Postup : 2015/2204(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0119/2016

Predkladané texty :

A8-0119/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.58
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0194

SPRÁVA     
PDF 537kWORD 116k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2013(8)

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(10), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(12),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(13),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2013(16)

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2016),

A.  keďže 7. júna 2014 bol založený spoločný podnik ECSEL (ďalej len „spoločný podnik“) ako spoločný podnik v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to s cieľom vykonávať STI pre elektronické súčasti a systémy pre vedúce postavenie Európy na obdobie do 31. decembra 2024;

B.  keďže partnerstvo verejného a súkromného sektora v oblasti elektronických súčasti a systémov by malo spojiť finančné a technické prostriedky potrebné na zvládnutie zložitého procesu stále rýchlejšieho tempa inovácií v tejto oblasti;

C.   keďže nariadením Rady (EÚ) č. 561/2014(17) sa založil spoločný podnik, ktorý sa stal následníkom spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS;

D.   keďže členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty a krajiny pridružené k programu Horizont 2020 na základe dobrovoľnosti a združenia členov zo súkromného sektora zastupujúcich svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických súčasti a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov,

E.   keďže pri hodnotení celkového vplyvu spoločného podniku by sa mali zohľadniť aj investície iných právnických osôb než Únie a štátov zúčastňujúcich sa na spoločnom podniku, ktoré prispievajú k jeho cieľom; keďže celkové investície dosiahnu podľa odhadov najmenej 2 340 000 000 EUR;

F.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by za celé obdobie programu Horizont 2020 mal podľa predpokladov predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok štátov zúčastňujúcich sa na spoločnom podniku 1 170 000 000 EUR a príspevok členov zo súkromného sektora 1 657 500 000 EUR;

G.   keďže prechod zo spoločných podnikov ENIAC a Artemis na spoločný podnik ECSEL by mal byť zosúladený a synchronizovaný s prechodom zo siedmeho rámcového programu(18) (RP7) na program Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum;

Všeobecne

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol priveľa všeobecných poznámok na úkor použiteľných a konkrétnych poznámok; požaduje preto, aby sa uskutočnil audit, ktorý by sa cielenejšie zameriaval na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov vrátane jasnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch, a tiež na ich výsledky a využívanie;

2.  konštatuje, že informácie, ktoré sa uvádzali v správe spoločného podniku o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2014, neboli zjednotené a často boli neúplné; konštatuje, že je potrebné, aby Komisia vydala usmernenia k povahe a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  uznáva, že podľa správy Dvora audítorov ročná účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 27. júna do 31. decembra 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

5.  berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 160 114 500 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 104 144 250 EUR;

6.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; žiada Dvor audítorov, aby v budúcich správach uviedol údaje o postupe hodnotenia a o výške nepeňažných a hotovostných príspevkov do RP7 a programu Horizont 2020 oddelene;

7.  konštatuje, že programy spoločného podniku financované v rámci RP7 stále prebiehajú; nabáda spoločný podnik, aby plánoval svoj rozpočet starostlivo a zohľadňoval pritom paralelné procesy;

8.  berie na vedomie, že podľa účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „účtovnej závierky spoločného podniku“) sa prijali praktické opatrenia s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z administratívnych dohôd spoločného podniku zavedením osobitného formulára správ typu osvedčenia o ukončení projektu; berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol takýto formulár pre vnútroštátne orgány financovania;

9.  berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2014 vypracoval kontrolný zoznam zahŕňajúci základné prvky systému overovania a zapojil sa do intenzívnych výmen s vnútroštátnymi orgánmi financovania, aby vyhodnotil vierohodnosť vnútroštátnych systémov; konštatuje, že sa ukončilo hodnotenie piatich prispievateľov, čo predstavuje 54,2 % grantov udelených spoločným podnikom, a že bol posudzovaný aj ďalší prispievateľ (18,9 % grantov), ale v čase auditu neboli ešte k dispozícii najnovšie informácie;

10.  berie na vedomie, že zostatková chybovosť je na úrovni 0,73 %; poznamenáva však, že spoločný podnik neudáva, z koľkých transakcií vychádza výpočet tejto chybovosti; žiada ho preto o poskytnutie tejto informácie;

11.  upozorňuje, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania (NFA) o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex post;

12.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po hodnotení stratégií auditu troch vnútroštátnych orgánov financovania nebolo možné posúdiť, či audity ex post fungujú účinne, keďže vnútroštátne orgány financovania používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zvyškovú chybovosť; konštatuje, že Dvor audítorov síce kvôli tomuto technickému problému neprijal negatívne stanovisko, je však pochopiteľné, že mu zabraňuje v tom, aby bez uvedenia výhrad potvrdil zákonnosť a riadnosť operácií; dodáva, že spoločný podnik potvrdil, že z jeho rozsiahleho hodnotenia vierohodnosti vnútroštátnych systémov vyplynulo, že môžu poskytnúť primeranú ochranu finančných záujmov jeho členov;

13.  berie na vedomie, že spoločný podnik sa domnieva, že vnútroštátne postupy poskytujú dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, napriek niekoľkým správam rôznych inštitúcií Únie vrátane orgánu udeľujúceho absolutórium; vyzýva spoločný podnik, aby po posúdení postupov uplatňovaných vnútroštátnymi orgánmi financovania tieto orgány vyzval, aby vypracovali písomné vyhlásenie o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

14.  konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje výrok s výhradou, ktorý je založený na nedostatku informácií potrebných na výpočet buď váženej chybovosti, alebo zvyškovej chybovosti po vykonaní ex post auditov zo strany vnútroštátnych orgánov financovania; vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zhromažďoval od vnútroštátnych orgánov auditu alebo príslušných vnútroštátnych útvarov dodatočné a potrebné dokumenty a informácie, ktoré spoločný podnik nie je oprávnený požadovať; okrem toho vyzýva Dvor audítorov, aby využíval tieto dodatočné dokumenty a informácie ako alternatívny spôsob na odôvodnenie svojho stanoviska a informoval orgán udeľujúci absolutórium o svojom posúdení týchto dodatočných prvkov;

15.  konštatuje, že správna rada prijala na konci rozpočtového roka rozsiahly opravný rozpočet zvyšujúci viazané rozpočtové prostriedky na 158 200 000 EUR; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol podrobné informácie o kritériách, na ktorých bolo založené také významné finančné rozhodnutie;

16.  berie na vedomie, že miera čerpania operačných viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,7 %; konštatuje však, že viazané rozpočtové prostriedky boli viazané na všeobecnej úrovni, čo znamená, že zodpovedajúce dohody o grante neboli ešte podpísané; domnieva sa, že ak informácie o plnení v rámci RP7 nebudú jasne oddelené od informácií o plnení v rámci programu Horizont 2020, tieto ukazovatele nezabezpečia riadne posúdenie výkonnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uviedol informácie o plnení rozpočtu v rámci RP7 oddelene od informácií o plnení rozpočtu v rámci programu Horizont 2020; žiada spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o súčasnom stave a o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

17.  konštatuje, že sa neuplatňovalo jasné rozlíšenie medzi informáciami o plnení RP7 a programu Horizont 2020 vzhľadom na skutočnosť, že do konca roka 2014 neboli podpísané žiadne zmluvy týkajúce sa plnenia programu Horizont 2020, a teda sa nevykonali žiadne platby; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej správe za rok 2015 osobitne uviedol informácie o plnení rozpočtu RP7 a programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby poskytol tieto informácie vo svojej správe o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2015;

18.  podporuje iniciatívu spoločného podniku týkajúcu sa spolupráce s malými prispievateľmi a rozšírenie hodnotenia grantov s cieľom zahrnúť 90 % udelených grantov; vyzýva spoločný podnik, aby naďalej pokračoval v posudzovaní s cieľom priblížiť sa k 100 % všetkých grantov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v rozpočtových rokoch 2015 a 2016;

19.  poukazuje na skutočnosť, že spoločný podnik v júni 2014 prevzal činnosť spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS; konštatuje, že chýbajú dostatočne jasné informácie o stave realizácie projektov spoločného podniku (úroveň platieb, platby plánované na budúce roky);

20.  víta posúdenie rozsahu nepeňažných príspevkov, ktoré vykonal spoločný podnik; konštatuje však, že v ňom chýbajú dostatočné informácie, na základe ktorých by bolo možné uistiť sa o splnení úloh členov súvisiacich s RP7;

Právny rámec

21.  opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a náležité finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie do začiatku jeho činnosti(19);

Vnútorný audit

22.  berie na vedomie, že útvar interného auditu (IAS) Komisie vypracoval hodnotenie rizík spoločného podniku; upozorňuje, že štyri prvky boli označené za prvky typu „veľký vplyv/veľké riziko“;

23.  žiada, aby spoločný podnik poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobné informácie, pokiaľ ide o riadenie rizík súvisiacich s nepriamymi nákladmi na konkrétne opatrenia, ktoré by boli prijaté v nadväznosti na prácu vykonávanú spoločne s Komisiou s cieľom nájsť alternatívne mechanizmy, ale aj ďalšie možnosti, ako dosiahnuť konvergenciu v účtovných postupoch, aby sa zamedzilo možnému riziku dvojitého alebo trojitého účtovania a vykazovania a s tým súvisiacej finančnej záťaži;

24.  žiada spoločný podnik, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium aktuálne informácie o prijatí a realizácii stratégie boja proti podvodom;

25.  berie na vedomie, že spoločný podnik vykoná stratégiu auditu v súlade so štandardnými postupmi v rámci programu Horizont 2020; žiada spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu, v ktorej podrobne uvedie kritériá, ktorými sa riadi vykonávanie tejto stratégie, ako aj dôvody posúdenia účinnosti tejto stratégie;

Systémy vnútornej kontroly

26.  berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku zriadila oddelenie vnútorného auditu a schválila príslušnú internú chartu; ďalej berie na vedomie, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku dve normy vnútornej kontroly neboli doteraz plne zavedené a že niektoré postupy je potrebné ešte aktualizovať;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

27.  s uspokojením konštatuje, že spoločný podnik prijal komplexnú politiku pre prevenciu konfliktu záujmov; pripomína však, že doteraz neboli zverejnené vyhlásenia o konflikte záujmov členov správnej rady;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich

28.  víta pokrok, ktorý spoločný podnik dosiahol v oblasti monitorovania a predkladania správ; poznamenáva však, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie o nadviazanie úzkej spolupráce s Komisiou, aby boli splnené požiadavky programu Horizont 2020 a zlepšilo sa šírenie výsledkov výskumu v rámci RP7; ďalej poznamenáva, že spoločný podnik by mal posilniť systematické šírenie výsledkov výskumu; žiada, aby spoločný podnik prijal potrebné opatrenia na plnenie uvedených úloh v budúcnosti a informoval v tejto veci orgán udeľujúci absolutórium;

29.  víta skutočnosť, že spoločný podnik ECSEL zverejnil správu o sociálno-ekonomickom vplyve činností spoločného podniku .

30.  pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu s ich súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností(20).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 80.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 81.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(6)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 80.

(10)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 81.

(11)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(13)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(14)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

  nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152).

(18)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006 z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30. 12. 2006, s. 6)

(19)

  Postup udeľovania absolutória 2013 – dokumenty A8-0103 /2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Postup udeľovania absolutória 2013 – dokumenty A8-0103 /2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

Právne oznámenie