Postup : 2015/2161(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0121/2016

Předložené texty :

A8-0121/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0157

ZPRÁVA     
PDF 503kWORD 87k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2015/2161(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

POZM. NÁVRHY
 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2015/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0121/2016),

1.  uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu evropského veřejného ochránce práv na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému veřejnému ochránci práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2015/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0121/2016),

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 uvedl, že v případě evropského veřejného ochránce práv (dále jen „veřejný ochránce práv“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež by se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet veřejného ochránce práv je čistě administrativní a že v roce 2014 činil 9 857 002 EUR (9 731 371 v roce 2013), přičemž 7 977 702 EUR bylo vyčleněno na hlavu I (výdaje související s osobami pracujícími v orgánu), 1 346 800 EUR na hlavu II (nemovitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje) a 532 500 EUR na hlavu III (výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu);

4.  bere na vědomí, že 97,87 % celkové výše prostředků bylo využito (98,20 % v roce 2013) a 93,96 % vyplaceno (91,82 % v roce 2013) a že míra plnění činila 97,87 % (oproti 98,20 % v roce 2013); konstatuje, že se v roce 2014 snížila míra plnění;

5.  všímá si mimořádného nárůstu závazků v roce 2014 u členů tohoto orgánu; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby v příští zprávě o opatřeních navazujících na absolutorium předložila podrobný popis těchto částek;

6.  vítá, že v souladu se strategií na cestě k roku 2019 se veřejný ochránce práv zabýval šetřeními z vlastního podnětu a přijal systematičtější a systémovější přístup ke složitým problémům spadajícím do jeho pravomoci; považuje tuto koncepci za účinný nástroj; vyzývá veřejného ochránce práv, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o výsledku těchto šetření;

7.  vítá, že byl zřízen nový post – „koordinátor šetření z vlastního podnětu“; domnívá se, že je to krokem k účinnější práci tohoto orgánu; vyzývá veřejného ochránce práv, aby informoval orgán příslušný k udělování absolutoria o výsledcích, dopadu a účinnosti práce osoby zastávající tuto pozici;

8.  požaduje, aby úřad veřejného ochránce práv dodržoval zásady transparentnosti, zejména pokud jde o ujasnění a stanovení odpovědnosti, a aby zajistil, aby byly internetové stránky veřejného ochránce práv pravidelně aktualizovány a aby věrně odrážely organizační strukturu tohoto orgánu;

9.  konstatuje, že strategie na cestě k roku 2019 zavádí nové klíčové ukazatele výkonnosti s velmi konkrétními cíli; ze srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů výkonnosti vyvozuje, že některé z cílů se zatím nepodařilo dosáhnout; v této souvislosti podotýká, že veřejný ochránce práv dosáhl horšího výsledku, pokud jde o podíl šetření uzavřených v období mezi 12 a 18 měsíci a také pokud jde o podíl případů, u nichž bylo o jejich přípustnosti rozhodnuto do jednoho měsíce; vybízí veřejného ochránce práv, aby vypracoval strategii, která by odstranila veškeré potenciální nedostatky, a aby informoval orgán příslušný k udělování absolutoria o tom, jak se tato záležitost vyvíjí;

10.  vítá skutečnost, že počet uzavřených šetření oproti počtu probíhajících šetření na konci minulého období dosáhl historicky nejvyšší míry (1,4 uzavřených šetření na jedno probíhající, přičemž cíl byl stanoven na 1,1); zdůrazňuje nicméně, že podíl šetření uzavřených do 12 až 18 měsíců se v roce 2014 snížil; bere na vědomí poznámku veřejného ochránce práv, který uvedl, že nová strategie zahrnující šetření z vlastního podnětu měla dopad na počet uzavřených případů;

11.  zdůrazňuje, že počet stížností, které nespadají do pravomoci veřejného ochránce práv, je stále velmi vysoký, zejména v případě občanů z některých členských států, jako je Španělsko a Polsko, což nepochybně vede ke značné frustraci občanů z činnosti orgánů a institucí EU obecně, a zejména z činnosti veřejného ochránce práv; vyzývá proto veřejného ochránce práv, aby zlepšil svou informační a komunikační politiku a zahájil užší, jednodušší a pravidelnější spolupráci s Evropskou sítí veřejných ochránců práv a se státními a regionálními veřejnými ochránci práv, s cílem zajistit, aby k této situaci nedocházelo;

12.  na základě srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů výkonnosti poukazuje na to, že míra spokojenosti pracovníků veřejného ochránce práv byla nižší, než se očekávalo; s odkazem na informace veřejného ochránce práv upozorňuje na to, že to bylo spojeno především se zásadními změnami v rámci tohoto úřadu a že na základě celé řady opatření už došlo k nápravě situace; vyzývá veřejného ochránce práv, aby pokračoval v zajišťování velké míry spokojenosti pracovníků;

13.  vítá dobře strukturovanou, jasnou a čtivou výroční zprávu, kterou veřejný ochránce práv předložil; vítá intenzivnější externí komunikační strategii úřadu a vetší přítomnost tohoto orgánu v sociálních médiích;

14.  očekává, že veřejný ochránce práv bude ve svých výročních zprávách o činnosti usilovat o konzistentnost a o to, aby tyto zprávy poskytovaly úplné informace;

15.  poukazuje na značný počet pracovních cest pracovníků úřadu veřejného ochránce práv mezi Bruselem a Štrasburkem (celkem 212), které představovaly výdaje ve výši 126 000 EUR plus odhadem dalších 60 000 EUR, což jsou náklady na pracovní dobu ztracenou v důsledku cestování; vyzývá veřejného ochránce práv, aby maximálně omezil počet pracovních cest a co nejvíce využíval telekonferencí a dalších příslušných technických prostředků, jako to dělají jiné orgány a instituce, aby se předešlo zbytečným cestám a aby došlo k podstatnému omezení nákladů; dále veřejnému ochránci práv připomíná, že toto cestování má environmentální vliv na emise CO2 a že je proto důležité, aby se úřad ujal v tomto smyslu své odpovědnosti a informovat Parlament o dosaženém pokroku;

16.  je znepokojen náborovou politikou veřejného ochránce práv, která zahrnuje využívání nouzových postupů, v rámci nichž jsou na základě krátkodobých pracovních smluv přímo zaměstnáváni bývalí stážisté; s politováním konstatuje, že v roce 2014 došlo k náboru tří pracovníků na dobu určitou, aniž by prošli výběrovým řízením; vyzývá veřejného ochránce práv, aby urychleně zajistil soulad kritérií pro výběr svých pracovníků s normami kvality týkajícími se evropské veřejné služby, transparentnosti, objektivity a rovných příležitostí;

17.  vítá pokrok, kterého veřejný ochránce práv dosáhl v roce 2015 v oblasti rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje však, že dostupné údaje za rok 2014 stále odhalují značné rozdíly, zejména pokud jde o místa AST (21/9) a manažerské pozice (9/2), a poukazuje na to, že je důležité stanovit střednědobé cíle, aby bylo možné dosáhnout nezbytné rovnováhy, a na význam další aktivní činnosti v této oblasti;

18.  žádá veřejného ochránce práv, aby do svých výročních zpráv o činnosti zahrnul tabulku s veškerými lidskými zdroji, které budou rozlišeny podle národnosti, pohlaví a platové třídy, aby byla zajištěna větší transparentnost; žádá veřejného ochránce práv, aby odpověděl na dotazy Parlamentu a dalších orgánů ohledně důchodů;

19.  opakuje svou výzvu veřejnému ochránci práv, kterou učinil již v loňském roce, a sice, aby ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2015 uvedl, jaká byla v roce 2014 míra požadovaných avšak nevyužitých tlumočnických služeb;

20.  vítá úspory v rozpočtových položkách týkajících se překladu a publikace;

21.  znovu vyzývá veřejného ochránce práv, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnul do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

22.   bere na vědomí výpočty veřejného ochránce práv týkající se potenciálních úspor ve výši 195 000 EUR, pokud by tento orgán měl pouze jedno sídlo; bere na vědomí, že sídlo úřadu veřejného ochránce práv je spojeno se sídlem Parlamentu, a proto považuje za nezbytné, aby se veřejný ochránce práv zapojil do diskuze o centralizaci sídla Parlamentu; zdůrazňuje, že tato centralizace by se měla aktivně prosazovat.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. L 51, 20.02.2014.

(2)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění