Menettely : 2014/0134(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0128/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0128/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0138

SUOSITUS     ***
PDF 342kWORD 71k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Francisco Assis

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12227/2014),

–  ottaa huomioon pöytäkirjan (12226/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0035/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0128/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Georgian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus neuvoteltiin luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiselle kesäkuussa 2009 tehdyn neuvoston päätöksen perusteella. Sopimus allekirjoitettiin 2. joulukuuta 2010(1).

Georgian kanssa tehty sopimus oli ensimmäinen kattava lentoliikennesopimus, jonka unioni teki tärkeän ilmailualan kumppanin kanssa Kaukasuksen alueella. Se on osa komission perustamia unionin ulkoisen ilmailupolitiikan puitteita.

Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan(2) mukaisesti Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden ja unionin yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen Kroatian liittymistä tekemiin tai allekirjoittamiin sopimuksiin kyseisiin sopimuksiin liitettävällä pöytäkirjalla.

Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 tekemällään päätöksellä 13351/12 komission neuvottelemaan pöytäkirjoista Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien tai tekemien sopimusten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittyessä Euroopan unioniin.

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013, ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio.

Komissio ja Georgian viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Pöytäkirjan keskeiset määräykset

Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Kroatian tasavallan tuleminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen osapuoleksi (1 artikla) ja tehdä sopimukseen tarvittavat kielelliset muutokset (2 artikla). Pöytäkirja ei muuta millään tavoin yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sisältöä.

Menettely

Pöytäkirja allekirjoitettiin 26. marraskuuta 2014. Voidakseen tehdä pöytäkirjan neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti äänestää asiasta vain kerran eikä itse sopimukseen voida tehdä tarkistuksia. Vain tarkistuksia, joiden tarkoituksena on esittelijän ehdottaman suosituksen peruuttaminen, voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle puoltavan lausunnon antamista tämän pöytäkirjan tekemisestä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

7.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Sopimuksen teksti on julkaistu virallisessa lehdessä (EUVL L 321, 20.11.2012, s. 3).

(2)

EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.

Oikeudellinen huomautus