Procedure : 2015/2186(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2016

Ingediende teksten :

A8-0122/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.52
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0188

VERSLAG     
PDF 287kWORD 94k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2186(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Derek Vaughan

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de Politiedienst(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)(4), en met name artikel 43,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

1.  verleent de directeur van de Europese Politiedienst kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen bijgaande onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Politiedienst, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.

(2)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

(5)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de Politiedienst(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)(4), en met name artikel 43,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese Politiedienst, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

A.  overwegende dat volgens de jaarrekening de begroting voor het begrotingsjaar 2014 van de Europese Politiedienst ("Europol") 84 339 820 EUR bedroeg, hetgeen een stijging van 2,20 % ten opzichte van 2013 betekent,

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van Europol betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  verneemt met tevredenheid uit het verslag van de Rekenkamer dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 aanzienlijk zijn verbeterd en hebben geresulteerd in een hoog uitvoeringspercentage van de begroting van 99,70 %, hetgeen aangeeft dat de vastleggingen tijdig zijn gedaan; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 93 % bedroeg, een stijging van 2,80 % ten opzichte van het voorgaande jaar;

Vastleggingen en overdrachten

2.  stelt vast dat het totaalbedrag van de naar 2015 overgedragen vastleggingskredieten is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren en 5 663 960 EUR bedroeg (6,72 % van de totale kredieten); verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de overdrachten voor titel II (administratieve uitgaven) 1 900 000 EUR (27 %) bedroegen, hetgeen een verlaging van 14 % inhoudt ten opzichte van het voorgaande jaar; wijst erop dat deze overdrachten vooral verband hielden met aanpassingen aan het in 2011 geopende hoofdkantoor van Europol;

3.  verneemt met bezorgdheid uit het verslag van de Rekenkamer dat het annuleringspercentage van vastgelegde kredieten die uit het voorgaande jaar waren overgedragen, hoog was met 22%, oftewel een verhoging met 13% ten opzichte van het voorgaande jaar; wijst erop dat deze annuleringen hoofdzakelijk verband hielden met vertragingen in IT-projecten die door externe leveranciers werden verzorgd op het gebied van documenten- en vermogensbeheer en de uitwisseling van politiegegevens; wijst er verder op dat deze vertragingen geen invloed hadden op de operationele activiteiten, daar bestaande IT-oplossingen voor de desbetreffende systemen in gebruik bleven; constateert dat ondanks de door externe leveranciers veroorzaakte vertraging de feitelijke nominale toename van niet-bestede overdrachten 0,9 miljoen EUR bedroeg aan het eind van 2014;

4.  wijst Europol erop dat de omvang van de naar het volgend jaar over te dragen vastleggingskredieten in de toekomst zo laag mogelijk moet worden gehouden, om zo meer transparantie te betrachten en beter te voldoen aan de verantwoordingsplicht;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  verzekert zich ervan dat Europol in 2014 zijn organisatiebrede evaluatie van het algehele aanbestedingsproces heeft afgerond, met als doel om de huidige interne organisatiestructuur te verfijnen; merkt op dat Europol naar aanleiding van de evaluatie een afdeling "Aanbestedingen" heeft opgericht, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur die aan het hoofd staat van de dienst Bestuur, met als doel een gecentraliseerde benadering van belangrijke fasen bij aanbestedingen en van de desbetreffende kwaliteitscontroles;

6.  verneemt van Europol dat de criteria voor zijn doorlopende aanbestedingsprocedures worden gepubliceerd op zijn website, samen met een jaarlijks overzicht van de voltooide opdrachten; constateert dat Europol het overzicht van aanbestedingen voor het begrotingsjaar 2015 uiterlijk in juni 2016 dient te publiceren, als vastgelegd in het Financieel Reglement;

7.  verzoekt Europol de maatregelen inzake discretie en uitsluiting met betrekking tot openbare aanbestedingen strikt toe te passen, en erop toe te zien dat in alle gevallen een grondig achtergrondonderzoek wordt verricht, en om de uitsluitingsgronden toe te passen om ondernemingen in geval van belangenconflicten te weren, aangezien dit van essentieel belang is om de financiële belangen van de Unie te beschermen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

8.  constateert dat de cv's en verklaringen over de onafhankelijke uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van de directeur en adjunct-directeuren op de website van Europol zijn gepubliceerd; merkt op dat de raad van bestuur van Europol kennis heeft genomen van de aanbevelingen van de kwijtingsautoriteit over de publicatie van de cv's en belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur; roept Europol en de leden van de raad van bestuur op deze documenten meteen na de indiening ervan toegankelijk te maken op de website van Europol;

9.  merkt op dat Europol in 2014 een nieuwe gedragscode heeft gepubliceerd, met richtsnoeren inzake de omgang met en preventie van belangenconflicten en "draaideur"-constructies;

10.  verzoekt de instellingen en agentschappen van de Unie die een gedragscode hebben ingevoerd, waaronder het Europees Parlement, de maatregelen ter uitvoering daarvan, zoals verificaties van de opgaven van financiële belangen, aan te scherpen;

11.  verzoekt Europol bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van klokkenluiders in het kader van de op de korte termijn aan te nemen richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan;

12.  spoort Europol aan het beleid inzake belangenconflicten meer onder de aandacht van zijn personeel te brengen, naast de lopende bewustmakingsactiviteiten en de opname van integriteit en transparantie als verplichte onderwerpen in aanwervingsprocedures en beoordelingsgesprekken;

13.  roept op tot een algehele verbetering van de preventie en bestrijding van corruptie door middel van een holistische benadering, te beginnen bij betere toegankelijkheid van documenten voor het publiek en striktere regels voor belangenconflicten, invoering of versterking van transparantieregisters en beschikbaarstelling van voldoende middelen voor wetshandhavingsmaatregelen, alsook door middel van verbeterde samenwerking tussen de lidstaten onderling en met betrokken derde landen;

14.  is ingenomen met de door de raad van bestuur van Europol vastgestelde bepalingen inzake interne onderzoeken en herinnert Europol eraan dat bindende interne regels vastgesteld moeten worden inzake klokkenluiders, overeenkomstig artikel 22 ter van het Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.

Interne-controlemaatregelen

15.  merkt op dat de taken en verantwoordelijkheden van de interne controledienst (IAC) van Europol werden uitgevoerd door de interne controlefunctie (IAF); wijst erop dat overeenkomstig de planning van de controle als goedgekeurd door de raad van bestuur, de IAF een adviserende evaluatie heeft uitgevoerd van de operationele prestaties van Europol, resulterend in vijf strategische thema's die bij de bedrijfsplanning van Europol als uitgangpunt gehanteerd zullen worden en een belangrijk onderdeel zullen vormen van de volgende meerjarige strategie van Europol, die in 2016 zal worden afgerond;

16.  merkt op dat de IAF een controle van het forensisch laboratorium van Europol heeft uitgevoerd wat betreft het onderzoek naar eurobankbiljetten, een belangrijke stap voor de aanvraag van een formele accreditatie van het forensisch laboratorium op dit terrein;

Interne controle

17.  wijst erop dat de raad van bestuur in mei 2014 het strategisch controleplan voor de periode 2014-2016 heeft goedgekeurd, als opgesteld door de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS); merkt op dat de IAS in september 2014 een betrouwbaarheidscontrole van de aanwerving heeft verricht, waarbij de deugdelijkheid van het aanwervingsproces van Europol werd bevestigd; wijst erop dat bij de controle door de IAS werd benadrukt dat de aanwervings- en selectieprocedures van Europol deugdelijk en doeltreffend waren en dat de verslaglegging over het bestuur passend en tijdig was; wijst erop dat de IAS drie aanbevelingen heeft gedaan, aangemerkt als "belangrijk"; merkt op dat Europol een actieplan heeft opgesteld om de genoemde kwesties aan te pakken, dat door de IAS is goedgekeurd;

Overige opmerkingen

18.  merkt op dat Europol zijn financieel reglement(7) heeft herzien om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie(8); wijst er verder op dat Europol de uitvoeringsvoorschriften van de Commissie toepast en zich moet blijven inspannen voor een efficiënte begrotingsuitvoering in overeenstemming met de Europese begrotingsvoorschriften, in het bijzonder wat de overdrachten met betrekking tot de administratieve uitgaven betreft;

19.  merkt op dat Europol zijn geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag openbaar heeft gemaakt op zijn website;

°

°  °

20.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van [xx xxxx 2016](9) [over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen].

18.2.2016

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2186(DEC))

Rapporteur: Monica Macovei

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van Europol (het Agentschap) een correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2014, en dat zijn transacties wettig en regelmatig zijn;

2.  merkt op dat er slechts een algemeen verslag (Europol Review) op de website van het Agentschap is gepubliceerd; verzoekt het Agentschap zijn geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag ook regelmatig te publiceren;

3.  is bezorgd over het feit dat de uitsluitingscriteria, in verband met de deelname aan een aanbesteding, en de selectiecriteria, in verband met de capaciteit om de opdracht uit te voeren, niet beschikbaar zijn op de website onder openbare aanbestedingen; dringt er bij het Agentschap op aan deze informatie en alle in 2014 toegekende opdrachten openbaar te maken;

4.  betreurt het hoge annuleringspercentage (22 %) van in 2014 overgedragen vastleggingskredieten vanwege vertragingen bij door externe leveranciers geïmplementeerde IT-projecten, maar erkent dat overdrachten in sommige gevallen kunnen worden verklaard door het meerjarige karakter van de activiteiten, aanbestedingsprocedures of projecten; neemt ter kennis dat de lage begrotingsuitvoering voor deze projecten hoofdzakelijk het gevolg was van het feit dat leveranciers zich niet aan de afgesproken planning hebben gehouden; verzoekt het Agentschap het karakter en de meerwaarde van deze IT-projecten te verduidelijken, aangezien deze vertragingen volgens het Agentschap geen operationele gevolgen hadden;

5.  merkt op dat het Agentschap in 2014 een nieuwe gedragscode heeft gepubliceerd, met richtsnoeren inzake de omgang met en preventie van belangenconflicten en "draaideur"-constructies; verzoekt de raad van bestuur belangenverklaringen in plaats van verklaringen inzake het ontbreken van belangenconflicten te publiceren, teneinde de beoordeling aan een derde partij over te laten, en gedetailleerde strategieën en regels inzake belangenconflicten vast te stellen;

6.   is ingenomen met de door de raad van bestuur van Europol vastgestelde bepalingen inzake interne onderzoeken en herinnert het Agentschap eraan dat het bindende interne regels moet vaststellen inzake klokkenluiders, overeenkomstig artikel 22 ter van het Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

1

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Bodil Valero

(1)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.

(2)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

(5)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(8)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële kaderregeling voor de organen bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).

(9)

Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridische mededeling