Процедура : 2015/2194(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0133/2016

Внесени текстове :

A8-0133/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0166

ДОКЛАД     
PDF 705kWORD 121k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година

(2015/2194(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година

(2015/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0133/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година

(2015/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(10), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0133/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година

(2015/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0133/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 15 663 975 EUR; като има предвид, че 94% от бюджета на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Службата за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че два коментара от докладите на Сметната палата за 2012 и 2013 г. са съответно маркирани като „текущи“; освен това отбелязва, че три коментара от докладите на Сметната палата за 2012 и 2013 г. са маркирани като „текущи“, а за три коментара в доклада на Сметната палата за 2013 г. е отбелязано „не е приложимо“;

2.  потвърждава въз основа на информация от Службата, че:

-  тя е включила информация относно начисленията за разходи за персонал по подходящ начин, заедно с необходимата обосновка за финансовата 2014 година;

-  са въведени мерки за справяне с продължаващите проблеми за неправилна преценка на бюджетните нужди и забавяне на плащанията, както и с въпросите за прозрачността и конфликтите на интереси;

-  Управителният съвет е одобрил до края на 2013 г. политика относно конфликтите на интереси и всички членове на Управителния съвет, както и изпълнителният директор на Службата, са подписали формуляра на Службата относно конфликтите на интереси и са потвърдили липсата на конфликти на интереси;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.  отбелязва със загриженост, че Службата е пренесла бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 300 000 EUR, за които не е имало насрещни правни задължения; припомня на Службата, че това деяние е в разрез с разпоредбите на Финансовия регламент; отбелязва решението на Службата да коригира през 2015 г. тези неправомерни преноси в системата за управление на бюджета, поради факта, че финансовата 2014 година вече е приключила;

Бюджет и финансово управление

4.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 84,69%, което представлява намаление с 2,65% в сравнение с 2013 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 71,33%, което представлява намаление с 15,85% в сравнение с 2013 г.;

5.  насочва вниманието към факта, че 1 062 плащания (28,6%) са извършени след срока, определен във Финансовия регламент, което показва увеличение с 10,6% спрямо 2013 г.; отбелязва със загриженост, че средното закъснение при забавените плащания се е увеличило с три дни – на 24 дни за периода 2013 – 2014 г.; отбелязва въз основа на информация от Службата, че са въведени редица мерки за намаляване броя на забавените плащания, както и че процентът на забавените плащания е намалял през 2015 г.; изисква от Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети за решаването на този проблем;

6.  отбелязва въз основа на информация от Службата, че тя ще преразглежда годишния си бюджет поне два пъти годишно, считано от второто тримесечие на 2015 г., с цел подобряване на бюджетното планиране и процеса на прилагане, както и намаляване на непропорционално големия брой на пренесените бюджетни кредити; отбелязва освен това, че Службата е въвела нов формат на месечните отчети за състоянието на бюджета, както и вътрешни работни групи за изпълнението на бюджета и финансовото управление; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за ефективността на предприетите мерки;

Поети задължения и преноси

7.  отбелязва, че 21,2% (146 417 EUR) от едногодишните бюджетни кредити за поети задължения, пренесени от 2013 г., са анулирани през 2014 г., което представлява увеличение от 4,7% в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че тези анулирани бюджетни кредити са свързани най-вече с временни услуги, курсове за обучение на персонала, административна помощ и разходи за писмени преводи; припомня на Службата, че тези анулирания са в противоречие с бюджетния принцип на ежегодност и че големият процент на анулирани бюджетни кредити, пренесени от предходната година, показва наличието на слабости при планирането на бюджета; отбелязва въз основа на информация от Службата, че са въведени мерки за подобряване на процеса на бюджетно планиране и изпълнение, както и за намаляване на евентуални непропорционални преноси в края на финансовата година;

8.  отбелязва, че равнището на бюджетните кредити за поети задължения по дял II (административни разходи), пренесени за 2015 г., е високо — 27,9%; отбелязва, че тези преноси са свързани най-вече с консултантски услуги в областта на информационните технологии, които са предоставени през 2014 г., но не са фактурирани, или които ще бъдат предоставени през 2015 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  отбелязва актуализираната политика за наемане на персонал, която отразява промените в Правилника за длъжностните лица; потвърждава въз основа на информация от Службата, че през 2015 г. тя е преразгледала насоките за наемане и подбор на персонал чрез въвеждането на допълнителни мерки и механизми за контрол, с цел гарантиране на прозрачност и равно третиране; отбелязва със загриженост, че коментарът относно прозрачността на процедурите за набиране на персонал в доклада на Сметната палата за 2012 г. е маркиран като „текущ“ в доклада на Сметната палата; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за ефективността на предприетите мерки; очаква следващия одит на Сметната палата и нейната оценка за предприетите корективни действия;

10.  установява въз основа на доклада на Сметната палата, че в Службата има голямо текучество на персонал, като през 2014 г. са напуснали 14 служители, в това число четирима служители на ключови позиции; изразява съгласие със Сметната палата, че това голямо текучество поражда значителен риск за постигането на целите, определени в годишната и многогодишната програма на Службата; потвърждава въз основа на информация от Службата, че тя е назначила заместници на служителите, които са напуснали през 2014 г., и че всички длъжности са или вече заети, или в момента се провеждат процедури за набиране на персонал; призовава Службата да проучи причините за голямото текучество на персонала и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за действията, които е предприела за справяне с този проблем;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва със загриженост, че Службата не е публикувала своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, нито формулярите за липса на конфликти на интереси, подписани от членовете на Управителния съвет и от изпълнителния директор; настоятелно призовава Службата да направи това във възможно най-кратък срок;

12.  призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

13.  изисква от Агенцията да приеме ясни правила относно лицата, подаващи сигнали за нередности, както и срещу „кадровата въртележка“;

Вътрешен контрол

14.  отбелязва, че вече са приложени два от общо шестте висящи и непълно приложени стандарти за вътрешен контрол; констатира, че останалите четири стандарта за вътрешен контрол се прилагат понастоящем с помощта на външни консултанти; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно пълното прилагане на останалите стандарти за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че след ограничения преглед по прилагането на стандартите за вътрешен контрол, проведен от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS), 11 препоръки бяха отбелязани като целесъобразно изпълнени и трябваше да бъдат приключени от IAS; също така отбелязва, че седем препоръки от предходни години са останали неизпълнени, като четири от тях са маркирани като „много важни“, а три — като „важни“; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на останалите препоръки;

Други коментари

16.  признава трудностите във връзка с управлението на настоящата криза с бежанците; признава освен това, че задачите на Агенцията има вероятност да нараснат още повече, като нейният бюджет и числеността на персонала ще трябва да се увеличат съобразно това; следователно изисква от Агенцията да положи повече усилия и да подобри своето бюджетно управление, както и да представи план за действие, за да функционира оптимално през следващите години;

°

°  °

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](13) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

18.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година

(2015/2194(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че Агенцията е пренесла през 2014 г. около 1,3 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения, за които не е имало насрещни правни задължения; отбелязва, че 28,6% от плащанията на Агенцията са направени след определения във Финансовия регламент срок; отбелязва, че 21,2% от пренесените към 2014 г. едногодишни бюджетни кредити, за които са били поети задължения, са отменени, което е повече спрямо 2013 г. (16,5%); изразява съгласие със Сметната палата, че това сочи слабости в бюджетното планиране на Агенцията и е в противоречие с бюджетния принцип на ежегодност, като същевременно признава, че в някои случаи преносите могат да се дължат на многогодишния характер на операциите, процедурите за обществени поръчки или проектите;

2.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището представят вярно нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

3.  отбелязва голямото текучество на персонала през 2014 г., като 14 служители са напуснали Агенцията, в т.ч. четирима на ключови длъжности; изразява съгласие с Палатата, че това поражда значителен риск за постигането на целите, определени в годишната и в многогодишната работна програма;

4.  отбелязва посочения от Сметната палата през 2013 г. и все още нерешен проблем във връзка с факта, че въпросите за събеседванията и тестовете са били подготвени след прегледа на отделните кандидатури, от което следва предположението, че са били повлияни от тях; отбелязва по този повод със загриженост, че комисиите за подбор не винаги са присъждали точки за всички критерии за подбор, включени в обявленията за свободна длъжност; призовава настоятелно Агенцията незабавно да внесе корекции в процедурата за набиране на персонал;

5.  отбелязва приемането на политика относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г., и призовава настоятелно Агенцията да публикува тази политика, наред с автобиографиите и декларациите за интереси, и да предостави на органа по освобождаване от отговорност информация относно установени случаи на конфликт на интереси; изисква от Агенцията да приеме ясни правила относно лицата, подаващи сигнали за нередности, както и срещу „кадровата въртележка“;

6.  признава трудностите във връзка с управлението на настоящата криза с бежанците; признава освен това, че задачите на Агенцията има вероятност да нараснат още повече, като нейният бюджет и числеността на персонала ще трябва да се увеличат съобразно това; изисква следователно от Агенцията да положи повече усилия и да подобри своето бюджетно управление, както и да представи план за действие, за да функционира оптимално през следващите години.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 102.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 102.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 102.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 102.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация