Procedure : 2015/2163(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0136/2016

Indgivne tekster :

A8-0136/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0156

BETÆNKNING     
PDF 388kWORD 100k
12.4.2016
PE 571.508v03-00 A8-0136/2016

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2015/2163(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

ÆNDRINGSFORSLAG
 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2015/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99 og 164-167,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0136/2016),

1.  meddeler Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik decharge for gennemførelsen af budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2015/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0136/2016),

1.  glæder sig over, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) er fortsat med at gennemføre sit budget uden væsentlige fejl, og at Revisionsretten har anslået den samlede fejlfrekvens i administrationsbudgettet til 0,5 %;

2.  bemærker, at Revisionsretten ikke har kunnet konstatere nogen væsentlige svagheder i de udvalgte systemer og i den årlige aktivitetsrapport;

3.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forbedre sine overvågningssystemer med henblik på at sikre rettidig ajourføring af de oplysninger om de ansattes personlige forhold, der kan påvirke beregningen af familietillæg; er bekymret over, at godtgørelser til personale allerede var et problem og behæftet med fejl i de foregående år; anmoder Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder om for EU-Udenrigstjenestens regning at foretage strengere kontroller på dette område;

4.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte sine bestræbelser på at støtte og overvåge gennemførelsen af udbudsregler og -procedurer i delegationerne ved at give adgang til rådgivning, undervisning og vejledning fra hovedkvarteret, navnlig i forbindelse med udbud af sikkerhedstjenester;

5.  anerkender bestræbelserne på at opnå en bedre strukturering af den forudgående og efterfølgende kontrol af operationer i EU-Udenrigstjenesten; opfordrer i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten til at nedbringe fejlfrekvensen i forbindelse med forpligtelser og betalinger under kontrol, der på nuværende tidspunkt anslås til 18 %;

6.  bemærker, at det endelige budget for EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter for 2014 var på 518,6 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,9 % sammenlignet med det foregående regnskabsår, og at budgettet var fordelt som følger: 212,9 mio. EUR til EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter og 305,7 mio. EUR til EU-delegationerne; bemærker, at EU-Udenrigstjenesten ud over sit eget budget modtog 271 mio. EUR fra Kommissionen som godtgørelse for ledelsen af Kommissionens personale i netværket af delegationer;

7.  bemærker, at 65 % af budgettet for EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter er afsat til udbetaling af lønninger og andre rettigheder til vedtægtsomfattet og eksternt personale (dvs. 138,2 mio. EUR) og 14 % (eller 29,9 mio. EUR) til bygninger og hermed forbundne omkostninger samt IT-systemer (inklusive 12,7 % eller 27,1 mio. EUR til fortrolige IT-systemer og -udstyr);

8.  bemærker, at EU-delegationernes budget på 305,7 mio. EUR var fordelt således: 103,4 mio. EUR (33,7 %) til vederlag og rettigheder for vedtægtsomfattet personale, 59,8 mio. EUR (19,6 %) til eksternt personale og eksterne ydelser, 19 mio. EUR (6,2 %) til andre udgifter forbundet med personalet, 103,1 mio. EUR (33,8 %) til bygninger og 20,4 mio. EUR (6,7 %) til andre administrationsudgifter;

9.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten nu er fuldt ud ansvarlig for alle administrationsudgifter forbundet med arbejdet i delegationerne med undtagelse af delegationer til lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene); minder om, at en passende budgetteringsprocedure og navnlig en forenkling af budgetstrukturen fortsat udgør en central udfordring på kort sigt for at kunne strømline de finansielle kredsløb og understøtte konsolideringen af EU-Udenrigstjenestens funktionsmåde;

10.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forenkle de nuværende budgetarrangementer og gøre dem mindre rigide med henblik på at muliggøre en mere fleksibel, men effektiv anvendelse af delegationernes personale i Unionens interesse;

11.  noterer sig den nye organisationsplan og den tilsvarende rationalisering af en ledelsesstruktur, der førhen var præget af særligt mange ledende stillinger, til fordel for færre hierarkiske niveauer; bemærker dog med beklagelse, at EU-Udenrigstjenestens interne administrative og finansielle rammer stadig er alt for komplekse og ufleksible; bemærker, at den nuværende struktur ikke giver EU-Udenrigstjenesten mulighed for at reagere rettidigt på kriser, og at det tager for lang tid at få adgang til afgørende oplysninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i samarbejde med Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne at forberede en yderligere reform for at strømline dens interne procedurer og forenkle dens struktur;

12.  er stadig bekymret over de fortsatte skævheder i EU-Udenrigstjenestens personaleprofil med hensyn til køn og nationalitet; glæder sig over de seneste fremskridt, men bemærker, at de kønsrelaterede skævheder, især i de højere lønklasser og blandt ledelsen, fortsat er betydelige; beklager den lave andel af det ene køn i den øverste ledelse i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter (16 %) og på delegationschefsposterne (23 %) og forventer en forbedring af kønsbalancen i fremtidige årsberetninger; gentager sin bekymring over det uforholdsmæssigt store antal stillinger i de øvre lønklasser i EU-Udenrigstjenesten;

13.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at revidere den aftalte personalesammensætning, som skal sikre, at der er balance mellem personale fra medlemsstaterne og personale fra EU-institutionerne; fastholder, at denne personalesammensætning bør finde anvendelse på alle niveauer i hierarkiet, navnlig også på EU-delegationscheferne, hvor der er en stærk overrepræsentation af diplomater fra medlemsstaterne, idet 59 af de 128 delegationschefer kommer fra medlemsstaterne (dvs. 46 %), hvoraf kun 20 kommer fra de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004, 2007 og 2013; mener, at denne overrepræsentation sender et forkert signal til de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen efter 2004; er af den opfattelse, at en bedre repræsentation mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne og medlemsstaterne imellem er nødvendig for at repræsentere og afspejle mangfoldigheden i Unionen;

14.  understreger, at geografisk balance, dvs. forholdet mellem personalets nationalitet og medlemsstaternes størrelse, fortsat bør være et vigtigt element i ressourceforvaltningen, navnlig med hensyn til de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen siden 2004, og som nu er repræsenteret ved 18 % af EU-Udenrigstjenestens personale på "administrator"-niveau (AD-niveau) i hovedkvarteret og delegationerne, mens de repræsenterer 21 % af EU's befolkning, og at der stadig afventes forbedringer i denne henseende;

15.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten i 2014 reducerede antallet af medarbejdere i hovedkvarteret med 17 stillinger som følge af gennemførelsen af personalereduktionen på 5 %;

16.  bemærker, at det vedtægtsbestemte mål om, at mindst en tredjedel af personalet på AD-niveau i EU-Udenrigstjenesten bør være diplomater fra medlemsstaterne, blev nået i 2013, og at denne tærskel blev overskredet en anelse i 2014, da de repræsenterede 33,8 %;

17.  bemærker imidlertid det forholdsvis høje antal udstationerede nationale eksperter fra medlemsstaterne (407 i 2014, hvoraf de 350 var i hovedkvarteret og 57 i delegationerne) og anmoder om en nærmere redegørelse for deres rettigheder, de finansielle omkostninger herved for EU-Udenrigstjenestens budget og de potentielle interessekonflikter, som dette indebærer; mener, at der bør udvikles en klar politik vedrørende udstationerede nationale eksperter;

18.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til, at gå videre med den refleksionsproces, der foregår i institutionen vedrørende fremtiden for EU's særlige repræsentanter og deres forhold til de særlige udsendinge og EU-Udenrigstjenesten;

19.  understreger, at det er vigtigt, at der træffes foranstaltninger til at integrere EU's syv særlige repræsentanter mere i EU-Udenrigstjenestens administrative struktur og øverste ledelse med henblik på at øge interaktionen og koordinationen, udnytte synergier og sikre omkostningseffektivitet; glæder sig over den indsats, der er gjort for at imødekomme behovet for at integrere EU's særlige repræsentanter bedre, og oplysningerne om, at EU-Udenrigstjenesten forhandler med medlemsstaterne om dette spørgsmål; anmoder om at blive holdt orienteret om de yderligere fremskridt, der gøres på dette område;

20.  understreger, at gennemsigtighed og ansvarlighed er afgørende krav, ikke blot med henblik på den demokratiske kontrol, men også for, at de missioner, der gennemføres under Unionens flag, kan fungere ordentligt og være troværdige; gentager, at Parlamentet tillægger stor betydning til overvågningen af de forskellige missioner og operationer, der gennemføres inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

21.  bemærker oprettelsen af fælles servicecentre som et middel til at forbedre såvel den centraliserede logistiske, indkøbsmæssige og administrative bistand til civile FSFP-missioner og til EU's særlige repræsentanter som disse missioners deployeringshastighed og omkostningseffektivitet; bemærker ligeledes, at der i øjeblikket er ved at blive oprettet en støtteplatfom for missioner, men at dette ikke indebærer overlapning af funktioner;

22.  glæder sig over, at der fortsat blev udviklet samhusningsprojekter for EU-delegationer og medlemsstater i 2014 med undertegnelsen af 17 samhusningsaftalememoranda, hvorved det samlede antal samhusningsordninger kom op på 50; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at sørge for, at denne tendens fortsætter, og om regelmæssigt at aflægge beretning herom til Parlamentets Budgetkontroludvalg;

23.  understreger, at Unionens delegationschefer fortsat er overbebyrdede med administrative opgaver som følge af den manglende fleksibilitet i finansforordningen; fremfører, at delegationscheferne bør gives passende redskaber, således at de effektivt kan lede og overvåge delegationerne uden at skabe uforholdsmæssigt store administrative byrder; glæder sig i denne sammenhæng over debatten om indkredsningen af opgaver, som eventuelt vil kunne udføres andetsteds, og over muligheden for at oprette regionale administrative støttecentre, som vil lette nogle af disse byrder og kan blive en del af en bredere fremtidig løsning; gentager sin opfordring til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at overveje samtlige løsninger i forbindelse med dette spørgsmål med henblik på opnåelse af stordriftsfordele;

24.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at styrke samordningen af og tilsynet med det lokale konsulære samarbejde mellem EU-medlemsstaternes ambassader og konsulater og til yderligere at overveje muligheden for at tilbyde konsulære tjenester via EU-delegationerne; gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten om at udarbejde en grundig analyse af de finansielle virkninger og omkostningsbesparelser, der ville kunne opnås;

25.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at styrke samarbejdet mellem EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader i udlandet samt styrke samordningen af og synergierne mellem deres aktiviteter;

26.  er bekymret over effektiviteten og arbejdsindsatsen for så vidt angår EU-delegationerne i udlandet; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til regelmæssigt at gennemføre sit program for evaluering af delegationerne og til i sin årlige aktivitetsrapport at give en sammenfatning af de væsentligste svagheder og vanskeligheder ved den måde, hvorpå EU-delegationerne fungerer, på grundlag af den handlingsplan, der opstilles for hver delegation som følge af evalueringsmissionen;

27.  er af den opfattelse, at EU-delegationscheferne jævnligt, ved deres ansættelse og inden deres udsendelse, bør mindes om, hvad deres opgaver består i for så vidt angår deres forvaltnings- og tilsynsansvar inden for rammerne af forvaltningsrevisionen i forbindelse med deres delegations operationsportefølje (centrale forvaltningsprocedurer, kontrolstyring, tilstrækkelig forståelse og vurdering af de centrale resultatindikatorer), og at de ikke kun bør koncentrere sig om den politiske del af deres opgaver;

28.  noterer sig, at otte delegationer har udstedt en forvaltningserklæring med forbehold på grund af indkøbsspørgsmål, mangel på menneskelige ressourcer og/eller ekstreme lokale sikkerhedsmæssige begrænsninger;

29.  mener, at EU-delegationscheferne i forbindelse med de generelle operationelle retningslinjer bør gives klare retningslinjer vedrørende definitionen af et forbehold og dets bestanddele, de elementer, der skal tages i betragtning ved udstedelsen af et forbehold såsom omfanget af de finansielle og omdømmemæssige risici, der står på spil, de operationelle svagheder, de konstaterede interne og eksterne begrænsninger og virkningen heraf på forvaltningen af midler og betalinger; minder om, at det i forbindelse med en eventuel udstedelse af et forbehold tydeligt bør angives, hvilken procedure der er behæftet med tilbagevendende eller midlertidige svagheder, og at den bør knyttes til de interne kontrolstandarders funktionsmåde, hensigtsmæssighed og resultat;

30.  ser med tilfredshed på den effektive gennemførelse af standarderne for intern kontrol som afslutning på en intern undersøgelse gennemført i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter og i delegationerne i 2014, dog med undtagelse af spørgsmålet om forretningskontinuitet, eftersom der stadig er behov for en snarlig forbedring af forvaltningsprocedurerne; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende en dynamisk og helhedsorienteret tilgang i behandlingen af forvaltningsmæssige oplysninger, resultatindikatorer og standarder for intern kontrol, eftersom hver enkelt type information – på grundlag af international god praksis for opnåelse af klart definerede politiske og operationelle mål – bidrager til forvaltningsprocedurernes overordnede kvalitet og fuldstændighed samt til en mere effektiv forvaltning af EU's politikker;

31.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EuropeAid til at styrke tilsynet med delegationscheferne i deres egenskab af anvisningsberettigede med delegation fra Kommissionen med henblik på at øge deres ansvarlighed i den samlede kæde af erklæringer ved at sikre kvalitativ og udtømmende rapportering (ved hjælp af den såkaldte EAMR-rapport om forvaltning af bistanden til tredjelande) i forbindelse med udarbejdelsen af EU-Udenrigstjenestens og EuropeAids årlige aktivitetsrapporter;

32.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og EuropeAid til at sikre, at EU-delegationerne aktivt afhjælper de mangler, der blev kortlagt allerede i gennemførelsesfasen af programmer og projekter for bistand til tredjelande, således at de igangværende programmer og projekter kan opfylde deres målsætninger og undgå forsinkelser;

33.  opfordrer Kommissionen til at øge indsatsen og mindske de udestående forpligtelser (RAL, RAC og RAP) og afkorte gennemsnitstiden for projekternes gennemførelse;

34.  glæder sig over, at der inden for rammerne af rapporterne om forvaltningen af bistanden til tredjelande (EAMR) for 2015 er blevet udstedt bedre og mere omfattende retningslinjer, der styrker tilsynet med EU-delegationscheferne, og som både omfatter ansvarlighed og indberetningskrav;

35.  konstaterer, at vurderingerne fra EAMR-rapporterne kun giver et øjebliksbillede af situationen for hvert projekt ved årets udgang, og at den faktiske indvirkning af de identificerede vanskeligheder kun kan vurderes ved projektets afslutning;

36.  glæder sig over undertegnelsen af den administrative ordning mellem Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med den nye OLAF-forordning, der er trådt i kraft;

37.  beklager dybt, at reglerne og de operationelle retningslinjer vedrørende whistlebloweres status endnu ikke er færdigbehandlet inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at færdiggøre og vedtage regler og operationelle retningslinjer vedrørende whistlebloweres status inden udgangen af 2016;

38.  mener, at EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør udvikle støttefunktioner for at bistå med hurtig, effektiv og sammenhængende deployering af FSFP-missioner og sørge for indsatsforberedende undervisning i EU's procedurer og politikker for alle medarbejdere samt omfattende retningslinjer vedrørende operationelle opgaver, således at erfaringerne fra tidligere FSFP-missioner kan udnyttes bedst muligt og derved lette overførsel af viden og synergivirkninger mellem forskellige missioner;

39.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at øge ansvarligheden i sit vigtigste finansielle instrument i Afghanistan, trustfonden for lov og orden i Afghanistan, der forvaltes af FN's udviklingsprogram (og multidonortrustfonde i andre tredjelande), som kritiseres for dårlig forvaltning og manglende gennemsigtighed; gentager endvidere, at det er nødvendigt, at alle passende finansieringskanaler i forbindelse med fremtidige FSFP-missioner, herunder EU's trustfonde, anvendes effektivt for at sikre opfyldelse af missionernes politiske mål og en forsvarlig økonomisk forvaltning;

40.  understreger, at visse FSFP-missioner indebærer omfattende sikkerhedsrelaterede udgifter; understreger samtidig, at et sikkert arbejdsmiljø er afgørende for at kunne gennemføre projekter effektivt og rekruttere kvalificeret personale; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at overveje de sikkerhedsrelaterede udgifter i missionens budget for at sikre, at der er tilstrækkelige finansielle midler til gennemførelsen af missionens faktiske mandat;

41.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at være særligt opmærksomme på procedurer for indkøb og menneskelige ressourcer for at sikre, at de afspejler FSFP's operationelle behov; påpeger, at gennemførelsen af projekterne har lidt under besværlige indkøbsprocedurer, der har ført til utilfredsstillende resultater;

42.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til, med henblik på at gøre resultaterne af FSFP-missioner mere holdbare, at sikre, at der i den operationelle planlægning af alle dens missionsaktiviteter tages hensyn til bæredygtighed, idet der foretages en systematisk vurdering af de lokale behov og den lokale kapacitet til at fastholde resultaterne;

43.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til på forhånd at koordinere FSFP-missioner mere grundigt med andre indsatser fra EU's side, bilaterale missioner og internationale indsatser med lignende formål; opfordrer i denne forbindelse til øget samarbejde og koordinering mellem EU og dets medlemsstater ved fremme af synergier;

44.  gentager, at det er nødvendigt at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne for så vidt angår deres udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik på at opnå besparelser; understreger, at det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne er i stand til at reagere beslutsomt på fælles sikkerhedsudfordringer i en tid, hvor disse udfordringer stiger markant;

45.  bemærker med beklagelse, at EU-Udenrigstjenesten fortsat mangler en overordnet strategi og vision for institutionen, hvilket gør det vanskeligt at reagere hurtigt på uforudsete begivenheder i en verden, der er under hurtig udvikling; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at klarlægge sin vision for fremtiden med henblik på at udstikke kursen for sin ellers utilstrækkeligt gennemførte mission og til at yde støtte af høj kvalitet til EU-institutionerne og medlemsstaterne med henblik på gennemførelse af udenrigspolitikken; opfordrer i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten til at udvikle ekspertise om globale spørgsmål såsom klimaændringer og energisikkerhed;

46.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at anvende de indhøstede erfaringer fra EULEX-sagen og til i fællesskab at undersøge, hvordan man kan gennemføre anbefalingerne i Jacqué-rapporten, bestilt af den højtstående repræsentant og næstformand, samt at behandle eventuelle udestående spørgsmål;

47.  opfordrer Revisionsretten til i sin næste årsberetning at medtage en revision af EU-Udenrigstjenestens opfølgning på Parlamentets henstillinger i denne beslutning.

16.2.2016

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

(2015/2163(DEC))

Ordfører for udtalelse: Cristian Dan Preda

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) er fortsat med at gennemføre sit budget uden at være behæftet med væsentlige fejl, og at den generelle fejlfrekvens i det administrative budget er faldet til 0,5 %;

2.  er stadig bekymret over de fortsatte skævheder i EU-Udenrigstjenestens personaleprofil med hensyn til køn og nationalitet; glæder sig over de seneste fremskridt, men bemærker, at de kønsrelaterede skævheder, især i de højere lønklasser og blandt ledelsen, fortsat er betydelige; gentager sin bekymring over det store antal af ledende stillinger i EU-Udenrigstjenesten;

3.  understreger, at den aftalte personalesammensætning, som skal sikre, at der er balance mellem personale fra medlemsstaterne og personale fra EU-institutionerne, bør finde anvendelse på alle niveauer i hierarkiet, navnlig også på EU-delegationscheferne, hvor der er en stærk overrepræsentation af diplomater fra medlemsstaterne; understreger ligeledes, at der i alt for høj grad anvendes udstationerede nationale eksperter, hvilket yderligere omgår den aftalte personalesammensætning; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at mindske denne overdrevne afhængighed af nationale eksperter;

4.  understreger, at EU's delegationschefer fortsat er overbebyrdet med administrative opgaver som følge af den manglende fleksibilitet i finansforordningen; glæder sig i denne sammenhæng over debatten om eventuel iværksættelse af et pilotprojekt, som har til formål at oprette et regionalt administrativt støttecenter for Europa, som vil afbøde nogle af disse byrder og kan være en del af en bredere fremtidig løsning; gentager sin opfordring til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at overveje alle mulige løsninger på dette problem, hvilket også kan omfatte eventuelle ændringer af finansforordningen, samtidig med at der bør gives forrang til de høje standarder for kvaliteten af den økonomiske forvaltning;

5.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forenkle de nuværende budgetarrangementer og gøre dem mere fleksible med henblik på i EU's interesse at udnytte delegationernes personale mere effektivt;

6.  understreger betydningen af at træffe foranstaltninger til at integrere EU's særlige repræsentanter mere i EU-Udenrigstjenestens administrative struktur med henblik på at sikre omkostningseffektivitet, udnyttelse af synergier og en bedre samordning.

7.  gentager behovet for at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne for så vidt angår deres udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik på at opnå besparelser; understreger, at det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne er i stand til at reagere beslutsomt på fælles sikkerhedsudfordringer i en tid, hvor disse er markant stigende;

8.  noterer sig, at Revisionsretten understregede, at der fortsat blev fundet et antal svagheder i forbindelse med forvaltningen af familietillæg – en bemærkning, som er blevet fremsat flere år i træk; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse mangler for at undgå en gentagelse i de kommende år;

9.  opfordrer til hurtigere vedtagelse af de operationelle retningslinjer for whistleblowing;

10.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at anvende de indhøstede erfaringer fra EULEX og til i fællesskab at undersøge, hvordan man kan gennemføre anbefalingerne i Jacqué-rapporten, bestilt af den højtstående repræsentant og næstformand, samt behandle eventuelle udestående spørgsmål.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

8

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

7.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

EUT L 51 af 20.2.2014.

(2)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 373 af 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse