Procedūra : 2015/2169(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0134/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0134/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.48
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0184

ZIŅOJUMS     
PDF 690kWORD 110k
7.4.2016
PE 569.762v02-00 A8-0134/2016

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2169(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0134/2016),

1.  sniedz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(10), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0134/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0134/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 17 256 026, t. i. par 1,17 % mazāks nekā 2013. gadā,

B.  tā kā 2014. finanšu gadā Savienības kopējā iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 14 987 210, t. i., par 4,02 % mazāka nekā 2013. gadā,

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka attiecīgie gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka attiecībā uz Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā iekļautajiem diviem komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un tie abi tagad ir atzīmēti kā tādi, uz kuriem ieviešana neattiecas;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,65 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 75,59 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  norāda, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) to apropriāciju apmērs, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2015. gadu, bija EUR 443 412 jeb 34 %; pieņem zināšanai to, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt attiecas uz preču un pakalpojumu iepirkumu gada beigās, kā plānots, saistībā ar Aģentūras jauno telpu aprīkošanu, ikgadējo IT līgumu atjaunošanu un revīzijas pakalpojumu izmaksām;

4.  konstatē, ka EUR 4 384 922 tika pārnesti no 2013. finanšu gada; ar gandarījumu norāda, ka tika atcelti tikai 1,96 % no 2013. gada pārnesumiem;

Pārvietojumi

5.  atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2014. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs tāpat kā iepriekšējā gadā atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  ņem vērā, ka Aģentūra 2014. gadā pabeidza piecas darbā pieņemšanas procedūras, bet 2015. gadā bija sākta viena un plānotas vēl trīs procedūras; pieņem zināšanai to, ka visas pašreizējās darbā pieņemšanas procedūras tiek īstenotas, lai vai nu aizstātu darbiniekus, kas pārtrauc darba attiecības, vai arī slēgtu pagaidu līgumus ilgtermiņa slimības vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma gadījumos; turklāt ņem vērā, ka Revīzijas palāta 2014. gada ziņojumā nav iekļāvusi nekādus komentārus par Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  pieņem zināšanai to, ka, kopš Aģentūra 2014. gada novembrī pieņēma interešu konflikta pārvaldības politiku, nav konstatēts neviens interešu konflikta gadījums;

8.  prasa kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un apkarošanu, izmantojot holistisku pieeju, kas pirmām kārtām paredz uzlabot sabiedrības piekļuvi dokumentiem, pieņemt stingrākus noteikumus par interešu konfliktiem, ieviest vai pastiprināt pārredzamības reģistrus un piešķirt pietiekamus resursus tiesībaizsardzības pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgajām trešām valstīm;

9.  atgādina, ka Aģentūras personāla interešu konflikta novēršanas procedūras pašlaik tiek pārskatītas un šī pārskatīšana bija jāpabeidz 2015. gadā; norāda, ka noteikumu pārskatīšana joprojām notiek, un aicina Aģentūru pēc iespējas drīzāk pabeigt šo procesu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par rezultātiem;

10.  mudina Aģentūru palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

Iekšējā kontrole

11.  ņem vērā to, ka 2014. gada pārvaldības plānā Aģentūra bija apņēmusies veikt pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu savu iekšējo kontroles standartu (IKS) efektivitāti vairākās jomās; ņem vērā, ka saistībā ar identificēto jomu apmēru tika izstrādāts daudzgadu rīcības plāns; turklāt ņem vērā, ka 2014. gada jūnijā Aģentūras direktors pieņēma iekšējās kontroles politiku, kurā tika iekļauta specifiska, uz Aģentūrā iedibināto praksi balstīta procedūra pašnovērtējuma veikšanai attiecībā uz IKS, tika sniegts pārskats par spēkā esošajām iekšējās kontroles sistēmām un definētas lomas un atbildība saistībā ar šīs procedūras īstenošanu;

Iekšējā revīzija

12.  ņem vērā to, ka Aģentūras iekšējais revidents ir Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) un tas veic revīzijas Aģentūrā saskaņā ar stratēģisko iekšējās revīzijas plānu (SIAP); turklāt ņem vērā to, ka 2014. gadā IAS neveica jaunas revīzijas un ka nākamā SIAP paredzētā revīzija notika 2015. gada aprīlī;

Citi komentāri

13.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka pēc tam, kad 2004. gadā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 tika grozīti Civildienesta noteikumi(13), tajos tika ietverti noteikumi par to, ka turpmāk pirms 2004. gada 1. maija darbā pieņemto ierēdņu atalgojums nedrīkst būt zemāks par atalgojumu, kādu paredz iepriekšējie Civildienesta noteikumi; norāda uz Revīzijas palātas revīzijā atklāto, ka šī prasība nav ievērota un tāpēc vienam no tajā laikā nodarbinātajiem 26 ierēdņiem laikā no 2005. gada līdz 2014. gadam nebija samaksāti kopumā EUR 5300; ņem vērā, ka Aģentūra ir veikusi nepieciešamos pasākumus šīs kļūdas labošanai;

14.  ņem vērā to, ka Aģentūras pārcelšanās uz jaunajām telpām tika pabeigta 2013. gada beigās, bet pilnīga iekārtošanās notika 2014. gadā; atzinīgi vērtē to, ka jaunajās telpās darbiniekiem būs vairāk vietas un labāki darba apstākļi un apmeklētājiem tiks nodrošinātas labākas sanāksmju telpas; ar gandarījumu norāda, ka pārcelšanās rezultātā tiek ievērojami ietaupīti īrei vajadzīgie līdzekļi; atzinīgi vērtē to, ka līgums ar Spānijas iestādēm par Aģentūras mītni nodrošina Aģentūras telpas ilgtermiņā;

15. norāda, ka Aģentūras gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

16.  atzīst Aģentūras svarīgo lomu, īstenojot ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam;

17.  norāda, ka 2014. gads bija Aģentūras jaunās daudzgadu stratēģiskās programmas 2014.–2020. gadam pirmais gads; ļoti atzinīgi vērtē pozitīvās norādes attiecībā uz Aģentūras veikumu stratēģijas pirmajā gadā šādās stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās: pārmaiņu prognozēšana, fakti un skaitļi, darba drošības un veselības pārvaldības instrumenti, izpratnes veicināšana, zināšanu tīklu veidošana un korporatīvā komunikācija;

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras un attiecīgo dalībvalstu iestāžu aktīvo sadarbību;

19.  atzinīgi vērtē Aģentūras darbu tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas līdzekļa izstrādē un tās centienus uzlabot riska novēršanu un veicināt ilgtspējīgas un veselīgas darba vietas, izmantojot Veselīgas darba vietas kampaņu;

°

°  °

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

26.1.2016

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2169(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: David Casa

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2014. gada 31. decembrī;

2.  atzīst Aģentūras svarīgo lomu, īstenojot ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam;

3.  norāda, ka 2014. gads bija Aģentūras jaunās 2014.–2020. gadam paredzētās daudzgadu stratēģiskās programmas pirmais gads; atzinīgi vērtē pozitīvās norādes par Aģentūras sasniegumiem stratēģijas pirmajā gadā šādās stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās: pārmaiņu prognozēšana, fakti un skaitļi, darba drošības un veselības pārvaldības rīki, izpratnes veicināšana, zināšanu tīklu veidošana un korporatīvā komunikācija;

4.  atzinīgi vērtē Aģentūras un attiecīgo dalībvalstu iestāžu aktīvo sadarbību;

5.  atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā saglabājās augsts budžeta izpildes līmenis (99 %), kas liecina par to, ka saistību uzņemšanās notika savlaicīgi; tomēr norāda, ka pārnesuma līmenis II sadaļā (34 %) ir vēl vairāk pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas galvenokārt izriet no preču un pakalpojumu iegādes gada beigās saistībā ar Aģentūras jauno telpu aprīkošanu, ikgadējo IT līgumu atjaunošanu, kā arī revīzijas pakalpojumu izmaksām;

6.  atzinīgi vērtē Aģentūras jauno telpu atklāšanu, kurās darbiniekiem būs vairāk vietas un labāki darba apstākļi, savukārt apmeklētājiem tiks nodrošinātas labākas sanāksmju telpas; turklāt, pateicoties šīm telpām, ir radīti ievērojami ietaupījumi par īri; atzinīgi vērtē to, ka līgums ar Spānijas iestādēm par Aģentūras mītni nodrošina Aģentūras telpas ilgtermiņā;

7.  atzinīgi vērtē Aģentūras darbu tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas rīka izstrādē un tās centienus uzlabot riska novēršanu un veicināt ilgtspējīgas un veselīgas darba vietas, izmantojot kampaņu par veselīgu darba vietu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

25.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 284. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 284. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 284. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 284. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

  Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums