Förfarande : 2015/2195(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2016

Ingivna texter :

A8-0124/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.47
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0183

BETÄNKANDE     
PDF 288kWORD 97k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014

(2015/2195(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(4), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0124/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(10), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0124/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014

(2015/2195(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0124/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen från Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2014 till 59 380 000 EUR, vilket är en minskning med 3,2 % jämfört med 2013. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Upplysning av särskild betydelse

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens i sin rapport understryker problemen i samband med värderingen av systemen SIS II, VIS och Eurodac i byråns räkenskaper. Systemen överfördes från kommissionen till byrån i maj 2013 genom en transaktion utan direkt motsvarande motprestation. Eftersom det saknas tillförlitlig och fullständig information om de totala utvecklingskostnaderna för dessa system bokfördes systemen i byråns räkenskaper till sitt bokförda värde efter avskrivningar enligt kommissionens räkenskaper och uppdaterades vid årets slut. Parlamentet noterar byråns kommentar att så länge som bokföringsvärdet på de tillgångar som överfördes från kommissionen till byrån var beräknat i linje med kommissionens interna redovisningsbestämmelser, fanns det ingen åtgärd som byrån var tvungen eller borde vidta i denna fråga. Parlamentet noterar också att värdet på de överförda tillgångarna förväntas bli betydelselöst 2015 på grund av den årliga nedskrivningen av tillgångsvärdet, och således kommer denna kommentar att sakna relevans i framtida ansvarsfrihetsförfaranden.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att enligt förordning (EU) nr 1077/2011 skulle kommissionen ansvara för inrättandet av byrån och dess inledande verksamhet fram till dess att den beviljades ekonomiskt oberoende den 22 maj 2013. Parlamentet noterar dessutom att 2014 var andra året som revisionsrätten granskade byråns räkenskaper.

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av byråns budget under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,32 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var så hög som 99,14 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet erfar i revisionsrättens rapport att av 6 600 000 EUR för vilka åtaganden ingåtts och som förts över till 2014 i avdelning I (personalutgifter) och avdelning II (administrativa utgifter) drogs 1 700 000 EUR (26 %) tillbaka, vilket visar att budgetbehoven hade överskattats i slutet av 2013. Parlamentet noterar dock byråns kommentar att när man blev ekonomiskt oberoende 2013 överfördes ett antal åtaganden för administrativa utgifter från kommissionen till byrån. Parlamentet noterar vidare att vid den tidpunkt då byrån fattade beslut om dessa överföringar till påföljande budgetår, hade den fortfarande inte uppnått full personalstyrka, och hade därför begränsad budgetförvaltningskapacitet inom vissa områden. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån sedan dess förbättrat sin förmåga att övervaka och genomföra överföringarna, och förväntar sig att de tillbakadragna anslagen ska minska 2015, både storleksmässigt och procentuellt.

5.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att de anslag för vilka åtaganden ingåtts och som förts över till 2015 i avdelning II (administrativa utgifter) var så höga som 15 000 000 EUR (87 %). Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst berodde på försenade upphandlingar för utbyggnaden och renoveringen av byråns lokaler i Strasbourg. Dessutom var överföringarna i avdelning III (operativa kostnader) så höga som 24 500 000 EUR (85 %) och hänförde sig huvudsakligen till fleråriga kontrakt för underhåll av byråns it-system. Parlamentet noterar byråns kommentar att man har vidtagit åtgärder för att förbättra sin kapacitet att planera, övervaka och genomföra tillgängliga anslag, garantera närmare samordning mellan sin operativa och administrativa verksamhet samt vidareutveckla och förbättra effektiva interna kontroller. Byrån uppmanas att minska den höga andelen överföringar, då de strider mot principen om ettårighet.

6.  Europaparlamentet påminner om att enligt förordning (EU) nr 1077/2011 måste de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder bidra till byråns budget. Trots att de länder som deltar i Schengensamarbetet använde de system som förvaltades av byrån pågick ännu kommissionens förhandlingar. Parlamentet noterar byråns kommentar att Island och Lichtenstein har accepterat förordningen och att förhandlingarna med Schweiz och Norge fortfarande pågår, vilket innebär att underskrift av avtalet inte är möjlig innan alla deltagande länder har accepterat det.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet noterar byråns påpekande att dess inrättandeförordning kräver att alla styrelseledamöter och medlemmar i rådgivande grupper årligen lämnar en offentlig skriftlig intresseförklaring. Parlamentet konstaterar att byrån strikt följer detta krav och förvarar alla förklaringarna, vederbörligen undertecknade, hos styrelsens sekretariat. Inga nationella experter ingår i byråns styrelse eller i dess rådgivande grupper.

8.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

10.  Europaparlamentet konstaterar att meritförteckningarna för byråns verkställande direktör och styrelseordförande har offentliggjorts och hålls uppdaterade på byråns webbplats. Parlamentet noterar byråns kommentar att de enskilda intresseförklaringarna från styrelseledamöterna och medlemmarna i de rådgivande grupperna förvaras hos styrelsens sekretariat, eftersom det i byråns inrättandeförordning inte finns något specifikt rättsligt krav på att dessa förklaringar ska offentliggöras.

11.  Europaparlamentet begär att byrån genomför artikel 16 i tjänsteföreskrifterna genom att årligen offentliggöra uppgifter om vilka höga tjänstemän som har lämnat tjänsten samt en förteckning över intressekonflikter.

Intern kontroll

12.  Europaparlamentet noterar att byråns 16 interna kontrollstandarder, som är uppdelade på sex huvudområden, antogs av styrelsen i juni 2014.

13.  Parlamentet noterar byråns kommentar att den med framgång har avslutat en upphandling för att få det försäkringsskydd som krävs för de materiella anläggningstillgångarna på sitt huvudkontor i Tallin.

14.  Europaparlamentet uppmanar byrån att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet ser positivt på att förhandlingarna mellan byrån och Frankrike framgångsrikt kunde slutföras, och att sätesöverenskommelsen har undertecknats för byråns operativa kontor i Strasbourg. Parlamentet konstaterar att i man slutet av 2015 fortfarande väntade på att franska nationalförsamlingen skulle ratificera avtalet.

16.  Europaparlamentet efterlyser en generell förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. I detta syfte bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

17.  Europaparlamentet ser positivt på att förhandlingarna mellan byrån och Estland framgångsrikt kunde slutföras, och att sätesöverenskommelsen undertecknades i slutet av 2014. Avtalet ratificerades av Estlands parlament i februari 2015, och trädde i kraft i mars 2015.

18.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förstärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

°

°  °

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 4 april 2016(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

29.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014

(2015/2195(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att byråns årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet beklagar att det saknas tillförlitlig och fullständig information om de totala genomförandekostnaderna för it-systemen SIS II, VIS och Eurodac. Parlamentet noterar att kostnaden för SIS II var åtta gånger högre än beräknat, och att dess leverans försenades med sex år, men konstaterar samtidigt att byrån har ett begränsat ansvar för detta eftersom den inledde verksamheten i slutet av 2012. Parlamentet begär en fullständig rapport från byrån med bistånd från kommissionen om de totala genomförandekostnaderna och utvecklingen av dataprogram.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över att så mycket som 26 % av gjorda åtaganden som överfördes till 2014 förföll. Parlamentet välkomnar därför byråns insikt om att budgetförvaltningen behöver förbättras. Parlamentet betonar att budgetöverföringar av åtaganden i framtiden behöver minska, men inser samtidigt att överföringar i vissa fall kan bero på att verksamheter, upphandlingsförfaranden eller projekt är fleråriga. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta förbättra sin budgetplanering och personalförvaltning, på samma sätt som den gjorde 2015 (9 %).

4.  Europaparlamentet tar del av revisionsrättens kommentarer angående de förbättringar som behöver göras i fråga om internkontroller och budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet tar del av byråns uttömande svar på revisionsrättens kommentarer och noterar gjorda åtaganden som kommer att bidra till en förbättrad kontroll av budgetgenomförandets olika faser.

6.  Europaparlamentet beklagar att byrån inte följde parlamentets rekommendation från förra året angående att införa strategier för att förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att åtgärda detta och att offentliggöra meritförteckningar och intresseförklaringar enligt parlamentets uppmaning förra året och i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013. Parlamentet begär att byrån ska anta och offentliggöra dessa strategier samt direktörens, styrelseordförandens, styrelseledamöternas och nationella experters meritförteckningar och intresseförklaringar (i stället för förklaringar om att det inte föreligger intressekonflikter).

7.  Europaparlamentet rekommenderar byrån att offentliggöra ett detaljerat organisationsschema med namnen på alla anställda och deras befattningar. Parlamentet noterar offentliggörandet av en uppförandekod med några regler för intressekonflikter samt antagandet nyligen av en handlingsplan och en strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet upprepar att det behövs tydliga och bindande regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter, förfaranden för visselblåsare och ”svängdörrsmetoder”. Parlamentet ser fram emot ett noggrant genomförande av dessa regler, vilket enligt byrån ska ske senast i juni 2016.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 275.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 275.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 286, 1.11.2011.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 275.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 275.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 286, 1.11.2011.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande