Förfarande : 2015/2165(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2016

Ingivna texter :

A8-0120/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.50
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0186

BETÄNKANDE     
PDF 288kWORD 95k
8.4.2016
PE 569.764v02-00 A8-0120/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2015/2165(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2015/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0120/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2015/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014, med institutets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(10), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0120/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2015/2165(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0120/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2014 uppgick budgeten till 20 774 000 EUR, vilket är en ökning med 0,73 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet välkomnar institutets korrigerande åtgärder till följd av revisionsrättens kommentarer om den fysiska inventeringen och registreringen av anläggningstillgångar.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att institutets insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,66 %, samt att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 79,80 %. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att den övergripande andelen gjorda åtaganden var stor, vilket visar att åtagandena gjordes i tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2015 uppgick till 53,7 % inom avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet konstaterar att överföringarna främst gällde fleråriga projekt för vilka insatserna och betalningarna genomfördes enligt tidsplanen och ett flerårigt projekt för vilket genomförandet tidigarelades till 2014 men där betalningarna ska göras först 2015.

4.  Europaparlamentet konstaterar att institutet rapporterar beloppet för de planerade överföringarna till revisionsätten i början av varje år för att anpassa projektens fleråriga karaktär till principen om budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att denna rapportering innebär att revisionsrätten kan göra skillnad mellan oundvikliga överföringar som gäller de fleråriga projekten och överföringar som visar på brister i budgetplaneringen och genomförandet av budgeten.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet välkomnar införandet av en ny webbapplikation för förvaltningen av urvals- och rekryteringsförfarandet, vilken antogs och genomfördes under 2014. Parlamentet noterar att applikationen kommer att innebära att förfarandet, som tidigare sköttes via ett antal elektroniska och pappersbaserade system, till största delen kommer att skötas inom ramen för en enda arbetsflödesprocess, vilket medför potentiella tidbesparingar.

6.  Europaparlamentet noterar att institutet för första gången i december 2014 gjorde en översyn av arbetsuppgifterna med hjälp av den gemensamma metod som har antagits för unionens byråer. Parlamentet noterar vidare att 72,81 % av institutets personal enligt denna översyn utför operativa uppgifter, 15,54 % utför administrativa stöd- och samordningsuppgifter och 11,65 % utför neutrala uppgifter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet noterar bekymrat att endast cirka hälften av institutets styrelseledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar har offentliggjorts på institutets webbplats. Parlamentet konstaterar att institutet inte har några rättsliga möjligheter att kräva att dessa handlingar lämnas in. Parlamentet uppmanar bestämt institutets styrelseledamöter att lämna in dessa handlingar utan dröjsmål i syfte att öka transparensen.

8.   Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av redogörelser av ekonomiska intressen.

9.  Europaparlamentet uppmanar institutet att öka uppmärksamheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten, och att inkludera integritet och transparens som en obligatorisk fråga som ska diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

Intern kontroll

10.  Europaparlamentet noterar att internkontrollsamordnaren, till följd av prioriteringen under 2013 av en vidareutveckling av institutets normer för intern kontroll, i sin årliga arbetsplan fokuserade på normer för intern kontroll avseende personalens fördelning och rörlighet, processer och förfarande samt utvärderingen av institutets interna kontrollsystem. Parlamentet noterar vidare att institutets internkontrollkommitté utförde en självbedömning av svagheterna i internkontrollerna. Parlamentet konstaterar att slutsatsen från bedömningen var att man i högra grad skulle fokusera på att bättre informera cheferna om normerna för intern kontroll. Parlamentet konstaterar också att internkontrollkommittén beslutade att planera och genomföra seminarier om varje utvalt system för intern kontroll.

Internrevision

11.  Europaparlamentet konstaterar att den främsta verksamheten under 2014 när det gäller institutets förbindelser med kommissionens internrevisionstjänst (IAS) var en uppföljning av IAS granskning 2013 av hanteringen av förbindelserna med kunder och intressenter och dess tre rekommendationer. Parlamentet noterar att den färdplan man enades om med IAS i fråga om de tre rekommendationerna genomfördes 2014 och att flera handlingar gjordes tillgängliga för IAS. Parlamentet konstaterar att korrigerande åtgärder som genomfördes av institutet kunde granskas av IAS i slutet av året och lades fram för IAS för granskning.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport påpekar att tjänsteföreskrifterna, efter ändringen 2004 genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004(13), innehåller bestämmelser om att framtida löner till tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska vara lägre än enligt de tidigare tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar att revisionsrättens granskning visade att dessa bestämmelser inte respekterades, vilket ledde till en för låg betalning på 128 735 EUR under perioden 2005–2014 när det gällde 20 av de 78 tjänstemän som var anställda vid den tidpunkten. Parlamentet konstaterar att beräkningen av institutets löner sköts externt av PMO (kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar). Parlamentet noterar att institutet vidtog nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen.

13.  Europaparlamentet noterar att trots att institutet inledde sin verksamhet 1975 hade en övergripande överenskommelse mellan institutet och värdmedlemsstaten om ett huvudkontor ännu inte undertecknats under 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att förhandlingarna med värdmedlemsstaten, som inleddes i februari 2014, kunde slutföras och att överenskommelsen om institutets huvudkontor undertecknades den 10 november 2015. Parlamentet påpekar att denna överenskommelse bör ge ökad insyn i de villkor som gäller för institutet och dess personal.

14.  Europaparlamentet gläder sig över det framgångsrika genomförandet av institutets fyraåriga arbetsprogram. Parlamentet uppskattar det viktiga arbete som gjorts med de tre europeiska undersökningarna, dvs. undersökningen av livskvaliteten i Europa, undersökningen om arbetsvillkor i Europa och europeiska företagsundersökningen. Parlamentet noterar att institutet har fortsatt att fokusera sin forskning på ungdomsarbetslöshet och social sammanhållning. Parlamentet uppskattar dess bidrag till utvärderingen av hur krisen har inverkat på levnads- och arbetsvillkor.

15.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av de tre centrala rapporterna: ”Psychosocial risks in Europe”, ”Labour mobility in the EU: Recent trends and policies” och ”Social cohesion and well-being in the EU”.

16.  Europaparlamentet uppskattar den forskning som utförts av institutet och den värdefulla jämförbara information som tagits fram, och betonar den grundläggande betydelsen av att säkerställa faktabaserade diskussioner om sociala och arbetsrelaterade frågor. Parlamentet understryker den stora betydelsen av det pågående samarbetet mellan institutet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

17.  Europaparlamentet konstaterar att institutet har fortsatt att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen av politiken och att dess expertis fortfarande i stor utsträckning utnyttjades i många av unionens centrala policydokument. Parlamentet gläder sig över att nyckelutförandeindikatorerna visar på hög visibilitet och stort erkännande av det vetenskapliga värdet av institutets forskning.

o

o  o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.1.2016

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2014

(2015/2165(DEC))

Föredragande av yttrande: David Casa

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Eurofounds årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2014 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet gläder sig över det framgångsrika genomförandet av Eurofounds fyraåriga arbetsprogram. Parlamentet uppskattar det viktiga arbete som gjorts med de tre europeiska undersökningarna, dvs. undersökningen av livskvaliteten i Europa, undersökningen om arbetsvillkor i Europa och europeiska företagsundersökningen. Parlamentet noterar att Eurofound har fortsatt att fokusera sin forskning på ungdomsarbetslöshet och social sammanhållning. Parlamentet uppskattar dess bidrag till utvärderingen av hur krisen inverkat på levnads- och arbetsvillkor.

3.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av de tre centrala rapporterna: ”Psychosocial risks in Europe”, ”Labour mobility in the EU: Recent trends and policies” och ”Social cohesion and well-being in the EU”.

4.  Europaparlamentet uppskattar den forskning som utförts av Eurofound och den värdefulla jämförbara information som tagits fram, och betonar den grundläggande betydelsen av att säkerställa faktabaserade diskussioner om sociala och arbetsrelaterade frågor. Parlamentet understryker den stora betydelsen av det pågående samarbetet mellan Eurofound och utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Eurofound har fortsatt att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen av politiken och att dess expertis fortfarande i stor utsträckning utnyttjades i många av unionens centrala policydokument. Parlamentet gläder sig över att nyckelutförandeindikatorerna visar på hög visibilitet och stort erkännande av det vetenskapliga värdet av Eurofounds forskning.

6.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av budgeten var högt (99,7 %) även under 2014, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet noterar att nivån på överföringar inom avdelning III har ökat ytterligare jämfört med föregående år (från 48,6 % till 53,7 %). Parlamentet är dock tillfreds med kommentarerna om budgetförvaltningen avseende dessa frågor.

7.  Europaparlamentet välkomnar Eurofounds korrigerande åtgärder till följd av revisionsrättens kommentarer om den fysiska inventeringen och registreringen av anläggningstillgångar.

8.  Europaparlamentet upprepar tidigare kommentarer om att en övergripande överenskommelse mellan Eurofound och värdmedlemsstaten om ett huvudkontor skulle ge ökad insyn i institutets operativa villkor. Parlamentet konstaterar att Eurofound har inlett förhandlingar med de irländska myndigheterna. Parlamentet gläder sig över att avtalet om Eurofounds säte undertecknades i november 2015.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 307.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 307.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 307.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 307.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande