Διαδικασία : 2016/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0132

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1413kWORD 818k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2019(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2019(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 11 Απριλίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0131/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η δεύτερη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, θα χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση και την εντατικοποίηση της πολιτικής του οργάνου να επιτύχει αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος των βουλευτών και του προσωπικού·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει, για τον προϋπολογισμό του 2017, τους εξής τέσσερις πρωταρχικούς στόχους: ασφάλεια και κυβερνασφάλεια, σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης για την ιρλανδική γλώσσα, τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους, και αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας, έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας του Κοινοβουλίου·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1 910 073 000 EUR στο πλαίσιο του προσχέδιου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, ποσό που αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 3,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 εκ του οποίου το 1,7% θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε συνήθεις δαπάνες και θα αποτελεί το 19,26% του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2017 και 2022, θα καταργηθεί σταδιακά η παρέκκλιση για τη μη μετάφραση όλων των επίσημων εγγράφων προς τα ιρλανδικά, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα έγγραφα αυτά θα μεταφράζονται και προς τα ιρλανδικά, και προτείνονται πρόσθετες έκτακτες δαπάνες ύψους 3,7 εκατομμυρίων EUR με στόχο τη συμμόρφωση προς τη νέα αυτή γλωσσική απαίτηση, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,2% της συνολικής αύξησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετες έκτακτες επενδύσεις ύψους 47,6 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6% της συνολικής αύξησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά πληθωρισμού μειώνονται συνεχώς από το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό ποσοστό πληθωρισμού στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου το 2015 και το 2016 ήταν χαμηλότερο από το πραγματικό ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών, που αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αποδοχές των μελών και του προσωπικού, προσαρμοσμένες σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή που συνήθως είναι υψηλότερη από το τυπικό ποσοστό πληθωρισμού·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(7) τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να θέτει υπό έλεγχο τις δικές του δαπάνες·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2015 ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των αποζημιώσεων επικούρησης των βουλευτών, την ενίσχυση των απαιτήσεων επιστροφής εξόδων για συμβάσεις τοπικών βοηθών, προβλέποντας ειδικότερα ποσοστό τουλάχιστον 25% της αποζημίωσης βουλευτικής επικούρησης για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με διαπιστευμένους βοηθούς·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2017 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2016, αντιστοιχεί στο 19,26%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2016 (19,39%) και το δεύτερο χαμηλότερο στον τομέα V την τελευταία οκταετία· μειώνει περαιτέρω το μερίδιό του για τον τομέα V στο 19,17% για το 2017·

2.  φρονεί ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, το εκτιμώμενο επίπεδο πληθωρισμού για το 2017 δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το κύριο κριτήριο για τις αυξήσεις των συνήθων δαπανών·

3.  επιβεβαιώνει ότι έχουν ζητηθεί έκτακτες δαπάνες που αντιστοιχούν σε αύξηση 0,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας, τα οποία είχαν θεσπιστεί με τον κανονισμό αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958(8) και σε αύξηση 2,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τις πρόσθετες ανάγκες για την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια·

4.   αποδέχεται το αίτημα αύξησης κατά 2,6% για την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια, βάσει του οποίου θα υπερδιπλασιαστούν οι πόροι που διατέθηκαν το 2016· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, με διαφάνεια, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα και επικείμενα μέτρα ασφάλειας και κυβερνασφάλειας και την κατανομή του κόστους τους·

5.  εγκρίνει το κονδύλι έκτακτων δαπανών για επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας το 2017 σε συνέχεια της ανάλυσης που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 στο Προεδρείο και συμπληρώθηκε με τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τα περιστατικά της 22ας Μαρτίου 2016 (47,6 EUR). και το κονδύλι έκτακτων δαπανών που συνδέεται με τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας (3,7 EUR)·

6.  περιορίζει την αύξηση των συνήθων δαπανών του για το 2017, χωρίς τα δύο έκτακτα κονδύλια, σε 1,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

7.  ορίζει το συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2017 σε 1 900 873 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

8.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να χορηγηθούν στο Κοινοβούλιο οι πόροι που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την βασική του αρμοδιότητα ως νομοθετικού σώματος και αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή, πραγματιστική και αποδοτική διαχείριση· επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης του Κοινοβουλίου για την άσκηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, πρέπει επειγόντως να ενθαρρυνθούν περαιτέρω προσπάθειες για εξοικονόμηση και ακόμη πιο αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων·

9.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή του καθορίζονται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Διαφάνεια, προσβασιμότητα και αναγνωσιμότητα

10.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού στο ευρύ κοινό, μέσω του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες και σε μορφή ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τους αντίστοιχους τύπους δαπανών· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η δημοσιοποίηση, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, του πληροφοριακού γραφήματος το οποίο επί του παρόντος διατίθεται στο ενδοδίκτυο·

11.  θεωρεί ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρουσιάζεται με ακρίβεια και διαφάνεια η εξέλιξη του προϋπολογισμού από έτος σε έτος· θεωρεί ότι ενώ ορισμένες έκτακτες δαπάνες, όπως οι δαπάνες για την ασφάλεια, είναι δικαιολογημένες για τον προϋπολογισμό του 2017, η αυξανόμενη χρήση των έκτακτων δαπανών ετησίως είναι προβληματική από άποψη δημοσιονομικού ελέγχου και σταθερότητας· ζητεί ακριβέστερο ορισμό των έκτακτων δαπανών· φρονεί ότι, για λόγους λογοδοσίας και συγκρισιμότητας των δεδομένων του γενικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι έκτακτες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας διαφοράς μεταξύ προϋπολογισμών από έτος σε έτος·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ επενδύσεων και επιχειρησιακών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένων των ενοικίων και των αγορών), σύμφωνα με το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(9), ζητεί εν προκειμένω να τροποποιηθεί η παρουσίαση διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις δαπάνες που αφορούν επενδύσεις από τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία·

14.  συγχαίρει το Προεδρείο και τη ΓΔ ITEC για τη νέα παρουσίαση των προσωπικών σελίδων των βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου μέσω των οποίων παρέχονται πληροφορίες με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση και το καθεστώς της ομάδας εργασίας τους (δημιουργία νέας καρτέλας «Βοηθοί» με επιμέρους κατηγορίες: Βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί (ομάδα βουλευτών), Τοπικοί βοηθοί, Πάροχοι υπηρεσιών, Εντολοδόχοι πληρωμών, Ασκούμενοι)· ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσει τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας δέσμης κανόνων για τις αποζημιώσεις επικούρησης των βουλευτών που ενέκρινε το Προεδρείο στις 26 Οκτωβρίου 2015·

15.  ζητεί ο προϋπολογισμός να καταρτίζεται, τουλάχιστον μία φορά στα πέντε έτη, βάσει των πραγματικών αναγκών των μεμονωμένων θέσεων και όχι βάσει συστήματος συντελεστών·

Ασφάλεια και κυβερνασφάλεια

16.  ζητεί να καθιερωθεί ένας μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς ενημέρωσης όσον αφορά τις δαπάνες σε σχέση με την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια· καλεί επιπλέον το Προεδρείο, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, να επικαιροποιήσει την ολοκληρωμένη αντίληψη για την ασφάλεια και να την κοινοποιήσει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο του 2016·

17.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των αναγκών του Κοινοβουλίου και να είναι ανάλογο προς τους ενδεχόμενους κινδύνους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να υποβάλουν εγκαίρως, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού 2017 από το Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια Σφαιρική Αντίληψη της Ασφάλειας περιλαμβανομένων μιας συνολικής αποτίμησης των αντιληπτών κινδύνων και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας καθώς και των εναλλακτικών επιλογών, η οποία θα συνοδεύεται από λεπτομερή αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους στον προϋπολογισμό του 2017 και στους επόμενους, με σαφή διάκριση μεταξύ των επενδύσεων και των τακτικών δαπανών, και να παράσχει συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καθώς και του αντικτύπου που θα έχουν αυτά τα μέτρα στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας·

18.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις (για τους βουλευτές και το προσωπικό) με γνώμονα τις τρομοκρατικές απειλές και να υποβάλει προτάσεις, εάν κρίνεται σκόπιμο, για την αντιμετώπιση των πιθανών ελλείψεων·

19.  θεωρεί ότι οι βελγικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγυώνται το σύστημα ασφαλείας εκτός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

Υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τα τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση της ψηφιακής πύλης των βουλευτών (e-Portal), ζητεί δε από τον Γενικό Γραμματέα να βελτιωθεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για «περιβάλλον χωρίς χαρτί», το υφιστάμενο σύστημα αποστολής έντυπων αντίγραφων των δελτίων πληρωμής στους βουλευτές, με στόχο την τελική κατάργησή του μέχρι τα τέλη του 2017· θεωρεί ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει βάσει προεπιλογής αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονικά, σε όλους τους βουλευτές, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της ποιότητας της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχεται στους βουλευτές και τις επιτροπές· υπενθυμίζει ότι, κατά τη σύσταση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) το 2013, προβλέφθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της EPRS και των θεματικών τμημάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στην πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έως τα τέλη του 2016· θεωρεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ότι η στήριξη που παρέχεται από την EPRS συμβαδίζει με τον βέλτιστο τρόπο με τις εξελίξεις στις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές και παράλληλα ικανοποιεί τις ανάγκες μεμονωμένων βουλευτών, και δεν επικαλύπτεται από τις δραστηριότητές τους ούτε ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών·

23.  είναι της γνώμης ότι οι ανάγκες των βουλευτών στις εκλογικές τους περιφέρειες θα πρέπει να αποτιμηθούν, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαφορών μεταξύ εκλογικών περιφερειών, προκειμένου οι βουλευτές να λάβουν καλύτερη υποστήριξη για το έργο τους στις εκλογικές τους περιφέρειες· πιστεύει ότι οι κινητοί χώροι εργασίας για τους βουλευτές και η υποστήριξη στις εκλογικές περιφέρειες θα πρέπει να βασίζονται σε μια αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και της χρήσης, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικό ή επαναλαμβανόμενο πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι δεν θα πρέπει να παρέχεται υλικός εξοπλισμός, δεδομένου ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων παρέχει επαρκείς πόρους για την αγορά συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας· αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης ιδιωτικού κινητού χώρου εργασίας για βουλευτές, καθώς αυτό δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον τρόπο οργάνωσης των βουλευτών και των γραφείων τους·

24.  συμφωνεί με την άποψη ότι τα εργαλεία πληροφορικής είναι ένα σημαντικό μέσο για την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτρέπεται η εγκατάσταση λογισμικού ανοικτής πηγής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά τα τέλη επικοινωνίας, καθώς και σε βελτίωση της ροής εργασίας των γραφείων των βουλευτών ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η κυβερνασφάλεια και θα διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων·

25.  ζητεί να καθιερωθεί ευρέως η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εσωτερικών εγγράφων, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως η υπογραφή εντύπων, γραπτών δηλώσεων κ.λπ., εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την ασφάλεια της διαδικασίας αυτής· ζητεί να ελεγχθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος επαλήθευσης TAN στο κινητό των βουλευτών· πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να αποθαρρυνθεί και να καταργηθεί σταδιακά η χρήση συσκευών φαξ·

26.  επιδοκιμάζει τη νέα μεταρρύθμιση για τις συμπληρωματικές γραπτές ερωτήσεις που εγκρίθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να θέσει σε εφαρμογή τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας ερμηνείας· καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να αξιολογήσει αυτό το νέο καθεστώς των γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά τις πρόσθετες ερωτήσεις, να αναλύσει τις εξοικονομήσεις που δημιουργούνται και να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης έως τα τέλη Αυγούστου 2016, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

27.  εκτιμά ότι είναι σκόπιμο οι πιστώσεις για το κονδύλιο των δαπανών που αφορά την κοινοβουλευτική επικούρηση να διατηρηθούν το 2017 στο ίδιο επίπεδο με το 2016, με εφαρμογή της νομικά δεσμευτικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δυνάμει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·

28.  πιστεύει ότι η υφιστάμενη παρουσίαση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου δεν είναι ακριβής και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή των βουλευτών· προτείνει η τρέχουσα χρήση κατάταξης ιστοτόπων να καταργηθεί και παράλληλα να βελτιωθούν οι πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες μεμονωμένων βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου· ζητεί να αξιολογηθεί η παρουσίαση ιδιαίτερα των αιτιολογήσεων ψήφου και των αγορεύσεων ενός λεπτού, περιλαμβανομένης της επιλογής να καταχωρούνται χωριστά από τις αγορεύσεις στην Ολομέλεια, και να εκτιμηθεί ·η προστιθέμενη αξία των αιτιολογήσεων ψήφου και των πιθανών εναλλακτικών· αναμένει ότι η σχετική ομάδα εργασίας του Προεδρείου που ασχολείται με το ζήτημα αυτό θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την ημερήσια διάταξη και τα πορίσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

Δαπάνες των βουλευτών

29.  επιβεβαιώνει τη θέση του για την αποζημίωση γενικών εξόδων την οποία διατύπωσε στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό της 29ης Απριλίου 2015 και 28ης Οκτωβρίου 2015· επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο να προσπαθήσει να καθορίσει ακριβέστερους κανόνες όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

Κτιριακή πολιτική

30.  υπενθυμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων, η οποία εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010, τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις του σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και έως τον Αύγουστο του 2016 το αργότερο, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

31.   ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· απευθύνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού· πιστεύει ότι η έκθεση σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και το υψηλότερο κόστος του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της μακροπρόθεσμης κτιριακής στρατηγικής·

32.   ζητεί η κατάσταση των ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτυπώνεται πιστά στον προϋπολογισμό· ζητεί εν προκειμένω το κόστος του κτιρίου Konrad Adenauer να εμφαίνεται με σαφήνεια στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ζητεί δε στο μέλλον οι επενδύσεις σε ακίνητα να εγγράφονται τον προϋπολογισμό προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση της τεχνικής της συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων·

33.   προτείνει ως εκ τούτου να δημιουργηθεί, από το 2018, ειδική γραμμή για επενδύσεις στην ανέγερση κτιρίων η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη χρηματοδότηση το 2018 των πιστώσεων που προτείνονται το 2017 για έκτακτες δαπάνες·

34.  έχοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις το 2017 που απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδομή ασφάλειας, προτείνει να χρησιμοποιηθούν οιεσδήποτε πιστώσεις μείνουν αχρησιμοποίητες στο τέλος του 2017 για να καλυφθούν οι δαπάνες ανέγερσης του κτιρίου ADENAUER προκειμένου να αποφευχθούν οι καταβολές τόκων σε τράπεζες για δάνεια που θα πρέπει να συναφθούν για να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση·

35.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου PHS· ζητεί να δρομολογηθεί μελέτη σχετικά με την ανακαίνιση και να εξεταστεί από το Προεδρείο· αναμένει ότι το Προεδρείο θα λάβει υπόψη την ανάγκη για υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας όταν θα καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της ανακαίνισης· ζητεί από το Προεδρείο να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με όλα τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο να θέσει τις βάσεις για τη μετατροπή του PHS σε υποδειγματικό και σύγχρονο κτίριο από άποψη ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσει άμεσα τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου·

36.  καλεί τους αρμόδιους αντιπροέδρους να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση προόδου για το κτίριο KAD·

37.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συνεχιστούν μέσα από την ενδελεχή εξέταση πιθανών συνεργειών και εξοικονομήσεων· υπενθυμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός μόνο τόπου εργασίας αντί τριών (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο)· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία του Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητές του ως προς τον προϋπολογισμό και οι εξουσίες ελέγχου, ή η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό·

Ζητήματα που αφορούν το προσωπικό

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να μειωθούν κατά 60 οι θέσεις του πίνακα προσωπικού το 2017, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε, στις 14 Νοεμβρίου 2015, από την επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

39.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016·

40.  υποστηρίζει τη δημιουργία των πρόσθετων θέσεων που χρειάζονται για τη μετάφραση και τη διερμηνεία της ιρλανδικής γλώσσας· εξαιρεί αυτές τις πρόσθετες θέσεις από τον στόχο μείωσης κατά 5%, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συμβουλευτεί τους Ιρλανδούς βουλευτές όσον αφορά τις δυνατότητες εξορθολογισμού της χρήσης της ιρλανδικής γλώσσας, χωρίς να διακυβεύονται τα εγγυημένα δικαιώματα των βουλευτών·

41.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας διερμηνείας προς διεθνή νοηματική γλώσσα του συνόλου των συζητήσεων στην ολομέλεια προκειμένου τουλάχιστον αυτές οι συζητήσεις να καταστούν πραγματικά προσιτές σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αποδοτικότητα της μετάφρασης και της διερμηνείας· αναγνωρίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διερμηνείς· ζητεί έγκαιρη και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και των εκπροσώπων των διερμηνέων που συνδυάζει υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας και αποδοτική διαχείριση προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις ανισορροπιών από την άποψη των ωραρίων εργασίας και τη γενική ανασφάλεια για τους διερμηνείς, με συνυπολογισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατυπώσει περαιτέρω προτάσεις εξορθολογισμού όπως η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατ’ απαίτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι το σύστημα προσδιορισμού του γλωσσικού προφίλ που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2014 για τις τροπολογίες στο στάδιο των επιτροπών αποτελεί παράδειγμα εφικτής αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω· θεωρεί ότι η διερμηνεία και η μετάφραση αποτελούν βασικές συνιστώσες μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας ανοικτής σε όλους, ζητεί εν προκειμένω να μην γίνει δεκτή καμιά μεταρρύθμιση που θα θίγει την ευρύτερη δυνατή και χωρίς αποκλεισμούς προσβασιμότητα στις δραστηριότητες και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

43.  καλεί το Προεδρείο να αξιολογήσει και, όπου χρειάζεται, να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς των ασκουμένων, καθώς και τη θέσπιση ελάχιστης αμοιβής και την εναρμόνιση των προσφορών τιμών σε σχέση με τη σίτιση για όλους τους ασκούμενους τόσο στη διοίκηση του Κοινοβουλίου όσο και στα γραφεία των βουλευτών προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση και να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ασκουμένων·

44.  καλεί το Προεδρείο να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολών που σχετίζονται με μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου και στα οποία υποβάλλονται οι διαπιστευμένοι βοηθοί των βουλευτών, προκειμένου αυτοί να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό·

45.  φρονεί ότι θα πρέπει να εισαχθεί μια τρίτη διαδικασία που θα επιτρέπει την καταγγελία σύμβασης που συνδέει έναν βουλευτή με έναν βοηθό με αμοιβαία συναίνεση·

Υπηρεσίες οδηγών και κινητικότητα

46.  έχει επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση για εσωτερίκευση της υπηρεσίας οδηγών, με στόχο την αντικατάσταση του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με συμβασιούχους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, μέτρο το οποίο συνεπάγεται άμεσες πρόσθετες δαπάνες ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική επιλογή η σύναψη μιας καλά οργανωμένης εξωτερικής σύμβασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών θα έχει σαφή υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας και ιστορικού καθώς και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές· θα εξέταζε το ενδεχόμενο της εσωτερίκευσης μόνον εάν το κόστος της δεν υπερβαίνει το κόστος που σχετίζεται με το ισχύον σύστημα, και εάν παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβή για τους οδηγούς, καλύτερη ισορροπία των φύλων και χρήση πιο οικολογικών αυτοκινήτων· ζητεί να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση·

47.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις βελγικές αρχές με στόχο να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση και, γενικά, η βέλτιστη χρήση της νέας απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Brussels-Luxembourg και του αεροδρομίου Zaventem, μεταξύ άλλων με την αποδοχή των ηλεκτρονικών καρτών των βουλευτών αντί του ισχύοντος συστήματος ελεύθερης διέλευσης·

48.  πιστεύει ότι ο στόλος οχημάτων θα πρέπει να αποτελείται από αυτοκίνητα πιο οικονομικά, με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και πιο ασφαλή· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συντάξει έκθεση σχετικά με το ενδεχόμενο πλήρους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στα τέλη της δεκαετίας·

49.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διεξαγάγει συζητήσεις με το ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου· παροτρύνει το γραφείο ταξιδίων να εντείνει τις συγκρίσεις τιμών· καλεί το γραφείο ταξιδίων να επιδιώκει ενεργά φτηνότερες τιμές εισιτηρίων κατά τις κρατήσεις και, γενικά, να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές για τους βουλευτές και όλες τις κατηγορίες προσωπικού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το ενδεικνυόμενο επίπεδο άνεσης και κατάλληλες προϋποθέσεις για τις αλλαγές εισιτηρίων·

Επικοινωνία

50.  ζητεί να του υποβληθούν τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά τη συνολική στρατηγική και μεθοδολογία της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας του 2014 (η έκθεση αξιολόγησης αναμενόταν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2015)·

51.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την αξιολόγηση της εκστρατείας για τις εκλογές του Κοινοβουλίου το 2014, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό·

52.  αναγνωρίζει τον ρόλο των γραφείων ενημέρωσης του Κοινοβουλίου (ΓΕΕΚ) όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και της Ένωσης εν γένει· πιστεύει ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν μέτρα αποδοτικότητας όσον αφορά τα γραφεία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι τα ΓΕΕΚ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υποστήριξης από κοινού με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής· ζητεί να αξιολογούνται οι στόχοι, τα καθήκοντα και οι επιδόσεις των ΓΕΕΚ, και να καθορίζονται προτεραιότητες βάσει αυτής της αξιολόγησης·

53.  ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα για στενότερη συνεργασία με το κανάλι ARTE στο Στρασβούργο προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος πολυμέσων με σκοπό την παροχή κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους·

54.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις στις οποίες δόθηκε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να διεξαγάγουν στους χώρους του φόρουμ συνδεόμενα με τις δραστηριότητές τους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατηρεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων και των διαφόρων τύπων οργανώσεων στις οποίες δίνεται πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Άλλα θέματα

55.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των διοικητικών μερών των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και στη βάση αυτή να καταρτίσει πιθανές ρυθμίσεις για περαιτέρω διοικητική συνεργασία σε τομείς όπως υλικοτεχνική υποστήριξη, υποδομή ή ασφάλεια·

56.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την τρέχουσα διαχείριση του γυμναστηρίου του Κοινοβουλίου και με την χρήση που γίνεται από το προσωπικό του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο· ζητεί ακόμη διευκρινίσεις σχετικά με την εκκρεμούσα διαφορά και με τις επιλογές που υπάρχουν για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής διαχείρισής του στο μέλλον·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιο περιορισμένη και αποδοτική χρήση των κιβωτίων μεταφοράς («cantines»)· ενθαρρύνει την κοινή χρήση των κιβωτίων μεταφοράς κατά τη μετάβαση στο Στρασβούργο·

58.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει πλήρως το πνεύμα και το γράμμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις πράσινες και οικονομικά αποδοτικές δημόσιες συμβάσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν·

59.  ζητεί να συνεχιστεί η πορεία εξοικονόμησης ενέργειας ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης των κτιρίων, δεδομένου ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2016 κατέδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση·

60.  ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη προώθηση υγιεινών και βιολογικών τροφίμων· πέραν αυτού, καλεί συνεπώς το Προεδρείο να εκτιμήσει τις δυνατότητες παροχής υγιεινών τροφίμων όχι μόνο όσον αφορά τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών, αλλά και, κυρίως, όσον αφορά τη χορήγηση νωπών οπωροκηπευτικών σε πιο προσιτές τιμές·

o

o  o

61.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2017·

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

 

ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ

 

11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

2017

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017

Ονομασία

Ποσό

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.900.873.000

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

157.861.070

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.743.011.930

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

 

 

 

 

 

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m

p.m

13.613

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Εισφορές των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m

p.m

0

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

0

0

0

 

Τίτλος 4  Σύνολο

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

25.526

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

55.871

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακινήτων

p.m

p.m

0

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m

p.m

81.397

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

2.807.906

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

16.372

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

p.m

p.m

2.824.279

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

200.000

410.000

216.417

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

200.000

410.000

216.417

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

5.557.309

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

729.104

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m

p.m

6.286.413

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

3.292.213

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

p.m

p.m

0

5 7 3

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

3.476.281

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m

p.m

6.768.495

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

179.793

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m

 

 

 

Τίτλος 5  Σύνολο

200.000

410.000

16.356.793

6

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

11.848.214

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m

p.m

11.848.214

 

Τίτλος 6  Σύνολο

p.m

p.m

11.848.214

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1.000

1.000

937.952

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

1.000

1.000

937.952

 

Τίτλος 9  Σύνολο

1.000

1.000

937.952

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

157.861.070

153.470.462

176.367.724

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2017 και 2016) και της εκτέλεσης (2015)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

 

 

 

 

 

1

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Τίτλος 1  Σύνολο

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

256.137.000

211.173.440

265.369.143

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

168.142.500

166.845.910

136.912.387

 

Αποθεματικά (10 0)

1.892.000

 

 

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Τίτλος 2  Σύνολο

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Τίτλος 3  Σύνολο

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Τ3ΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

420.000

420.000

400.000

 

Τίτλος 4  Σύνολο

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

5 0

Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

p.m

p.m

0

5 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή

p.m

p.m

0

5 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m

p.m

0

5 0 1 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m

p.m

0

 

Τίτλος 5  Σύνολο

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m

p.m

0

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

3.000.000

6.000.000

0

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

p.m

p.m

0

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m

p.m

0

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m

p.m

0

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m

p.m

0

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m

p.m

0

 

Τίτλος 10  Σύνολο

3.000.000

6.000.000

0

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Έσοδα — ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 4 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 4 0 — ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Νομικές βάσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α της εκδόσεως με ισχύ έως την 15η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

Κεφάλαιο 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

10 000

10 000

57 702,00

Κεφάλαιο 4 2 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 2 1 — Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κανονιστικές Ρυθμίσεις ΚΕΑΒ), και ιδίως το παράρτημα III.

Τίτλος 5 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μέσων μεταφοράς που ανήκουν στο όργανο.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητών αγαθών που ανήκουν στο όργανο εκτός από τα μέσα μεταφοράς.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 — Προϊόν πώλησης ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στο όργανο.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφάλαιο 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 — Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

200 000

410 000

216 417,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του οργάνου.

Κεφάλαιο 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 7 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Κεφάλαιο 5 8 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τίτλος 6 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 6 6 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 6 6 0 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζόμενων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 — Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Τίτλος 9 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Κεφάλαιο 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 9 0 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Εκτέλεση 2015

1 000

1 000

937 952,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

ΔΑΠΑΝΕΣ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, και εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 75 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

181 500

181 500

175 257,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2009.

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Προορίζεται επίσης να καλύψει την παροχή ασφάλισης και βοήθειας στους βουλευτές σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναπατριστούν κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης, αν ασθενήσουν, ή αν τους συμβεί ατύχημα ή άλλο απρόβλεπτο περιστατικό που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Η βοήθεια περιλαμβάνει την οργάνωση του επαναπατρισμού και την ανάληψη των σχετικών εξόδων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 60 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9 και 29.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

775 000

798 000

653 406,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΚΕΑΒ).

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

303 000

291 000

281 721,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ.

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων και/ή ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και το παράρτημα Ι των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΚΕΑΒ).

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76, και το παράρτημα VΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΚΕΑΒ).

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

670 000

650 000

600 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές.

Άρθρο 1 0 9 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του θεσμικού οργάνου.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κεφάλαιο 1 2 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν μια θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού :

τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (τη) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 300 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

135 000

248 000

66 500,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας,

την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς ανικανότητας,

την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,

τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν :

στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,

στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη θέση τους λόγω οργανωτικών αναγκών που συνδέονται με την απόκτηση νέων ικανοτήτων εντός του θεσμικού οργάνου,

στους υπαλλήλους και σε ανώτερους έκτακτους υπαλλήλους πολιτικών ομάδων που κατέχουν θέση AD 16 και AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται από τη θέση τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις (με εξαίρεση τους δικαιούχους του άρθρου 42γ οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αναπροσαρμογής αποδοχών βάσει διορθωτικού συντελεστή).

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41, 42γ, 50 και το παράρτημα IV καθώς και το άρθρο 48α του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002,

τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Κεφάλαιο 1 4 — ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων, καθώς και τις δαπάνες που αφορούν λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γενική Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων αυτών:

τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, περιλαμβανομένων του προσωπικού επί συμβάσει και των ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων των κρατών μελών, κατά κύριο λόγο στο κοινοτικό σύστημα, καθώς και την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

τα τιμολόγια που εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για την απασχόληση προσωπικού που προορίζεται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών φακέλων του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως, θέματα που αφορούν επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κλπ.).

Μέρος αυτής της πίστωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη επί συμβάσει προσωπικού με αναπηρία σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 7ης και 9ης Ιουλίου 2008.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 000 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV, τίτλος V και τίτλος VI).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 1 — Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Παρατηρήσεις

Νέα θέση

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για το λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων:

τις αποδοχές του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων καθώς και των συνεπειών των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 2 — Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

7 938 000

 

 

Παρατηρήσεις

Νέα θέση

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών για λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γενική Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων αυτών:

τις αποδοχές του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων καθώς και των συνεπειών των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες για την επιλογή, την πρόσληψη και την υποδοχή ασκουμένων,

τις αποδοχές των διπλωματούχων ασκουμένων (υποτροφίες), συμπεριλαμβανομένων, αφενός, των ενδεχόμενων επιδομάτων νοικοκυριού και, αφετέρου, του κόστους για την παροχή συμπληρωματικού ποσού (έως 50 % του ποσού της υποτροφίας) που χορηγείται σε περίπτωση αναπηρίας,

τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ασκούμενους που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατάρτισης,

τα έξοδα ταξιδίου των ασκουμένων,

τις δαπάνες για την ασφάλιση των ασκουμένων έναντι ασθένειας και έναντι ατυχημάτων,

τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων χωρών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

τα έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως δε για τις αποζημιώσεις και τα έξοδα ταξιδίου τους,

το κόστος της ασφάλισης έναντι ατυχήματος για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες,

τις αποζημιώσεις για επισκέψεις μελέτης,

τις ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης των διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιώνονται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς (απόφαση του Προεδρείου της 7ης Μαρτίου 2005).

Διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009).

Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2013).

Θέση 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Παρατηρήσεις

Νέα θέση, πρώην θέση 1 4 0 2

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες :

τις αμοιβές και τις εξομοιούμενες αποζημιώσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τα λοιπά έξοδα των διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους προσλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που διοργανώνει για τις δικές του ανάγκες ή για τις ανάγκες άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τις δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τα έξοδα που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι διερμηνείς άλλων περιφερειακών, εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων,

τα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με τη διερμηνεία, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την προετοιμασία συνεδριάσεων και την εκπαίδευση και την επιλογή διερμηνέων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 830 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση που ορίζει τις συνθήκες εργασίας και το καθεστώς αμοιβής των διερμηνέων συνεδριάσεων (AIC) (και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της), που εκπονήθηκε στις 28 Ιουλίου 1999, έτυχε σχολιασμένης απόδοσης στις 13 Οκτωβρίου 2004 και αναθεωρήθηκε στις 31 Ιουλίου 2008.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 135 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 1 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Δαπάνες πρόσληψης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

214 000

254 000

215 980,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου, για παράδειγμα με γλωσσικά μαθήματα για τις επίσημες γλώσσες εργασίας.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

768 000

784 000

485 584,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

εν ενεργεία μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι,

σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

συντηρούμενα τέκνα κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την επιστροφή, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της Επιτροπής Προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας· οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες σε μια κοινωνική δραστηριότητα στόχο θα έχουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, ωστόσο δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού ή νοικοκυριά,

άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα στο επίπεδο του οργάνου ή σε διοργανικό επίπεδο που αποσκοπούν στην ένταξη των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,

τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων εύλογων μέτρων στέγασης ή δαπανών για ιατρικές εξετάσεις ή κοινωνική ανάλυση για τους υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό και τους ασκούμενους με αναπηρίες ή τους υπό πρόσληψη υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό με αναπηρίες και τους υπό επιλογή ασκουμένους με αναπηρίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως όσον αφορά μέτρα για βοήθεια σε προσωπική βάση στον χώρο εργασίας ή στη διάρκεια των αποστολών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 1δ, το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

700 000

754 000

636 049,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

230 000

238 000

198 962,27

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600 000 ευρώ.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 5 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., οι δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εμπίπτει σε διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών ή στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα βραχείας διαρκείας προς αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εκμεταλλεύσεων των εστιατορίων και κυλικείων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 70 000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 4 —  Δομές φροντίδας παιδιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 400 000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 5 — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

295 000

200 000

285 000,00

Παρατηρήσεις

Εφαρμογή της απόφασης C(2013)4886 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2013 (ΕΕ C 222 της 2.8.2013, σ. 8).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II ή την επιστροφή της συνεισφοράς που κατέβαλε η Επιτροπή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II. Η πίστωση καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εγγεγραμμένα στα εν λόγω σχολεία τέκνα των μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καλυφθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κεφάλαιο 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 500 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 5 — Ανέγερση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων (εργασίες, αμοιβές για μελέτες, αρχικός εξοπλισμός και προμήθειες που απαιτούνται για την έναρξη της χρήσης τους, και κάθε σχετική δαπάνη).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των χώρων, καθώς και τις λοιπές δαπάνες τις σχετικές με αυτές τις διαρρυθμίσεις, ειδικότερα τις αμοιβές αρχιτέκτονα ή μηχανικού κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600 000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 8 — Ειδική διαχείριση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης ακινήτων για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα :

τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τους ελέγχους ποιότητας, τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, τους λογιστικούς ελέγχους, τη βάσει των διατάξεων εγρήγορση κ.λπ.,

την τεχνική βιβλιοθήκη,

την παροχή βοήθειας για τη διαχείριση (Building Helpdesk),

τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Άρθρο 2 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ’ ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας ακινήτων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 4 — Καταναλώσεις ενέργειας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας του και των γραφείων πληροφοριών του στην Ένωση καθώς και των παραρτημάτων του σε τρίτες χώρες.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 120 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

784 000

680 000

636 941,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα κατά τμήματα συστήματα πληροφορικής, και τη διαχείριση του δικτύου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 184 200 ευρώ.

Θέση 2 1 0 1 —  Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και τη συντήρηση της υποδομής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα την υποδομή των δικτύων, της καλωδίωσης, των τηλεπικοινωνιών, του ατομικού εξοπλισμού και των συστημάτων ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 165 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 2 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων βοήθειας προς τους χρήστες και γενικής υποστήριξης σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης των βουλευτών και των άλλων χρηστών, ιδίως για τις εφαρμογές για διοικητικά και νομοθετικά θέματα και τις εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, και τις σχετικές εργασίες, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων διαχείρισης των εφαρμογών ΤΠΕ του Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ιδίως τις σχετικές με τους βουλευτές εφαρμογές, τις σχετικές με την επικοινωνία εφαρμογές, καθώς και τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα των γλωσσών σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 32 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις στις υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα, την καλωδίωση και τα συστήματα βιντεοσύσκεψης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 9 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 5 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις σε υφιστάμενα και νέα έργα ΤΠΕ. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα εφαρμογές που σχετίζονται με τους βουλευτές, εφαρμογές στον νομοθετικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό τομέα και την επικοινωνία, καθώς και εφαρμογές σχετικές με τη διακυβέρνηση των ΤΠΕ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2 600 ευρώ.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης των κινητών αγαθών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε σχέση με τα έργα τέχνης η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τόσο τις δαπάνες για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνη, συντήρηση, κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και οι δαπάνες για περιστασιακή μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ΤΠ), τα εστιατόρια, τα ακίνητα κ.λπ.,

ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα κ.λπ.,

ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ’ ανάθεση υπηρεσιών,

δύο συμπληρωματικών τηλεφωνικών γραμμών προς εγκατάσταση, κατόπιν αιτήσεως, στα γραφεία των βουλευτών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλών) για ζητήματα για τα οποία απαιτείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 35 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Αποθεματικά(10 0)

1 892 000

 

 

Σύνολο

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Προϋποθέσεις αποδέσμευσης του αποθεματικού

Οι πιστώσεις θα μπορέσουν να ελευθερωθούν μετά από απόφαση του Προεδρείου σχετικά με την εσωτερίκευση της υπηρεσίας μεταφορών των βουλευτών.

Κεφάλαιο 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2 500 ευρώ.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

40 000

40 000

21 500,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ένωσης ή των εθνικών δικαστηρίων,

τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιούμενων προς αυτές,

τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις,

το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 91 και 92 (πρώην άρθρα 69 και 70) του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

271 000

303 000

209 661,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2 500 ευρώ.

Άρθρο 2 3 7 — Μετακομίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και διαρρύθμισης χώρων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό διαρρύθμισης χώρων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

τις ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς, υπαλλήλους υποδοχής και προσωπικό των καταστημάτων, μεταφορείς, όπως επίσης για το προσωπικό της υπηρεσίας επισκέψεων και σεμιναρίων, του Parlamentarium, της ιατρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ασφαλείας, των υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων και διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών,

διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται στη μονάδα PMO σε σχέση με συντάξεις αρχαιότητας πρώην βουλευτών, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

διάφορες αγορές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 9 — Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

262 500

250 000

31 436,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες EMAS οι οποίες αποσκοπούν σε βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων, και με το σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τίτλος 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κεφάλαιο 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, των ασκούμενων και των υπαλλήλων των άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων που έχει προσκαλέσει το όργανο ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Καλυπτόμενες δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα διαμονής και οι αποζημιώσεις αντιστάθμισης δεσμευτικών ωραρίων. Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων ακύρωσης εισιτηρίων και κρατήσεων διαμονής, των εξόδων που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίου και των εξόδων που σχετίζονται με τη σύναψη ασφάλισης για την αποστολή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν ενδεχόμενες αντισταθμίσεις των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν κατά τις αποστολές και τις μετακινήσεις του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 240 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εργασίες της ομάδας εργασίας STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών), και της παράστασης για τα μέλη του οργάνου,

τα έξοδα παράστασης του προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου,

τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή και/ή εικοσιπενταετή υπηρεσία,

τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο όργανο,

τα έξοδα θεωρήσεων των βουλευτών και υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις,

τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά και πρόχειρου φαγητού, που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης της παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων :

τα έξοδα τα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (Διακοινοβουλευτική Ένωση, Σύνδεσμος Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων, Groupe 12 + εντός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης).

την επιστροφή στην Επιτροπή, βάσει της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, των δαπανών της Επιτροπής για την κάλυψη του μεριδίου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκδοση αδειών διέλευσης ΕΕ (εξοπλισμός, προσωπικό και προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών (άρθρο 6), του άρθρου 23 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άρθρων 11 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 3 — Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ειδικότερα, έξοδα άλλα από εκείνα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, τα οποία αφορούν την οργάνωση συνεδριάσεων :

των αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης EUROLAT, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest και των οργάνων τους,

της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΜΚΣ), των επιτροπών της και του γραφείου της, τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της ΕΜΚΣ ή την άμεση ανάληψη των εξόδων που αντιστοιχούν στο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΜΚΣ,

των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στον ΠΟΕ, και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 3 2 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες ή ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και για τη διοίκηση,

αγορά ή μίσθωση εξειδικευμένων πηγών πληροφοριών, όπως εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, συναφής βιβλιογραφία ή τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων συμβάσεων εμπειρογνωμοσύνης,

τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων — περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας καθώς και σε εργαστήρια,

το κόστος διάδοσης προϊόντων εσωτερικής ή εκτός του οργάνου κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων σχετικών προϊόντων προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, εσωτερικών βάσεων δεδομένων, φυλλαδίων και δημοσιεύσεων),

τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών.

Άρθρο 3 2 1 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΓΔ EPRS (Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας), συγκεκριμένα:

την απόκτηση ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων, μέσω άρθρων, μελετών, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ομάδων εμπειρογνωμόνων και διασκέψεων), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά τμήματα και βιβλιοθήκες των εθνικών κοινοβουλίων, ομάδων προβληματισμού, ερευνητικών φορέων και άλλων ειδικών εμπειρογνωμόνων,

την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκτίμησης αντίκτυπου / της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA),

την απόκτηση ή τη μίσθωση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, βάσεων δεδομένων, προϊόντων ειδησεογραφικών πρακτορείων τύπου και κάθε άλλου υλικού πληροφόρησης που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες,

το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών αρχειοθέτησης (οργάνωση, επιλογή, περιγραφή, μεταφορά σε διάφορα μέσα και αποϋλοποίηση, απόκτηση πηγών πρωτογενούς αρχειακού υλικού),

την απόκτηση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την αξιοποίηση και τη συντήρηση ειδικής τεκμηρίωσης βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης και ειδικών υλικών της βιβλιοθήκης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων υλικών και/ή συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής καθώς και υλικών βιβλιοδεσίας και συντήρησης,

το κόστος διάδοσης προϊόντων εσωτερικής ή εκτός του οργάνου κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων σχετικών προϊόντων προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, εσωτερικών βάσεων δεδομένων, φυλλαδίων και δημοσιεύσεων),

τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων ατόμων που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που οργανώνει η ΓΔ EPRS,

τη συμμετοχή της ομάδας αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (ομάδα STOA) στις δραστηριότητες ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών φορέων,

τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέουν από διεθνείς και/ή διοργανικές συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική δαπάνη που συνδέεται με τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, σχετικά με το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 45 της 15.2.1983, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για τη ρύθμιση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 22 Ιουνίου 2011 (ΕΕ C 216 της 22.7.2011, σ. 19).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τους κανόνες σχετικά με τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διέπει την απόκτηση ιδιωτικών αρχείων εν ενεργεία και πρώην βουλευτών.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/429 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ/Ευρατόμ) αριθ. 354/83, σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Άρθρο 3 2 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή και/ή ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

τις συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

τις δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

την αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Άρθρο 3 2 3 — Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες για προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, ιδίως δε εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας

τις δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων χωρών (πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση) καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Οι σχετικές δραστηριότητες αποσκοπούν κυρίως στην ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων σε νέες και αναδυόμενες δημοκρατίες και κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Γειτονία (νότια και ανατολική)·

τις δαπάνες για την προώθηση των δραστηριοτήτων στήριξης τόσο των προσπαθειών διαμεσολάβησης όσο και των νέων πολιτικών ηγετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες στην Ευρωπαϊκή Γειτονία·

τις δαπάνες για τη διοργάνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ (συγκεκριμένα, το ποσό του βραβείου, τα έξοδα ταξιδίου και υποδοχής του νικητή ή των νικητών του βραβείου, τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου Ζαχάρωφ και τις αποστολές των μελών του) και για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο, και οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για τη δημιουργία Διεύθυνσης Στήριξης της Δημοκρατίας στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης (ΓΔ EXPO).

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

την επικαιροποίηση και εξελικτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 6 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θεσμικών και Νομοθετικών Θεμάτων (OEIL) και την ανάπτυξη εργαλείων ή μέσων για τη βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό μέσω κινητού εξοπλισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 3 — Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να χρηματοδοτήσει το Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες καθώς και τις εγκαταστάσεις, τις εκθέσεις και το υλικό που προσαρμόζεται και αναπαράγεται για να χρησιμοποιηθεί εκτός Βρυξελλών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 9 300 ευρώ.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες (EUVP) και τις δαπάνες λειτουργίας των προγραμμάτων Εurοscοla, Euromed-Scola και Euronest-Scola. Τα προγράμματα Euromed-Scola και Euronest-Scola εφαρμόζονται κατ’ έτος, εναλλακτικά, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, με εξαίρεση τα έτη διεξαγωγής εκλογών.

Η πίστωση αυτή θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά 110 επισκέπτες.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση που διέπει την υποδοχή ομάδων επισκεπτών και τα προγράμματα Euroscola και Euromed-Scola, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2013.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα κράτη στα οποία το Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και τα έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο,

τις δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο,

μέτρα στήριξης της πολυγλωσσίας και εργαλεία όπως σεμινάρια και συνέδρια, συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία ή τη μετάφραση, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και προώθησης του επαγγέλματος του διερμηνέα ή του μεταφραστή, περιλαμβανομένου προγράμματος επιδοτήσεων για πανεπιστήμια, σχολεία και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τις σπουδές διερμηνείας ή μετάφρασης, λύσεις που ευνοούν την εικονική επικοινωνία, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που οργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης αυτών των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών και των εξόδων εστίασης καθώς και των εξόδων που συνδέονται με την πρόσκληση δημοσιογράφων σε αυτές τις δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 6 — Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EuroparlTV) βίντεο για τον Ιστό και οπτικοακουστικού υλικού έτοιμου για μετάδοση, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 3 2 4 7 — Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπως η απόκτηση συλλογών και η οργάνωση εκθέσεων, και τα έξοδα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων σχετικών με τη δραστηριότητα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκή Ιστορίας.

Προορίζεται να καλύψει επίσης το κόστος των συμβάσεων με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για μελέτες και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ομάδες εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιεί το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο,

τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων, στο υλικό των οποίων θα έχουν διαρκή πρόσβαση τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2002, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2003 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

250 000

250 000

103 180,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :

τις δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από τα ως άνω κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις,

τις δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, και την ασφάλεια του τομέα www.ipex.eu, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομικές βάσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977) και των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

900 000

900 000

668 683,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα γενικά έξοδα και διάφορες μικροδαπάνες που σχετίζονται με τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ειδικότερα, είδη γραφείου, τηλεπικοινωνίες, έξοδα αποστολής, διαμόρφωση χώρων, μεταφορές, αποθήκευση, γενικό διαφημιστικό υλικό, βάσεις δεδομένων).

Τίτλος 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 4 0 — ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές :

τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες,

τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου της 30ής Ιουνίου 2003 για τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης του προϋπολογισμού 400, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 27 Απριλίου 2015.

Άρθρο 4 0 2 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).

Άρθρο 4 0 3 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).

Κεφάλαιο 4 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 2 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Παρατηρήσεις

Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό και τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την επικούρηση των βουλευτών, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τους εντολοδόχους πληρωμών.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών, καθώς και τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση της κοινοβουλευτικής επικούρησης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 775 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5α και τα άρθρα 125 έως 139.

Απόφαση του Προεδρείου της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του τίτλου VII του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 4 4 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

210 000

210 000

200 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

210 000

210 000

200 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο αυτό πλαίσιο.

Τίτλος 5 — ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

Κεφάλαιο 5 0 — Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Άρθρο 5 0 0 — Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ανεξάρτητη λειτουργία της.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο 6 παράγραφος 7 και το άρθρο 41.

Άρθρο 5 0 1 — Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γραμματεία και τη λειτουργία της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κεφάλαιο 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) Στο άρθρο 216 δημιουργήθηκε αποθεματικό ύψους 1 892 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν).

Κεφάλαιο 10 3 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφάλαιο 10 4 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφάλαιο 10 5 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς διαρρύθμιση χώρων. Ζητείται από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του αυξανομένου κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κεφάλαιο 10 6 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του οργάνου.

Κεφάλαιο 10 8 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

1.S — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.1.S 1 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατηγορία και βαθμός

2016

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Σύνολο θέσεων AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Σύνολο θέσεων AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Σύνολο θέσεων AST/SC

150

0

0

0

Σύνολο

5 561

20 (10)

142

1 059

Γενικό σύνολο

6 762 (11)

 Κατηγορία και βαθμός

2017

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

Σύνολο θέσεων AD

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Σύνολο θέσεων AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

Σύνολο θέσεων SC

150

0

0

0

Σύνολο

5 587

20 (12)

142

1 059

Γενικό σύνολο

6 788 (13) (14)

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2015

2017

5000

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς

-

p.m.

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών

25.526

5.000

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

55.871

19.000

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

-

1.000