Διαδικασία : 2015/2194(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0133/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0133/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0166

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 693kWORD 122k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2194(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή προς την Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0133/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή προς την Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8 - 0092/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(10), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0133/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0133/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 15 663 975 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται κατά 94% από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι δύο παρατηρήσεις, που περιέχονται στις εκθέσεις του Συνεδρίου για το 2012 και το 2013 αντίστοιχα, επισημαίνονται με την ένδειξη «Εκκρεμεί»· σημειώνει περαιτέρω ότι τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στις εκθέσεις του Συνεδρίου για το 2012 και το 2013 επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη», ενώ τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεσή του για το 2013 επισημαίνονται με την ένδειξη «ά.α.»·

2.  γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι:

-  έχει περιλάβει πληροφορίες σχετικά με τα οφειλόμενα για δαπάνες προσωπικού στις ενδεδειγμένες μορφές, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, για το οικονομικό έτος 2014·

-  έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευθέτηση των χρονιζόντων προβλημάτων λανθασμένης εκτίμησης δημοσιονομικών αναγκών και καθυστερημένων πληρωμών, καθώς και των ζητημάτων διαφάνειας και συγκρούσεων συμφερόντων·

-  περί τα τέλη του 2013 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μια πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο εκτελεστικός διευθυντής, έχουν υπογράψει το έντυπο της Υπηρεσίας για τις συγκρούσεις συμφερόντων και έχουν επιβεβαιώσει την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία μετέφερε δημοσιονομικές υποχρεώσεις ύψους 1 300 000 EUR που δεν καλύπτονταν από νόμιμες αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει στην Υπηρεσία ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον δημοσιονομικό κανονισμό· γνωρίζει την απόφαση της Υπηρεσίας να διορθώσει αυτές τις παράτυπες μεταφορές στο σύστημα διαχείρισης του προϋπολογισμού του 2015, δεδομένου ότι η δημοσιονομική περίοδος για το οικονομικό έτος 2014 έχει ήδη κλείσει·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 84,69%, μειωμένο κατά 2,65% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 71,33%, μειωμένο κατά 15,85% σε σύγκριση με το 2013·

5.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 1 062 πληρωμές, ή ποσοστό 28,6%, πραγματοποιήθηκαν μετά την προθεσμία που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει με ανησυχία ότι η μέση καθυστέρηση των καθυστερημένων πληρωμών αυξήθηκε κατά τρεις ημέρες, στις 24 ημέρες, μεταξύ 2013 και 2014· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ότι έχουν εφαρμοστεί μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των καθυστερημένων πληρωμών, καθώς και ότι το ποσοστό καθυστερημένων πληρωμών μειώθηκε το 2015· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να επιλύσει το ζήτημα αυτό·

6.  σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ότι αυτή θα αναθεωρεί τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό της, αρχίζοντας από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, προκειμένου να βελτιώσει την κατάρτιση και τη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να μειώσει τις δυσανάλογες μεταφορές από έτος σε έτος· σημειώνει ακόμη ότι η Υπηρεσία εισήγαγε ένα νέο μορφότυπο για τη μηνιαία έκθεση σχετικά με την κατάσταση του προϋπολογισμού και καθιέρωσε εσωτερικά σεμινάρια σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.  σημειώνει ότι το 21,2% (146 417 EUR) των μη διαχωριζόμενων ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 ακυρώθηκαν το 2014, αυξημένες κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2013· παρατηρεί ότι οι ακυρώσεις αυτές αφορούν, κυρίως, δαπάνες για προσωρινό προσωπικό, μαθήματα επιμόρφωσης του προσωπικού, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και μετάφραση· υπενθυμίζει στην Υπηρεσία ότι οι ακυρώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την αρχή του ενιαύσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού και ότι οι μεγάλοι όγκοι ακυρώσεων μεταφορών από προηγούμενα έτη αποτελούν απόδειξη ανεπαρκειών όσον αφορά τον δημοσιονομικό σχεδιασμό· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα για τη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και τη μείωση των δυσανάλογων μεταφορών στο τέλος του οικονομικού έτους·

8.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 27,9%· σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούσαν κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ΤΠ που παρασχέθηκαν το 2014, αλλά δεν είχαν ακόμη τιμολογηθεί ούτε παρασχεθεί εντός του 2015·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

9.  σημειώνει την επικαιροποιημένη πολιτική προσλήψεων, που ανταποκρίνεται στις αλλαγές στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι αυτή αναθεώρησε, το 2015, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προσλήψεις και την επιλογή, εισάγοντας νέα στάδια και ελέγχους για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης· σημειώνει με ανησυχία ότι η παρατήρηση για τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, που περιέχεται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, επισημαίνεται με την ένδειξη «Εκκρεμεί» στην τρέχουσα έκθεσή του· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί· αναμένει τον επόμενο έλεγχο του Συνεδρίου και την αξιολόγησή του όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί·

10.  διαπιστώνει, από την έκθεση του Συνεδρίου, ότι στην Υπηρεσία παρατηρείται μεγάλη εναλλαγή προσωπικού, με δεδομένη την αποχώρηση 14 μελών του προσωπικού το 2014, μεταξύ των οποίων και τέσσερις από καίριες θέσεις· συμφωνεί με το Συνέδριο ότι αυτή η μεγάλη εναλλαγή προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο ετήσιο και το πολυετές πρόγραμμα της Υπηρεσίας· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι έχουν προσληφθεί αντικαταστάτες των μελών του προσωπικού που αποχώρησαν το 2014, καθώς και ότι πλέον όλες οι θέσεις είτε έχουν καλυφθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πρόσληψης για την κάλυψή τους· ζητεί να εξετάσει η Υπηρεσία τους λόγους για τη μεγάλη κινητικότητα του προσωπικού και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  παρατηρεί με ανησυχία ότι η Υπηρεσία δεν έχει προβεί στη δημοσιοποίηση τόσο της πολιτικής της σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσο και των εντύπων για τη σύγκρουση συμφερόντων που υπογράφουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής της· καλεί την Υπηρεσία να ολοκληρώσει τις σχετικές ενέργειές της το ταχύτερο δυνατόν·

12.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

13.  ζητεί από την Υπηρεσία να θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλλοντες παρατυπίες και με την αντιμετώπιση της μεταπήδησης από και προς τον ιδιωτικό τομέα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

14.  σημειώνει ότι από τα έξι πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) που εκκρεμούσαν και δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρως, τα δύο εφαρμόστηκαν· διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των υπόλοιπων τεσσάρων ΠΕΕ συνεχίζεται, με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή των εκκρεμών ΠΕΕ·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

15.  σημειώνει, μετά από περιορισμένη επισκόπηση σε σχέση με την εφαρμογή των ΠΕΕ, στην οποία προέβη η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ), ένδεκα συστάσεις αναφέρθηκε πως είχαν εφαρμοστεί επαρκώς και επρόκειτο να θεωρηθούν ως περατωθείσες από την ΥΕΛΕ· σημειώνει ακόμη ότι επτά συστάσεις από προηγούμενα έτη παραμένουν ανοικτές, τέσσερις από τις οποίες χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικές» και τρεις «σημαντικές»· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την υλοποίηση των υπόλοιπων συστάσεων·

Λοιπές παρατηρήσεις

16.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες στη διαχείριση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· αναγνωρίζει επιπλέον ότι τα καθήκοντα της Υπηρεσίας είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω και ότι ο προϋπολογισμός και τα επίπεδα στελέχωσής της θα πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα· ζητεί, συνεπώς, από την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειές της και να βελτιώσει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της, καθώς και να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης τα προσεχή έτη·

°

°  °

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.]

18.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2194(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία μετέφερε στο 2014 δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους περίπου 1,3 εκατομμυρίων EUR οι οποίες δεν καλύπτονταν από νομικές δεσμεύσεις· σημειώνει ότι το 28,6% των πληρωμών της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός· σημειώνει ότι το 21,2% των μη διαχωριζόμενων ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 ακυρώθηκαν, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο σε σχέση με το 2013 (16,5%)· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί ένδειξη αδυναμιών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ενώ αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος ενδέχεται να οφείλονται στον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή των έργων·

2.   σημειώνει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές·

3.  σημειώνει το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού το 2014, δεδομένου ότι 14 μέλη του προσωπικού αποχώρησαν από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σε καίριες θέσεις· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο ετήσιο και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το θέμα που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2013 όσον αφορά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις και τις δοκιμασίες καθορίζονταν μετά την εξέταση κάθε αίτησης, το οποίο οδηγεί στην παραδοχή ότι επηρεάστηκαν από τις αιτήσεις· σημειώνει εν προκειμένω ότι οι επιτροπές επιλογής δεν βαθμολογούσαν πάντοτε όλα τα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονταν στις προκηρύξεις των κενών θέσεων· καλεί την Υπηρεσία να διορθώσει αμελλητί τη διαδικασία πρόσληψης·

5.   χαιρετίζει την υιοθέτηση πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 και ενθαρρύνει την Υπηρεσία να δημοσιεύσει την εν λόγω πολιτική μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων και να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των εντοπισθέντων περιστατικών συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί από την Υπηρεσία να θεσπίσει σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση της μεταπήδησης από και προς τον ιδιωτικό τομέα·

6.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες στη διαχείριση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· αναγνωρίζει επιπλέον ότι τα καθήκοντα της Υπηρεσίας είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω και ότι ο προϋπολογισμός και τα επίπεδα στελέχωσής της θα πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειες, να βελτιώσει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της και να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης τα προσεχή έτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνιδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 102.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 102.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 102.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 102.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου