Процедура : 2015/2161(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2016

Внесени текстове :

A8-0121/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0157

ДОКЛАД     
PDF 660kWORD 91k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

(2015/2161(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

ИЗМЕНЕНИЯ
 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

(2015/2161(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0121/2016),

1.  освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския омбудсман, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII – Европейски омбудсман

(2015/2161(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0121/2016),

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  подчертава факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и през 2014 г. възлиза на 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR през 2013 г.), като 7 977 702 EUR са разпределени за дял 1 („Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“), 1 346 800 EUR – за дял 2 („Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи“), а 532 500 EUR – за дял 3 („Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията“);

4.  отбелязва, че 97,87% от общия размер на бюджетните кредити са за поети задължения (98,20% през 2013 г.), а 93,96% са за плащания (91,82% през 2013 г.), като степента на усвояване е 97,87% (98,20% през 2013 г.); отбелязва намаляване на степента на усвояване през 2014 г.;

5.  отбелязва особено увеличение на бюджетните кредити за поети задължения през 2014 г. във връзка с членовете на институцията; изисква от Омбудсмана да представи подробно описание на тези суми в следващия доклад относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност;

6.  приветства факта, че в съответствие със стратегията „Към 2019 г.“ Омбудсманът е извършил проверки по собствена инициатива, като е възприел по-систематичен и системен подход към сложни въпроси, попадащи в рамките на неговия мандат; счита, че това е ефективен инструмент; призовава Омбудсмана да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно ефекта от проверките;

7.  приветства създаването на нова длъжност, наречена „координатор на проверките по собствена инициатива“; счита, че това е стъпка към по-ефикасната работа на институцията; приканва Омбудсмана да докладва на органа по освобождаване от отговорност за резултатите от работата, въздействието и ефикасността на тази длъжност;

8.  призовава службата на Омбудсмана да спазва принципа на прозрачност, особено по отношение на определянето на ясна йерархия на отговорността и възлагането на отговорности, и да осигури редовната актуализация на уебсайта на Омбудсмана и точното отразяване на организационната структура на институцията;

9.  отбелязва, че стратегията „Към 2019 г.“ въвежда нови ключови показатели за ефективност с много конкретни цели; разбира от таблото с ключовите показатели за ефективност, че някои от целите не са постигнати; отбелязва във връзка с това, че Омбудсманът отчита по-слаб процент на приключени в рамките на 12 и 18 месеца проверки, както и по-нисък дял на случаите, при които решението за допустимост е било взето в рамките на един месец; насърчава Омбудсмана да разработи стратегия за смекчаване на евентуалните слабости и да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатото;

10.  приветства факта, че съотношението между приключените разследвания спрямо неприключените разследвания в края на предходната финансова година е на най-високото достигано до момента равнище (1,4 приключени разследвания за всяко неприключено при цел 1,1); подчертава, че делът на приключените в рамките на 12 и 18 месеца разследвания е намалял през 2014 г.; потвърждава забележката на Омбудсмана, че новата стратегия, включваща осъществяването на проверки по собствена инициатива, е оказала въздействие върху броя на приключените случаи;

11.  подчертава, че броят на жалбите, които не попадат в обхвата на правомощията на Омбудсмана, е все още твърде голям, и по-специално жалбите, подавани от граждани на някои държави членки като Испания и Полша, което несъмнено поражда силно недоволство у гражданите спрямо институциите на Съюза като цяло, и Омбудсмана в частност; призовава следователно Омбудсмана да подобри своята информационна и комуникационна политика и да установи по-силни връзки за безпроблемно и постоянно сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите и с националните и регионалните омбудсмани, с цел решаването на този проблем;

12.  отбелязва, че според таблото с ключовите показатели за ефективност нивото на удовлетвореност сред служителите на Омбудсмана е по-ниско от желаното; отбелязва, че според информация от Омбудсмана това е свързано основно с някои важни промени в институцията и че оттогава положението се е подобрило благодарение на предприетите мерки; призовава Омбудсмана да продължи да осигурява високо равнище на удовлетвореност на служителите;

13.  приветства добре структурирания, ясен и лесно разбираем годишен отчет за дейността, представен от Омбудсмана; приветства повишената интензивност на неговата стратегия за външна комуникация и по-силното присъствие в социалните медии;

14.  очаква Омбудсманът да продължи да полага усилия за постоянство в годишния отчет за дейността и да го направи всеобхватен, тъй като той е важен инструмент за оценка на неговата работа;

15.  отбелязва големия брой командировки на служителите на Омбудсмана между Брюксел и Страсбург – 212, като разходите за тях възлизат на 126 000 EUR, плюс около 60 000 EUR за загуба на работно време във връзка с пътуванията; призовава Омбудсмана да намали във възможно най-голяма степен броя на командировките и да използва максимално оборудването за провеждане на видеоконференции и други свързани технически средства, както постъпват другите институции, с цел избягване на ненужни пътувания и значително намаляване на разходите; припомня освен това на Омбудсмана въздействието върху околната среда на емисиите на CO2, генерирани от пътуванията, и че следователно е важно Омбудсманът да поеме своите отговорности в това отношение и да докладва на Парламента за постигнатия напредък;

16.  изразява загриженост относно политиката на Омбудсмана за подбор на персонал, в рамките на която са използвани извънредни процедури за пряко наемане на бивши стажанти, с които са подписани краткосрочни договори; изразява съжаление поради факта, че през 2014 г. трима срочно наети служители са били назначени на работа, без да са преминали каквато и да е процедура за подбор; призовава Омбудсмана незабавно да приведе своите критерии за подбор на персонал в съответствие със стандартите на европейската публична администрация за качество, прозрачност, обективност и равни възможности;

17.  приветства напредъка, постигнат от Омбудсмана през 2015 г. във връзка с баланса между половете; подчертава все пак, че данните за 2014 г. все още показват наличието на големи различия, особено по отношение на длъжностите AST (21/9) и ръководните позиции (9/2), и подчертава, че е важно да се определят средносрочни цели, за да се постигне необходимият баланс, както и да продължава да се работи активно в тази посока;

18.  изисква от Омбудсмана да включи в своя годишен отчет за дейността таблица на човешките ресурси, класифицирани по националност, пол и степен, с цел увеличаване на прозрачността; призовава също така Омбудсмана да отговори на повдигнатите от Парламента и другите институции въпроси относно пенсиите;

19.  повтаря призива си от миналата година към Омбудсмана да включи в своя годишен отчет за дейността за 2015 г. обема на заявените през 2014 г., но неизползвани услуги по устен превод;

20.  приветства икономиите по бюджетните редове за писмен превод и публикации;

21.  призовава отново Омбудсмана да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

22.  отбелязва изчисленията на Омбудсмана по отношение на възможностите за реализиране на икономии в размер на 195 000 EUR, ако институцията има само едно седалище; отбелязва факта, че седалището на Омбудсмана е свързано с това на Парламента, и следователно счита за необходимо Омбудсманът да бъде включен в евентуалните дискусии за централизация на седалището на Парламента; подчертава, че централизацията следва да бъде активно насърчавана.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ОВ L 51, 20.2.2014 г.

(2)

ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 373, 5.11.2015 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация