Procedūra : 2015/2194(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0133/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0133/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.30
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0166

ZIŅOJUMS     
PDF 687kWORD 112k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2194(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05548/2016 – C8-0092/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0133/2016),

1.  sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(10), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0133/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2194(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0133/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (turpmāk “Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 15 663 975; tā kā 94 % Biroja budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par biroja 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka divi komentāri, kas tika sniegti attiecīgi Revīzijas palātas 2012. un 2013. gada ziņojumā, ir atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana nav sākta; turklāt konstatē, ka trīs komentāri, kas tika sniegti Revīzijas palātas 2012. un 2013. gada ziņojumā, ir atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana ir sākta, bet trīs komentāri, kas tika sniegti Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā, ir atzīmēti kā tādi, kas nav piemērojami;

2.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka:

–  tas ir pienācīgā veidā iekļāvis informāciju par 2014. finanšu gada uzkrājumiem saistībā ar izdevumiem par darbiniekiem, kā arī vajadzīgos pamatojumus;

–  ir ieviesti pasākumi, lai risinātu problēmas, kas atkārtojas saistībā ar budžeta vajadzību nepareizu novērtēšanu un novēlotiem maksājumiem, kā arī jautājumiem par pārredzamību un interešu konfliktiem;

–  līdz 2013. gada beigām valde un visi valdes locekļi bija pauduši atbalstu politikai attiecībā uz interešu konfliktiem un Biroja izpilddirektors bija parakstījis Biroja veidlapu par interešu konfliktu un apstiprinājis, ka viņam nav interešu konflikta;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.  ar bažām konstatē, ka Birojs ir pārnesis budžeta saistības EUR 1 300 000 apmērā, par kurām nebija uzņemtas juridiskas saistības; atgādina Birojam, ka tas ir pretrunā Finanšu regulai; pieņem zināšanai Biroja lēmumu šos nepareizi veiktos pārnesumus budžeta pārvaldības sistēmā koriģēt 2015. gadā, jo 2014. gada finanšu periods jau bija slēgts;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  konstatē, ka 2014. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 84,69 %, kas ir par 2,65 % mazāk nekā 2013. gadā; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 71,33 %, kas ir par 15,85 % mazāk nekā 2013. gadā;

5.  vērš uzmanību uz to, ka 1062 maksājumi, proti, 28,6 % no visiem maksājumiem, kas ir par 10,6 % vairāk nekā 2013. gadā, tika veikti pēc Finanšu regulā noteiktā termiņa; ar bažām konstatē, ka 2014. gadā vidējais maksājumu kavējumu ilgums palielinājās par trīs dienām salīdzinājumā ar 2013. gadu un pieauga līdz 24 dienām; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tika ieviesta virkne pasākumu, lai samazinātu novēloto maksājumu skaitu, un ka novēloto maksājumu īpatsvars 2015. gadā ir samazinājies; prasa Birojam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo jautājumu risinātu;

6.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tas, sākot ar 2015. gada otro ceturksni, vismaz divreiz gadā pārskatīs savu gada budžetu, lai uzlabotu budžeta plānošanas un izpildes procesu, kā arī samazinātu nesamērīgi lielo pārnesumu apmēru; turklāt konstatē, ka Birojs ir ieviesis jaunu formātu ikmēneša ziņojumiem par budžeta stāvokli, kā arī tiks organizēti iekšēji darbsemināri par budžeta izpildi un finanšu pārvaldību; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veikto pasākumu efektivitāti;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.  pieņem zināšanai, ka 2014. gadā tika atcelti 21,2 % (EUR 146 417) no nediferencētajām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras pārnesa no 2013. gada, kas ir par 4,7 % vairāk nekā 2013. gadā; konstatē, ka atcelšana ir saistīta galvenokārt ar pagaidu pakalpojumiem, personāla mācību kursiem, administratīvo atbalstu un tulkošanas izmaksām; atgādina Birojam, ka šāda atcelšana ir pretrunā budžeta gada pārskata principam un tas, ka tiek anulēta liela summa no iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju, liecina par trūkumiem budžeta plānošanā; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka ir pieņemti pasākumi, lai uzlabotu budžeta plānošanas un izpildes procesu un samazinātu nesamērīgus pārnesumus finanšu gada beigās;

8.  pieņem zināšanai, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts to uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, proti, 27,9 %; konstatē, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecās uz konsultāciju un IT konsultāciju pakalpojumiem, kurus sniedza 2014. gadā, bet par kuriem rēķini vēl nebija izrakstīti, vai arī kuri tika sniegti 2015. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

9.  pieņem zināšanai atjaunināto darbā pieņemšanas politiku, kas atspoguļo Civildienesta noteikumos veiktās izmaiņas; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tas 2015. gadā ir pārskatījis darbā pieņemšanas un atlases vadlīnijas, ieviešot turpmākus pasākumus un pārbaudes, lai nodrošinātu pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi; ar bažām konstatē, ka komentārs par darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, kas tika sniegts Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā, Revīzijas palātas [šā gada] ziņojumā ir ar atzīmi “ieviešana nav sākta”; aicina Biroju iesniegt ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veikto pasākumu efektivitāti; ar nepacietību gaida nākamo Revīzijas palātas revīziju un novērtējumu par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem;

10.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ir guvis pārliecību, ka Birojā ir liela darbinieku mainība — 2014. gadā no darba aizgājuši 14 darbinieki, tostarp 4 darbinieki vadošos amatos; piekrīt Revīzijas palātai, ka šī augstā mainība rada ievērojamu risku, ka var netikt sasniegti Biroja gada un daudzgadu darba programmā izvirzītie mērķi; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tas ir pieņēmis jaunus darbiniekus to darbinieku vietā, kas 2014. gadā aizgāja no darba, kā arī to, ka tagad ir aizpildītas visas štata vietas vai tiek veiktas darbā pieņemšanas procedūras; prasa, lai Birojs izpētītu, kāpēc ir tik liela darbinieku mainība, un ziņotu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai to risinātu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  ar bažām konstatē, ka Birojs nav darījis publiski pieejamu nedz savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, nedz arī valdes locekļu un izpilddirektora parakstītas veidlapas par interešu konfliktu; mudina Biroju to izdarīt cik vien iespējams drīz;

12.  aicina kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un cīņu pret to, izmantojot holistisku pieeju, un sākt ar labāku publisku piekļuvi dokumentiem un stingrākiem noteikumiem par interešu konfliktiem, pārredzamības reģistru ieviešanu vai nostiprināšanu un pietiekamu resursu piešķiršanu tiesību aktu īstenošanas pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgām trešām valstīm;

13.  prasa Birojam pieņemt skaidrus noteikumus par trauksmes cēlējiem un “virpuļdurvju efekta” novēršanu;

Iekšējā kontrole

14.  pieņem zināšanai, ka no sešiem atlikušajiem un pilnībā neīstenotajiem iekšējās kontroles standartiem, divi ir tikuši īstenoti; ir guvis pārliecību, ka četru pārējo iekšējās kontroles standartu īstenošana pašlaik notiek ar ārēju konsultantu palīdzību; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par vēl neieviesto iekšējās kontroles standartu pilnīgu īstenošanu;

Iekšējā revīzija

15.  pieņem zināšanai, ka pēc tam, kad Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica iekšējās kontroles standartu ievērošanas ierobežotu pārbaudi, vienpadsmit ieteikumi ir atzīmēti kā pienācīgi īstenoti un IAS to izskatīšanu slēgs; turklāt konstatē, ka joprojām nav veikta nekāda rīcība attiecībā uz septiņiem iepriekšējo gadu ieteikumiem, no kuriem četri ir novērtēti kā ļoti svarīgi un trīs — kā svarīgi; prasa Birojam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par atlikušo ieteikumu īstenošanu;

Citi komentāri

16.  atzīst grūtības pašreizējās bēgļu krīzes pārvaldībā; turklāt atzīst, ka Biroja uzdevumi, visticamāk, turpinās pieaugt, un attiecīgi būs jāpalielina tā budžets un darbinieku skaits; tādēļ prasa Birojam pastiprināt centienus un uzlabot tā budžeta pārvaldību, kā arī iesniegt rīcības plānu par optimālu darbību tuvākajos gados;

°

°  °

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx. xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](13).

18.2.2016

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2194(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (turpmāk “Birojs”) uz 2014. gadu pārnesa budžeta saistības aptuveni EUR 1,3 miljonu apmērā, kuras nesedza juridiskās saistības; norāda, ka 28,6 % no Biroja maksājumiem tika veikti pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem; norāda, ka tika atcelti 21,2 % uz 2014. gadu pārnesto nediferencēto apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, kas ir vairāk nekā 2013. gadā (16,5 %); piekrīt Revīzijas palātai, ka tas liecina par nepilnībām Biroja budžeta plānošanā un ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, tomēr norāda, ka dažos gadījumos pārnestās apropriācijas varētu būt saistītas ar darbību, iepirkuma procedūru vai projektu daudzgadu raksturu;

2.   pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka Biroja gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda uz augsto kadru mainību 2014. gadā, kad Biroju pameta 14 darbinieki, tostarp 4 darbinieki augstos amatos; piekrīt Revīzijas palātai, ka tas rada ievērojamu risku, ka var netikt sasniegti gada un daudzgadu darba programmā izvirzītie mērķi;

4.  ņem vērā Revīzijas palātas 2013. gadā aktualizēto problēmu, kas saistīta ar to, ka darba intervijās un pārbaudījumos uzdotie jautājumi tika izstrādāti pēc individuālu pieteikumu izskatīšanas, kas liek secināt, ka tas ir ietekmējis šo jautājumu saturu; šajā sakarībā ar bažām norāda, ka atlases komisijas ne vienmēr piešķīra punktus visiem paziņojumos par vakanci iekļautajiem atlases kritērijiem; mudina Biroju nekavējoties novērst trūkumus darbā pieņemšanas procedūrā;

5.   atzinīgi vērtē to, ka Birojs ir pieņēmis interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politiku atbilstoši Komisijas 2013. gada decembrī publicētajām pamatnostādnēm, un mudina Biroju publicēt šo politiku, kā arī CV un interešu deklarācijas, un budžeta izpildes apstiprinātājiestādei iesniegt konstatēto interešu konflikta gadījumu reģistru; prasa Birojam pieņemt skaidrus noteikumus par trauksmes cēlējiem un “virpuļdurvju efekta” novēršanu;

6.  atzīst grūtības pašreizējās bēgļu krīzes pārvaldībā; turklāt atzīst, ka Biroja uzdevumi, visticamāk, turpinās pieaugt, un attiecīgi būs jāpalielina tā budžets un darbinieku skaits; tādēļ prasa Birojam pastiprināt centienus un uzlabot tā budžeta pārvaldību, kā arī iesniegt rīcības plānu par optimālu darbību tuvākajos gados.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.2.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 102. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 102. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 102. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 102. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums