Procedure : 2015/2195(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0124/2016

Indgivne tekster :

A8-0124/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.47
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0183

BETÆNKNING     
PDF 381kWORD 93k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014

(2015/2195(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(4), særlig artikel 33,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0124/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 275.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 275.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 286 af 1.11.2011

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(4), særlig artikel 33,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0124/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0124/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2014 for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("Agenturet") ifølge dets regnskab var på 59 380 000 EUR, hvilket er et fald på 3,2 % sammenlignet med 2013; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Supplerende oplysninger

1.  bemærker, at Revisionsrettens beretning understreger spørgsmålet vedrørende værdiansættelsen af systemerne SIS II, VIS og Eurodac i agenturets regnskaber; bemærker, at disse systemer blev overført fra Kommissionen til agenturet i maj 2013 ved en transaktion uden modydelse; bemærker, at i mangel af pålidelige og fuldstændige oplysninger om, hvor meget det har kostet at udvikle systemerne, opføres de i agenturets regnskaber med nettobogføringsværdier som i Kommissionens bogholderi og ajourføres ved udgangen af året; anerkender agenturets bemærkning om, at så længe den bogførte værdi af de aktiver, der blev overført fra Kommissionen til agenturet, var opført i overensstemmelse med Kommissionens interne regnskabsregler, er der ingen foranstaltninger, som agenturet skulle eller kunne have udført i denne henseende; erkender også, at værdien af de overførte aktiver forventes at blive ubetydelige i 2015 på grund af den årlige nedskrivning af aktivernes, værdi og som sådant, for de fremtidige dechargeprocedurer vil denne bemærkning ikke længere være relevant;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at Kommissionen havde ansvaret for oprettelsen af agenturet og den indledende drift, indtil det fik finansiel uafhængighed den 22. maj 2013 i medfør af forordning (EU) nr. 1077/2011; bemærker endvidere, at året 2014 var det andet år, hvor Revisionsretten gennemførte en revision af agenturets regnskaber;

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,32 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var helt oppe på 99,14 %;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at ud af 6 600 000 EUR i forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, under afsnit I (personaleudgifter) og afsnit II (administrative udgifter), bortfaldt 1 700 000 EUR (26 %), hvilket viser, at budgetbehovet blev overvurderet ved udgangen af 2013; anerkender dog agenturets bemærkning om, at efter dets finansielle uafhængighed i 2013 blev en række forpligtelser vedrørende driftsudgifter overført fra Kommissionen til agenturet; anerkender endvidere, at agenturet, da det traf beslutningen om disse fremførsler, endnu ikke havde nået sit fulde personaleomfang og derfor havde en begrænset budgetforvaltningskapacitet på visse områder; konstaterer med tilfredshed, at agenturet efterfølgende har forbedret sin kapacitet til at overvåge og gennemføre disse fremførsler, og forventer, at mængden og procentdelen af bortfaldne bevillinger falder i 2015;

5.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at niveauet af de forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2015, var højt for afsnit II (administrationsudgifter) på 15 000 000 EUR (87 %); konstaterer, at disse fremførsler især skyldtes forsinkede udbud i forbindelse med udvidelsen og indretningen af agenturets sæde i Strasbourg; konstaterer endvidere, at fremførslerne under afsnit III (aktionsudgifter) lå på et højt niveau, nemlig 24 500 000 EUR (85 %), og hovedsagelig vedrørte flerårige kontrakter om vedligeholdelse af agenturets IT-systemer; anerkender agenturets bemærkning om, at det har truffet foranstaltninger til at forbedre sin kapacitet til planlægning, overvågning og gennemførelse af disponible bevillinger for at sikre en bedre koordinering mellem sine operationelle og administrative funktioner og yderligere at udarbejde og forbedre en effektiv intern kontrol; opfordrer agenturet til at nedbringe det høje niveau af fremførsler, da dette er i modstrid med princippet om budgettets etårighed;

6.  minder om, at i medfør af forordning (EU) nr. 1077/2011 skal de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, bidrage til agenturets budget; bemærker endvidere, at selv om de lande, der er associerede med Schengen, gjorde brug af de systemer, der blev forvaltet af agenturet, var Kommissionens forhandlinger endnu ikke afsluttede; anerkender agenturets bemærkning om, selv om Island og Liechtenstein har godkendt forordningen, er forhandlingerne med Schweiz og Norge stadig i gang, og at undertegnelse af aftalen ikke er mulig, før den er blevet godkendt af samtlige associerede lande;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

7.  noterer sig agenturets bemærkning om, at forordningen om dets oprettelse pålægger alle medlemmer af bestyrelsen og de rådgivende grupper skriftligt at afgive en årlig offentlig interessetilkendegivelse; anerkender, at agenturet nøje følger dette krav og behørigt opbevarer alle underskrevne årlige interessetilkendegivelser i bestyrelsens sekretariat; bemærker endvidere, at ingen nationale eksperter sidder i bestyrelsen eller i agenturets rådgivende grupper;

8.  tilskynder agenturet til at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

9.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sine årsberetninger;

10.  noterer sig, at CV'erne for agenturets administrerende direktør og formanden for bestyrelsen er blevet offentliggjort og holdes ajour på agenturets websted; noterer sig agenturets bemærkning om, at de individuelle tilsagnserklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen og de rådgivende grupper opbevares af bestyrelsens sekretariat, da der ikke er nogen specifikke juridiske krav i agenturets oprettelsesforordning om, at disse erklæringer skal offentliggøres;

11.  anmoder om, at agenturet gennemfører artikel 16 i personalevedtægten ved årligt at offentliggøre oplysninger om ledende tjenestemænd, der er udtrådt af tjenesten, samt en liste over interessekonflikter;

Interne kontroller

12.  bemærker, at agenturets 16 standarder for intern kontrol (ICS), som er struktureret omkring seks hovedområder, blev vedtaget af bestyrelsen i juni 2014;

13.  anerkender agenturets bemærkning om, at det afsluttede en udbudsprocedure for at opnå den nødvendige forsikringsdækning af sine materielle anlægsaktiver i sine lokaler i Tallinn;

14.  anmoder agenturet om at sikre en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i forbindelse med offentlige udbud og om at sikre, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en passende baggrundskontrol, samt at udelukkelseskriterierne anvendes til at udelukke virksomheder, hvis der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

Andre bemærkninger

15.  glæder sig over, at forhandlingerne mellem agenturet og Frankrig blev afsluttet, og at hjemstedsaftalen blev undertegnet for agenturets operationelle center i Strasbourg; anerkender, at aftalen ved udgangen af 2015 stadig forventes ratificeret af den franske Nationalforsamling;

16.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption ved hjælp af en holistisk tilgang, i første omgang gennem en forbedring af aktindsigten i dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger, samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

17.  glæder sig over, at forhandlingerne mellem agenturet og Estland blev afsluttet, og at hjemstedsaftalen blev undertegnet ved udgangen af 2014; anerkender, at aftalen blev ratificeret af det estiske parlament i februar 2015 og trådte i kraft i marts 2015;

18.  opfordrer agenturet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til at bidrage aktivt til en resultatorienteret dechargeprocedure;

°

°  °

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 4. april 2016(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

29.2.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2014

(2015/2195(DEC))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker Revisionsrettens konklusioner om, at eu-LISA's årsregnskab giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  beklager, at der ikke findes pålidelige og fuldstændige oplysninger om de samlede implementeringsomkostninger for IT-systemerne SIS II, VIS og EURODAC; bemærker, at omkostningerne til SIS II var 8 gange så høje som beregnet, og at leveringen af systemet blev seks år forsinket, men anerkender, at agenturet har begrænset ansvar for dette, eftersom det først påbegyndte sin virksomhed i slutningen af 2012; anmoder om en fuldstændig rapport fra eu-LISA med bistand fra Kommissionen om de samlede implementeringsomkostninger og udviklingen af softwareapplikationer;

3.   udtrykker dyb bekymring over den høje annulleringsrate (26 %) for forpligtede bevillinger, som blev fremført til 2014; glæder sig derfor over, at agenturet anerkender behovet for at forbedre budgetforvaltningen; understreger nødvendigheden af at reducere fremførslen af forpligtelser i fremtiden, samtidig med at det erkender, at fremførsler i visse tilfælde kan være begrundet i operationernes, udbudsprocedurernes eller projekternes flerårige karakter; opfordrer agenturet til at fortsætte med at forbedre sin budgetplanlægning og personaleforvaltning, således som det gjorde i 2015 (9 %);

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendigheden af at forbedre de interne kontroller og budgetforvaltningen;

5.  noterer sig agenturets omfattende svar på Revisionsrettens bemærkninger og de tilsagn, som det har givet, hvilket vil bidrage til en forbedret kontrol af budgetgennemførelsescyklussen;

6.  beklager, at agenturet ikke har efterlevet sidste års henstilling fra Parlamentet om at indføre politikker for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; opfordrer indtrængende agenturet til at afhjælpe dette og til at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne i overensstemmelse med Parlamentets opfordring hertil og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen offentliggjorde i december 2013; kræver, at agenturet vedtager og offentliggør disse politikker samt CV'erne og interesseerklæringerne (i stedet for at fremlægge erklæringer om, at der ikke foreligger en interessekonflikt) for den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen og de nationale eksperter;

7.  anbefaler agenturet at offentliggøre et detaljeret organigram med angivelse af navne og funktioner på alle dets ansatte; noterer sig offentliggørelsen af en adfærdskodeks med enkelte bestemmelser om interessekonflikter samt vedtagelsen af en ny handlingsplan og strategi til bekæmpelse af svig; understreger behovet for at vedtage klare og bindende interne regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt procedurer for whistleblowing og "svingdørssituationer"; afventer en nøje gennemførelse af disse regler senest i juni 2016, som angivet af agenturet.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 275.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 275.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 286 af 1.11.2011

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse