Procedūra : 2014/0134(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0128/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0128/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0138

IETEIKUMS     ***
PDF 560kWORD 78k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Francisco Assis

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12227/2014),

–  ņemot vērā Protokolu (12226/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0035/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0128/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Gruzijas Republikas valdībām un parlamentiem.

ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Sarunas par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Gruziju tika risinātas, pamatojoties uz Padomes 2009. gada jūnijā pieņemto lēmumu, ar ko tika atļauts sarunas sākt. Nolīgumu parakstīja 2010. gada 2. decembrī(1).

Nolīgums ar Gruziju bija pirmais visaptverošais gaisa transporta nolīgums, kas parakstīts ar aviācijas jomā svarīgu partneri Kaukāza reģionā. Tas veido daļu no Savienības ārējās aviācijas politikas regulējuma, ko izveidoja Komisija.

Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai

Saskaņā ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos(2) Horvātija pievienosies nolīgumiem, ko ES dalībvalstis un Savienība noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms Horvātijas pievienošanās, minētajiem nolīgumiem pievienojot protokolu.

Ar Padomes 2012. gada 14. septembra Lēmumu 13351/12 Komisija tika pilnvarota risināt sarunas par protokoliem, lai grozītu nolīgumus, kas parakstīti vai noslēgti starp ES vai ES un tās dalībvalstis ar trešām valstīm, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES.

Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās Eiropas Savienībai un kļuva par tās 28. dalībvalsti.

Par protokolu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ir notikušas sarunas starp Komisiju un Gruzijas iestādēm.

Protokola galvenie noteikumi

Protokola mērķis ir ļaut Horvātijas Republikai kļūt par pusi Kopējās aviācijas telpas nolīgumā starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Gruziju (1. pants) un nodrošināt no tā izrietošos vajadzīgos lingvistiskos pielāgojumus (2. pants). Kopējās aviācijas telpas nolīgumā ar šo protokolu netiks ieviestas nekādas izmaiņas pēc būtības.

Procedūra

Protokolu parakstīja 2014. gada 26. novembrī. Lai noslēgtu šo protokolu, Padomei nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Pieņemami ir tikai tādi grozījumi, kuru mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā protokola noslēgšanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

7.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Nolīguma teksts publicēts OV L 321, 20.11.2012., 3. lpp.

(2)

OV L 112, 24.04.2012., 21. lpp.

Juridisks paziņojums