Procedūra : 2015/2204(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0119/2016

Pateikti tekstai :

A8-0119/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.58
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0194

PRANEŠIMAS     
PDF 679kWORD 114k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2204(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0119/2016),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(12),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(13),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(14), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(15),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(16),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0119/2016),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0119/2016),

A.  kadangi bendroji įmonė ECSEL (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d. kaip bendroji įmonė, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi elektroninių komponentų ir sistemų srities viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė turėtų sutelkti finansines ir technines priemones, kurios yra būtinos norint neatsilikti nuo šioje srityje nuolat spartėjančio inovacijų plėtros tempo;

C.  kadangi pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014(17) Bendroji įmonė buvo įsteigta tam, kad pakeistų bendrąją įmonę ENIAC (ENIAC) ir bendrąją įmonę ARTEMIS (ARTEMIS);

D.  kadangi Bendrosios įmonės nariai savanorišku pagrindu yra Sąjunga, valstybės narės ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys, asociacijos, kaip privatūs nariai, atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje; kadangi Bendroji įmonė turėtų būti atvira naujiems nariams;

E.   kadangi vertinant bendrą Bendrosios įmonės poveikį turėtų būti atsižvelgta į visų kitų nei Sąjunga juridinių subjektų ir Bendrosios įmonės veikloje dalyvaujančių valstybių, prisidedančių prie Bendrosios įmonės tikslų, investicijas; kadangi tikimasi, kad bendra tų investicijų suma sieks bent 2 340 000 000 EUR;

F.  kadangi numatomi įnašai į Bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, Bendrosios įmonės veikloje dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

G.  kadangi siekiant užtikrinti kuo geriausią moksliniams tyrimams skirtų lėšų panaudojimą perėjimas nuo ENIAC ir ARTEMIS prie Bendrosios įmonės turėtų būti suderintas ir vykti tuo pačiu metu kaip ir perėjimas nuo Septintosios bendrosios programos(18) prie programos „Horizontas 2020“;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pateikiama pernelyg daug aptakių pastabų ir joje trūksta praktiškų ir konkrečių pastabų; todėl ragina atlikti auditą daugiau dėmesio skiriant metinei finansinei veiklai, daugiamečių projektų įgyvendinimo statusui, įskaitant aiškų atitinkamų metų ir praėjusių metų biudžeto įgyvendinimo pristatymą, ir jų rezultatams bei įgyvendinimui;

2.  pažymi, kad informacija, pateikta Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje buvo nepakankamai suderinta ir dažnai neišsami; pažymi, kad Komisija turi pateikti pastabas dėl ataskaitos pobūdžio ir turinio;

3.  pažymi, kad į 2016 m. Audito Rūmų darbo programą įtraukta specialioji ataskaita dėl Bendrųjų įmonių veiklos audito;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pareiškia, kad Bendrosios įmonės ataskaitose už 2014 m. birželio 27 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpį jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiu laikotarpiu susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, yra pateikti teisingai visais reikšmingais aspektais;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2014 finansinių metų biudžete buvo numatyta 160 114 500 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 104 144 250 EUR mokėjimų asignavimų;

6.  apgailestauja dėl informacijos, susijusios su nepiniginiais ir piniginiais įnašais, trūkumo; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas atskirai įtraukti su nepiniginių ir piniginių įnašų į Septintąją bendrąją programą ir į programą „Horizontas 2020“ vertinimo procedūra ir lygiu susijusias nuostatas;

7.  pažymi, kad pagal Septintąją bendrąją programą finansuojamos Bendrosios įmonės programos dar vykdomos; ragina Bendrąją įmonę kruopščiai planuoti savo biudžetą, deramai atsižvelgiant į lygiagretų procesą;

8.  remdamasis Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Bendrosios įmonės metinės ataskaitos) duomenimis nurodo, kad siekiant įgyvendinti įsipareigojimus, nustatytus administraciniuose susitarimuose, buvo taikomos praktinės nuostatos, pateikiant tam tikrą ataskaitų teikimo formą „projekto pabaigos sertifikatas“; pažymi, kad Bendroji įmonė pristatė tokią formą nacionalinio finansavimo institucijoms (NFI);

9.  pripažįsta, kad Bendroji įmonė 2014 m. parengė kontrolinį sąrašą, į kurį buvo įtraukti esminiai patikinimo sistemos elementai, ir įsitraukė į intensyvius mainus su NFI tam, kad būtų galima įvertinti nacionalinių sistemų patikinimo lygį; pažymi, kad buvo atliktas penkių prisidedančių objektų, sudarančių 54,2 proc. Bendrosios įmonės skirtų dotacijų, vertinimas, ir kad buvo atlikta dar vieno prisidedančio objekto, sudarančio 18,9 proc. Bendrosios įmonės skirtų dotacijų, peržiūra, nors jo atnaujinimas atliekant auditą dar buvo nebaigtas;

10.  pažymi, kad Bendroji įmonė apskaičiavo 0,73 proc. likutinį klaidų lygį; vis dėlto pastebi, kad Bendroji įmonė nepateikė sandorių tokiam klaidų lygiui apskaičiuoti skaičiaus; todėl prašo jos pateikti tokią informaciją;

11.  nurodo, jog nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl pagal metines sąskaitas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, remiantis tuo, kad su NFI pasirašytuose administraciniuose susitarimuose nėra nustatytos praktinės ex post auditų nuostatos;

12.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos teiginį, kad Bendroji įmonė neįvertino iš nacionalinių finansavimo institucijų gautų užbaigtų projektų sąnaudų audito ataskaitų kokybės; taip pat pažymi, kad po trijų NFI audito strategijų vertinimo nebuvo įmanoma padaryti išvados, ar ex post auditai yra veiksmingi dėl skirtingų NFI taikomų metodikų, kurios neleido Bendrajai įmonei apskaičiuoti patikimo klaidų lygio svertinio vidurkio arba likutinio klaidų lygio; pažymi, kad vis dėlto žinodami apie šią techninę kliūtį Audito Rūmai nepareiškė neigiamos nuomonės, tačiau visai pagrįstai operacijų teisėtumo ir tvarkingumo negalėjo besąlygiškai patvirtinti nepateikdami pastabos; taip pat pažymi, jog Bendroji įmonė patvirtino, kad atlikus nuodugnius nacionalinių sistemų patikimumo vertinimus buvo nustatyta, jog šios sistemos užtikrina pakankamai gerą Bendrosios įmonės narių finansinių interesų apsaugą;

13.  pažymi, kad, Bendrosios įmonės nuomone, nacionalinės procedūros suteikia pakankamą patikinimą dėl susijusių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nepaisant kelių ataskaitų iš skirtingų Sąjungos institucijų, įskaitant biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją; ragina bendrąją įmonę, įvertinus nacionalinių institucijų taikomas procedūras, paraginti nacionalines institucijas pateikti raštišką patvirtinimą, kad nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pakankamą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą;

14.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje paskelbta sąlyginė nuomonė, kurioje akcentuojama, jog nebuvo pateikta reikiamos informacijos, reikalingos apskaičiuoti patikimam klaidų svertiniam vidurkiui ar likutiniam klaidų lygiui NFI atlikus ex post auditus; ragina Europos Audito Rūmus surinkti reikiamus papildomus dokumentus ir informaciją, kurių Bendroji įmonė neturi įgaliojimų reikalauti iš nacionalinių audito įstaigų arba nacionalinių kompetentingų departamentų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalies nuostatas; be to, ragina Audito Rūmus pasinaudoti šiais papildomais dokumentais ir šia papildoma informacija kaip alternatyviu būdu savo nuomonei pagrįsti ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių papildomų elementų įvertinimą;

15.  pažymi, kad iš esmės taisomąjį biudžetą, kuriame įsipareigojimų asignavimai padidinti iki 158 200 000 EUR, valdyba įvykdė iki finansinių metų pabaigos; ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamią informaciją, susijusią su kriterijais, taikomais vykdant tokį svarbų finansinį sprendimą;

16.  nurodo, kad veiklos įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 99,7 proc.; tačiau pažymi, kad įsipareigojimų asignavimai buvo pasirašyti pasauliniu lygmeniu ir todėl atitinkami dotacijų susitarimai dar nėra pasirašyti; mano, kad nesant aiškaus informacijos, susijusios su Septintosios bendrosios programos ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu, atskyrimo, tais rodikliais neužtikrinamas realus veiklos vertinimas; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti informaciją, susijusią su Septintosios bendrosios programos ir atskirai programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymu; prašo Bendrosios įmonės informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie esamą padėtį ir bet kokią pažangą šiuo atžvilgiu;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo aiškiai atskirta Septintosios bendrosios programos ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo informacija, nes iki 2014 metų pabaigos nebuvo pasirašyta jokių sutarčių, susijusių su programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu, todėl nebuvo vykdoma jokių mokėjimų; prašo Audito Rūmų savo 2015 m. ataskaitoje pateikti atskirą informaciją apie Septintosios bendrosios programos ir programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymą; ragina Bendrąją įmonę savo 2015 m. ataskaitoje apie biudžeto ir finansų valdymą pateikti šią informaciją;

18.  palaiko Bendrosios įmonės iniciatyvą bendradarbiauti su mažesniais prisidedančiais subjektais ir išplėsti dotacijų vertinimo aprėptį, siekiant įtraukti 90 proc. skiriamų dotacijų; ragina Bendrąją įmonę tęsti savo vertinimą tam, kad visų dotacijų aprėptis pasiektų 100 proc., ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, įvykdytą 2015 ir 2016 finansiniais metais;

19.  pažymi, kad Bendroji įmonė perėmė ENIAC ir ARTEMIS veiklą 2014 m. birželio mėn.; pažymi, kad nepakanka aiškios informacijos, susijusios su Bendrosios įmonės projektų įgyvendinimo statusu (mokėjimų lygis, kitų metų mokėjimų planas);

20.  palankiai vertina Bendrosios įmonės nepiniginių įnašų lygio vertinimą; tačiau pažymi, kad siekiant nustatyti, ar nariai pasiekė tikslą, susijusį su Septintąja bendrąja programa, nepakanka informacijos;

Teisinė sistema

21.  dar kartą ragina Audito Rūmus pateikti išsamų ir tinkamą finansinį Bendrosios įmonės teisių ir prievolių vertinimą, apimantį laikotarpį iki Bendrosios įmonės veiklos pradžios datos(19);

Vidaus auditas

22.  pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba atliko Bendrosios įmonės rizikos vertinimą; pažymi, jog keturi punktai buvo įvertinti kaip „didelio poveikio (aukštos rizikos)“;

23.  prašo Bendrosios įmonės pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamią informaciją, susijusią su netiesioginių išlaidų dėl konkrečių priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į darbą su Komisija, siekiant sukurti alternatyvius mechanizmus, rizikos valdymu, taip pat su kitomis galimybėmis, susietomis apskaitos procedūrose, siekiant išvengti potencialios dvigubos ar trigubos buhalterinės apskaitos ir ataskaitų rengimo rizikos ir finansinės naštos, kurią galimai sukeltų tokia apskaita;

24.  prašo Bendrosios įmonės atnaujinti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikiamą informaciją apie kovos su sukčiavimu strategijos priėmimą ir įgyvendinimą;

25.  pripažįsta, kad Bendroji įmonė įgyvendins auditavimo strategiją, suderintą su standartinėmis programos „Horizontas 2020“ procedūromis; prašo, kad Bendroji įmonė pateiktų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą, kurioje būtų išsamiai išdėstyti tokios strategijos vykdymo kriterijai, taip pat tokios strategijos pagrindimas ir veiksmingumo vertinimas;

Vidaus kontrolės sistemos

26.  pažymi, kad Bendrosios įmonės valdyba nustatė vidaus audito struktūrą ir patvirtino atitinkamus vidaus audito nuostatus; taip pat pažymi, kad remiantis Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų duomenimis du vidaus kontrolės standartai dar nebuvo visiškai įgyvendinti, o tam tikras procedūras dar reikia atnaujinti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

27.  su malonumu pažymi, kad Bendroji įmonė patvirtino išsamią politiką, skirtą išvengti interesų konfliktų; tačiau prisimena, kad valdybos nario interesų konflikto pareiškimai netapo viešai pasiekiami;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėsena ir duomenų teikimas

28.  palankiai vertina Bendrosios įmonės pažangą stebėsenos ir ataskaitų teikimo srityje; tačiau pažymi, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Komisija norint atitikti programos „Horizontas 2020“ reikalavimus ir kad būtų labiau prisidedama prie Septintosios pagrindų programos rezultatų sklaidos; taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė turėtų didinti sisteminę mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą; prašo, kad Bendroji įmonė imtųsi reikiamų priemonių tam, kad ateityje būtų laikomasi minėtų reikalavimų, ir kad šiuo atžvilgiu informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

29.  palankiai vertina Bendrosios įmonės išleistą pranešimą apie socialinį ir ekonominį bendrosios įmonės ECSEL veiklos poveikį;

30.  primena, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija jau anksčiau prašė, kad Audito Rūmai parengtų specialią ataskaitą apie bendrųjų įmonių galimybes kartu su privačiais partneriais užtikrinti Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programų papildomą naudą ir veiksmingą vykdymą(20).

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 80.

(2)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 81.

(3)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

(5)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(6)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(7)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(8)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(9)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 80.

(10)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 81.

(11)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

(13)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(14)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(15)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(16)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(17)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 561/2014 dėl bendrosios įmonės ECSEL įsteigimo (OL L 169, 2014 6 7, p. 152).

(18)

  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 6).

(19)

  2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra – dokumentai A8-0103/2015 ARTEMIS ir A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra – dokumentai A8-0103/2015 ARTEMIS ir A8-0104/2015 ENIAC.

Teisinis pranešimas