Menetlus : 2015/2195(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0124/2016

Esitatud tekstid :

A8-0124/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.47
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0183

RAPORT     
PDF 287kWORD 95k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2195(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(4), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

1.  annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(10), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

1.  märgib, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

A.  arvestades, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 59 380 000 eurot (2013. aasta eelarvest 3,2 % väiksem); arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Asjaolu rõhutamine

1.  märgib, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse küsimusi, mis on seotud SIS II, viisainfosüsteemi ja Eurodac-süsteemi väärtuse kajastamisega ameti raamatupidamises; märgib, et need süsteemid anti komisjonilt ametile üle 2013. aasta mais mittekaubandusliku tehingu kaudu; võtab teadmiseks, et kõnealuste süsteemide arenduskulude kogusuurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemide väärtus ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus; võtab teadmiseks ameti märkuse, et kuna komisjonilt ametile üle antud vara raamatupidamislik väärtus oli määratud kooskõlas komisjoni sisemiste raamatupidamiseeskirjadega, ei pidanud amet selles osas mingeid meetmeid võtma ega saanud seda teha; võtab samuti teadmiseks, et üle antud vara väärtus muutub 2015. aastal eeldatavasti ebaoluliseks iga-aastase kulumi tõttu ning seepärast ei ole kõnealune märkus enam järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste puhul oluline;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt vastutas komisjon ameti asutamise ja esialgse toimimise eest kuni sellele majandusliku iseseisvuse andmiseni 22. mail 2013; märgib lisaks, et 2014. aasta oli teine aasta, mil kontrollikoda tegi auditi ameti finantsaruannete kohta;

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,32 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli kõrge (99,14 %);

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et kõigist I jaotise (personalikulud) ja II jaotise (halduskulud) puhul 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringutest (6 600 000 eurot) tühistati 26 % (1 700 000 eurot), mis näitab eelarvevajaduste ülehindamist 2013. aasta lõpus; võtab teadmiseks ameti märkuse, et pärast seda, kui amet sai 2013. aastal majanduslikult iseseisvaks, viidi rida halduskulude kulukohustusi üle komisjonilt ametile; võtab samuti teadmiseks, et selleks ajaks, kui amet oli teinud nende ülekandmiste suhtes otsuse, ei olnud tema kõik vabad ametikohad veel täidetud ning seetõttu oli tal teatavates valdkondades piiratud eelarve haldamise võimekus; märgib rahuolevalt, et hiljem amet parandas oma suutlikkust jälgida ja teha ülekandmisi, ning eeldab, et tühistamiste maht ja määr väheneb 2015. aastal;

5.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et II jaotise (halduskulud) puhul 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute maht oli suur (15 000 000 eurot ehk 87 %); võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid tingitud peamiselt ameti Strasbourgis asuva töökoha juurdeehituse ja renoveerimisega seotud hangete hilinemisest; märgib lisaks, et III jaotise (tegevuskulud) ülekandmiste määr oli kõrge (24 500 000 eurot ehk 85 %) ning see oli seotud peamiselt ameti IT-süsteemide hoolduse mitmeaastaste lepingutega; võtab teadmiseks ameti märkuse, et ta on astunud samme olemasolevate assigneeringute planeerimise, jälgimise ja täitmise suutlikkuse suurendamiseks, tihedama koordineerimise tagamiseks operatiiv- ja haldusfunktsioonide vahel ning tõhusa sisekontrolli loomiseks ja arendamiseks; palub ametil vähendada ülekantud assigneeringute kõrget määra, sest see on vastuolus aastasuse põhimõttega;

6.  tuletab meelde, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt peavad Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riigid maksma osamaksu ameti eelarvesse; märgib lisaks, et Schengeni lepinguga ühinenud riigid kasutasid küll ameti juhitavaid süsteeme, ent komisjoni peetavad läbirääkimised olid alles pooleli; võtab teadmiseks ameti tähelepaneku, et Island ja Lichtenstein nõustusid määrusega ning läbirääkimised Šveitsi ja Norraga jätkuvad, mis tähendab, et lepingu allkirjastamine ei ole võimalik enne kõigi ühinenud riikide nõusolekut;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  võtab teadmiseks ameti märkuse, et tema asutamismääruses nõutakse, et kõik haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmed esitaksid igal aastal kirjalikult avaliku huvide deklaratsiooni; võtab teadmiseks, et amet järgib seda nõuet rangelt ning hoiab kõiki iga-aastaseid deklaratsioone nõuetekohaselt allkirjastatult haldusnõukogu sekretariaadis; märgib lisaks, et ameti haldusnõukogus ega nõuanderühmades ei ole riiklikke eksperte;

8.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

9.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

10.  võtab teadmiseks, et ameti veebisaidil avaldati ameti tegevdirektori ja haldusnõukogu esimehe elulookirjeldused ja neid ajakohastatakse korrapäraselt; võtab teadmiseks ameti märkuse, et tema haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmete kohustuste deklaratsioone hoitakse haldusnõukogu sekretariaadis, sest ameti asutamismääruses puudub konkreetne õiguslik nõue nende deklaratsioonide avaldamiseks;

11.  palub ametil rakendada personalieeskirjade artiklit 16 ja avaldada igal aastal teabe teenistusest lahkunud kõrgemate ametnike kohta ja loetelu huvide konfliktide kohta;

Sisekontroll

12.  võtab teadmiseks, et ameti haldusnõukogu võttis 2014. aasta juunis vastu ameti 16 sisekontrollistandardit, mis hõlmavad kuut peamist valdkonda;

13.  võtab teadmiseks ameti märkuse, et ta viis edukalt lõpule hankemenetluse materiaalse põhivara kindlustamiseks tema ruumides Tallinnas;

14.  palub ametil avalike hangete puhul täpselt kohaldada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Muud märkused

15.  väljendab heameelt, et läbirääkimised ameti ja Prantsusmaa vahel viidi edukalt lõpule ning ameti tegevuskohta Strasbourgis käsitlev asukohaleping allkirjastati; võtab teadmiseks, et 2015. aasta lõpus ootas see leping ikka veel ratifitseerimist Prantsusmaa Rahvuskogus;

16.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

17.  väljendab heameelt, et läbirääkimised ameti ja Eesti vahel viidi edukalt lõpule ning asukohaleping allkirjastati 2014. aasta lõpus; võtab teadmiseks, et Eesti Riigikogu ratifitseeris lepingu 2015. aasta veebruaris ja see jõustus 2015. aasta märtsis;

18.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

°

°  °

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 4. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

29.2.2016

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2195(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et eu-LISA raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  peab kahetsusväärseks usaldusväärse ja täieliku teabe puudumist IT-süsteemide SIS II, VIS ja EURODAC rakendamise kogumaksumuse kohta; märgib, et SIS II maksumus oli hinnatust kaheksa korda suurem ja see valmis kavandatust kuus aastat hiljem, kuid tunnistab ameti piiratud vastutust selles osas, kuna amet alustas tegevust 2012. aasta lõpus; nõuab, et eu-LISA esitaks komisjoni abiga täieliku aruande kõnealuste süsteemide rakendamise kogumaksumuse ja tarkvararakenduste arenduse kohta;

3.   väljendab sügavat muret 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise kõrge määra (26 %) pärast; väljendab seepärast heameelt selle üle, et amet tunnistab vajadust oma eelarve haldamist parandada; rõhutab vajadust vähendada tulevikus kulukohustuste ülekandmist eelarves, kuid tõdeb, et mõnel juhul võivad ülekandmised olla tingitud tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust; palub, et amet parandaks oma eelarve planeerimist ja personalijuhtimist, nagu ta seda tegi 2015. aastal (9 %);

4. võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaarid, mille kohaselt tuleb parandada sisekontrollimehhanisme ja eelarve haldamist;

5. võtab teadmiseks ameti poolt kontrollikoja kommentaaridele esitatud põhjaliku vastuse ja ameti võetud kohustused, mis aitavad kaasa eelarve täitmise tsükli paremale kontrollile;

6.  peab kahetsusväärseks, et amet ei järginud Euroopa Parlamendi eelmise aasta soovitust seada sisse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika; nõuab tungivalt, et amet selle vea parandaks, avaldaks elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid, nagu nõudis parlament eelmisel aastal ja nagu näevad ette komisjoni 2013. aasta detsembris avaldatud suunised; nõuab, et amet võtaks vastu ja avaldaks selle poliitika ning ka oma direktori, haldusnõukogu esimehe, haldusnõukogu liikmete ja riiklike ekspertide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid (huvide konflikti puudumise deklaratsioonide asemel);

7.  soovitab, et amet avaldaks oma põhjaliku struktuuri, mis sisaldaks kõigi töötajate nimesid ja ametikohti; märgib, et avaldatud on käitumisjuhend, mis hõlmab mõningaid sätteid huvide konflikti kohta, ning võtab teadmiseks hiljuti väljatöötatud pettusevastase tegevuskava ja strateegia vastuvõtmise; rõhutab vajadust selgete ja siduvate sise-eeskirjade järele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise, rikkumisest teatamise menetluste ja nn pöördukse efekti valdkonnas; eeldab, et neid eeskirju rakendatakse täielikult 2016. aasta juunist, nagu amet on lubanud;

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 286, 1.11.2011.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 286, 1.11.2011.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave