Menettely : 2015/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0122/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0122/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.52
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0188

MIETINTÖ     
PDF 286kWORD 95k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2186(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

1.  myöntää Euroopan poliisiviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan poliisiviraston (Europol) varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(10) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

1.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

A.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 84 339 820 euroa, mikä merkitsee 2,20 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutettu talousarvion seuranta parani merkittävästi ja että sen tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,04 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 93 prosenttia, mikä merkitsee 2,80 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee merkille, että varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärä väheni edellisiin vuosiin verrattuna ja oli 5 663 960 euroa eli 6,72 prosenttia kokonaismäärärahoista; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että osaston 2 (hallintomenot) määrärahasiirrot olivat 1 900 000 euroa (27 prosenttia), mikä merkitsee 14 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna; ottaa huomioon, että kyseiset määrärahasiirrot johtuivat pääasiassa muutoksista vuonna 2011 avatun viraston päätoimipaikassa;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että vuodelta 2013 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisaste oli korkea (22 prosenttia), mikä merkitsee 13 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna; toteaa, että nämä peruutukset liittyivät pääasiassa ulkoisten toimittajien toteuttamien tietoteknisten hankkeiden viivästymiseen asiakirjahallinnon ja omaisuudenhoidon sekä poliisitietojen vaihdon alalla; toteaa lisäksi, että nämä viivästykset eivät vaikuttaneet operatiivisen toiminnan tasoon, sillä asianomaisissa järjestelmissä käytettiin edelleen olemassa olevia IT-ratkaisuja; panee merkille, että huolimatta ulkopuolisten alihankkijoiden aiheuttamasta toimitusten myöhästymisestä käyttämättömien siirtojen nimellinen lisäys oli 0,9 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa;

4.  kehottaa virastoa pitämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden tulevaisuudessa mahdollisimman pienenä, jotta se voi noudattaa paremmin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  toteaa, että vuonna 2014 virasto sai päätökseen koko organisaationsa hankintaprosesseja koskevan yleisen uudelleentarkastelun, jonka tarkoituksena oli parantaa nykyistä sisäistä organisaatiorakennetta; panee merkille, että uudelleentarkastelun tuloksena virasto perusti hankintamenettelyjä käsittelevän toiminta-alueen suoraan hallinto-osastosta vastaavan apulaisjohtajan alaisuuteen, ja toteaa, että näin hankintamenettelyjen tärkeimmät vaiheet voidaan toteuttaa keskitetysti ja voidaan toteuttaa asiaankuuluvia laatutarkastuksia;

6.  panee merkille viraston ilmoituksen, että sen meneillään oleviin hankintamenettelyihin osallistumista koskevat kriteerit sekä päättyneitä sopimuksia koskevat vuosikatsaukset on julkistettu viraston verkkosivustolla; toteaa, että viraston on määrä julkistaa varainhoitovuotta 2015 koskeva selvitys hankintamenettelyjen tilanteesta kesäkuun 2016 loppuun mennessä varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti;

7.  pyytää virastoa toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  toteaa, että viraston johtajan ja apulaisjohtajien ansioluettelot sekä lausunnot riippumattomasta tehtävien ja vastuualueiden hoitamisesta julkaistiin viraston verkkosivustolla; toteaa, että viraston hallintoneuvosto pani merkille vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suositukset hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloiden ja sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaisemisesta; kehottaa virastoa ja sen hallintoneuvoston jäseniä asettamaan nämä asiakirjat saataville verkkosivustollaan niin pian kuin ne on toimitettu virastolle;

9.  toteaa, että virasto julkaisi vuonna 2014 uudet menettelysäännöt, joissa on eturistiriitojen ja niin kutsuttujen pyöröovitapausten hallintaa ja ehkäisemistä koskevaa ohjeistusta;

10.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

11.  kehottaa virastoa ottamaan erityisesti huomioon väärinkäytösten paljastajien suojelemisen käsiteltäessä piakkoin hyväksyttävää direktiiviä julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta;

12.  kannustaa virastoa tiedottamaan henkilöstölleen paremmin eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

13.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin ja parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

14.  pitää viraston hallintoneuvoston käyttöön ottamia sisäistä tutkintaa koskevia määräyksiä myönteisinä ja muistuttaa, että viraston on hyväksyttävä väärinkäytösten paljastajia koskevia sitovia sisäisiä sääntöjä 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden EU:n henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti;

Sisäinen valvonta

15.  panee merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikön (IAC) tehtäviä ja vastuiden hoitaminen virastossa kuuluu sisäiselle tarkastustoiminnolle (IAF); panee merkille, että viraston hallintoneuvoston hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti IAF esitteli viraston toiminnan tuloksellisuudesta laaditun konsulttien arvion, jossa määriteltiin viisi strategista aihepiiriä, jotka otetaan huomioon virastoa koskevissa suunnitelmissa, koska ne ovat tärkeä osa sen seuraavaa monivuotista strategiaa, joka on määrä saada viimeisteltyä vuonna 2016;

16.  ottaa huomioon, että IAF kannatti tarkastuksen tekemistä viraston rikosteknisestä laboratoriosta euroseteleiden tutkinnan osalta, mikä on tärkeä askel sen suhteen, että viraston rikostekniselle laboratoriolle voidaan hakea muodollista hyväksyntää tällä alalla;

Sisäinen tarkastus

17.  panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 komission sisäisen tarkastuksen (IAS) laatiman strategisen tarkastussuunnitelman kaudeksi 2014–2016; panee merkille, että IAS toimitti syyskuussa 2014 palvelukseenottoa koskevan tarkastuksen, jolla varmistettiin viraston palvelukseenottoprosessin asianmukaisuus; toteaa, että IAS:n tarkastuskertomuksessa korostettiin, että viraston palvelukseenotto- ja valintamenettelyt olivat moitteettomia ja tehokkaita ja että hallinnointia koskeva raportointi oli asianmukaista ja oikea-aikaista; ottaa huomioon, että IAS luokitteli kolme suositusta tärkeiksi; toteaa, että virasto laati havaittujen ongelmien lieventämistä koskevan toimintasuunnitelman, jonka IAS myöhemmin hyväksyi;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että virasto tarkisti varainhoitoasetustaan(13) , jotta se vastaisi komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14)säännöksiä; toteaa lisäksi, että virasto noudattaa komission täytäntöönpanosääntöjä ja että viraston olisi edelleenkin pyrittävä huolehtimaan talousarvion tehokkaasta ja sääntöjenmukaisesta toteuttamisesta, erityisesti hallintomenoihin liittyvien siirtojen osalta;

19.  panee merkille, että virasto on asettanut konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksensa julkisesti saataville verkkosivustollaan;

°

°  °

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(15).

18.2.2016

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

2015/2186(DEC)

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Europolin (jäljempänä virasto) tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2014 ja viraston toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että viraston verkkosivustolla on julkaistu ainoastaan yleiskertomus (Europol Review); pyytää virastoa julkaisemaan säännöllisesti myös konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen;

3.  on huolissaan siitä, että verkkosivuston julkisia hankintoja käsittelevässä osiossa ei esitetä tarjouskilpailuun osallistumista koskevia poissulkemisperusteita eikä sopimuksen toteuttamista koskeviin valmiuksiin liittyviä valintaperusteita; kehottaa virastoa julkaisemaan kyseiset tiedot sekä kaikki vuonna 2014 tehdyt sopimukset;

4.  pitää valitettavana, että tarkoitukseensa sidotuista määrärahoista peruttiin suuri osuus (22 prosenttia) ulkoisten toimittajien järjestämien tietotekniikkahankkeiden viivästyessä; myöntää kuitenkin, että määrärahojen siirrot varainhoitovuodelta toiselle saattavat joissain tapauksissa johtua operaatioiden, hankintamenettelyjen tai hankkeiden monivuotisesta luonteesta; toteaa, että talousarvion alhainen toteutuma näiden hankkeiden osalta oli tulosta lähinnä siitä, että toimittajat eivät kyenneet toimittamaan ratkaisuja yhteisten suunnitelmien mukaisesti; pyytää virastoa tekemään tarkempaa selkoa näiden tietotekniikkahankkeiden luonteesta ja lisäarvosta, koska viraston mukaan viivästykset eivät ole vaikuttaneet sen toimintaan;

5.  toteaa, että virasto julkaisi vuonna 2014 uudet käytännesäännöt, joissa on eturistiriitojen ja niin kutsutun pyöröovipolitiikan hallintaa ja ehkäisemistä koskevaa ohjeistusta; pyytää hallintoneuvostoa julkaisemaan ilmoitukset eturistiriidoista eikä eturistiriidattomuuksia koskevia ilmoituksia ja jättämään arvioinnin kolmannelle osapuolelle sekä antamaan yksityiskohtaiset tiedot eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista ja säännöistä;

6.   pitää Europolin hallintoneuvoston käyttöön ottamia sisäistä tutkintaa koskevia määräyksiä myönteisinä ja muistuttaa, että viraston on hyväksyttävä väärinkäytösten paljastajia koskevia sitovia sisäisiä sääntöjä 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden EU:n henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö