Postup : 2014/0134(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2016

Predkladané texty :

A8-0128/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0138

ODPORÚČANIE     ***
PDF 499kWORD 78k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12227/2014),

–  so zreteľom na protokol (12226/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínskej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

O Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Gruzínskom sa rokovalo na základe rozhodnutia Rady prijatého v júni 2009, ktorým sa schvaľuje začatie rokovaní. Dohoda bola podpísaná 2. decembra 2010(1).

Dohoda s Gruzínskom bola prvou komplexnou dohodou o leteckej doprave podpísanou s dôležitým leteckým partnerom z kaukazského regiónu. Je súčasťou rámca vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva, ktorý zriadila Komisia.

Pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

V zmysle Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky(2) pristúpi Chorvátsko k dohodám, ktoré pred jeho pristúpením uzavreli alebo podpísali členské štáty EÚ a Únia s jednou treťou krajinou alebo viacerými tretími krajinami, prostredníctvom protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutie Rady 13351/12 zo 14. septembra 2012 splnomocnilo Komisiu na rokovania o protokoloch s cieľom zmeniť dohody podpísané alebo uzatvorené medzi EÚ, alebo medzi EÚ a jej členskými štátmi, a tretími krajinami so zreteľom na pristúpenie Chorvátska k EÚ.

Chorvátska republika pristúpila k EÚ 1. júla 2013 a stala sa jej 28. členským štátom.

Rokovania o protokole zohľadňujúcom pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii prebiehali medzi Komisiou a gruzínskymi orgánmi.

Hlavné ustanovenia návrhu

Cieľom protokolu je umožniť, aby sa Chorvátska republika stala zmluvnou stranou Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Gruzínskom (článok 1), a zabezpečiť s tým súvisiacu nevyhnutnú jazykovú úpravu (článok 2). Protokolom sa nezavádzajú žiadne zmeny obsahu dohody o spoločnom leteckom priestore.

Postup

Protokol bol podpísaný 26. novembra 2014. Na uzatvorenie protokolu potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k samotnej dohode nemožno predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal kladné stanovisko k uzatvoreniu tohto protokolu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

42

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Text dohody je uverejnený v Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.

Právne oznámenie