Postupak : 2015/2165(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.50
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0186

IZVJEŠĆE     
PDF 605kWORD 112k
8.4.2016
PE 569.764v01-00 A8-0120/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2015/2165(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zaklade(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(10), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2015/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0120/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2014. iznosio 20 774 000 EUR, što je povećanje od 0,73 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  pozdravlja korektivne mjere koje je Zaklada poduzela nakon što je Revizorski sud izrazio zabrinutost zbog evidentiranja materijalne i dugotrajne imovine;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  prima na znanje da su napori uloženi u praćenje proračuna Zaklade tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,66 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 79,80 %; primjećuje sa zadovoljstvom da visoka ukupna razina odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze upućuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno;

Obveze i prijenosi

3.  primjećuje da je razina odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze prenesenih u 2015. iznosila 53,7 % za glavu III. (operativni rashodi); potvrđuje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na višegodišnje projekte, za koje su se provodile aktivnosti i za koje se plaćalo prema rasporedu, kao i za jedan višegodišnji projekt čija je provedba pomaknuta na 2014., no za koji su plaćanja dospijevala tek 2015.;

4.  potvrđuje da, kako bi se višegodišnja priroda njezina projekta uskladila s proračunskim načelom jedne godine, Zaklada početkom svake godine Revizorskom sudu podnosi izvješće o planiranoj količini prijenosa; prima na znanje da izvješćivanje omogućuje Revizorskom sudu da odvoji neizbježne prijenose povezane s višegodišnjim projektima od prijenosa koji upućuju na loše proračunsko planiranje ili nedostatke u provedbi;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  pozdravlja uvođenje nove internetske aplikacije za upravljanje postupkom odabira i zapošljavanja, koja je donesena i uvedena tijekom 2014.; napominje da će aplikacija omogućiti da se veći dio postupka, kojim se prethodno upravljalo preko nekoliko elektroničkih i papirnih sustava, ujedini u jedinstveni radni proces, čime bi se moglo uštedjeti na vremenu;

6.  prima na znanje da je u prosincu 2014. Zaklada prvi put analizirala radna mjesta služeći se zajedničkom metodologijom koja je donesena za agencije Unije; nadalje, prima na znanje da je prema toj analizi 72,81 % osoblja Zaklade obnašalo operativne funkcije, 15,54 % bilo je u administrativnoj podršci i obnašalo koordinacijske funkcije, a 11,65 % obnašalo je opće funkcije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  prima na znanje da je približno tek polovica životopisa i izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora Zaklade javno dostupna na njezinoj internetskoj stranici; potvrđuje da Zaklada nema pravna sredstva da podnošenje tih dokumenata učini obveznim; poziva članove upravnog odbora Zaklade da radi veće transparentnosti te dokumente smjesta podnesu;

8.   poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodekse ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskim interesima;

9.  potiče Zakladu da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem uz već aktualan rad na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjerama uspješnosti;

Unutarnja kontrola

10.  primjećuje, slijedeći prioritete u 2013. za daljnje razvijanje standarda unutarnje kontrole Zaklade, da se koordinator za unutarnju kontrolu u svojem godišnjem planu rada usredotočio na standard unutarnje kontrole koji se odnosi na raspodjelu i mobilnost osoblja, procese i postupke, kao i na procjenu sustava unutarnje kontrole Zaklade; nadalje, prima na znanje da je odbor Zaklade za unutarnju kontrolu proveo postupak samoprocjene manjkavosti unutarnje kontrole; prima na znanje činjenicu da je zaključak procjene bio da naglasak treba staviti na podizanje razine osviještenosti o standardima unutarnje kontrole među upraviteljima; potvrđuje da je odbor za unutarnju kontrolu odlučio planirati i održati seminare o svakom izabranom sustavu unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

11.  potvrđuje da su glavne aktivnosti u 2014. u pogledu odnosa Zaklade sa Službom Komisije za unutarnju reviziju („Služba”) bile povezane s revizijom Službe iz 2013. o upravljanju odnosima s potrošačima i dionicima te s trima preporukama preporuke iz te revizije; prima na znanje da je plan koji je dogovoren sa Službom u pogledu tih triju preporuka proveden 2014. te da je Služba imala uvid u razne dokumente; potvrđuje da su korektivne mjere koje je provela Zaklada bile spremne za reviziju Službe na kraju godine i da su joj predane na reviziju;

Druge primjedbe

12.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da nakon izmjene Pravilnika o osoblju u 2004. Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004(13) buduće plaće dužnosnika koji su zaposleni prije 1. svibnja 2004. ne smiju biti niže nego što su bile propisane prijašnjim pravilnikom o osoblju; primjećuje, na temelju revizije Revizorskog suda, da se te odredbe još uvijek nisu ispunile u slučaju 20 od ukupno 78 tada zaposlenih službenika, zbog čega je za plaće u razdoblju od 2005. do 2014. izdvojen iznos manji za 128 735 EUR; potvrđuje da je izračun plaća u Zakladi eksternaliziran Uredu Komisije za isplatu plaća; napominje da je Zaklada poduzela potrebne mjere za otklanjanje tog problema;

13.  prima na znanje da tijekom 2014. između Zaklade i države članice u kojoj se nalazi njezino sjedište nije potpisan sveobuhvatan sporazum o sjedištu, iako je Zaklada počela s radom 1975.; sa zadovoljstvom napominje da su završeni pregovori s državom članicom u kojoj se nalazi sjedište Zaklade, a koji su započeti u veljači 2014., te da je sporazum o sjedištu Zaklade potpisan 10. studenog 2015.; primjećuje da bi se takvim sporazumom trebala promicati transparentnost u pogledu uvjeta u kojima djeluju Zaklada i njezino osoblje;

14.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg radnog programa Zaklade; iznosi pohvale za važan posao koji je obavljen u trima europskim istraživanjima: europskom istraživanju o kvaliteti života, europskom istraživanju o radnim uvjetima i europskom istraživanju o poduzećima; napominje da je u istraživanjima Zaklade naglasak i dalje na nezaposlenosti mladih i socijalnoj koheziji; pozdravlja njezin doprinos procjeni učinka krize na radne i životne uvjete;

15.  pozdravlja to što su zaključena tri ključna izvješća: „Psihosocijalni rizici u Europi”, „Mobilnost radne snage: najnoviji trendovi i politike” i „Socijalna kohezija i blagostanje u EU-u”;

16.  pozdravlja istraživanje koje je provela Zaklada kao i vrijedne usporedive informacije te napominje njihovu ključnu važnost u cilju jamčenja rasprava utemeljenih na dokazima, a koje se tiču socijalne politike i politika povezanih s radnim mjestom; ističe posebnu važnost trenutačne suradnje između Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja;

17.  uzima u obzir da Zaklada i dalje bitno pridonosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije; pozdravlja činjenicu da ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da je znanstvena vrijednost istraživanja Zaklade u velikoj mjeri vidljiva i priznata;

o

o  o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

26.1.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2015/2165(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: David Casa

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud ustvrdio da su osnovne transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Zaklade za financijsku godinu 2014. zakonite i pravilne u svim važnim aspektima te činjenicom da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. objektivno prikazano;

2.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg radnog programa Zaklade; iznosi pohvale za važan posao koji je obavljen u trima europskim istraživanjima: europskom istraživanju o kvaliteti života, europskom istraživanju o radnim uvjetima i europskom istraživanju o poduzećima; napominje da je u istraživanjima Zaklade naglasak i dalje na nezaposlenosti mladih i socijalnoj koheziji; pozdravlja njezin doprinos procjeni učinka krize na radne i životne uvjete;

3.  pozdravlja to što su zaključena tri ključna izvješća: „Psihosocijalni rizici u Europi”, „Mobilnost radne snage: najnoviji trendovi i politike” i „Socijalna kohezija i blagostanje u EU-u”;

4.  pozdravlja istraživanje koje je provela Zaklada kao i vrijedne usporedive informacije te napominje njihovu ključnu važnost u cilju jamčenja rasprava utemeljenih na dokazima, a koje se tiču socijalne politike i politika povezanih s radnim mjestom; ističe posebnu važnost trenutačne suradnje Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja;

5.  uzima u obzir da Zaklada i dalje bitno pridonosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije; pozdravlja činjenicu da ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da je znanstvena vrijednost istraživanja Zaklade u velikoj mjeri vidljiva i priznata;

6.  uzima u obzir da je u 2014. godini stopa izvršenja proračuna ostala visoka (99,7 %), što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; napominje da se razina prenesenih sredstava iz glave III. dodatno povećala u odnosu na prethodnu godinu (s 48,6 % na 53,7 %); međutim, izražava zadovoljstvo primjedbama u izvješću o upravljanju proračunom koje se odnose na taj problem;

7.  pozdravlja korektivne mjere koje je Zaklada poduzela nakon što je Revizorski sud izrazio zabrinutost oko evidentiranja materijalne imovine i osnovnih sredstava;

8.  ponavlja prethodne primjedbe prema kojima bi se sveobuhvatnim sporazumom o sjedištu između Zaklade i države članice domaćina dodatno promicala transparentnost operativnih uvjeta Zaklade; uzima u obzir da je Zaklada započela pregovore s irskim vlastima; pozdravlja da je sporazum o sjedištu potpisan u studenome 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

8

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 307.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 307.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 307.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 307.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.)

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti