Menetlus : 2015/2186(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0122/2016

Esitatud tekstid :

A8-0122/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.52
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0188

RAPORT     
PDF 286kWORD 93k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2186(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(4), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0122/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseiameti direktori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(10), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0122/2016),

1.  märgib, et Euroopa Politseiameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0122/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Politseiameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 84 339 820 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 2,20 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal rahuloluga teadmiseks, et 2014. aastal tehti eelarve jälgimisel tunduvalt suuremaid jõupingutusi ja nende tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 99,70 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 93 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,80 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute kogusumma on eelnenud aastatega võrreldes vähenenud ja selleks oli 5 663 960 eurot (6,72 % kõigist assigneeringutest); võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et II jaotises (halduskulud) tehti ülekandmisi summas 1 900 000 eurot (27 %), mida oli eelnenud aastaga võrreldes 14 % vähem; võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid peamiselt seotud ameti 2011. aastal avatud peakorteris tehtud kohandustega;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise määr oli kõrge, st 22 %, mis oli eelnenud aastaga võrreldes 13 % kõrgem; võtab teadmiseks, et peamiselt tulenesid need tühistamised viivitustest välistarnijate poolt teostatud IT-projektide valmimisel dokumentatsiooni ja varade haldamise ning politseiandmete vahetamise valdkonnas; võtab lisaks teadmiseks, et need viivitused ei kahjustanud tegevuspidevust, sest asjaomaste süsteemide puhul jätkati olemasolevate IT-lahenduste kasutamist; märgib, et välistarnijate põhjustatud tarneviivitusest hoolimata oli kasutamata ülekandmiste tegelik nominaalne suurenemine 2014. aasta lõpus 0,9 miljonit eurot;

4.  kutsub ametit üles hoidma tulevikus ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute taset võimalikult madalal, et täita tulemuslikumalt oma läbipaistvus- ja aruandekohustusalaseid kohustusi;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal viis amet lõpule kõikide hankemenetluste ametisisese läbivaatamise, et parandada asjaomast organisatsioonisisest korraldust; võtab teadmiseks, et läbivaatamise tulemusena loodi ametis juhtimise osakonna eest vastutava asedirektori otseses alluvuses hangete sektor, nii et peamiste hankeetappide suhtes võeti vastu tsentraliseeritud lähenemisviis ja kehtestati ka asjakohased kvaliteedikontrollid;

6.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et selle käimasolevate hankemenetluste pakkumuse kriteeriumid on avaldatud ameti veebisaidil koos iga-aastase ülevaatega täidetud lepingutest; võtab teadmiseks, et amet kavatseb avaldada eelarveaasta 2015 hangete ülevaate 2016. aasta juuni lõpuks, nagu nõutakse finantsmääruses;

7.  palub ametil avalike hangete puhul täpselt kohaldada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et äriühinguid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab teadmiseks, et ameti direktori ja asedirektorite elulookirjeldused (CVd) ja deklaratsioonid selle kohta, et ülesandeid ja kohustusi täidetakse sõltumatult, on avaldatud ameti veebisaidil; märgib, et ameti haldusnõukogu võttis teadmiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovitused haldusnõukogu liikmete elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise kohta; palub ametil ja selle haldusnõukogu liikmetel teha need dokumendid ameti veebisaidil kättesaadavaks võimalikult kiiresti pärast nende ametile esitamist;

9.  märgib, et amet avaldas 2014. aastal uue käitumisjuhendi koos huvide konfliktide ja nn pöördukse efekti haldamise ja ennetamise suunistega;

10.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

11.  kutsub ametit üles pöörama erilist tähelepanu rikkumisest teatajate kaitsele niisuguse peatselt vastu võetava direktiivi kontekstis, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset;

12.  ergutab ametit suurendama koos muude praegu võetavate teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

13.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse paremast juurdepääsust dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

14.  tunneb heameelt sätete üle, mille ameti haldusnõukogu on kehtestanud sisejuurdluste kohta, ja tuletab ametile meelde, et ta peab võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta vastavalt 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud personalieeskirjade artiklile 22c.

Sisekontroll

15.  võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditialaseid ülesandeid ja kohustusi täidab ameti siseauditi üksus; märgib, et kooskõlas ameti haldusnõukogu poolt heaks kiidetud auditikavaga esitas siseauditi üksus ameti operatiivtulemuste kohta konsultatsioonidokumendi, mille tulemusena sõnastati viis strateegilist teemat, mida võetakse strateegilises planeerimises arvesse ning mis on 2016. aastal valmiva ameti järgmise mitmeaastase strateegia jaoks äärmiselt oluliseks sisendiks;

16.  võtab teadmiseks, et siseauditi üksus toetas ameti kohtuekspertiisi labori auditeerimist seoses euro vääringus rahatähtede uurimisega, sest see on oluline samm ameti kohtuekspertiisi laborile asjakohase ametliku akrediteeringu taotlemiseks;

Siseaudit

17.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta mais kiitis ameti haldusnõukogu heaks komisjoni siseauditi talituse koostatud strateegilise auditikava aastateks 2014–2016; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus viis 2014. aasta septembris töölevõtmisprotsessi suhtes läbi kindlust andva auditi, mis kinnitas ameti töölevõtmismenetluste usaldusväärsust; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus tõstis oma auditiaruandes esile, et ameti töölevõtmis- ja valikumenetlused on usaldusväärsed ja tõhusad ning et ta peab juhatuse aruandlust asjakohaseks ja õigeaegseks; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus tegi kolm oluliseks hinnatud soovitust; võtab teadmiseks, et amet koostas tuvastatud puuduste leevendamiseks tegevuskava, mille siseauditi talitus heaks kiitis;

Muud kommentaarid

18.  võtab teadmiseks, et amet vaatas läbi oma finantseeskirjad(13), et viia need kooskõlla komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013(14) sätetega; võtab lisaks teadmiseks, et amet kohaldab komisjoni rakenduseeskirju ning peaks jätkama jõupingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamisel, eelkõige seoses halduskulude ülekandmistega;

19.  märgib, et amet tegi oma iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande oma veebisaidil avalikult kättesaadavaks;

°

°  °

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(15) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

18.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2186(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et Europoli (edaspidi „amet”) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et ameti veebisaidil on avaldatud vaid üldaruanne (Europol Review); palub, et amet avaldaks korrapäraselt ka oma iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande;

3.  tunneb muret asjaolu pärast, et menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid, mis on seotud pakkumisele kvalifitseerumisega, ja valikukriteeriumid, mis on seotud lepingu täitmise suutlikkusega, ei ole veebisaidil avalike hangete rubriigis kättesaadavad; nõuab tungivalt, et amet avaldaks selle teabe ja kõik oma 2014. aastal sõlmitud lepingud;

4.  peab kahetsusväärseks 2014. aastal üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise kõrget määra (22 %), mis oli tingitud välistarnijate poolt teostatud IT-projektide valmimise viibimisest, kuid võtab samal ajal teadmiseks, et mõnel juhul võivad ülekandmised olla tingitud tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust; võtab teadmiseks, et kõnealuste projektide eelarve vähene täitmine tulenes peamiselt tarnijate suutmatusest täita kokkulepitud tarnekava; nõuab, et amet täpsustaks kõnealuste IT-projektide olemust ja nende pakutavat lisaväärtust, kuna ameti väitel ei mõjutanud nendega seotud viivitused ameti tegevust;

5.  märgib, et amet avaldas 2014. aastal uue käitumisjuhendi koos huvide konfliktide ja nn pöördukse efekti haldamise ja ennetamise suunistega; palub haldusnõukogul avaldada huvide konflikti puudumise deklaratsioonide asemel huvide deklaratsioonid, jättes hindamise kolmandatele isikutele, ning kirjeldada üksikasjalikult huvide konflikte käsitlevat poliitikat ja sellekohaseid eeskirju;

6.   tunneb heameelt sätete üle, mille Europoli haldusnõukogu on kehtestanud sisejuurdluste kohta, ja tuletab ametile meelde, et ta peab võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud ELi ametnike personalieeskirjade artiklile 22c.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 324.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 324.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 324.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 324.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave