Procedure : 2015/2194(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0133/2016

Indgivne tekster :

A8-0133/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0166

BETÆNKNING     
PDF 377kWORD 92k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

(2015/2194(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0133/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af kontorets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(10), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0133/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0133/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 15 663 975 EUR; der henviser til, at 94 % af støttekontorets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten ("Retten") i sin beretning om støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Rettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at kontorets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  konstaterer, at to af Rettens bemærkninger fra dens beretninger for 2012 og 2013 i dens foreliggende rapport har anmærkningen "ikke igangsat"; konstaterer endvidere, at tre af Rettens bemærkninger fra dens beretninger for 2012 og 2013 har anmærkningen "i gang", mens tre bemærkninger fra beretningen for 2013 har anmærkningen "ikke relevant";

2.  erfarer fra støttekontoret, at:

-  det har tilføjet oplysninger om forøgelse af personaleudgifter på de hertil beregnede formularer sammen med den nødvendige dokumentation for regnskabsåret 2014;

-  der er truffet foranstaltninger til at løse de tilbagevendende problemer med fejlbedømmelse af budgetbehovet og forsinkede betalinger samt spørgsmålene vedrørende gennemsigtighed og interessekonflikter;

-  bestyrelsen godkendte i slutningen af 2013 en politik vedrørende interessekonflikter, og alle medlemmer af bestyrelsen samt den administrerende direktør har underskrevet støttekontorets erklæring om interessekonflikter og bekræftet, at de ikke havde sådanne konflikter;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.  konstaterer med bekymring, at støttekontoret fremførte budgetforpligtelser på 1 300 000 EUR, som ikke var omfattet af juridiske forpligtelser; minder støttekontoret om, at dette er i strid med finansforordningen; anerkender støttekontorets beslutning om at korrigere disse uregelmæssige fremførsler i budgetforvaltningssystemet i 2015 som følge af, at den finansielle periode for regnskabsåret 2014 allerede er afsluttet;

Budgetmæssig og finansiel forvaltning

4.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 84,69 %, hvilket er et fald på 2,65 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 71,33 %, hvilket svarer til et fald på 15,85 % i forhold til 2013;

5.  gør opmærksom på, at 1 062 betalinger, svarende til 28,6 %, blev foretaget efter udløbet af den frist, der er fastsat i finansforordningen, hvilket udgør en stigning på 10,6 % i forhold til 2013; konstaterer med bekymring, at den gennemsnitlige forsinkelse for forsinkede betalinger er steget fra tre til 24 dage fra 2013 til 2014; erfarer fra støttekontoret, at det har truffet en række foranstaltninger til at nedbringe antallet af forsinkede betalinger, og at dette skete i 2015; opfordrer støttekontoret til at rapportere til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

6.  erfarer fra støttekontoret, at det vil gennemgå sit årlige budget mindst to gange om året med start i andet kvartal af 2015 med det formål at forbedre budgetplanlægningen og gennemførelsesprocessen samt nedbringe de uforholdsmæssigt store fremførsler; konstaterer endvidere, at kontoret har indført et nyt format for en månedlig budgetstatusrapport samt interne workshopper om budgetgennemførelse og økonomisk forvaltning; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om effektiviteten af de trufne foranstaltninger;

Forpligtelser og fremførsler

7.  konstaterer, at 21,2 % (146 417 EUR) af de ikke-opdelte forpligtede bevillinger, der var fremført fra 2013, bortfaldt i 2014, hvilket svarer til en stigning på 4,7 % i forhold til 2013; bemærker, at hovedparten af de bortfaldne bevillinger vedrører vikarer, personalekurser, administrativ bistand og oversættelsesomkostninger; minder støttekontoret om, at disse bortfald er i strid med princippet om budgettets etårighed, og at bortfald af et stort beløb hidrørende fra fremførsler fra det foregående år er et tegn på svagheder i budgetplanlægningen; erfarer fra støttekontoret, at det har taget skridt til at forbedre sin budgetplanlægning og -gennemførelse og undgå uforholdsmæssigt store fremførsler ved regnskabsårets udløb;

8.  konstaterer, at andelen af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter), som blev fremført til 2015, var stor, nemlig 27,9 %; konstaterer, at disse fremførsler hovedsagelig vedrører rådgivnings- og IT-konsulenttjenester, som skulle leveres i 2014, men først blev faktureret eller leveret i 2015;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.  noterer sig den ajourførte ansættelsespolitik, som afspejler ændringerne af personalevedtægten; erfarer fra støttekontoret, at det har revideret retningslinjerne for ansættelse og udvælgelse i 2015 ved at indføre yderligere foranstaltninger og kontrolforanstaltninger for at sikre gennemsigtighed og ligebehandling; konstaterer med bekymring, at bemærkningen om gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne fra Rettens beretning for 2012 er markeret som "ikke igangsat" i Rettens foreliggende beretning; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om effektiviteten af de trufne foranstaltninger; ser frem til Rettens næste revision og dens evaluering af de korrigerende foranstaltninger, der er truffet;

10.  konstaterer på grundlag af Rettens beretning, at støttekontoret har en stor personaleudskiftning, idet 14 medarbejdere fratrådte i 2014, herunder fire i nøglepositioner; deler Rettens opfattelse af, at den store personaleudskiftning indebærer en betydelig risiko med hensyn til muligheden for at nå målene i støttekontorets årlige og flerårige arbejdsprogram; erfarer fra støttekontoret, at det har ansat afløsere for de medarbejdere, der fratrådte sidste år, og at alle stillinger nu er genbesat eller er genstand for igangværende ansættelsesprocedurer; anmoder støttekontoret om at undersøger årsagerne til den store personaleudskiftning og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at adressere dette;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  konstaterer med bekymring, at støttekontoret har undladt at offentliggøre såvel sin politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter som de interesseerklæringer, der er afgivet af bestyrelsesmedlemmerne og den administrerende direktør; opfordrer støttekontoret til at gøre dette så hurtigt som muligt;

12.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption ved hjælp af en holistisk tilgang, i første omgang gennem en forbedring af aktindsigten i dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger, samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

13.  anmoder agenturet om at vedtage klare regler for whistleblowere og "svingdørsproblemer";

Intern kontrol

14.  noterer sig, at ud af seks udestående og ikke fuldt implementerede interne kontrolstandarder er to er blevet implementeret; konstaterer, at implementeringen af de fire resterende interne kontrolstandarder er i gang med bistand fra eksterne konsulenter; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den fulde implementering af de resterende interne kontrolstandarder;

Intern revision

15.  noterer sig, at det i forlængelse af den begrænsede revision af implementeringen af de interne kontrolstandarder, som blev foretaget af Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), blev konstateret, at elleve anbefalinger var blevet tilstrækkeligt implementeret og derfor kunne afsluttes af IAS; bemærker endvidere, at syv anbefalinger fra tidligere år fortsat er åbne, heraf fire i kategorien "meget vigtige" og tre i kategorien "vigtige"; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om implementeringen af de resterende anbefalinger;

Andre bemærkninger

16.  anerkender de vanskeligheder, som er forbundet med håndteringen af den aktuelle flygtningekrise; anerkender endvidere, at det må forventes, at agenturet vil få pålagt yderligere opgaver, og at det derfor vil være nødvendigt at forhøje dets budget- og personaleniveau tilsvarende; anmoder derfor agenturet om at øge sine bestræbelser på at forbedre sin budgetforvaltning og om at fremlægge en handlingsplan for optimal performance i de kommende år.

°

°  °

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](13) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

18.2.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

(2015/2194(DEC))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  noterer sig, at agenturet fremførte budgetforpligtelser vedrørende regnskabsåret 2014 på i alt ca. 1,3 mio. EUR, som ikke var omfattet af retlige forpligtelser; bemærker, at 28,6 % af agenturets samlede betalinger blev afholdt efter den tidsfrist, der er fastsat i finansforordningen; noterer sig, at 21,2 % af de ikkeopdelte forpligtede bevillinger, som i 2014 blev fremført fra 2013, bortfaldt, hvilket er mere end i 2013 (16,5 %); er enig med Revisionsretten i, at dette tyder på svagheder i agenturets budgetplanlægning og er i strid med budgetprincippet om etårighed, samtidig med at det anerkender, at fremførsler i visse tilfælde kan være begrundet i operationernes, udbudsprocedurernes eller projekternes flerårige karakter;

2.   bemærker Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker den høje personaleudskiftning i 2014, hvor 14 ansatte forlod agenturet, heraf fire personer på nøgleposter; deler Revisionsrettens opfattelse af, at denne høje personaleudskiftning indebærer en betydelig risiko med hensyn til muligheden for at nå de i det årlige og flerårige arbejdsprogram fastsatte mål;

4.  bemærker det verserende spørgsmål, som Revisionsretten rejste i 2013, vedrørende den omstændighed, at spørgsmålene til samtaler eller skriftlige prøver blev udfærdiget, efter at ansøgningerne var blevet gennemgået, hvilket lader formode, at spørgsmålene blev påvirket af de enkelte ansøgninger; bemærker i denne henseende med bekymring, at udvælgelseskomitéerne ikke altid anvendte et pointsystem for alle udvælgelseskriterier medtaget i stillingsopslagene; opfordrer indtrængende agenturet til straks at rette op på ansættelsesproceduren;

5.   glæder sig over vedtagelsen af en politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og opfordrer indtrængende agenturet til i overensstemmelse med de af Kommissionen i december 2013 offentliggjorte retningslinjer at offentliggøre denne politik sammen med CV'erne og interesseerklæringerne og til at forelægge dechargemyndigheden en resultatliste over de identificerede tilfælde af interessekonflikter; anmoder agenturet om at vedtage klare regler for whistleblowere og "svingdørsinteressekonflikter";

6.  anerkender de vanskeligheder, som er forbundet med håndteringen af den aktuelle flygtningekrise; anerkender endvidere, at det må forventes, at agenturet vil få pålagt yderligere opgaver, og at det derfor vil være nødvendigt at forhøje dets budget- og personaleniveau tilsvarende; anmoder derfor agenturet om at øge sine bestræbelser på at forbedre sin budgetforvaltning og til at fremlægge en handlingsplan for optimal performance i de kommende år.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 102.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 102.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 102.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 102.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse