Procedură : 2015/2194(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0133/2016

Texte depuse :

A8-0133/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.30
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0166

RAPORT     
PDF 607kWORD 118k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2194(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0133/2016),

1.  acordă directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Biroului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(10), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0133/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0133/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „Biroul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 15 663 975 EUR; întrucât 94 % din bugetul Biroului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Biroului pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că două observații formulate în rapoartele Curții pe 2012 și, respectiv, 2013, sunt marcate ca fiind „nerezolvate”; constată, de asemenea, că trei observații formulate în rapoartele Curții pe 2012 și, respectiv, 2013, sunt marcate ca fiind „în desfășurare”, în timp ce trei observații formulate în raportul Curții pe 2013 sunt marcate ca „nu se aplică”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Birou, de următoarele aspecte:

-  Biroul a inclus informații privind înregistrarea în avans a cheltuielilor cu personalul în formularele corespunzătoare împreună cu justificările necesare pentru exercițiul financiar 2014;

-  au fost introduse măsuri pentru a trata problemele recurente legate de proasta estimare a nevoilor bugetare și de întârzierea plăților, precum și de transparență și conflicte de interese;

-  Consiliul de administrație a aprobat la sfârșitul lui 2013 o politică privind conflictele de interese și toți membrii Consiliului de administrație, precum și directorul executiv, au semnat formularul Biroului privind conflictul de interese, confirmând absența conflictelor de interese;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.  constată cu îngrijorare că Biroul a reportat în 2014 angajamente bugetare de 1 300 000 EUR, care nu au fost acoperite de angajamente juridice; reamintește Biroului că acest lucru contravine Regulamentului financiar; ia act de decizia Biroului de a corecta aceste reportări neregulamentare din sistemul de administrare bugetară în 2015, perioada financiară pentru exercițiul financiar 2014 fiind deja închisă;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 84,69 %, reprezentând o scădere de 2,65 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 71,33 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 15,85 % în comparație cu 2013;

5.  atrage atenția că 1 062 de plăți, reprezentând 28,6 %, au fost făcute după termenul-limită stabilit în Regulamentul financiar, ceea ce reprezintă o creștere de 10,6 % față de 2013; constată cu îngrijorare că perioada medie de întârziere în caz de întârziere la plată a crescut cu trei zile, până la 24 de zile, între 2013 și 2014; i se aduce la cunoștință de către Birou că au fost introduse o serie de măsuri pentru a reduce plățile întârziate, precum și faptul că rata plăților întârziate a fost redusă în 2015; solicită Biroului să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu măsurile adoptate pentru a trata această problemă;

6.  constată din informațiile prezentate de Birou că acesta își va evalua bugetul anual cel puțin de două ori pe an, începând cu trimestrul al doilea din 2015, pentru a-și îmbunătăți planificarea bugetară și procesul de execuție bugetară și pentru a reduce volumul disproporționat de reportări; constată, de asemenea, că Biroul a introdus un nou format pentru rapoartele lunare privind stadiul de execuție bugetară, precum și instructaje interne privind execuția bugetară și gestiunea financiară; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eficacitatea măsurilor luate;

Angajamente și reportări

7.  ia act de faptul că 21,2 % (146 417 EUR) dintre creditele angajate nediferențiate reportate din 2013 au fost anulate în 2014, reprezentând o creștere de 4,7 % față de 2013; observă că anulările sunt legate în principal de o serie de servicii interimare, cursuri de formare a personalului, servicii de sprijin administrativ și costuri aferente serviciilor de traducere; reamintește Biroului că aceste anulări sunt în contradicție cu principiul bugetar al anualității și că un volum mare de anulări ale reportărilor din anul precedent indică o planificare bugetară deficitară; constată din informațiile furnizate de Birou că au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți planificarea bugetară și procesul de execuție bugetară și pentru a reduce reportările disproporționate de la sfârșitul exercițiului financiar;

8.  observă că nivelul creditelor angajate pentru titlul II (cheltuieli administrative) reportate pentru 2015 a fost ridicat, atingând 27,9 %; observă că aceste reportări sunt legate, în principal, de servicii de consiliere și servicii de consultanță IT furnizate în 2014, dar care nu fuseseră încă facturate, sau servicii furnizate în 2015;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

9.  ia notă de versiunea actualizată a politicii de recrutare care reflectă modificările aduse Statutului funcționarilor; constată din informațiile furnizate de Birou că acesta a revizuit orientările privind recrutarea și selecția în 2015 prin introducerea de noi etape și controale menite să asigure transparența și tratamentul egal; ia act cu preocupare de faptul că observația privind transparența procedurilor de recrutare, înscrisă în raportul Curții din 2012, este marcată ca „nerezolvată” în raportul Curții; invită Biroul să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu privire la eficacitatea măsurilor luate; așteaptă cu interes următorul audit al Curții și evaluarea acțiunilor corective întreprinse;

10.  constată din raportul Curții că rata de rotație a personalului Biroului este ridicată, 14 dintre membrii acestuia (dintre care patru ocupau posturi-cheie) părăsind Biroul în 2014; este de acord cu observația Curții, potrivit căreia această rată ridicată de rotație a personalului pune serios în pericol atingerea obiectivelor stabilite în programul anual și multianual al Biroului; constată din informațiile furnizate de Birou că acesta a recrutat înlocuitori pentru membrii personalului care au plecat în 2014 și că în prezent toate posturile sunt ocupate sau sunt în curs proceduri de recrutare pentru ocuparea lor; solicită Biroului să încerce să identifice motivele care stau la baza ratei ridicate de rotație a personalului și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu acțiunile întreprinse pentru remedierea situației;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  constată cu preocupare că Biroul nu a pus la dispoziția publicului nici politica sa privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, nici formularele privind conflictele de interese semnate de membrii Consiliului de administrație și de directorul executiv; îndeamnă Biroul să finalizeze această acțiune cât mai curând posibil;

12.  solicită să se înregistreze progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare globală, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

13.  solicită Agenției să adopte norme clare privind denunțătorii și pentru combaterea „ușilor turnante”;

Controale interne

14.  ia act de faptul că au fost implementate două dintre cele șase standarde de control intern rămase de implementat și neimplementate complet; constată că implementarea celor patru standarde de control intern rămase este în desfășurare, derulându-se cu asistența unor consultanți externi; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea completă a standardelor rămase de implementat;

Auditul intern

15.  ia act de faptul că, în urma evaluării limitate a implementării standardelor de control intern realizate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS), 11 recomandări au fost marcate ca fiind implementate în mod corespunzător și au fost închise de IAS; observă, de asemenea, că șapte recomandări din anii precedenți rămân deschise, patru dintre acestea fiind considerate „foarte importante” și trei „importante”; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea recomandărilor rămase de implementat;

Alte observații

16.  este conștient de dificultățile întâmpinate în gestionarea actualei crize a refugiaților; în plus, recunoaște că sarcinile Agenției vor crește probabil și mai mult și că bugetul și efectivele sale vor trebui să crească în consecință; prin urmare, solicită Agenției să își intensifice eforturile și să își amelioreze gestiunea bugetară, precum și să prezinte un plan de acțiune în scopul de a garanta performanțe optime în următorii ani;

°

°  °

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

18.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2194(DEC))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că Agenția a reportat în 2014 angajamente bugetare în valoare de circa 1,3 milioane EUR, care nu au fost acoperite de angajamente juridice; constată că 28,6 % dintre plățile Agenției au fost efectuate după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar; constată că 21,2 % dintre creditele angajate nediferențiate reportate în 2014 au fost anulate, ceea ce reprezintă un procent mai mare decât cel din 2013 (16,5 %); este de acord cu Curtea de Conturi că acest lucru indică deficiențe de planificare bugetară din partea agenției, contravenind principiului bugetar al anualității, fiind conștient pe de altă parte de faptul că, în anumite cazuri, reportările ar putea fi provocate de caracterul multianual al operațiunilor, al procedurilor de achiziții sau al proiectelor;

2.  ia act de concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil prezintă în mod fidel situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2014, iar operațiunile sale sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  remarcă rata ridicată de rotație a personalului în 2014, când 14 angajați au părăsit Agenția, patru dintre aceștia ocupând posturi-cheie; este de acord cu observația Curții, potrivit căreia această situație reprezintă un risc semnificativ pentru atingerea obiectivelor stabilite în programul de lucru anual și multianual;

4.  ia act de problema semnalată în 2013 de Curtea de Conturi și nerezolvată încă legată de faptul că întrebările pentru interviuri și teste au fost redactate după examinarea candidaturilor individuale, ceea ce induce suspiciunea că au fost influențate de acestea; constată, în acest sens, cu îngrijorare, că comisiile de selecție nu au atribuit întotdeauna un punctaj pentru toate criteriile de selecție incluse în anunțurile de posturi vacante; îndeamnă Agenția să remedieze imediat deficiențele procedurii de recrutare;

5.   salută adoptarea unei politici de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, în conformitate cu orientările publicate de Comisie în decembrie 2013, și îndeamnă Agenția să publice această politică, împreună cu CV-urile și declarațiile de interese și să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune o evidență a cazurilor de conflicte de interese identificate; cere Agenției să adopte norme clare privind denunțătorii de nereguli și combaterea „ușilor turnante”;

6.  este conștient de dificultățile întâmpinate în gestionarea actualei crize a refugiaților; în plus, recunoaște că sarcinile Agenției vor crește probabil și mai mult și că bugetul și efectivele sale vor trebui să crească în consecință; solicită Agenției să își intensifice eforturile de a-și ameliora gestiunea bugetară și să prezinte un plan de acțiune pentru a obține performanțe optime în următorii ani.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 102.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 102.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 102.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 102.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică