Postup : 2015/2165(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2016

Předložené texty :

A8-0120/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.50
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0186

ZPRÁVA     
PDF 611kWORD 109k
8.4.2016
PE 569.764v02-00 A8-0120/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(10), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 20 774 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 0,73 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je tato účetní závěrka spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá nápravná opatření, která nadace přijala v reakci na připomínky, jež vznesl Účetní dvůr k fyzické inventuře a evidenci dlouhodobého majetku;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu nadace během rozpočtového roku 2014 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 99,66 % a že míra plnění prostředků na platby činila 79,80 %; s uspokojením konstatuje, že z vysoké obecné míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenosy

3.  konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2015 v hlavě III (operační výdaje), činil 53,7 %; uznává, že tyto přenosy souvisely především s víceletými projekty, u nichž byly činnosti a platby prováděny podle harmonogramu, a také s jedním víceletým projektem, jehož provádění bylo přesunuto na rok 2014, avšak jeho platby byly splatné teprve v roce 2015;

4.  uznává, že aby byl víceletý charakter projektů nadace sladěn se zásadou ročního rozpočtu, nadace počátkem každého roku sděluje Účetnímu dvoru částku plánovaných přenosů; bere na vědomí, že tento postup umožňuje Účetnímu dvoru oddělit nevyhnutelný přenos prostředků v souvislosti s víceletými projekty od přenosů prostředků, které prokazují nedostatky v rozpočtovém plánování nebo v plnění rozpočtu;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  vítá zavedení nové internetové aplikace k řízení procesu výběru a přijímání pracovníků, která byla přijata a zavedena v průběhu roku 2014; konstatuje, že tato aplikace umožní, aby většina postupů, které byly dosud řízeny pomocí několika elektronických systémů a systémů v papírové podobě, byla zajištěna v rámci jediného pracovního toku s potenciální časovou úsporou;

6.  konstatuje, že nadace v prosinci 2014 poprvé provedla prověrku práce s použitím společné metodiky přijaté pro agentury Unie; konstatuje dále, že podle tohoto hodnocení 72,81 % zaměstnanců nadace vykonávalo provozní funkce, 15,54 % vykonávalo funkce v rámci administrativní podpory a koordinace a 11,65 % mělo neutrální funkce;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  se znepokojením konstatuje, že na internetové stránce nadace jsou veřejně dostupné životopisy a prohlášení o zájmech pouze přibližně poloviny členů řídicí rady nadace; uznává, že nadace nemá právní prostředky k tomu, aby předložení těchto dokumentů vyžadovala; naléhavě žádá členy řídicí rady nadace, aby v zájmu zvýšení transparentnosti tyto doklady neprodleně předložili;

8.  vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

9.  vybízí nadaci, aby u svých zaměstnanců souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti více zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

Vnitřní kontroly

10.  konstatuje, že poté, co se stal prioritou v roce 2013 další rozvoj standardů interní kontroly nadace, se koordinátor interní kontroly ve svém ročním pracovním plánu zaměřil na standardy interní kontroly související s přidělováním zaměstnanců a mobilitou, na procesy a postupy a také na posouzení systému interní kontroly nadace; dále konstatuje, že výbor pro interní kontroly nadace provedl posouzení vlastních nedostatků v interní kontrole; bere na vědomí, že závěrem tohoto posouzení bylo zaměřit se na zvyšování povědomí o standardech interní kontroly u řídících pracovníků; uznává, že výbor pro interní kontroly rozhodl o naplánování a uspořádání seminářů o každém vybraném systému interní kontroly;

Interní audit

11.  konstatuje, že hlavní činností v roce 2014, pokud jde o vztahy nadace s útvarem interního auditu Komise, byl následný postup navazující na zprávu útvaru interního auditu z roku 2013 o řízení vztahů se zákazníky a se zúčastněnými stranami a jeho tři doporučení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2014 byl ohledně těchto tří doporučení prováděn plán dohodnutý s útvarem interního auditu a že byly útvaru interního auditu poskytnuty různé dokumenty; uznává, že nápravná opatření provedená nadací byla koncem roku připravena k přezkumu útvarem interního auditu a že mu byla k přezkumu předložena;

Další připomínky

12.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(13) zahrnoval ustanovení o tom, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; konstatuje, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě 20 ze 78 úředníků, kteří byli v dané době zaměstnáni, byly provedené platby za období 2005–2014 ve srovnání se splatnou částkou nižší o 128 735 EUR; uznává, že výpočet mezd zaměstnanců nadace se předává úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise; konstatuje, že nadace přijala opatření nezbytná k nápravě této situace;

13.  bere na vědomí, že ačkoli nadace zahájila svou činnost v roce 1975, nebyla v průběhu roku 2014 stále podepsána komplexní dohoda o sídle mezi nadací a hostitelským členským státem; bere s uspokojením na vědomí, že byla dokončena jednání s hostitelským členským státem, která byla zahájena v únoru 2014, a že dne 10. listopadu 2015 došlo k podepsání dohody o sídle nadace; konstatuje, že by tato dohoda měla zvýšit transparentnost podmínek, za nichž nadace a její zaměstnanci působí;

14.  vítá úspěšné plnění čtyřletého pracovního programu nadace; oceňuje významnou práci odvedenou na třech evropských průzkumech: Evropském průzkumu kvality života, Evropském průzkumu pracovních podmínek a Evropském průzkumu společností; všímá si, že nadace i nadále zaměřovala svou výzkumnou činnost na nezaměstnanost mladých lidí a na sociální soudržnost; oceňuje její příspěvek k posouzení dopadu krize na pracovní a životní podmínky;

15.  vítá dokončení tří klíčových zpráv: „Psychosociální rizika v Evropě“, „Pracovní mobilita v EU: aktuální trendy a strategie“ a „Sociální soudržnost a blahobyt v EU“;

16.  oceňuje výzkumnou činnost nadace a cenné komparativní informace a konstatuje, že mají zásadní význam pro to, aby byla diskuse o sociální a pracovní politice založena na faktech; zdůrazňuje zvláštní význam probíhající spolupráce mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci;

17.  bere na vědomí, že nadace opět významně přispívala k vytváření politik a že její odborné poznatky byly často využívány v klíčových dokumentech týkajících se politik Unie; s uspokojením konstatuje, že klíčové ukazatele výkonnosti dokládají vysokou viditelnost a uznání vědecké hodnoty výzkumu nadace;

o

o  o

18.  odkazuje, pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2016](14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Navrhovatel: David Casa

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace Eurofound za rozpočtový rok 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace ke dni 31. prosince 2014;

2.  vítá úspěšné plnění čtyřletého pracovního programu nadace Eurofound; oceňuje odvedenou práci na třech evropských průzkumech: Evropském průzkumu kvality života, Evropském průzkumu pracovních podmínek a Evropském průzkumu společností; všímá si, že nadace Eurofound nadále zaměřovala svou výzkumnou činnost na nezaměstnanost mladých lidí a na sociální soudržnost; oceňuje její příspěvek k posouzení dopadu krize na pracovní a životní podmínky;

3.  vítá dokončení tří klíčových zpráv: „Psychosociální rizika v Evropě“, „Pracovní mobilita v EU: aktuální trendy a strategie“ a „Sociální soudržnost a blahobyt v EU“;

4.  oceňuje výzkumnou činnost nadace Eurofound a cenné komparativní informace a konstatuje, že mají zásadní význam pro to, aby byla diskuse o sociální a pracovní politice založena na důkazech; zdůrazňuje zvláštní význam probíhající spolupráce mezi nadací Eurofound a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci;

5.  bere na vědomí, že nadace Eurofound opět významně přispívala k vytváření politik a že její odborné znalosti byly často využívány v klíčových dokumentech politiky Unie; s uspokojením konstatuje, že klíčové ukazatele výkonnosti dokládají vysokou viditelnost a uznání vědecké hodnoty výzkumu nadace Eurofound;

6.  bere na vědomí, že míra plnění rozpočtu v roce 2014 byla opět vysoká (99,7 %), což ukazuje na to, že závazky byly přijaty včas; konstatuje, že míra přenosu prostředků v okruhu III oproti předchozímu roku vzrostla (ze 48,6 % na 53,7 %); je však spokojen s vyjádřeními k těmto otázkám obsaženými ve zprávě o rozpočtovém řízení;

7.  vítá nápravná opatření, která nadace Eurofound přijala v reakci na připomínky, jež vznesl Účetní dvůr k fyzické inventuře a evidenci dlouhodobého majetku;

8.  znovu opakuje, že se domnívá, že komplexní dohoda o sídle mezi nadací a hostitelským členským státem by přispěla k ještě větší transparentnosti podmínek, za nichž nadace pracuje; bere na vědomí, že nadace Eurofound zahájila jednání s irskými orgány; vítá skutečnost, že v listopadu 2015 byla dohoda o sídle podepsána.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).

(14)

Texty přijaté tohoto dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí