Förfarande : 2014/0187(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2016

Ingivna texter :

A8-0129/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0139

REKOMMENDATION     ***
PDF 348kWORD 73k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Francisco Assis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12265/2014),

–  med beaktande av protokollet (12264/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0102/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0129/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Staten Israel.

KORT MOTIVERING

Inledning

Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen, dess medlemsstater och Israel förhandlades fram på grundval av rådets beslut från april 2008 om bemyndigande att inleda förhandlingar. Avtalet undertecknades den 10 juni 2013(1).

Avtalet med Israel, en viktig luftfartspartner i Medelhavsområdet, är ett betydande framsteg i arbetet med att upprätta ett gemensamt luftrum mellan EU och dess södra och östra grannländer. Avtalet utgör en del av unionens ram för extern luftfartspolitik som fastställts av kommissionen.

Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

I enlighet med anslutningsakten för Republiken Kroatien(2) ska Kroatien tillträda de avtal som EU:s medlemsländer har ingått eller undertecknat med ett eller fler tredjeländer före Kroatiens anslutning till EU genom ett protokoll till dessa avtal.

Genom rådets beslut 13351/2012 av den 14 september 2012 bemyndigades kommissionen att förhandla fram protokoll för att ändra avtal som har undertecknats eller ingåtts av EU eller EU och dess medlemsstater med tredjeländer, med anledning av Kroatiens anslutning till EU.

Den 1 juli 2013 anslöt sig Republiken Kroatien till EU och blev dess 28:e medlemsstat.

Protokollet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen har förhandlats fram mellan kommissionen och Israels myndigheter.

De viktigaste bestämmelserna i protokollet

Protokollets syfte är att göra det möjligt för Republiken Kroatien att bli part i Europa‑Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Israel (artikel 1) och att se till att nödvändiga språkliga anpassningar görs (artikel 2). Protokollet kommer inte att medföra några innehållsliga ändringar av Europa‑Medelhavsavtalet om luftfart.

Förfarande

Protokollet undertecknades den 19 februari 2015. För att protokollet ska kunna ingås behöver rådet Europaparlamentets godkännande. I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i arbetsordningen ska parlamentet fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag till själva avtalet får läggas fram. Ändringsförslag är endast tillåtliga om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

På grundval av ovanstående rekommenderar föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta protokoll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

7.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Texten till avtalet har offentliggjorts i EUT L 208, 2.8.2013, s. 3.

(2)

EUT L 112, 24.04.2012, s. 21.

Rättsligt meddelande