Procedūra : 2015/2165(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0120/2016

Pateikti tekstai :

A8-0120/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.50
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0186

PRANEŠIMAS     
PDF 685kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.764v02-00 A8-0120/2016

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2165(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0120/2016),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(10), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0120/2016),

1.  pažymi, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2165(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0120/2016),

A.  kadangi, atsižvelgiant į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) finansines ataskaitas, Fondo 2014 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 20 774 000 EUR, t. y. 0,73 proc. daugiau, palyginti su 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  teigiamai vertina Fondo taisomuosius veiksmus, susijusius su Audito Rūmams susirūpinimą keliančiais klausimais dėl fizinės inventorizacijos ir ilgalaikio turto registracijos;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais Fondo vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,66 proc. ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis – 79,80 proc.; su pasitenkinimu pažymi, kad didelis bendras įsipareigotų asignavimų lygis rodo, jog įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) buvo 53,7 proc.; konstatuoja, kad tie perkėlimai visų pirma yra susiję su daugiamečiais projektais, kurių veikla buvo įgyvendinta ir mokėjimai įvykdyti pagal planą, ir su vienu daugiamečiu projektu, kurio įgyvendinimas buvo perkeltas į 2014 m., bet mokėjimų terminas nustatytas 2015 m;

4.  konstatuoja, kad norėdamas suderinti daugiametį savo projektų pobūdį su metinio periodiškumo principu, Fondas kiekvienų metų pradžioje praneša Audito Rūmams planuojamų perkėlimų į kitą laikotarpį sumą; atkreipia dėmesį į tai, kad teikiant ataskaitas Audito Rūmams suteikiama galimybė neišvengiamus perkėlimus, susijusius su daugiamečiais projektais, atskirti nuo perkėlimų, kurie rodo biudžeto planavimo ar įgyvendinimo trūkumus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  palankiai vertina tai, kad buvo įdiegta nauja internetinė taikomoji programa, skirta atrankos ir įdarbinimo procesui valdyti, kuri buvo patvirtinta ir įgyvendinta 2014 m.; pažymi, kad ta taikomąja programa bus suteikta galimybė didžiąją proceso dalį, kuri anksčiau buvo valdoma keliomis elektroninėmis ir popieriuje spausdintų dokumentų pildymu pagrįstomis sistemomis, organizuoti kaip bendrą darbo srautą, todėl bus galima sutaupyti laiko;

6.  pažymi, kad 2014 m. gruodžio mėn. Fondas pirmą kartą atliko atrankinį darbuotojų tyrimą pagal bendrą agentūroms patvirtintą metodiką; taip pat pažymi, kad, remiantis šiuo tyrimu, 72,81 proc. Fondo darbuotojų vykdė veiklos funkcijas, 15,54 proc. – administracinės paramos ir koordinavimo funkcijas ir 11,65 proc. – neutralias funkcijas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  susirūpinęs pažymi, kad vos pusė Fondo valdybos narių gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų yra viešai prieinami jo interneto svetainėje; pripažįsta, kad Fondas neturi teisinių priemonių priversti pateikti tuos dokumentus; primygtinai ragina Fondo valdybos narius nedelsiant pateikti tuos dokumentus tam, kad padidėtų skaidrumas;

8.   ragina tas Sąjungos institucijas, įskaitant Europos Parlamentą, ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, patobulinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

9.  ragina Fondą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomu aptarimu vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą;

Vidaus kontrolė

10.  pažymi, kad po to, kai 2013 m. buvo nuspręsta teikti pirmenybę tam, kad būtų toliau plėtojami Fondo vidaus kontrolės standartai, vidaus kontrolės koordinatorius savo metiniame darbo plane didelį dėmesį skyrė vidaus kontrolės standartams, susijusiems su darbuotojų paskirstymu ir judumu, procesams ir procedūroms, taip pat Fondo vidaus kontrolės sistemos vertinimui; taip pat pažymi, kad Fondo vidaus kontrolės komitetas atliko savo vidaus kontrolės trūkumų vertinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad savo darbo vertinimo išvada buvo sutelkti dėmesį į tai, kad būtų didinamas vadovų informuotumas apie vidaus kontrolės standartus; konstatuoja, kad vidaus kontrolės komitetas nusprendė suplanuoti ir pravesti seminarus apie kiekvieną iš atrinktų vidaus kontrolės standartų;

Vidaus auditas

11.  patvirtina, kad svarbiausia veikla 2014 m., susijusi su Fondo santykiais su Komisijos vidaus audito tarnyba, buvo atsižvelgti į 2013 m. Vidaus audito tarnybos atliktą santykių su klientais ir santykių su suinteresuotaisiais subjektais valdymo auditą bei į tris jos rekomendacijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. buvo įgyvendintas su Vidaus audito tarnyba suderintas trijų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planas ir Vidaus audito tarnybai buvo suteikta galimybė susipažinti su įvairiais dokumentais; konstatuoja, kad metų pabaigoje Fondo įgyvendinti taisomieji veiksmai buvo parengti Vidaus audito tarnybos vykdomai peržiūrai ir buvo jai pateikti;

Kitos pastabos

12.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2004 m. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004(13) iš dalies pakeitus Tarnybos nuostatus, į juos buvo įtrauktos nuostatos, kad būsimas iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų darbo užmokestis turėtų būti ne mažesnis kaip nustatytas pagal anksčiau galiojusius tarnybos nuostatus; pažymi, kad Audito Rūmai atlikdami auditą nustatė, kad šių nuostatų nebuvo laikomasi ir kad 20 iš 78 tuo metu įdarbintų pareigūnų atveju dėl to 2005–2014 m. laikotarpiu susidarė 128 735 EUR nepriemoka; konstatuoja, kad Fondo atlyginimų apskaičiavimas yra patikėtas Komisijos individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui; pažymi, kad Fondas ėmėsi reikiamų veiksmų, kad išspręstų šį klausimą;

13.  pažymi, kad, nors Fondas savo veiklą pradėjo 1975 m., 2014 m. Fondas ir priimančioji valstybė narė nepasirašė visapusiško susitarimo dėl būstinės; su pasitenkinimu konstatuoja, kad buvo baigtos su priimančiąja valstybe nare 2014 m. vasario mėn., pradėtos derybos ir kad 2015 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl Fondo būstinės; pažymi, kad, sudarius šį susitarimą, sąlygos, pagal kurias dirba Fondas ir jo darbuotojai, turėtų tapti skaidresnės;

14.  teigiamai vertina tai, kad sėkmingai įgyvendinta Fondo ketverių metų darbo programa; pagiria už svarbų darbą, atliktą vykdant tris Europos tyrimus: gyvenimo kokybės Europoje tyrimą, darbo sąlygų Europoje tyrimą ir Europos bendrovių tyrimą; pažymi, kad Fondas atlikdamas tyrimus ir toliau dėmesį skyrė jaunimo nedarbui ir socialinei sanglaudai; vertina jo indėlį vertinant krizės poveikį darbo ir gyvenimo sąlygoms;

15.  teigiamai vertina tai, kad užbaigtos trys pagrindinės ataskaitos: „Psichosocialinė rizika Europoje“, „Darbuotojų judumas ES: naujausios tendencijos ir politikos priemonės“ ir „Socialinė sanglauda ir gerovė Europos Sąjungoje“;

16.  teigiamai vertina Fondo atliktus tyrimus ir suteiktą vertingą lyginamąją informaciją ir pažymi jų didžiulę svarbą užtikrinant įrodymais pagrįstas diskusijas socialinės ir su darbu susijusios politikos klausimais; pabrėžia ypatingą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuolat vykstančio bendradarbiavimo svarbą;

17.  pripažįsta, kad Fondas ir toliau iš esmės prisideda plėtojant politiką, o jo ekspertinės žinios ir toliau dažnai naudojamos rengiant pagrindinius Sąjungos politikos dokumentus; palankiai vertina tai, kad pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai parodo didelį Fondo atliekamų tyrimų matomumą ir jų mokslinės vertės pripažinimą;

o

o  o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](14) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

26.1.2016

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2165(DEC))

Nuomonės referentas: David Casa

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai atspindėta jo finansinė padėtis 2014 m. gruodžio 31 d.;

2.  teigiamai vertina tai, kad sėkmingai įgyvendinta Eurofound ketverių metų darbo programa; giria už svarbų darbą, atliktą vykdant tris Europos tyrimus: gyvenimo kokybės Europoje tyrimą, darbo sąlygų Europoje tyrimą ir Europos bendrovių tyrimą; pažymi, kad Eurofound, atlikdamas tyrimus, ir toliau dėmesį skyrė jaunimo nedarbui ir socialinei sanglaudai; vertina jo indėlį vertinant krizės poveikį darbo ir gyvenimo sąlygoms;

3.  teigiamai vertina tai, kad užbaigtos trys pagrindinės ataskaitos: „Psichosocialinė rizika Europoje“, „Darbuotojų judumas ES: naujausios tendencijos ir politikos priemonės“ ir „Socialinė sanglauda ir gerovė Europos Sąjungoje“;

4.  teigiamai vertina Eurofound atliktus tyrimus ir suteiktą vertingą lyginamąją informaciją ir pažymi jų esminę svarbą užtikrinant įrodymais pagrįstas diskusijas socialinės ir su darbu susijusios politikos klausimais; pabrėžia ypatingą Eurofound ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuolat vykstančio bendradarbiavimo svarbą;

5.  pripažįsta, kad Eurofound ir toliau iš esmės prisidėjo plėtojant politiką, o jo ekspertinės žinios ir toliau buvo dažnai naudojamos rengiant pagrindinius Sąjungos politikos dokumentus; palankiai vertina tai, kad pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai parodo didelį Eurofound atliekamų tyrimų matomumą ir jų mokslinės vertės pripažinimą;

6.  pripažįsta, kad biudžeto įvykdymo lygis 2014 m. išliko aukštas (99,7 %) ir tai rodo, kad įsipareigojimai buvo įgyvendinti laiku; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal III antraštinę dalį atliktų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis dar labiau išaugo, palyginti su ankstesniais metais (nuo 48,6 % iki 53,7 %); tačiau palankiai vertina biudžeto valdymo ataskaitoje pateiktas su šiais klausimais susijusias pastabas;

7.  teigiamai vertina Eurofound taisomuosius veiksmus, susijusius Audito Rūmams rūpestį keliančiais klausimais dėl fizinės inventorizacijos ir ilgalaikio turto registracijos;

8.  dar kartą nurodo ankstesnes pastabas, kuriose teigiama, kad sudarius išsamų Eurofound ir priimančiosios valstybės narės susitarimą dėl būstinės būtų toliau didinamas fondo veiklos sąlygų skaidrumas; pripažįsta, kad Eurofound pradėjo derybas su Airijos valdžios institucijomis; teigiamai vertina tai, kad 2015 m. lapkričio mėn. pasirašytas susitarimas dėl būstinės.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

8

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 307.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 307.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 307.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 307.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).

(14)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas