeće nema ovlasti tražiti od nacionalnih revizijskih tijela ili nacionalnih nadležnih odjela, u skladu s odredbama članka 287. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; usto poziva Revizorski sud da se tim dodatnim dokumentima i dodatnim informacijama služi kao alternativnim načinom za pravdanje svojega mišljenja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svojoj ocjeni tih dodatnih elemenata;

15.  primjećuje da je upravni odbor do kraja financijske godine proveo znatne izmjene proračuna koje su dovele do povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze na 158 200 000 EUR; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi podrobne informacije o kriterijima na kojima se temeljila donošenje tako značajne financijske odluke;

16.  potvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za obveze za operativne aktivnosti iznosila 99,7 %; međutim, primjećuje da su odobrena sredstva za preuzete obveze potpisana na globalnoj razini, što znači da još nije potpisan nijedan odgovarajući sporazum o bespovratnim sredstvima; smatra da se, s obzirom na nepostojanje jasne podjele između podataka o provedbi Sedmog okvirnog programa i programa Obzor 2020., tim pokazateljima ne jamči stvarna ocjena uspješnosti; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća zasebno uključi informacije o izvršenju proračuna u sklopu Sedmog okvirnog programa i u sklopu Obzora 2020.; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o trenutačnom stanju i eventualnom napretku postignutom u tom smislu;

17.  napominje da podaci o provedbi Sedmog okvirnog programa i programa Obzor 2020. nisu jasno odvojeni zbog toga što do kraja 2014. nije potpisan ni jedan ugovor o provedbi za program Obzor 2020., pa stoga nije bilo ni plaćanja; poziva Revizorski sud da svom izvješću za 2015. godinu pruži odvojene podatke o izvršenju proračuna za Sedmi okvirni program i za program Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće da te podatke pruži u svom izvješću o upravljanu proračunom i financijama za 2015.;

18.  podupire inicijativu Zajedničkog poduzeća da pokrene suradnji s manjim dionicima te da proširi područje primjene postupaka ocjenjivanja dodjele bespovratnih sredstava kako bi se njime obuhvatilo 90 % dodijeljenih bespovratnih sredstava; poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s provođenjem ocjenjivanja kako bi se njime postigla 100 % pokrivenost svih dodijeljenih sredstava te da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu tijekom financijske godine 2016.;

19.  ističe da je Zajedničko poduzeće u lipnju 2014. preuzelo djelatnosti zajedničkih poduzeća Eniac i Artemis; napominje da ne postoji dovoljno jasnih informacija o statusu provedbe projekata Zajedničkog poduzeća (razina plaćanja ili plan plaćanja za sljedeće godine);

20.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće izvršilo procjenu razine doprinosa u naravi; međutim, primjećuje da se na temelju dostupnih informacija ne može utvrditi jesu li članovi ispunili svoje obveze u pogledu Sedmog okvirnog programa;

Pravni okvir

21.  ponovno upućuje svoj zahtjev da Revizorski sud predstavi potpunu i primjerenu financijsku procjenu prava i obveza Zajedničkog poduzeća za razdoblje do datuma početka djelovanja Zajedničkog poduzeća(19);

Unutarnja revizija

22.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela procjenu rizika Zajedničkog poduzeća; ističe da su četiri stavke ocijenjene kao stavke „dalekosežnog učinka / visokog rizika”;

23.  traži da Zajedničko poduzeće tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi detaljne informacije o upravljanju rizicima neizravnih troškova za konkretne mjere poduzete u svjetlu suradnje s Komisijom u svrhu pronalaska alternativnih mehanizama, kao i o daljnjim mogućnostima konvergencije u računovodstvenim postupcima kako bi se izbjegao rizik od dvostrukog ili trostrukog knjigovodstva i izvještavanja i s tim povezano dodatno financijsko opterećenje;

24.  traži da Zajedničko poduzeće tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi najnovije podatke o donošenju i provedbi strategije za borbu protiv prijevara;

25.  prima na znanje da će Zajedničko poduzeće provesti strategiju revizije usklađenu sa standardnim postupcima programa Obzor 2020.; zahtijeva da Zajedničko poduzeće tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvješće u kojima se detaljno navode kriteriji za provedbu takve strategije, njeni temelji i procjena djelotvornosti takve strategije;

Sustavi unutarnjeg nadzora

26.  primjećuje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća uspostavio službu za unutarnju reviziju te da je odobrio povezanu internu povelju; nadalje, na temelju godišnjih financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća napominje da dva standarda unutarnjeg nadzora još nisu u potpunosti provedena i da neke postupke još treba ažurirati;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

27.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Zajedničko poduzeće donijelo sveobuhvatnu politiku sprječavanja sukoba interesa; međutim, podsjeća da izjave članova upravnog odbora o sukobu interesa još nisu objavljene;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

28.  pozdravlja napredak koji je Zajedničko poduzeće poduzelo u pogledu praćenja i izvješćivanja; međutim, primjećuje da je, kako bi ispunili zahtjevi iz programa Obzor 2020. te javnost bolje informirala o rezultatima Sedmog okvirnog programa, potrebno uložiti dodatan napor i ostvariti tješnju suradnju s Komisijom; osim toga, primjećuje da Zajedničko poduzeće treba poboljšati sustavno informiranje o rezultatima istraživanja; zahtijeva da Zajedničko poduzeće poduzme potrebne mjere za postizanje sukladnosti s prethodno navedenim te da o tome obavijesti tijelo zaduženo za davanje razrješnice;

29.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće objavilo Izvješće o društveno-gospodarskom učinku djelatnosti zajedničkog poduzeća ECSEL;

30.  podsjeća na to da je tijelo nadležno za davanje razrješnice prethodno zatražilo da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o sposobnosti zajedničkih poduzeća da, zajedno sa svojim privatnim partnerima, zajamče dodanu vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih programa(20).

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

SL C 422, 17.12.2015., str. 80.

(2)

SL C 422, 17.12.2015., str. 81.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 30, 4.2.2008., str. 21.

(5)

SL L 30, 4.2.2008., str. 52.

(6)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(7)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(8)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(9)

SL C 422, 17.12.2015., str. 80.

(10)

SL C 422, 17.12.2015., str. 81.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 30, 4.2.2008., str. 21.

(13)

SL L 30, 4.2.2008., str. 52.

(14)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(15)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(16)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(17)

  Uredba Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća ECSEL (SL L 169, 7.6.2014., str. 152.).

(18)

  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).

(19)

  Postupak davanja razrješnice za 2013. - dokumenti A8-0103 /2015 ARTEMIS i A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Postupak davanja razrješnice za 2013. - dokumenti A8-0103/2015 ARTEMIS i A8-0104/2015 ENIAC.

Pravna napomena