Procedura : 2016/2037(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0130/2016

Teksty złożone :

A8-0130/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/04/2016 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0113

SPRAWOZDANIE     
PDF 591kWORD 104k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Nowy instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: José Manuel Fernandes

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Nowy instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii(6),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2016 przyjęty przez Komisję dnia 9 marca 2016 r. (COM(2016)0152),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2016 przyjęte przez Radę dnia 16 marca 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w dniu 17 marca 2016 r. (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  uwzględniając pismo Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0130/2016),

A.  mając na uwadze, że rezultatem masowego napływu uchodźców i migrantów do Europy jest wyjątkowa sytuacja, w której duża liczba osób pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej na terenie Unii; mając na uwadze, że ta nadzwyczajna sytuacja przerosła zdolności reagowania najbardziej dotkniętych państw członkowskich; mając na uwadze, że na szczeblu Unii brakowało odpowiedniego instrumentu służącego odpowiedniemu zaspokajaniu na terenie Unii potrzeb humanitarnych ludności dotkniętej klęskami;

B.  mając na uwadze, że dnia 2 marca 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady mającego na celu wypełnienie luki wśród dostępnych instrumentów, tak aby stawić czoła potrzebom humanitarnym na terenie Unii; mając na uwadze, że rozporządzenie to opiera się na art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nie przewiduje roli dla Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 2016/369 zostało przyjęte przez Radę w dniu 15 marca 2016 r.;

C.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła następnie projekt budżetu korygującego mającego na celu stworzenie struktury budżetowej dla tego instrumentu i udostępnienie – poprzez przesunięcie środków w ramach działu 3 wieloletnich ram finansowych (WRF) – kwoty 100 mln EUR w środkach na zobowiązania i 80,2 mln EUR w środkach na płatności na natychmiastowe potrzeby finansowe;

D.  mając na uwadze, że według szacunków Komisji ten nowy instrument będzie wymagał 300 mln EUR w 2016 r. (a następnie 200 mln EUR w 2017 r. i 200 mln EUR w 2018 r.), ale mogą zaistnieć dalsze potrzeby, jeżeli napływ migrantów i uchodźców utrzyma się na obecnym poziomie;

E.  mając na uwadze, że Komisja proponuje również zwiększenie poziomu zatrudnienia w Europejskim Centrum Zwalczania Terroryzmu w ramach Europolu i zapewnienie odpowiednich środków na zobowiązania i na płatności w kwocie 2,0 mln EUR, które miałyby zostać przesunięte z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

1.  przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji mający na celu zapewnienie wsparcia z budżetu Unii w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, tak aby stawić czoła konsekwencjom humanitarnym obecnego kryzysu dotyczącego uchodźców; zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację migrantów i osób ubiegających się o azyl, zwłaszcza z powodu nieskoordynowanych reakcji krajów europejskich, co sprawia, że takie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych jest tym bardziej konieczne i pilne; podkreśla potrzebę okazania solidarności z państwami członkowskimi, które zmagają się z taką nadzwyczajną sytuacją na swoim terytorium;

2.   przyjmuje do wiadomości rozwiązanie zaproponowane przez Komisję w trybie pilnym; zauważa, że po utworzeniu dwóch funduszy powierniczych i Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji ustanowiono nowy doraźny mechanizm bez ogólnej strategii mającej na celu zwalczanie kryzysu dotyczącego uchodźców i bez zagwarantowania pełnego poszanowania uprawnień Parlamentu jako współustawodawcy; zwraca uwagę na problem wynikający z faktu, że nowy instrument nie opiera się na wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą; podkreśla, że Parlament zawsze podejmował konstruktywne i szybkie działania, popierając wszelkie inicjatywy związane z kryzysem dotyczącym uchodźców, a obecnie czyni podobnie wraz z szybkim przyjęciem przedmiotowego budżetu korygującego;

3.   uważa, że należy zaplanować bardziej stabilne ramy prawne i budżetowe, aby umożliwić w przyszłości mobilizowanie pomocy humanitarnej w Unii, gdy wymagają tego okoliczności; zauważa, że takie finansowanie kryzysowe, przeznaczone na reagowanie na kryzysy i nieprzewidziane sytuacje, należy objąć – ze względu na jego charakter – specjalnymi instrumentami i rozliczać poza pułapami WRF;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do nieprzenoszenia środków z budżetu przeznaczonego na zewnętrzną pomoc humanitarną; zauważa, że Komisja proponuje, aby sfinansować pierwszą transzę w ramach tego nowego instrumentu poprzez przesunięcie środków na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, które były już przeznaczone na zapewnienie podziału obciążeń między państwami członkowskimi w radzeniu sobie z uchodźcami; uważa, że nie można pokryć całej kwoty przesunięciami, nie wpływając na skuteczność AMIF, który w tym roku znajdzie się pod presją i może potrzebować dalszego wzmocnienia, jeśli system relokacji ma osiągnąć pełne tempo; w związku z tym uważa, że kwota 100 mln EUR stanowi koncentrację płatności na początku okresu finansowania, co będzie musiało być skompensowane na późniejszym etapie; zauważa, że w ramach działu 3 nie pozostawiono marginesu i że instrument elastyczności został już wykorzystany w całości w 2016 r.; w związku z tym popiera jak najszybsze uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na pozostałą kwotę w roku bieżącym i zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w tym względzie; spodziewa się, że podwyższenie pułapu WRF dla działu 3 będzie nieuniknione w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z kryzysem związanym z migracją i napływem uchodźców;

5.  popiera proponowane zwiększenie poziomu zatrudnienia w Europejskim Centrum Zwalczania Terroryzmu w ramach Europolu, biorąc pod uwagę obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej; zwraca uwagę, że jest to dodatkowe zwiększenie w stosunku do zwiększenia już ustalonego w ramach niedawnego przeglądu ram prawnych Europolu;

6.  wzywa Komisję, aby wyłączyła wszystkie agencje, które zajmują się migracją i bezpieczeństwem w szerszym rozumieniu, z celu redukcji personelu o 5%, ponieważ cierpią one na niedobór pracowników, biorąc pod uwagę ogromny wzrost obciążenia pracą i zadań w ciągu ostatnich dwóch lat; wzywa Komisję do zapewnienia takiej równowagi między agencjami WSiSW, która respektuje ich obciążenie pracą i zadania;

7.  potwierdza swoją gotowość do przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 1/2016 w formie przedstawionej przez Komisję z uwagi na naglącą sytuację;

8.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2016;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2016 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:  Pierwszy projekt budżetu korygującego 2016

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja LIBE z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w sprawie utworzenia linii budżetowej dotyczącej finansowania szybszego i lepiej ukierunkowanego wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii Europejskiej poprzez rozszerzenie wachlarza dotychczas dostępnych instrumentów finansowych przeznaczonych na radzenie sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi na terenie Unii.

Komisja LIBE nie jest jednak przekonana co do zaproponowanego przez Komisję Europejską rozwiązania zakładającego pilne utworzenie nowego nadzwyczajnego mechanizmu pomocy humanitarnej na podstawie prawnej art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W kontekście tworzenia nowego funduszu w celu udzielania pomocy humanitarnej na terenie Unii zupełnie niewłaściwe wydaje się wyłączenie z procesu legislacyjnego jednego z dwóch współustawodawców.

Komisja LIBE ubolewa, że pilność sytuacji wynika z braku spójnej strategii i wizji znalezienia rozwiązania kryzysu migracyjnego na szczeblu europejskim, oraz podkreśla, że UE nie powinna regularnie korzystać z takich procedur budżetowych jak instrument elastyczności, aby finansować politykę Unii w dziedzinie migracji. Niemniej Komisja LIBE z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy instrument pozwoli Unii działać w duchu solidarności i zaspokajać na obszarze Unii podstawowe potrzeby ludności dotkniętej klęską. Sytuacja imigrantów i osób ubiegających się o azyl w istocie coraz bardziej się pogarsza – szczególnie w Grecji, gdzie panuje bardzo trudna sytuacja gospodarcza – i wymaga wspólnej inicjatywy na szczeblu europejskim. Komisja LIBE oczekuje, że nowy instrument zminimalizuje skutki ekonomiczne dla dotkniętych państw członkowskich, które stają lub staną w obliczu sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem migracyjnym – zwłaszcza krajów sąsiadujących z Grecją.

Podkreślając, że Parlament zawsze podejmował konstruktywne i szybkie działania na poparcie wszelkich inicjatyw związanych z kryzysem dotyczącym uchodźców, Komisja LIBE domaga się, aby w drodze obowiązujących procedur budżetowych w pełni informować ją o skuteczności i wartości dodanej tego nowego instrumentu w porównaniu z innymi już istniejącymi, a także o stosownych krokach podejmowanych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, że działania finansowane w ramach tego nowego instrumentu będą prawidłowo wdrożone, w trosce o ochronę interesów finansowych UE przed nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

Ponadto komisja LIBE pragnęłaby, aby przedmiotowy projekt budżetu korygującego (PBK) zawierał wymierne informacje dotyczące średniego budżetu pomocy humanitarnej na uchodźcę/migranta korzystającego z pomocy. Informacje te są dla nas niezbędne, aby lepiej zrozumieć zakres pomocy humanitarnej, którą umożliwia przedmiotowy PBK, oraz wykonywać pełnoprawne obowiązki w zakresie kontroli finansowej. Biorąc pod uwagę, że w chwili sporządzania niniejszego pisma ok. 55 000 uchodźców jest unieruchomionych w Grecji, przedmiotowy PBK odpowiada średnio kwocie 1818 EUR na uchodźcę. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za dodatkowe wyjaśnienia ze strony Komisji na temat tego, na co dokładnie będą wydane środki pieniężne.

Komisja LIBE domaga się również pełnego informowania jej na temat procedur monitorowania, które Komisja zamierza stosować, oraz tego, kto dokonuje oceny skutków tego nowego instrumentu finansowego. Komisarz Christos Stylianides oświadczył, że pomoc nadzwyczajna będzie udzielana wyłącznie przez partnerów humanitarnych Komisji w terenie. W trosce o przejrzystość Komisja LIBE zwraca się o pełną listę tych partnerów i o szczegółowe informacje na temat ich działalności.

Z żalem stwierdzamy, że przedmiotowy PBK nie przełoży się na nowe fundusze. Niepokoi nas fakt, że na ten nowy fundusz nadzwyczajny zostanie przesunięta kwota 100 mln EUR z funduszu AMIF. Odpowiada to około 10% kwoty 1 mld EUR przeznaczonej na relokację 160 000 migrantów w okresie 2015–2017. Chociaż obecne tempo relokacji jest w rzeczywistości znacznie wolniejsze, niż się spodziewano, Unia powinna zachować zdolność do wypełniania obowiązków prawnych w każdym momencie, zwłaszcza w odniesieniu do tak kluczowego zagadnienia politycznego jak relokacja. Komisja LIBE uważa, że takie wykorzystanie funduszy – przeznaczonych na relokację – w innym celu musi być jednorazowym wyjątkiem.

W związku z tym komisja LIBE sądzi, że ze względu na charakter tego specjalnego instrumentu należy go rozliczać poza pułapami wieloletnich ram finansowych. Zauważamy, że Komisja proponowała, aby w ramach tego nowego instrumentu sfinansować jedynie pierwszą transzę poprzez przesunięcie środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF). Należy podkreślić, że fundusz AMIF jest już niemal wyczerpany, w związku z czym takie przeniesienie budzi niepokój. W naszej opinii owe 100 mln EUR, stanowiące koncentrację płatności na początku okresu finansowania, będzie musiało być skompensowane na późniejszym etapie. Komisja LIBE zauważa, że środki marginesu w ramach działu 3 i instrumentu elastyczności za rok 2016 r. zostały już wykorzystane. W związku z tym opowiadamy się za uzupełnieniem budżetu AMIF poprzez uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki i zwracamy się do Komisji o przedstawienie wniosku w tym względzie. Wnosimy także, aby zbliżający się śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych odpowiadał rzeczywistości budżetowej obecnego kryzysu dotyczącego uchodźców i migrantów, którego zasadniczo nie spodziewano się w 2013 r., gdy negocjowano WRF.

Komisja LIBE przyjmuje z zadowoleniem rekrutację nowych pracowników do Europolu (25 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia, 5 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych) w następstwie ataków w Paryżu w dniu 13 listopada, którzy są finansowani z linii budżetowej na działania poprawiające bezpieczeństwo wewnętrzne UE. Wiąże się to z natychmiastowymi i przyszłymi działaniami antyterrorystycznymi agencji po atakach w Paryżu i Brukseli. Zwiększone zapotrzebowanie na wymianę informacji między państwami członkowskimi za pośrednictwem Europolu – po to, aby organy krajowe mogły skutecznie zwalczać wzmożone zagrożenie terroryzmem w Europie – zwiększy obciążenie pracą agencji. Jednakże niepokojący jest też fakt, że nie zwiększono ogółu dostępnych środków na te cele.

Ponadto komisja LIBE podkreśla, że bardzo duże znaczenie mają potrzeby finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w zakresie reagowania na kryzys dotyczący uchodźców, i przypomina, że jak dotąd nie zostały one w pełni uwzględnione. Komisja LIBE apeluje zatem o równoważne wzmocnienie zasobów ludzkich EASO w następnym PBK.

Komisja LIBE wzywa również Komisję, aby wyłączyła wszystkie agencje, które zajmują się kwestiami migracji i bezpieczeństwa w szerszym rozumieniu, z celu redukcji personelu o 5%, ponieważ cierpią one na niedobór pracowników, biorąc pod uwagę ogromny wzrost obciążenia pracą i zadań w ciągu ostatnich dwóch lat.

Claude MORAES

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

11.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 48 z 24.2.2016, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(6)

Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.

Informacja prawna