Postupak : 2014/0134(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0128/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0128/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0138

PREPORUKA     ***
PDF 429kWORD 76k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Francisco Assis

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12227/2014),

–  uzimajući u obzir Protokol (12226/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0035/2015),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0128/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Gruzije.

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uvod

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije, njezinih država članica i Gruzije dogovoren je na temelju Odluke Vijeća donesene u lipnju 2009. kojom se odobrava početak pregovora. Sporazum je potpisan 2. prosinca 2010(1).

Sporazum s Gruzijom bio je prvi sveobuhvatni sporazum o zračnom prometu potpisan s važnim zrakoplovnim partnerom na području Kavkaza. Sporazum je sastavni dio okvira za vanjsku zrakoplovnu politiku koji je uspostavila Komisija.

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

U skladu s Aktom o pristupanju Republike Hrvatske(2), Hrvatska će pristupiti sporazumima koje su prije njezina pristupanja Uniji države članice EU-a i Unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja, i to na temelju protokola uz te sporazume.

Odlukom Vijeća 13351/12 od 14. rujna 2012. Komisija se ovlašćuje da pregovara o protokolima o izmjeni sporazuma potpisanih ili sklopljenih između EU-a, ili EU i njegovih država članica, i trećih zemalja s obzirom na pristupanje Hrvatske EU-u.

Dana 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska pristupila je Uniji i tako postala njezina 28. država članica.

O Protokolu kojim se u obzir treba uzeti pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Komisija je pregovarala s gruzijskim vlastima.

Glavne odredbe Protokola

Svrha je Protokola omogućiti Republici Hrvatskoj da postane stranka Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije, njezinih država članica i Gruzije (članak 1.) te u Protokol unijeti potrebne i relevantne jezične prilagodbe (članak 2.). Protokolom se ne uvode sadržajne izmjene Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru.

Postupak

Protokol je potpisan 26. studenog 2014. Kako bi se on zaključio, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Dopušteni su samo amandmani koji se podnose u cilju izmjene preporuke koju je predložio izvjestitelj.

Na temelju navedenog izvjestitelj predlaže da Odbor TRAN dodijeli pozitivno mišljenje o sklapanju tog Protokola.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

7.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Tekst Sporazuma objavljen je u SL L 321, 20.11.2012., str. 3.

(2)

SL L 112, 24.4.2012., str. 21.

Pravna napomena