Postup : 2014/0134(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2016

Předložené texty :

A8-0128/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0138

DOPORUČENÍ     ***
PDF 496kWORD 75k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

k návrhu rozhodnutí Rady, jménem Evropské unie a jejích členských států, o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady, jménem Evropské unie a jejích členských států, o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12227/2014),

–  s ohledem na protokol (12226/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0035/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0128/2016),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Gruzie.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Gruzií byla vyjednána na základě rozhodnutí Rady z června 2009, kterým bylo schváleno zahájení jednání. Dohoda byla podepsána dne 2. prosince 2010(1).

Dohoda s Gruzií byla první souhrnnou dohodou o letecké dopravě podepsanou s významným partnerem v letecké dopravě z kavkazské oblasti. Je součástí rámce vnější politiky Unie v oblasti letectví, který vypracovala Komise.

Přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky k EU(2) přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným před jeho přistoupením členskými státy EU a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutí Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 zmocnilo Komisi k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a gruzínskými orgány.

Hlavní ustanovení protokolu

Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se smluvní stranou Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Gruzií (článek 1) a stanovit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení vyplývají (článek 2). Protokol nezavádí do uvedené dohody o společném leteckém prostoru žádné podstatné změny.

Postup

Protokol byl podepsán dne 26. listopadu 2014. K uzavření protokolu potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s čl. 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu na základě jediného hlasování, přičemž k dohodě nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Přípustné jsou pouze změny, jejichž cílem je zvrátit doporučení navržená zpravodajem.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

7.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 321, 20.11.2012, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

Právní upozornění