Procedūra : 2014/0134(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0128/2016

Pateikti tekstai :

A8-0128/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0138

REKOMENDACIJA     ***
PDF 562kWORD 77k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Francisco Assis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12227/2014),

–  atsižvelgdamas į Protokolą (12226/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0035/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0128/2016),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Gruzijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo buvo deramasi remiantis 2009 m. birželio mėn. Tarybos sprendimu, kuriuo leista pradėti derybas. Susitarimas buvo pasirašytas 2010 m. gruodžio 2 d.(1)

Susitarimas su Gruzija – pirmasis išsamus oro transporto susitarimas, pasirašytas su svarbia Kaukazo regiono partnere aviacijos srityje. Šis susitarimas – tai Sąjungos išorės politikos aviacijos srityje sistemos, kurią nustatė Komisija, dalis.

Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą

Pagal Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo(2) Kroatija prisijungia prie susitarimų, kuriuos prieš jos stojimą į Europos Sąjungą ES valstybės narės ir Sąjunga sudarė arba pasirašė su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, sudarydama prie tų susitarimų pridedamus protokolus.

2012 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimu 13352/12 Komisija buvo įgaliota vesti derybas dėl protokolų, kuriais, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į ES, iš dalies keičiami ES arba ES ir jos valstybių narių sudaryti arba pasirašyti susitarimai su trečiosiomis šalimis.

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą ir tapo jos 28-ąja valstybe nare.

Dėl protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, Komisija vedė derybas su Gruzijos valdžios institucijomis.

Pagrindinės protokolo nuostatos

Protokolo tikslas – leisti Kroatijos Respublikai tapti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo šalimi (1 straipsnis) ir nustatyti būtinus su tuo susijusius lingvistinius susitarimo pakeitimus (2 straipsnis). Protokolu nebus padaryta jokių bendrosios aviacijos erdvės susitarimo turinio pakeitimų.

Procedūra

Protokolas buvo pasirašytas 2014 m. lapkričio 26 d. Kad galėtų sudaryti protokolą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu; negali būti teikiami jokie paties susitarimo pakeitimai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti rekomendaciją, kaip siūlė pranešėjas.

Remdamasis šia informacija, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio protokolo sudarymo.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Susitarimo tekstas paskelbtas OL L 321, 2012 11 20, p. 3.

(2)

OL L 112, 2012 4 24, p. 21.

Teisinis pranešimas