Procedūra : 2015/2157(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0123/2016

Pateikti tekstai :

A8-0123/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0152

PRANEŠIMAS     
PDF 574kWORD 85k
11.4.2016
PE 571.515v03-00 A8-0123/2016

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(2015/2157(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen

PAKEITIMAI
 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(2015/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0123/2016),

1.  patvirtina Teisingumo Teismo sekretoriui, kad Teisingumo Teismo 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Teisingumo Teismui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, taip pat Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, dalį

(2015/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0123/2016),

1.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2014 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad, atlikus auditą klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, didelių trūkumų nenustatyta;

2.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo auditu, padarė išvadą, jog apskritai per 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nenustatyta;

3.  pažymi, kad 2014 m. Teisingumo Teismo turėti asignavimai siekė 355 367 500 EUR (2013 m. – 354 880 000 EUR) ir kad jų įvykdymo lygis buvo 99 proc.; džiaugiasi, kad 2014 m. panaudojimo rodiklis padidėjo, palyginti su 2013 m., kai jis siekė 96,3 proc.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad visas Teisingumo Teismo biudžetas yra administracinis, 75 proc. lėšų panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis, padengti, o likusi lėšų dalis – išlaidoms, susijusioms su pastatais, baldais, įranga ir kitomis išlaidomis, padengti;

5.  palankiai vertina Teismo teisminės veiklos produktyvumą 2014 metais – trijuose teismuose buvo nagrinėjama 1691 byla, o tais metais baigtos nagrinėti 1685 bylos;

6.  pažymi, kad Teisingumo Teismas 2014 m. baigė nagrinėti 719 bylų (2013 m. baigta nagrinėti 701 byla) ir pradėjo nagrinėti 622 naujas bylas (2013 m. – 699 bylas); patvirtina teigiamus statistinius rezultatus ir mano, kad rezultatai ateityje galėtų gerėti;

7.  pažymi, kad 2014 m. Bendrasis Teismas gavo nagrinėti 912 naujų bylų, išnagrinėjo 814 bylas, o 1423 bylos liko neišnagrinėtos, taigi apskritai teisminių procesų skaičius yra didesnis palyginti su 2012 ir 2013 m.;

8.  nurodo, kad 2014 m. Bendrajame Teisme įsteigus devynis laikinus sekretorių etatus sustiprėjo šio Teismo teisminė grupė, taip buvo užtikrintas jo veiksmingumas ir pasiekta geresnių rezultatų;

9.  pažymi, kad 2014 m. Tarnautojų teismas baigė nagrinėti 152 bylas (2013 m. – 184 bylas), o nebaigtų nagrinėti bylų buvo 216; pažymi, kad 2014 m. Teismo bendroji teisminė veikla buvo mažiau veiksminga;

10.  ragina Teisingumo Teismą toliau gerinti turimų išteklių naudojimą; mano, kad 2014 m. vykdytos vidaus reformos, pvz., Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo procedūros reglamentų naujos redakcijos ir IT taikomųjų programų kūrimas siekiant pagerinti procedūrų taikymą ir komunikaciją, padėjo pagerinti išteklių naudojimą;

11.  palankiai vertina Audito Rūmų ketinimą įvertinti Teisingumo Teismo veiklos rezultatus, po to, kai to paprašė Parlamentas, vykdydamas 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

12.  atkreipia dėmesį į 2016 m. sausio mėn. pateiktą informaciją, susijusią su teisėjų vykdomos išorės veiklos sąrašu, kurios buvo paprašyta per komitete vykusį keitimąsi nuomonėmis dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros; apgailestauja, kad neminimas teisėjų, dalyvavusių įvairiuose renginiuose, skaičius; ragina pateikti kiekvieno teisėjo visos išorės veiklos (ne tik oficialiai patvirtintos), įskaitant paskaitų ar pranešimų skaitymą, dalyvavimą kituose renginiuose ir rengimąsi jiems darbo metu, apžvalgą; prašo paskelbti visas su teisėjų išorės veikla susijusias išlaidas, pvz., susijusias su vertimo, referentų, vairuotojų paslaugomis;

13.  mano, kad visa su visų teisėjų išorės veikla susijusi informacija turėtų būti prieinama plačiajai visuomenei; prašo šią informaciją paskelbti Teisingumo Teismo interneto svetainėje ir įtraukti į Teismo metines veiklos ataskaitas;

14.  ragina Teisingumo Teismo interneto svetainėje paskelbti teisėjų finansinių interesų deklaraciją;

15.  tikisi, kad vykdant Bendrojo Teismo reformą bus atliktas poveikio vertinimas siekiant įsitikinti, ar patikrinimas vykdomas tinkamai ir ar jis padės supaprastinti Teisingumo Teismo teisminę struktūrą;

16.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į atliktus taikomosios programos e-Curia patobulinimus ir į tai, kad 2014 m. daugiau valstybių narių pradėjo ją naudoti; vis dėlto apgailestauja, kad trys valstybės narės vis dar jos nenaudoja;

17.  ragina Teisingumo Teismą daryti pažangą naujųjų technologijų srityje, kad būtų galima toliau mažinti popieriuje spausdinamų dokumentų ir reikiamų vertėjų raštu ir žodžiu skaičių nepakenkiant Teismo įgaliojimams;

18.  pažymi, kad vertimo raštu direktorato veikla įvertinta teigiamai; mano, kad galima sutaupyti dar daugiau lėšų neteisminiams dokumentams taikant ribotą vertimo raštu tvarką;

19.  pažymi, kad Teisingumo Teismas dalyvauja tarpinstitucinėje darbo grupėje pagrindinių tarpinstitucinės veiklos veiksmingumo rodiklių klausimu, kurioje, be kitų klausimų, svarstomas ir vertimo raštu kaštų klausimas; apgailestauja dėl to, kad Teismas vis dar nepateikė duomenų pagal suderintą metodiką, dėl kurios susitarta tarpinstitucinėje darbo grupėje;

20.  pakartoja prašymą, kad kaip metinės veiklos ataskaitų priedas būtų pateikiama Teisingumo Teismo posėdžių darbotvarkė;

21.  pažymi, kad Teisingumo Teisme vis dar yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų; ragina kuo skubiau ištaisyti šį pusiausvyros trūkumą;

22.  mano, kad Teisingumo Teismo atsakymas į Parlamento klausimą Nr. 26 (Pensijos) yra nepatenkinamas; prašo Teismo pateikti aiškų ir išsamų atsakymą, kaip tai daro kitos institucijos; mano, kad Teismas turėtų atsakyti į visus Parlamento pateiktus klausimus, ir ragina Teisingumo Teismą užtikrinti visišką skaidrumą, kiek tai susiję su pensijomis;

23.  pažymi, kad Teisingumo Teismas turi 75 tarnybines transporto priemones, kurių vertė siekia 1 168 251 EUR; pažymi, kad vairuotojų atlyginimams skiriama suma 2014 m. siekė 2 434 599 EUR; mano, kad tai pernelyg didelės išlaidos, prieštaraujančios bendrai tendencijai Sąjungos institucijose riboti tarnybinių transporto priemonių naudojimą; dar kartą ragina Teismą sumažinti teisėjų ir personalo naudojamų oficialių automobilių skaičių; pabrėžia, kad už plačiu mastu teikiamas privačias vairuotojų paslaugas moka Sąjungos mokesčių mokėtojai; rekomenduoja Teismui išnagrinėti šiuos klausimus atsižvelgiant į tarpinstitucinį kontekstą ir primygtinai ragina Teisingumo Teismą skatinti ekologišką judumą;

24.  palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Teisingumo Teismas, siekdamas laikytis žaliojo viešojo pirkimo principo; remia tolesnį šios strategijos taikymą;

25.  džiaugiasi, kad Teisingumo Teismo pastatų politika pridedama prie jo metinės veiklos ataskaitos.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL L 51, 2014 2 20.

(2)

OL C 377, 2015 11 13, p. 1.

(3)

OL C 373, 2015 11 10, p. 1.

(4)

OL C 377, 2015 11 13, p. 146.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Teisinis pranešimas