Procedure : 2015/2195(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0124/2016

Ingediende teksten :

A8-0124/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.47
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0183

VERSLAG     
PDF 290kWORD 99k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2195(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Derek Vaughan

 1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT


1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht(4), en met name artikel 33,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0124/2016),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(7),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(8) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(9), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht(10), en met name artikel 33,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(11),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(12), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0124/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2195(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0124/2016),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ("het Agentschap") volgens zijn financiële staten voor het begrotingsjaar 2014 59 380 000 EUR bedroeg, een daling van 3,2 % ten opzichte van 2013; overwegende dat de begroting van het Agentschap volledig wordt gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Belangrijke punten

1.  stelt vast dat de Rekenkamer in haar verslag de aandacht vestigt op de waardering van de systemen SIS II, VIS en Eurodac in de rekeningen van het Agentschap; stelt vast dat het beheer van deze systemen in mei 2013 werd overgeheveld van de Commissie naar het Agentschap door middel van een niet-wisseltransactie; neemt kennis van het feit dat bij gebrek aan betrouwbare en volledige informatie over de totale ontwikkelingskosten van die systemen de waarde van de systemen in de rekeningen van het Agentschap is geboekt tegen de nettoboekwaarde volgens de boekhouding van de Commissie, en dat die waarde aan het einde van het jaar wordt geactualiseerd; neemt kennis van de toelichting van het Agentschap dat voorzover de boekwaarde van de door de Commissie aan het Agentschap overgehevelde activa vastgesteld was conform de door de Commissie vastgestelde interne boekhoudregels, het Agentschap in dit kader geen maatregelen had moeten of kunnen nemen; neemt voorts kennis van het feit dat de waarde van de gemigreerde activa in het jaar 2015 naar verwachting nihil zal zijn vanwege de jaarlijkse afschrijving op de waarde van de activa, en dat deze opmerking daarom bij toekomstige kwijtingsprocedures niet langer relevant zal zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  wijst erop dat de Commissie krachtens Verordening (EU) nr. 1077/2011 verantwoordelijk was voor het opzetten en voorlopig laten functioneren van het Agentschap, totdat dit op 22 mei 2013 financieel autonoom werd; merkt voorts op dat 2014 het tweede jaar was waarvan de Rekenkamer de financiële staten van het Agentschap heeft gecontroleerd;

3.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,32 % en een uitvoeringspercentage van de betalingskredieten van maar liefst 99,14 %;

Vastleggingen en overdrachten

4.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat van de 6 600 000 EUR aan vastgelegde kredieten voor de titels I (personeelsuitgaven) en II (administratieve uitgaven) die uit 2013 waren overgedragen naar 2014, 1 700 000 EUR (26 %) werd geannuleerd, hetgeen laat zien dat de begrotingsbehoeften eind 2013 zijn overschat; neemt echter kennis van de opmerking van het Agentschap dat sinds het bereiken van de financiële autonomie in 2013 enkele vastleggingen voor administratieve uitgaven gemigreerd zijn van DG HOME naar het Agentschap; neemt voorts kennis van het feit dat het Agentschap op het moment dat besloten werd tot deze overdracht nog steeds niet over een volledige personeelsformatie beschikte, waardoor de capaciteit voor het begrotingsbeheer op bepaalde gebieden beperkt was; stelt met tevredenheid vast dat het Agentschap sindsdien zijn capaciteit voor monitoring en tenuitvoerlegging van overdrachten in belangrijke mate heeft verbeterd en dat het aandeel van de annuleringen in 2015 naar verwachting zal dalen;

5.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het niveau van de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten voor titel II (administratieve uitgaven) hoog was, namelijk 15 000 000 EUR (87 %); stelt vast dat deze overdrachten voornamelijk het gevolg waren van vertraagde aanbestedingen voor de uitbreiding en renovatie van het kantoor van het Agentschap in Straatsburg; stelt voorts vast dat het niveau van de overdrachten van vastgelegde kredieten ook hoog was voor titel III (operationele uitgaven), namelijk 24 500 000 EUR (85 %), en dat dit hoofdzakelijk verband hield met de meerjarige overeenkomsten voor het onderhoud van de IT-systemen van het Agentschap; is ingenomen met de opmerking van het Agentschap dat er maatregelen zijn getroffen om de capaciteit van het Agentschap op het gebied van het plannen, monitoren en ten uitvoer leggen van beschikbare kredieten te verbeteren, teneinde nauwere samenwerking tussen de operationele en administratieve functies te waarborgen en te werken aan verdere ontwikkeling en verbetering van doeltreffende interne controles; dringt er bij het Agentschap op aan het niveau van de overdrachten omlaag te brengen, omdat een dergelijk hoog niveau in strijd is met het beginsel van jaarperiodiciteit;

6.  herinnert eraan dat in Verordening (EU) nr. 1077/2011 is bepaald dat de landen die betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis en de Eurodac-maatregelen moeten bijdragen aan de begroting van het Agentschap; merkt voorts op dat, hoewel geassocieerde Schengenlanden de door het Agentschap beheerde systemen gebruikten, de onderhandelingen met de Commissie nog steeds gaande waren; neemt kennis van de opmerking van het Agentschap dat IJsland en Liechtenstein met de verordening hebben ingestemd, terwijl de onderhandelingen met Zwitserland en Noorwegen nog gaande zijn, wat betekent dat het akkoord niet gesloten kan worden, omdat gewacht moet tot alle geassocieerde landen met de verordening hebben ingestemd;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

7.  neemt kennis van de opmerking van het Agentschap dat zijn oprichtingsverordening verlangt dat de leden van de raad van bestuur en de leden van adviesgroepen zich ertoe verbinden in het algemeen belang te handelen en daartoe jaarlijks een schriftelijke publieke verklaring afleggen; stelt vast dat het Agentschap dit vereiste strikt naleeft en alle naar behoren ondertekende jaarlijkse verklaringen bewaart in het secretariaat van de raad van bestuur; stelt voorts vast dat er geen nationale deskundigen deel uitmaken van de raad van bestuur of van de adviesgroepen van het Agentschap;

8.  spoort het Agentschap aan het beleid inzake belangenconflicten meer onder de aandacht van haar personeel te brengen, naast de lopende bewustmakingsactiviteiten en de opname van integriteit en transparantie als verplichte onderwerpen in aanwervingsprocedures en beoordelingsgesprekken;

9.  merkt op dat de jaarverslagen van het Agentschap een belangrijke rol zouden kunnen vervullen bij de naleving van de normen inzake transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; dringt er bij het Agentschap op aan in zijn jaarverslag een standaardhoofdstuk over deze punten op te nemen;

10.  stelt vast dat de cv's van de uitvoerend directeur en de voorzitter van de raad van bestuur op de website van het Agentschap openbaar zijn gemaakt en actueel worden gehouden; neemt kennis van de opmerking van het Agentschap dat de individuele verbintenisverklaringen van de leden van de raad van bestuur en de adviesgroepen door het secretariaat van de raad van bestuur worden bewaard, omdat de oprichtingsverordening geen specifiek voorschrift bevat dat tot publicatie van deze verklaringen noopt;

11.  verlangt dat het Agentschap uitvoering geeft aan artikel 16 van het statuut van de ambtenaren, door elk jaar bekend te maken welke hooggeplaatste ambtenaren de dienst hebben verlaten, en een lijst van belangenconflicten te publiceren;

Interne-controlemaatregelen

12.  stelt vast dat de 16 internecontrolenormen van het Agentschap, opgebouwd rond zes belangrijke onderwerpen, in juni 2014 door de raad van bestuur van het Agentschap zijn goedgekeurd;

13.  neemt kennis van de opmerking van het Agentschap dat het met succes een aanbestedingsprocedure heeft afgerond voor het verwerven van de benodigde verzekeringsdekking voor de materiële vaste activa in het kantoorgebouw van het Agentschap in Tallinn;

14.  verzoekt het Agentschap de maatregelen inzake discretie en uitsluiting met betrekking tot openbare aanbestedingen strikt toe te passen, en erop toe te zien dat in alle gevallen een grondig achtergrondonderzoek wordt verricht, en om de uitsluitingsgronden toe te passen om ondernemingen in geval van belangenconflicten te weren, aangezien dit van essentieel belang is om de financiële belangen van de Unie te beschermen;

Overige opmerkingen

15.  is verheugd dat de onderhandelingen tussen het Agentschap en Frankrijk met succes zijn afgerond en dat de zetelovereenkomst voor de operationele locatie in Straatsburg is ondertekend; stelt vast dat de overeenkomst eind 2015 nog steeds door het Franse parlement geratificeerd moest worden;

16.  pleit voor een algehele verbetering van de preventie en bestrijding van corruptie door middel van een holistische aanpak, te beginnen bij betere toegang van het publiek tot documenten en striktere regels voor belangenconflicten, invoering of versterking van transparantieregisters en beschikbaarstelling van voldoende middelen voor wetshandhavingsmaatregelen, alsook door middel van verbeterde samenwerking tussen de lidstaten onderling en met betrokken derde landen;

17.  is verheugd dat de onderhandelingen tussen het Agentschap en Estland met succes zijn afgerond en dat de zetelovereenkomst eind 2014 is ondertekend; stelt vast dat de overeenkomst in februari 2015 door het Estse parlement is geratificeerd en in maart 2015 in werking is getreden;

18.  verzoekt het Agentschap zijn procedures en vaste praktijken ter bescherming van de financiële belangen van de Unie te verstevigen en actief mee te werken aan een resultaatgerichte kwijtingsprocedure;

°

°  °

19.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 4 april 2016(13) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

29.2.2016

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2195(DEC))

Rapporteur voor advies: Monica Macovei

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van EU-LISA een correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2014, en dat zijn transacties wettig en regelmatig zijn;

2.  betreurt het ontbreken van betrouwbare en volledige informatie over de totale uitvoeringskosten van de IT-systemen SIS II, VIS en EURODAC; merkt op dat de kosten van SIS II acht maal hoger lagen dan de geraamde kosten en dat de oplevering ervan zes jaar vertraging opliep, en erkent daarbij de beperkte verantwoordelijkheid van het Agentschap op dit gebied omdat het eind 2012 operationeel is geworden; verzoekt om een volledig verslag van EU-LISA, met de hulp van de Commissie, over de totale uitvoeringskosten en de ontwikkeling van software-applicaties;

3.   is zeer bezorgd over het hoge annuleringspercentage (26 %) van de in 2014 overgedragen vastleggingskredieten; is daarom verheugd dat het Agentschap het belang van het verbeteren van het eigen begrotingsbeheer heeft erkend; benadrukt hoe belangrijk het is dat de overdracht van vastleggingen in de begroting in de toekomst wordt beperkt, maar erkent dat overdrachten in sommige gevallen kunnen worden verklaard door het meerjarige karakter van de activiteiten, aanbestedingsprocedures of projecten; verzoekt het Agentschap zijn begrotingsplanning en beheer van personele middelen te blijven verbeteren, net zoals in 2015 (9 %);

4. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over noodzakelijke verbeteringen in het kader van de interne controle en het begrotingsbeheer;

5. neemt kennis van de uitgebreide reactie van het Agentschap op de opmerkingen van de Rekenkamer en van de gedane toezeggingen die zullen bijdragen tot een verbeterde controle van de begrotingsuitvoeringscyclus;

6.  betreurt dat het Agentschap geen gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van het Parlement van vorig jaar om beleid te ontwikkelen voor de preventie van en omgang met belangenconflicten; dringt er bij het Agentschap op aan dit op te lossen en de cv's en belangenverklaringen te publiceren waartoe het Parlement vorig jaar heeft opgeroepen, overeenkomstig de richtsnoeren die de Commissie in december 2013 heeft gepubliceerd; verzoekt het Agentschap niet alleen deze beleidslijnen, maar ook de cv's en belangenverklaringen (in plaats van verklaringen dat er geen sprake is van een belangenconflict) van zijn directeur, de voorzitter van de raad van bestuur, de raad van bestuur en nationale deskundigen goed te keuren en openbaar te maken;

7.  raadt het Agentschap aan om, gezien het gebrek aan transparantie, een omvattend organisatieschema met en de namen en functies van zijn gehele personeelsbestand openbaar te maken; neemt kennis van de publicatie van de gedragscode, waarin een aantal bepalingen inzake belangenconflicten is opgenomen, en merkt op dat onlangs een actieplan en een strategie inzake fraudebestrijding zijn vastgesteld; wijst met nadruk op de dringende behoefte aan duidelijke, bindende interne regels voor de preventie van en omgang met belangenconflicten en procedures inzake klokkenluiders en "draaideur"-constructies; is in afwachting van de volledige tenuitvoerlegging van deze regels en verwacht, afgaand op de verklaring van het Agentschap, dat deze tenuitvoerlegging uiterlijk eind 2016 een feit zal zijn;

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Bodil Valero

(1)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 275.

(2)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 275.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 286 van 1.11.2011.

(5)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 275.

(8)

PB C 409 van 9.12.2015, blz. 275.

(9)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(10)

PB L 286 van 1.11.2011.

(11)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(12)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(13)

Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridische mededeling