Förfarande : 2015/2194(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0133/2016

Ingivna texter :

A8-0133/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0166

BETÄNKANDE     
PDF 358kWORD 96k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014

(2015/2194(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8 – 0092/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0133/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014, med kontorets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8 – 0092/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(10), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0133/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014

(2015/2194(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0133/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat stödkontoret) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 15 663 975 EUR. 94 % av stödkontorets budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för stödkontoret för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stödkontorets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapporter för 2012 och 2013 har markerats som ”har inte genomförts”. Parlamentet noterar också att tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapporter för 2012 och 2013 har markerats som ”pågår” medan tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 har markerats som ”ej tillämpliga”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från stödkontoret:

–  Information om upplupna intäkter för personalutgifter har inkluderats i lämplig form tillsammans med nödvändiga underlag för budgetåret 2014.

–  Åtgärder har vidtagits för att åtgärda de återkommande frågorna om felberäknade budgetbehov och sena betalningar samt transparens och intressekonflikter.

–  En policy för intressekonflikter fick stöd av stödkontorets styrelse i slutet av 2013 och alla styrelseledamöter och verkställande direktören har undertecknat stödkontorets formulär för intressekonflikter och bekräftat att inga intressekonflikter föreligger.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat att stödkontoret förde över budgetåtaganden på omkring 1 300 000 EUR för vilka det saknades rättsliga åtaganden. Parlamentet påminner stödkontoret om att detta strider mot budgetförordningen. Parlamentet noterar stödkontorets beslut att korrigera de oriktiga överföringarna i budgetförvaltningssystemet under 2015, eftersom budgetperioden 2014 redan hade avslutats.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 84,69 %, vilket innebär en minskning med 2,65 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 71,33 %, vilket innebär en minskning med 15,85 % jämfört med 2013.

5.  Europaparlamentet betonar att 1 062 betalningar (28,6 %) gjordes efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen, det vill säga en ökning med 10,6 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar bekymrat att den genomsnittliga förseningen av betalningarna ökade med tre dagar till 24 dagar mellan 2013 och 2014. Parlamentet noterar utifrån uppgifter från stödkontoret att en rad åtgärder vidtogs för att minska de sena betalningarna, och att andelen sena betalningar minskade under 2015. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda problemet.

6.  Europaparlamentet noterar utifrån stödkontorets uppgifter att det kommer att se över sin årliga budget minst två gånger om året, med början under andra kvartalet 2015, i syfte att förbättra budgetplaneringen och budgetgenomförandet och minska det oproportionerligt höga antalet överföringar. Parlamentet noterar vidare att stödkontoret införde ett nytt format för månadsrapporten om budgetgenomförandet och anordnade interna seminarier om budgetgenomförandet och budgetförvaltningen. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur effektiva de vidtagna åtgärderna varit.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.  Europaparlamentet noterar att 21,2 % (146 417 EUR) av de icke-differentierade ingångna åtaganden som fördes över från 2013 förföll 2014, vilket innebär en ökning på 4,7 % jämfört med 2013. Parlamentet konstaterar att de anslag som förfallit främst gäller tillfällig personal och utbildningskurser för personalen samt administrativa stödtjänster och översättningskostnader. Parlamentet påminner stödkontoret om att dessa förfallna anslag strider mot principen om budgetens ettårighet och att den stora andel överföringar som hade förfallit från föregående år visar på brister i stödkontorets budgetplanering. Parlamentet konstaterar utifrån stödkontorets uppgifter att det har vidtagit åtgärder för att förbättra budgetplaneringen och budgetgenomförandet och se till att eventuella överföringar i slutet av budgetåret inte blir för stora.

8.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2015 var hög för avdelning II (administrativa utgifter) och uppgick till 27,9 %. Parlamentet noterar vidare att överföringarna främst gällde rådgivnings- och it-konsulttjänster som levererades 2014 men som ännu inte hade fakturerats eller som skulle levereras 2015.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.  Europaparlamentet noterar den uppdaterade rekryteringspolitiken, som återspeglar ändringarna i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar utifrån stödkontorets uppgifter att det reviderade sina riktlinjer för rekrytering och urval 2015 och införde ytterligare steg och kontroller för att garantera transparens och lika behandling. Parlamentet noterar bekymrat att den kommentar om insyn i rekryteringsförfarandena som infördes i revisionsrättens rapport för 2012 markerats ”har inte genomförts” i revisionsrättens rapport. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur effektiva de vidtagna åtgärderna varit. Parlamentet ser fram emot revisionsrättens nästa granskning och dess utvärdering av de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

10.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att stödkontoret har en hög personalomsättning:14 anställda lämnade stödkontoret 2014, bland annat fyra på nyckelposter. Parlamentet håller med revisionsrätten om att den höga personalomsättningen medför betydande risker för att stödkontoret inte uppnår de mål som fastställts i det årliga och fleråriga arbetsprogrammet. Parlamentet konstaterar utifrån stödkontorets uppgifter att det har rekryterat ersättare för de anställda som lämnade stödkontoret 2014, samt att alla tjänster nu är tillsatta eller att rekryteringsförfaranden pågår. Parlamentet uppmanar stödkontoret att se över skälen till den höga personalomsättningen och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som har vidtagits.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar bekymrat att stödkontoret inte har gjort sin policy för intressekonflikter och de intressekonfliktsförklaringar som undertecknats av styrelseledamöterna och verkställande direktören allmänt tillgängliga. Parlamentet uppmanar bestämt stödkontoret att se till att detta blir gjort snarast möjligt.

12.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

13.  Europaparlamentet uppmanar stödkontoret att anta tydliga regler för visselblåsare och ”svängdörrsmetoder”.

Internkontroll

14.  Europaparlamentet noterar att av sex ej genomförda eller inte helt genomförda interna kontrollstandarder (ICS) hade två genomförts. Parlamentet konstaterar att genomförandet av de fyra kvarstående interna kontrollstandarderna pågår med stöd av externa konsulter. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när de interna kontrollstandarderna till fullo har genomförts.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att efter den begränsade granskning av genomförandet av de interna kontrollstandarderna som utfördes av kommissionens tjänst för internrevision (IAS), noterades 11 rekommendationer som genomförda på lämpligt sätt och att dessa skulle avslutas av IAS. Parlamentet noterar vidare att det återstår sju rekommendationer från tidigare år, av vilka fyra klassades som ”mycket viktiga” och tre som ”viktiga”. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de återstående rekommendationerna.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet inser att den nuvarande flyktingkrisen är svår att hantera. Parlamentet inser också att stödkontoret troligtvis kommer att få fler uppgifter, och att dess budget och personal kommer att behöva utökas i motsvarande takt. Parlamentet uppmanar därför stödkontoret att öka insatserna, förbättra sin budgetförvaltning och lägga fram en handlingsplan för att det ska kunna arbeta optimalt under kommande år.

°

°  °

17.  När det gällerandra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

18.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014

(2015/2194(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret 2014 förde över budgetåtaganden på omkring 1,3 miljoner EUR för vilka det saknades rättsliga åtaganden. Parlamentet noterar att 28,6 % av stödkontorets betalningar gjordes efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen. Parlamentet noterar att 21,2 % av de icke-differentierade ingångna åtaganden som förts över till 2014 förföll, vilket är mer än för 2013 (16,5 %). Parlamentet håller med revisionsrätten om att detta tyder på brister i stödkontorets budgetplanering och strider mot principen om budgetens ettårighet, men inser samtidigt att överföringar i vissa fall kan bero på att verksamheter, upphandlingsprojekt eller projekt är fleråriga.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet konstaterar att personalomsättningen var hög 2014: 14 anställda lämnade stödkontoret, bland annat fyra på nyckelposter. Parlamentet instämmer med revisionsrätten om att detta medför betydande risker för att stödkontoret inte uppnår de mål som fastställts i det årliga och fleråriga arbetsprogrammet.

4.  Europaparlamentet noterar det pågående problem som revisionsrätten tog upp 2013 i fråga om att frågorna till intervjuer och skriftliga prov ställdes samman efter att de enskilda ansökningarna hade gåtts igenom, vilket leder till antagandet att de påverkades av dessa. Parlamentet noterar i det avseendet med oro att urvalskommittéerna inte alltid poängsatte alla de urvalskriterier som angavs i meddelandena om ledig tjänst. Parlamentet uppmanar enträget stödkontoret att omedelbart förbättra rekryteringsförfarandet.

5.  Europaparlamentet välkomnar att stödkontoret har antagit en strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013, och uppmanar enträget stödkontoret att offentliggöra denna strategi tillsammans med meritförteckningar och intresseförklaringar, och att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med information om konstaterade fall av intressekonflikter. Parlamentet uppmanar stödkontoret att anta tydliga regler för visselblåsare och ”svängdörrsmetoder”.

6.  Europaparlamentet inser att den nuvarande flyktingkrisen är svår att hantera. Parlamentet inser också att stödkontoret troligtvis kommer att få fler uppgifter, och att dess budget och personal kommer att behöva utökas i motsvarande takt. Parlamentet uppmanar därför stödkontoret att intensifiera sitt arbete, förbättra sin budgetförvaltning och lägga fram en handlingsplan för hur det ska kunna arbeta optimalt under kommande år.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 102.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 102.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 102.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 102.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande