Процедура : 2015/2169(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0134/2016

Внесени текстове :

A8-0134/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.48
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0184

ДОКЛАД     
PDF 705kWORD 117k
7.4.2016
PE 569.762v02-00 A8-0134/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2015/2169(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2015/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0134/2016),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2015/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(10), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0134/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2015/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0134/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 17 256 026 EUR, което представлява намаление с 1,17% спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година възлиза на 14 987 210 EUR, което представлява намаление с 4,02% спрямо 2013 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и сега и че понастоящем двата коментара са маркирани в доклада на Сметната палата като „не е приложимо“;

Бюджет и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,65% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 75,59%;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че равнището на пренесените към 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения възлиза на 443 412 EUR или 34% за дял II (административни разходи); потвърждава, че тези преноси са свързани главно с планираното закупуване на стоки и услуги в края на годината във връзка с обзавеждането на новите помещения на Агенцията, както и поради подновяването на годишните договори за ИТ услуги и разходите за одитни услуги;

4.  отбелязва, че сума в размер от 4 384 922 EUR беше пренесена от финансовата 2013 година; отбелязва със задоволство, че само 1,96% от преносите от 2013 г. са били анулирани;

Трансфери

5.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според констатациите на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2014 г. са останали в границите на финансовите правила, както през предходната година;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че през 2014 година Агенцията е завършила пет процедури за набиране на персонал, като една все още е в ход, а други три за планирани за 2015 г.; потвърждава, че набирането на персонал понастоящем е или за заместването на напускащи служители или за временни договори, които да покриват отсъствия поради дългосрочни отпуски при заболяване или отпуск по майчинство; отбелязва, че в своя доклад за 2014 година Сметната палата не е направила никакви коментари относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

7.  потвърждава, че в резултат на приемането на политика на Агенцията в областта на конфликтите на интереси през ноември 2014 година, не са били констатирани случаи на конфликти на интереси;

8.  призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки и със съответните трети държави;

9.  припомня, че съществуващите процедури за предотвратяване на конфликтите на интереси за персонала на Агенцията са в процес на преразглеждане, който се очакваше да приключи през 2015 г.; отбелязва, че преразглеждането на правилата продължава и призовава Агенцията да приключи този процес възможно най-скоро и да информира органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за резултатите;

10.  насърчава Агенцията да повишава по-добре осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и прегледа на постигнатите резултати;

Вътрешен контрол

11.  отбелязва факта, че в годишния план за управление за 2014 година, Агенцията се съгласи да предприеме мерки за допълнително подобрение на ефективността на стандартите за вътрешен контрол (СВК) на Агенцията в няколко области; отбелязва, че като се има предвид обхвата на набелязаните области е бил изготвен многогодишен план за действие; отбелязва освен това, че през юни 2014 година директорът на Агенцията прие политика за вътрешен контрол, която включва специфична процедура за самооценка във връзка със стандартите за вътрешен контрол, основана на установена в Агенцията практика, представя действащите системи за вътрешен контрол и определя роли и отговорности по отношение на прилагането на процедурата;

Вътрешен одит

12.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) служи като вътрешен одитор на Агенцията и извършва одити на Агенцията въз основа на стратегически план за вътрешен одит („СПВО“); отбелязва освен това, че през 2014 г. IAS не извършила нови одити и че следващия одит в рамките на СПВО беше проведен през април 2015 г.;

Други коментари

13.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че след изменението на Правилника за длъжностните лица през 2004 г. с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(13), той включва разпоредби, предвиждащи, че бъдещите възнаграждения на длъжностни лица, назначени преди 1 май 2004 г., не следва да бъдат по-малки от тези, заложени в предходния правилник; отбелязва, че одитът на Сметната палата е разкрил нарушение на тази разпоредба, като при едно от 26-те длъжностни лица, назначени към този момент, това е довело до намаление на възнагражденията в размер на 5 300 EUR за периода от 2005 до 2014 г.; отбелязва, че Агенцията е предприела необходимите действия, за да разреши този въпрос;

14.  отбелязва, че преместването на Агенцията в новите и помещения е било приключено в края на 2013 година, но изцяло осъществено през 2014 г.; приветства факта, че новите помещения предоставят на персонала по-голямо пространство и по-добри условия на труд, както и по-добри съоръжения за посетители; отбелязва със задоволство, че преместването е довело до съществени икономии от наем; приветства факта, че споразумението за седалището с испанските органи осигурява на Агенцията дом в дългосрочен план;

15.  заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да играят важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

16.  признава ключовата роля на Агенцията за изпълнението на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода от 2014 до 2020 година;

17.  отбелязва, че 2014 г. е първата година от изпълнението на новата многогодишна стратегическа програма на Агенцията за периода от 2014 до 2020 г.; оценява положителните признаци относно постиженията на Агенцията през първата година от изпълнението на нейната стратегия в следните приоритетни области, посочени в стратегията: предвиждане на промените, факти и цифри, инструменти за управление на здравословните и безопасни условия на труд, повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи за знания и институционална комуникация;

18.  приветства активното сътрудничество между Агенцията и съответните органи на държавите членки;

19.  приветства работата на Агенцията по разработването на интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска и нейните усилия, чрез кампанията за „Здравословни работни места“, да засили превенцията на рисковете и да насърчава устойчивите и здравословни работни места;

°

°  °

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер,препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2015/2169(DEC))

Докладчик по становище: Дейвид Каза

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото ѝ състояние към 31 декември 2014 г. за вярно представено;

2.  признава ключовата роля на Агенцията за изпълнението на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година;

3.  отбелязва, че 2014 г. е първата година от изпълнението на новата многогодишна стратегическа програма на Агенцията за периода 2014 – 2020 г.; оценява положителните признаци относно постиженията на Агенцията през първата година от изпълнението на нейната стратегия в следните приоритетни области, посочени в стратегията: предвиждане на промените, факти и цифри, инструменти за управление на здравословните и безопасни условия на труд, повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи за знания и институционална комуникация;

4.  приветства активното сътрудничество между Агенцията и съответните органи на държавите членки;

5.  потвърждава, че изпълнението на бюджета остава високо (99%) през 2014 г., което показва своевременно поемане на задължения; отбелязва при все това, че равнището на преносите за дял ІІ (34%) се е повишило още повече в сравнение с предходната година, което се дължи основно на покупката на стоки и услуги в края на годината във връзка с обзавеждането на новите помещения на Агенцията, подновяването на годишните договори за услуги в областта на информационните технологии и цената на одитните услуги;

6.  приветства откриването на новите помещения на Агенцията, които осигуряват повече пространство и по-добри условия на работа за служителите и по-добри заседателни зали за посетителите; което освен това доведе до съществени спестявания от разходите за наем; приветства факта, че споразумението за седалището с испанските органи осигурява на Агенцията дом в дългосрочен план;

7.  приветства работата на Агенцията по разработването на интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска и нейните усилия, чрез кампанията за „Здравословни работни места“, да засили превенцията на рисковете и да насърчава устойчивите и здравословни работни места.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 284.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 284.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 284.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 284.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).

(14)

Текстове, приети на тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация