Eljárás : 2014/0134(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0128/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0128/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0138

AJÁNLÁS     ***
PDF 353kWORD 77k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Francisco Assis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12227/2014),

–  tekintettel a jegyzőkönyvre (12226/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0035/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0128/2016),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Grúz Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás a tárgyalás megkezdésére felhatalmazást biztosító, 2009 júniusában elfogadott tanácsi határozat alapján jött létre. A megállapodást 2010. december 2-án írták alá(1).

A Grúziával létrejött megállapodás volt az első olyan átfogó légiközlekedési megállapodás, amelyet az Unió egy kaukázusi régióbeli meghatározó légiközlekedési partnerével kötött. A megállapodás az Bizottság által kidolgozott külső uniós légiközlekedési politika része.

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya(2) értelmében Horvátország csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik azon megállapodásokhoz, amelyeket a tagállamok és az Európai Unió annak csatlakozása előtt kötött vagy írt alá egy vagy több harmadik országgal.

A 2012. szeptember 14-i 13351/12 tanácsi határozat felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson az EU vagy az EU és tagállamai által harmadik országokkal aláírt vagy megkötött megállapodások Horvátország uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyvekről.

2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az EU-hoz, és annak 28. tagállamává vált.

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételét célzó jegyzőkönyvről a Bizottság és a grúz hatóságok folytatták le a tárgyalást.

A jegyzőkönyv főbb rendelkezései

A jegyzőkönyv célja annak lehetővé tétele, hogy a Horvát Köztársaság az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás részes felévé váljon (1. cikk), és hogy rendelkezzen az ebből következő szükséges nyelvi kiigazításokról (2. cikk). A jegyzőkönyv a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodást érdemben nem módosítja.

Eljárás

A jegyzőkönyvet 2014. november 26-án írták alá. A jegyzőkönyv megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Eljárási szabályzata 99. cikkének és 108. cikke (7) bekezdésének értelmében a Parlament egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, és a jegyzőkönyvhöz módosítás benyújtására nincs lehetőség. Csak azok a módosítások elfogadhatóak, amelyek az előadó ajánlásait elleneznék.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a jegyzőkönyv megkötéséhez.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

7.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

A megállapodás szövegét a Hivatalos Lapban tették közzé (HL L 321., 2013.11.20., 3. o.).

(2)

HL L 112., 2012.4.24., 21. o.

Jogi nyilatkozat