Procedūra : 2015/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0122/2016

Pateikti tekstai :

A8-0122/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.52
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0188

PRANEŠIMAS     
PDF 680kWORD 110k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2186(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(4), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0122/2016),

1.  patvirtina Europos policijos biuro direktoriui, kad Biuro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(10), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0122/2016),

1.  pažymi, kad Europos policijos biuro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos policijos biuro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0122/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos policijos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 84 339 820 EUR, tai yra 2,20 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos policijos biuro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Biuro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl labai pagerėjusių biudžeto stebėsenos veiksmų 2014 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis pasiekė 99,70 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 2,80 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad bendra įsipareigotų ir į 2015 m. perkeltų asignavimų suma, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo ir sudarė 5 663 960 EUR (6,72 proc. visų asignavimų); atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį buvo perkelta 1 900 000 EUR (27 proc.), taigi perkėlimai į kitą laikotarpį sumažėjo 14 proc., palyginti su ankstesniais metais; pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su 2011 m. atidarytos Biuro būstinės daliniais pakeitimais;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad iš 2013 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų panaikinimo lygis buvo didelis – 22 proc., o palyginti su ankstesniais metais jis padidėjo 13 proc.; pripažįsta, kad tokie panaikinimai daugiausia susiję su tuo, kad buvo vėluojama vykdyti išorės tiekėjų IT projektus dokumentų ir turto valdymo ir keitimosi policijos duomenimis srityse; taip pat pripažįsta, kad dėl tokio vėlavimo veiklos rezultatai nenukentėjo, nes atitinkamose sistemose ir toliau buvo naudojamos jau įdiegtos IT priemonės; pažymi, kad nors dėl išorės rangovų kaltės pristatymai vėlavo, 2014 m. pabaigoje faktinė nepanaudotų perkeltų asignavimų suma nominaliai padidėjo 0,9 mln. EUR;

4.  atkreipia Agentūros dėmesį į tai, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigojimų asignavimų apimtis turi būti kuo mažesnė, kad būtų geriau užtikrinamas skaidrumas ir laikomasi atskaitomybės prievolės;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  patvirtina, kad 2014 m. Biuras baigė viso viešųjų pirkimų proceso visos organizacijos mastu peržiūrą, siekdamas patobulinti dabartinę vidinę organizacijos struktūrą; pažymi, kad, atlikęs peržiūrą, Biuras viešųjų pirkimų veiklos sritį priskyrė tiesioginei direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už valdymo departamentą, atsakomybei, todėl vykdant pagrindinius viešųjų pirkimų etapus ir atitinkamą kokybės kontrolę pradėtas taikyti centralizuotas metodas;

6.  remdamasis Biuro pateikta informacija patvirtina, kad Biuro dabar vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų konkursų kriterijai drauge su metine įvykdytų sutarčių apžvalga turi būti viešai paskelbti Biuro interneto svetainėje; pažymi, kad Biuras pagal Finansinį reglamentą privalo iki 2016 m. pabaigos viešai paskelbti 2015 finansinių metų viešųjų pirkimų apžvalgą;

7.  ragina Biurą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, t. y. visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus tam, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  patvirtina, kad Biuro svetainėje buvo paskelbti Biuro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų gyvenimo aprašymai ir deklaracijos dėl nepriklausomo pareigų atlikimo ir atsakomybės; pažymi, kad Biuro valdyba atsižvelgė į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijas dėl valdybos narių gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų skelbimo; ragina Biurą ir jo valdybos narius paskelbti tuos dokumentus savo svetainėje, kai tik jie bus pateikti Biurui;

9.  pažymi, kad 2014 m. Biuras paskelbė naują elgesio kodeksą ir interesų konfliktų bei „sukamųjų durų“ reiškinio valdymo ir prevencijos gaires;

10.  ragina Sąjungos institucijas, įskaitant Europos Parlamentą, ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, stiprinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

11.  ragina Biurą ypatingą dėmesį skirti informatorių apsaugai atsižvelgiant į netrukus ketinamą priimti direktyvą dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo;

12.  ragina Biurą kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomu aptarimu vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką;

13.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis;

14.  palankiai vertina Biuro valdybos nustatytas nuostatas dėl vidaus tyrimų ir primena Biurui, kad pagal 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Tarnybos nuostatų 22c straipsnį jis privalo priimti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių;

Vidaus kontrolė

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad vidaus audito skyriaus (VAS) užduotis ir įgaliojimus Biure vykdo jo vidaus audito padalinys (VAP); pažymi, kad pagal Biuro valdybos patvirtintą audito planavimą vidaus audito padalinys paskelbė konsultacijų Biuro veiklos rezultatų klausimais apžvalgą, kurioje išryškėjo penkios strateginės temos, į kurias bus atsižvelgta planuojant bendrą Biuro veiklą ir kurios, kaip svarbiausi aspektai, bus įtrauktos į kitą Biuro daugiametę strategiją, kuri bus baigta rengti 2016 m.;

16.  pripažįsta, kad vidaus audito padalinys padėjo vykdyti Biuro kriminalistikos laboratorijos auditą, susijusį su euro banknotų tyrimu, – tai buvo svarbiausias etapas norint pateikti paraišką dėl oficialaus Biuro kriminalistikos laboratorijos akreditavimo šioje srityje;

Vidaus auditas

17.  pažymi, kad 2014 m. gegužės mėn. jo Biuro valdyba patvirtino Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) parengtą 2014–2016 m. laikotarpio strateginį audito planą; pažymi, kad 2014 m. rugsėjo mėn. VAT vykdė įdarbinimo patikinimo auditą, patvirtinusį Biuro įdarbinimo proceso patikimumą; pripažįsta, kad VAT audito ataskaitoje pabrėžiama, kad Biuro įdarbinimo ir atrankos procedūros yra patikimos ir veiksmingos, ir nustatyta, kad valdymo ataskaitos yra tinkamos ir pateikiamos laiku; patvirtina, jog VAT tris rekomendacijas pažymėjo žyma „svarbu“; pripažįsta, kad Biuras, siekdamas išspręsti nustatytas problemas, parengė veiksmų planą, kurį vėliau patvirtino VAT;

Kitos pastabos

18.  remdamasis Biuro pateikta informacija, pripažįsta, kad Biuras persvarstė savo finansinį reglamentą(13), siekdamas suderinti jį su Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatomis(14); be to, pripažįsta, kad Biuras taiko Komisijos įgyvendinimo taisykles ir turėtų toliau siekti, kad biudžeto lėšos, ypač perkeltieji asignavimai administracinėms išlaidoms padengti, būtų naudojamos efektyviai ir laikantis reikalavimų;

19.  pažymi, kad Biuras savo interneto svetainėje viešai paskelbė savo konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą;

°

°  °

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](15) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

18.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2186(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad Europolo (toliau – Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose yra teisingai nurodyta Agentūros finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje paskelbta tik bendra ataskaita (Europol Review); prašo Agentūros taip pat reguliariai skelbti savo konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą;

3.  yra susirūpinęs dėl to, kad interneto svetainės viešųjų pirkimų skirsnyje nepaskelbti atmetimo kriterijai, taikomi sprendžiant dėl tinkamumo dalyvauti konkurse, ir atrankos kriterijai, taikomi sprendžiant dėl sutarčiai vykdyti reikiamų pajėgumų; primygtinai ragina Agentūrą paskelbti šią informaciją ir visas 2014 m. skirtas sutartis;

4.  apgailestauja, kad atšaukta daug (22 proc.) asignavimų įsipareigojimų, perkeltų į 2014 m. dėl IT projektų, kuriuos vykdė išorės tiekėjai, vėlavimo, nors pripažįsta, kad tam tikrais atvejais perkėlimų priežastis galėjo būti daugiametis veiklos, viešųjų pirkimų procedūrų ar projektų pobūdis; pažymi, kad žemą šių projektų biudžeto įvykdymo lygį daugiausia lėmė tai, jog tiekėjai nesilaikė sutarto plano; reikalauja, kad Agentūra patikslintų šių IT projektų pobūdį ir jų pridėtinę vertę, nes, Agentūros nuomone, vėlavimai juos įgyvendinti neturėjo jokio poveikio veiklai;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Agentūra paskelbė naują Elgesio kodeksą ir interesų konfliktų bei „sukamųjų durų“ reiškinio valdymo ir prevencijos gaires; prašo Europolo valdybos skelbti interesų deklaracijas, o ne deklaracijas dėl interesų konfliktų nebuvimo, kad padėtį galėtų įvertinti trečioji šalis, ir parengti detalias politikos priemones ir taisykles, susijusias su interesų konfliktais;

6.  palankiai vertina Europolo valdybos nuostatas dėl vidaus tyrimų ir primena Agentūrai, kad pagal 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Tarnybos nuostatų 22c straipsnį ji privalo priimti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

1

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 324.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 324.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 324.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 324.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(15)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Teisinis pranešimas