Postopek : 2015/2194(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0133/2016

Predložena besedila :

A8-0133/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.30
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0166

POROČILO     
PDF 668kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2194(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0133/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014 z odgovori urada(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(10), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0133/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2194(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0133/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 15.663.975 EUR; ker 94 % proračuna urada izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta dve pripombi iz poročil Računskega sodišča iz leta 2012 in 2013 označeni kot „neizvedeni“; ugotavlja tudi, da so tri pripombe iz poročil Računskega sodišča iz leta 2012 in 2013 označene kot „se izvajajo“, tri pripombe iz poročila iz leta 2013 pa kot „ni relevantno“;

2.  je seznanjen s trditvami urada, da:

–  je vključil informacije o aktivnih časovnih razmejitvah za stroške zaposlenih v ustrezni obliki skupaj s potrebnimi obrazložitvami za proračunsko leto 2014;

–  je sprejel ukrepe za odpravo ponavljajočih se težav slabe ocene proračunskih potreb in zamud pri plačilih, pa tudi na področju preglednosti in nasprotja interesov;

–  je upravni odbor ob koncu leta 2013 sprejel politiko glede nasprotja interesov, vsi člani tega odbora ter izvršni direktor pa so podpisali obrazec urada o nasprotju interesov in potrdili, da nasprotja ni;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

3.  je zaskrbljen, ker je urad prenesel 1.300.000 EUR proračunskih obveznosti, ki niso bile zajete v pravnih obveznostih; spominja urad, da je to v nasprotju s finančno uredbo; je seznanjen z odločitvijo urada, da se nepravilno prenesena sredstva popravijo v sistemu upravljanja proračuna v letu 2015, saj je bilo proračunsko obdobje za proračunsko leto 2014 že zaključeno;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 84,69 %, kar je 2,65 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 71,33 %, kar je 15,85 % manj kot leta 2013;

5.  opozarja, da je bilo 1062 plačil, kar je 28,6 %, izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi, kar je 10,6 % več kot leta 2013; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je povprečna zamuda pri plačilih v letu 2014 povečala na 24 dni, kar je tri dni več kot leta 2013; je seznanjen s trditvami urada, da je uvedel vrsto ukrepov za zmanjšanje zamud pri plačilih ter da je v letu 2015 znižal pogostost teh zamud; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za odpravo teh težav;

6.  je seznanjen s trditvami urada, da bo vsaj dvakrat na leto pregledal svoj letni proračun, in sicer prvič v drugem četrtletju leta 2015, da bi tako izboljšal proračunsko načrtovanje in izvrševanje ter zmanjšal nesorazmerne prenose sredstev; poleg tega ugotavlja, da je urad uvedel novo obliko mesečnih poročil o stanju proračuna, pa tudi interne delavnice o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o učinkovitosti sprejetih ukrepov;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  ugotavlja, da je bilo 21,2 % (146.417 EUR) nediferenciranih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena iz leta 2013, v letu 2014 razveljavljenih, kar je 4,7 % več kot v letu 2013; ugotavlja, da je bila razveljavitev sredstev večinoma povezana z začasnimi storitvami, usposabljanji za osebje, administrativno pomočjo in stroški prevajanja; spominja urad, da so te razveljavitve v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti ter da velika količina razveljavljenih prenesenih sredstev iz preteklega leta nakazuje, da je proračunsko načrtovanje pomanjkljivo; je seznanjen s trditvami urada, da so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje proračunskega načrtovanja in izvrševanja ter za zmanjšanje nesorazmernega prenašanja sredstev ob koncu proračunskega leta;

8.  je seznanjen, da je bila v naslovu II (upravni odhodki) stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2015 visoka, in sicer 27,9 %; ugotavlja, da je bil ta prenos sredstev večinoma povezan s storitvami svetovanja in posvetovanja na področju informacijske tehnologije, ki so bile izvedene v letu 2014, čeprav niso bile zaračunane ali izvedene med letom 2015;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  je seznanjen, da je bila politika zaposlovanja posodobljena in sedaj odraža spremembe kadrovskih predpisov; je seznanjen s trditvami urada, da je leta 2015 pregledal smernice za zaposlovanje in izbiro kandidatov ter uvedel dodatne ukrepe in kontrole za preglednost in enako obravnavo; z zaskrbljenostjo opaža, da je pripomba o preglednosti postopkov za zaposlovanje iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 označena kot „neizvedena“; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o učinkovitosti sprejetih ukrepov; z zanimanjem pričakuje naslednjo revizijo Računskega sodišča in njegovo oceno sprejetih popravljalnih ukrepov;

10.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se v uradu pogosto menjavajo zaposleni, saj je leta 2014 urad zapustilo 14 uslužbencev, od tega štirje na ključnih položajih; se strinja z Računskim sodiščem, da to precej ogroža uresničitev ciljev iz letnega in večletnega programa urada; je seznanjen s trditvami urada, da je zaposlil nove ljudi za nadomestitev osebja, ki je odšlo leta 2014, ter da so sedaj vsa delovna mesta zasedena ali pa za njih poteka postopek zaposlovanja; poziva urad, naj preuči razloge pogostega menjavanja zaposlenih ter organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za obravnavo tega vprašanja;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

11.  je zaskrbljen, ker urad ni objavil svoje politike o preprečevanju in obvladovanju nasprotja interesov ali obrazcev o nasprotju interesov, ki so jih podpisali člani upravnega odbora in izvršni direktor; poziva urad, naj to stori čim prej;

12.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede nasprotja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za kazenski pregon, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

13.  poziva urad, naj sprejme jasna pravila o prijaviteljih nepravilnosti in preprečevanju izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

Notranje kontrole

14.  je seznanjen, da sta bila od šestih standardov notranje kontrole, ki so bili neizvedeni in se niso v celoti izvajali, izvedena dva; potrjuje, da izvajanje preostalih štirih standardov notranje kontrole poteka s pomočjo zunanjega svetovanja; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice sporoči, ko se bodo neizvedeni standardi izvajali v celoti;

Notranja revizija

15.  je seznanjen, da je bilo po omejenem pregledu izvajanja standardov notranje kontrole, ki ga je izvedla služba Komisije za notranjo revizijo, navedeno, da je bilo enajst priporočil ustrezno izvedenih in da jih bo ta služba zaključila; poleg tega je seznanjen, da je sedem priporočil iz preteklih let še vedno odprtih, štiri so označena kot „zelo pomembna“, tri pa kot „pomembna“; poziva urad, naj poroča organu za podelitev razrešnice o izvajanju preostalih priporočil;

Druge pripombe

16.  potrjuje, da prihaja do težav pri obvladovanju sedanje begunske krize; poleg tega potrjuje, da se bodo naloge agencije najverjetneje nekoliko povečale, pri čemer pa bo treba povečati tudi proračun in število zaposlenih; zato poziva agencijo, naj poveča svoja prizadevanja in izboljša svoje proračunsko upravljanje ter predstavi akcijski načrt za učinkovito delovanje v prihodnjih letih;

°

°  °

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

18.2.2016

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014

(2015/2194(DEC))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je agencija v leto 2014 prenesla približno 1,3 milijona EUR proračunskih obveznosti, ki niso bile krite s pravnimi obveznostmi; ugotavlja, da je agencija 28,6 % plačil opravila po izteku roka iz finančne uredbe; ugotavlja, da je bilo preklicanih 21,2 % v leto 2014 prenesenih nediferenciranih sredstev, za katera so bila prevzete obveznosti, kar je več kot v letu 2013 (16,5 %); se strinja z Računskim sodiščem, da to kaže na pomanjkljivosti pri načrtovanju proračuna v agenciji in je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, hkrati pa priznava, da utegne v nekaterih primerih priti do prenosov zaradi večletnega značaja dejavnosti, postopkov javnih naročil ali projektov;

2.   je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne;

3.  je seznanjen s tem, da je prišlo v letu 2014 do številnih kadrovskih menjav, saj je agencijo zapustilo 14 uslužbencev, od tega štirje na ključnih položajih; se strinja z Računskim sodiščem, da je zaradi tega zelo ogrožena uresničitev ciljev iz letnega in večletnega delovnega programa;

4.  je seznanjen z odprtim vprašanjem, ki ga je zastavilo Računsko sodišče leta 2013 v zvezi z dejstvom, da so bila vprašanja za razgovore in preizkuse znanja pripravljena po pregledu posameznih prijav, zaradi česar se porajajo domneve, da so jim bila prilagojena; glede tega z zaskrbljenostjo ugotavlja, da izbirni odbor ni zmeraj točkoval vseh izbirnih meril, navedenih v razpisu; poziva agencijo, naj nemudoma izboljša postopek zaposlovanja;

5.   pozdravlja sprejetje politike o obravnavi in preprečevanju navzkrižja interesov v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija decembra 2013, in poziva agencijo, naj objavi to politiko skupaj z življenjepisi in izjavami o interesih ter organu za podelitev razrešnice posreduje seznam odkritih primerov navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj sprejme jasna pravila o prijaviteljih nepravilnosti in preprečevanju izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

6.  potrjuje, da prihaja do težav pri obvladovanju sedanje begunske krize; poleg tega potrjuje, da se bodo naloge agencije nekoliko povečale, pri čemer pa bo treba povečati tudi proračun in okrepiti število zaposlenih; zato poziva agencijo, naj poveča prizadevanja in izboljša svoje proračunsko poslovodenje ter predstavi akcijski načrt za učinkovito delovanje v prihodnjih letih.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 102.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 102.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 102.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 102.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo