Procedūra : 2015/2161(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0121/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0121/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0157

ZIŅOJUMS     
PDF 647kWORD 87k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

(2015/2161(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

GROZĪJUMI
 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

(2015/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0121/2016),

1.  sniedz Eiropas ombudam apstiprinājumu par 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ombudam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

(2015/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0121/2016),

1.  ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta 2014. gada pārskatā nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ombuda (turpmāk “Ombuds”) cilvēkresursiem un iepirkumiem;

2.  uzsver, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, ir secinājusi, ka kopumā 2014. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  uzsver, ka Ombuda budžets tiek izmantots tikai administratīvām vajadzībām un 2014. gadā tas bija EUR 9 857 002 (2013. gadā — EUR 9 731 371), no kuriem EUR 7 977 702 tika piešķirti 1. sadaļai (Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem), EUR 1 346 800 — 2. sadaļai (Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi) un EUR 532 500 — 3. sadaļai (Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem);

4.  konstatē, ka saistības tika uzņemtas par 97,87 % no kopējām apropriācijām (2013. gadā — 98,20 %) un 93,96 % apropriāciju tika samaksātas (2013. gadā — 91,82 %), izlietojuma līmenim sasniedzot 97,87 % (2013. gadā — 98,20 %); konstatē izlietojuma līmeņa samazināšanos 2014. gadā;

5.  konstatē, ka 2014. gadā ir īpaši palielinājušās saistības, kas attiecas uz iestādes locekļiem; prasa Ombudam nākamajā ziņojumā par turpmāko rīcību saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu sniegt sīku aprakstu par šīm summām;

6.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar stratēģiju līdz 2019. gadam Ombuds ir turpinājis veikt pašiniciatīvas izmeklēšanas, izvēloties sistemātiskāku un sistēmiskāku pieeju sarežģītiem jautājumiem, kas ietilpst tā pilnvarās; uzskata, ka tas ir efektīvs instruments; aicina Ombudu regulāri informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par izmeklēšanu ietekmi;

7.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots jauns amats — pašiniciatīvas izmeklēšanu koordinators; uzskata, ka tas ir solis virzienā uz efektīvāku iestādes darbu; aicina Ombudu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī amata sniegumu, ietekmi un efektivitāti;

8.  aicina Ombuda biroju ievērot pārredzamības principu, jo īpaši skaidri nosakot un uzticot pienākumus, un nodrošināt, ka Ombuda tīmekļa vietne tiek regulāri atjaunināta un pareizi atspoguļo iestādes struktūrshēmu;

9.  konstatē, ka ar stratēģiju līdz 2019. gadam ir ieviesti jauni galvenie izpildes rādītāji ar ļoti konkrētiem mērķiem; iepazīstoties ar galveno izpildes rādītāju rezultātu apkopojumu, saprot, ka daži mērķi nav sasniegti; šajā sakarībā norāda, ka Ombuda rezultāti ir sliktāki attiecībā uz to izmeklēšanu īpatsvaru, kuras tika slēgtas 12 līdz 18 mēnešu laikā, un arī attiecībā uz to lietu īpatsvaru, kurās lēmums par pieņemamību ir pieņemts viena mēneša laikā; mudina Ombudu izstrādāt stratēģiju, kas būtu paredzēta iespējamo trūkumu novēršanai, un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par virzību;

10.  atzinīgi vērtē to, ka slēgto izmeklēšanu attiecība pret notiekošajām izmeklēšanām iepriekšējā finanšu gada beigās sasniedza visaugstāko jebkad pieredzēto līmeni (1,4 slēgtas izmeklēšanas uz katru notiekošo izmeklēšanu salīdzinājumā ar mērķi sasniegt 1,1); uzsver, ka to izmeklēšanu īpatsvars, kuras tika slēgtas 12 līdz 18 mēnešu laikā, 2014. gadā ir samazinājies; atzinīgi vērtē Ombuda konstatējumu, ka jaunā stratēģija, tostarp pašiniciatīvas izmeklēšanu turpināšana, ietekmēja pabeigto lietu skaitu;

11.  uzsver, ka to sūdzību skaits, kuras neietilpst Ombuda pilnvarās, joprojām ir ļoti augsts, īpaši no dažu dalībvalstu valstspiederīgajiem, piemēram, Spānijas un Polijas, kas neapšaubāmi pilsoņiem rada lielu vilšanos Savienības iestādēs kopumā un jo īpaši ombuda institūcijā; tādēļ aicina Ombudu uzlabot tā informācijas un komunikācijas politiku un veidot ciešākas saites, lai panāktu gludu un regulāru sadarbību ar Eiropas ombudu tīklu, kā arī valsts un reģionālajiem ombudiem nolūkā šo problēmu risināt;

12.  iepazīstoties ar galveno izpildes rādītāju rezultātu apkopojumu, konstatē, ka Ombuda darbinieku apmierinātības līmenis bija zemāks, nekā bija plānots; norāda, ka saskaņā ar Ombuda sniegto informāciju tas galvenokārt bija saistīts ar būtiskām izmaiņām iestādē un ka kopš tā laika ir veikti vairāki pasākumi, lai to risinātu; aicina Ombudu arī turpmāk nodrošināt augstu darbinieku apmierinātības līmeni;

13.  atzinīgi vērtē Ombuda iesniegto strukturēto, skaidro un viegli uztveramo gada darbības pārskatu; atzinīgi vērtē to, ka ir pastiprināta ārējās komunikācijas stratēģija un Ombuds ir kļuvis redzamāks sociālajos plašsaziņas līdzekļos;

14.  cer, ka Ombuds arī turpmāk centīsies panākt, lai gada darbības pārskats tiešām būtu visaptverošs, jo tas ir nozīmīgs veids, kā novērtēt tā darbu;

15.  norāda uz to, ka Ombuda darbinieki dodas daudzos komandējumiem starp Briseli un Strasbūru — kopā 212, kas ir izmaksājis EUR 126 000 plus aptuveni EUR 60 000 par ceļā zaudēto darba laiku; aicina Ombudu maksimāli samazināt komandējumu skaitu un maksimāli izmantot videokonferences un citus tehniskos līdzekļos, kā to dara citas iestādes, lai izvairītos no liekas ceļošanas un ievērojami samazinātu izmaksas; turklāt atgādina Ombudam par šādas ceļošanas rezultātā radīto CO2 emisiju ietekmi uz vidi un ka tāpēc ir svarīgi, lai Ombuds uzņemtos atbildību šajā sakarībā un ziņotu Parlamentam par panākto progresu;

16.  pauž bažas par Ombuda darbā pieņemšanas politiku, jo ir tikušas izmantotas ārkārtas procedūras, lai tieši pieņemtu darbā bijušos praktikantus ar īstermiņa līgumiem; pauž nožēlu par to, ka 2014. gadā tika pieņemti trīs pagaidu darbinieki bez atlases procedūras; aicina Ombudu steidzamā kārtā nodrošināt personāla atlases kritēriju atbilstību Eiropas civildienesta standartiem attiecībā uz kvalitāti, pārredzamību, objektivitāti un vienlīdzīgām iespējām;

17.  atzinīgi vērtē progresu, ko Ombuds panācis 2015. gadā saistībā ar dzimumu līdzsvaru; tomēr uzsver, ka par 2014. gadu pieejamie dati joprojām liecina, ka pastāv lielas atšķirības, jo īpaši AST štata vietās (21/9) un vadošos amatos (9/2), un uzsver, ka ir būtiski noteikt vidēja termiņa mērķus, lai panāktu vajadzīgo līdzsvaru, un turpināt aktīvi strādāt šajā virzienā;

18.  prasa Ombudam nolūkā nodrošināt lielāku pārredzamību gada darbības pārskatā iekļaut tabulu, kurā būtu atspoguļoti visi cilvēkresursi, tos sadalot pēc valstspiederības, dzimuma un amata pakāpes; aicina Ombudu atbildēt uz Parlamenta un pārējo iestāžu uzdotajiem jautājumiem par pensijām;

19.  atkārto savu pagājušajā gadā pausto aicinājumu Ombudam 2015. gada darbības pārskatā sniegt informāciju par 2014. gadā pieprasīto mutiskās tulkošanas pakalpojumu neizmantoto daļu;

20.  atzinīgi vērtē ietaupījumus budžeta pozīcijās, kas attiecas uz rakstisko tulkošanu un publikācijām;

21.  atkārtoti aicina Ombudu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību gada darbības pārskatos sniegt informāciju par to OLAF izskatīto lietu rezultātiem un sekām, kurās izmeklēšana veikta attiecībā uz pašu iestādi vai kādu no tās darbiniekiem;

22.  pieņem zināšanai Ombuda aprēķinus par iespējamajiem ietaupījumiem EUR 195 000 apmērā, ja iestādei būtu tikai viena atrašanās vieta; ņem vērā to, ka Ombuda atrašanās vieta ir saistīta ar Parlamenta atrašanās vietu, un tādēļ uzskata, ka Ombuds ir jāiekļauj visās debatēs par Parlamenta atrašanās vietas centralizāciju; uzsver, ka šāda centralizācija būtu aktīvi jāveicina.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OV L 51, 20.02.2014.

(2)

OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.

(3)

OV C 373, 5.11.2015., 1. lpp.

(4)

OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums