Menettely : 2015/2194(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0133/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0133/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.30
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0166

MIETINTÖ     
PDF 358kWORD 94k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2194(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä tukiviraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä tukivirastolle (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0133/2016),

1.  myöntää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle vastuuvapauden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä tukiviraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä tukivirastolle (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(10) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0133/2016),

1.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0133/2016),

A.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 15 663 975 euroa; toteaa, että 94 prosenttia tukiviraston talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tukiviraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuosien 2012 ja 2013 kertomuksissa esitetyt kaksi huomautusta olivat ”tekemättä”; toteaa lisäksi, että tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2012 ja 2013 kertomuksissa esitetyt kolme huomautusta olivat ”kesken” ja tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta tilanne oli ”ei relevantti”;

2.  panee merkille, että tukivirasto toteaa, että

–  se on sisällyttänyt henkilöstöön liittyvistä menoista aiheutuvat siirtovelat asianmukaisiin lomakkeisiin yhdessä perustelujen kanssa varainhoitovuotta 2014 varten;

–  on toteutettu toimenpiteitä, joilla käsitellään talousarviotarpeiden väärästä arvioinnista ja myöhässä suoritetuista maksuista johtuvia toistuvia ongelmia sekä avoimuuteen ja eturistiriitoihin liittyviä kysymyksiä;

–  hallintoneuvosto hyväksyi eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet vuoden 2013 lopussa ja kaikki hallintoneuvoston jäsenet sekä pääjohtaja ovat allekirjoittaneet tukiviraston eturistiriitalomakkeen ja vahvistaneet, että eturistiriitoja ei ole;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.  toteaa huolestuneena, että tukivirasto siirsi seuraavalle varainhoitovuodelle 1 300 000 euron talousarviositoumukset, joista ei ollut tehty oikeudellisia sitoumuksia; muistuttaa tukivirastoa siitä, että tämä ei ole varainhoitoasetuksen mukaista; panee merkille tukiviraston päätöksen oikaista nämä sääntöjenvastaiset siirrot talousarviohallintajärjestelmässä vuonna 2015, koska varainhoitovuoden 2014 tilikausi on jo päätetty;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 84,69 prosenttia, mikä merkitsee 2,65 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 71,33 prosenttia, mikä merkitsee 15,85 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

5.  kiinnittää huomiota siihen, että 1 062 maksua, joiden osuus oli 28,6 prosenttia, suoritettiin varainhoitoasetuksessa asetetun määräajan jälkeen, mikä merkitsee 10,6 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; on huolissaan siitä, että myöhästyneiden maksujen keskimääräinen viive kasvoi kolmella päivällä 24 päivään vuodesta 2013 vuoteen 2014; panee tukiviraston antamista tiedoista merkille, että myöhästyneiden maksujen vähentämiseksi toteutettiin useita toimia ja että näiden maksujen osuus vähentyi vuonna 2015; kehottaa tukivirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian käsittelemiseksi toteutetuista toimista;

6.  panee tukiviraston antamista tiedoista merkille, että tukivirasto aikoo vuoden 2015 toisesta neljänneksestä alkaen tarkistaa vuotuisen talousarvionsa vähintään kaksi kertaa vuodessa parantaakseen talousarvionsa suunnittelu- ja toteuttamisprosessia sekä vähentääkseen suhteettoman suuria siirtoja varainhoitovuodelta toiselle; panee lisäksi merkille, että tukivirasto on ottanut käyttöön uuden mallin kuukausittaista budjettitilanteen raportointia varten sekä ryhtynyt järjestämään sisäisiä seminaareja, joissa käsitellään talousarvion toteuttamista ja varainhoitoa; kehottaa tukivirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettujen toimien vaikuttavuudesta;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee merkille, että 21,2 prosenttia (146 417 euroa) vuodelta 2013 siirretyistä jaksottamattomista sidotuista määrärahoista peruuntui vuonna 2014, mikä merkitsee 4,7 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että nämä peruuntumiset liittyivät lähinnä tilapäispalveluihin ja henkilöstön koulutukseen sekä hallinnollisiin tukipalveluihin ja käännöskuluihin; muistuttaa tukivirastoa siitä, että nämä peruuntumiset ovat vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja että aiemmilta vuosilta tehtävien siirtojen peruuntumisten suuri määrä kertoo heikkouksista talousarviosuunnittelussa; panee tukiviraston antamista tiedoista merkille, että on toteutettu toimia, joilla pyritään parantamaan tukiviraston talousarvion suunnittelu- ja toteuttamisprosessia sekä vähentämään suhteettoman suuria siirtoja varainhoitovuoden lopulla;

8.  panee merkille, että osastossa 2 (hallintomenot) sidottuja määrärahoja siirrettiin suuri määrä vuodelle 2015, 27,9 prosenttia; panee merkille, että nämä siirrot liittyivät pääosin neuvonta- ja tietoteknisiin konsultointipalveluihin, jotka toimitettiin vuonna 2014 mutta joista ei vielä laskutettu tai jotka toimitettiin vuonna 2015;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.  panee merkille palvelukseenottoa koskevat ajantasaistetut toimintatavat, jotka heijastavat henkilöstösääntöihin tehtyjä muutoksia; toteaa tukiviraston antamista tiedoista, että se tarkisti palvelukseenottoa ja valintaa koskevia ohjeita vuonna 2015 toteuttamalla lisätoimia ja lisäämällä valvontaa avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitetty palvelukseenottomenettelyjen avoimuutta koskeva huomautus oli tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ”tekemättä”; kehottaa tukivirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettujen toimien vaikuttavuudesta; odottaa kiinnostuneena tilintarkastustuomioistuimen seuraavaa tarkastusta ja arviota toteutetuista korjaavista toimista;

10.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että tukiviraston henkilöstön vaihtuvuus on suurta: vuonna 2014 tukivirastosta lähti 14 työntekijää, joista neljä oli keskeisissä tehtävissä; jakaa tilintarkastustuomioistuimen käsityksen, jonka mukaan tämä muodostaa merkittävän riskin vuotuisessa ja monivuotisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle; panee tukiviraston antamista tiedoista merkille, että se on palkannut uusia työntekijöitä niiden työntekijöiden tilalle, jotka lähtivät vuonna 2014, ja että nyt kaikki toimet on joko täytetty tai palvelukseenottomenettely on meneillään; kehottaa tukivirastoa tarkastelemaan henkilöstön suuren vaihtuvuuden syitä ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiassa toteutetuista toimista;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

11.  panee huolestuneena merkille, että tukivirasto ei ole asettanut julkisesti saataville eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan eikä hallintoneuvoston jäsenten ja pääjohtajan allekirjoittamia eturistiriitoja koskevia lomakkeita; kehottaa tukivirastoa toteuttamaan nämä toimet mahdollisimman pian;

12.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin ja parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

13.  pyytää tukivirastoa vahvistamaan selkeät säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja niin kutsuttujen pyöröovitapausten torjumiseksi;

Sisäinen valvonta

14.  panee merkille, että kuudesta tekemättä olevasta tai vielä kaikilta osin täytäntöön panematta olevasta sisäisen valvonnan standardista kaksi oli pantu täytäntöön; toteaa, että neljän jäljellä olevan standardin täytäntöönpano on meneillään ulkoisen konsulttiyrityksen avustuksella; kehottaa tukivirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun jäljellä olevat sisäisen valvonnan standardit on pantu kokonaan täytäntöön;

Sisäinen tarkastus

15.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen (IAS) tekemän sisäisen valvonnan standardien toteutuksen rajoitetun tarkastuksen perusteella todettiin, että yksitoista suositusta oli pantu asianmukaisesti täytäntöön ja että IAS lopettaa niiden käsittelyn; panee lisäksi merkille, että aiemmilta vuosilta kesken on vielä seitsemän suositusta, joista neljä on luokiteltu ”erittäin tärkeiksi” ja kolme ”tärkeiksi”; pyytää tukivirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien suositusten täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

16.  panee merkille nykyisen pakolaiskriisin hallitsemiseen liittyvät vaikeudet; panee merkille myös, että tukiviraston tehtävät lisääntyvät todennäköisesti entisestään ja että sen määrärahoja ja henkilöstöä on siksi lisättävä vastaavasti; pyytää siksi tukivirastoa ryhtymään lisätoimiin ja parantamaan talousarviohallintoaan sekä esittämään toimintasuunnitelman mahdollisimman hyvien tulosten saavuttamiseksi tulevina vuosina;

°

°  °

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13).

18.2.2016

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2194(DEC))

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille, että tukivirasto siirsi vuonna 2014 seuraavalle varainhoitovuodelle noin 1,3 miljoonan euron suuruiset talousarviositoumukset, jotka eivät kuuluneet oikeudellisten sitoumusten piiriin; panee merkille, että 28,6 prosenttia tukiviraston maksuista maksettiin varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen; panee merkille, että 21,2 prosenttia varainhoitovuonna 2014 siirretyistä jaksottamattomista sidotuista määrärahoista peruutettiin, mikä on enemmän kuin vuonna 2013 (16,5 prosenttia); yhtyy tilintarkastustuomioistuimen käsitykseen, jonka mukaan tämä on osoitus tukiviraston talousarviosuunnittelun puutteista ja on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta, mutta myöntää samalla, että määrärahojen siirrot varainhoitovuodelta toiselle saattavat joissain tapauksissa johtua toimien, hankintamenettelyjen tai hankkeiden monivuotisesta luonteesta;

2.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksessä sen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 on esitetty oikein ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  panee merkille, että vuonna 2014 henkilöstön vaihtuvuus oli suuri, kun viraston palveluksesta lähti 14 tukiviraston työntekijää, joista neljä oli avainasemassa olevaa henkilöstön jäsentä; jakaa tilintarkastustuomioistuimen käsityksen, jonka mukaan tämä muodostaa merkittävän riskin vuotuisessa ja monivuotisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle;

4.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2013 esiin tuoman ja yhä ratkaisematta olevan ongelman, joka liittyi siihen, että haastatteluissa ja testeissä esitetyt kysymykset laadittiin yksittäisten hakemusten tarkastelemisen jälkeen, mikä antaa syyn olettaa hakemusten vaikuttaneen kysymysten sisältöön; panee tässä yhteydessä huolestuneena merkille, että valintalautakunnat eivät aina antaneet pisteitä kaikista työpaikkailmoituksessa mainituista valintakriteereistä; kehottaa tukivirastoa korjaamaan viipymättä palvelukseenottomenettelyssä havaitut puutteet;

5.   pitää myönteisenä, että tukivirasto hyväksyi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet komission joulukuussa 2103 julkaisemien ohjeiden mukaisesti, ja kehottaa tukivirastoa julkaisemaan kyseiset toimintaperiaatteet sekä ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tiedot havaituista eturistiriitatapauksista; pyytää tukivirastoa vahvistamaan selkeät säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja niin kutsuttujen pyöröovitapausten torjumiseksi;

6.  panee merkille nykyisen pakolaiskriisin hallitsemiseen liittyvät vaikeudet; panee merkille myös, että tukiviraston tehtävät lisääntyvät todennäköisesti entisestään ja että sen määrärahoja ja henkilöstöä on siksi lisättävä vastaavasti; pyytää siksi tukivirastoa ryhtymään lisätoimiin ja parantamaan talousarviohallintoaan sekä esittämään toimintasuunnitelman mahdollisimman hyvien tulosten saavuttamiseksi tulevina vuosina.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 102.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 102.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 102.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 102.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus