Procedura : 2015/2163(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0136/2016

Teksty złożone :

A8-0136/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0156

SPRAWOZDANIE     
PDF 614kWORD 130k
12.4.2016
PE 571.508v03-00 A8-0136/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2015/2163(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2015/2163(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie(4) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99 i 164–167,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8–0136/2016),

1.  udziela wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2015/2163(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8–0136/2016),

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wciąż wykonywała swój budżet bez istotniejszych błędów oraz że ogólny poziom błędu w budżecie administracyjnym został oszacowany przez Trybunał Obrachunkowy na 0,5%;

2.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy nie stwierdził żadnych istotnych uchybień w wybranych systemach i rocznym sprawozdaniu z działalności;

3.  apeluje do ESDZ o udoskonalenie swoich systemów monitorowania, aby terminowo aktualizować informacje dotyczące sytuacji osobistej pracowników, które mogą mieć wpływ na obliczanie wysokości dodatków rodzinnych; jest zaniepokojony faktem, że dodatki dla personelu były już problematyczną kwestią i były obarczone błędami w poprzednich latach; domaga się, by Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych przeprowadził w imieniu ESDZ bardziej rygorystyczne kontrole w tym zakresie;

4.  zachęca ESDZ do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz wsparcia i monitorowania wdrażania przepisów i procedur dotyczących zamówień publicznych w delegaturach poprzez dostęp do porad, szkolenia i wytycznych z centrali, zwłaszcza w odniesieniu do świadczenia usług ochrony;

5.  docenia wysiłki na rzecz stworzenia lepszej struktury kontroli działań ex ante i ex post w ramach ESDZ; w tym kontekście wzywa ESDZ do obniżenia poziomu błędów wykrywanych w weryfikowanych zobowiązaniach i płatnościach, który zgodnie z szacunkami wynosi obecnie 18%;

6.  zauważa, że ostateczny budżet na 2014 r. dla siedziby głównej ESDZ wyniósł 518,6 mln EUR, co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego stanowi wzrost o 1,9%, przy czym budżet rozkłada się następująco: 212,9 mln EUR dla siedziby głównej ESDZ oraz 305,7 mln EUR dla delegatur Unii; zauważa, że oprócz własnego budżetu ESDZ dysponowała wkładem Komisji w wysokości 271 mln EUR, stanowiącym rekompensatę za zarządzanie personelem Komisji w sieci delegatur;

7.  odnotowuje, że w siedzibie głównej ESDZ 65% budżetu stanowią wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym i pracowników zewnętrznych (tj. 138,2 mln EUR), zaś 14% (tj. 29,9 mln EUR) przeznaczane jest na budynki i koszty powiązane oraz systemy komputerowe (w tym 12,7%, tj. 27,1 mln EUR, na systemy informacji niejawnych oraz sprzęt);

8.  zauważa, że jeżeli chodzi o delegatury Unii, kwota 305,7 mln EUR została rozdysponowana w wysokości 103,4 mln EUR (33,7%) na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym, 59,8 mln EUR (19,6%) na personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne, 19 mln EUR (6,2%) na inne wydatki związane z personelem, 103,1 mln EUR (33,8%) na budynki i 20,4 mln EUR (6,7%) na inne wydatki administracyjne;

9.  zauważa, że ESDZ jest obecnie w pełni odpowiedzialna za wszelkie koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem delegatur z wyjątkiem delegatur znajdujących się w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku; przypomina, że odpowiedni proces sporządzania budżetu, a przede wszystkim uproszczenie struktury budżetowej to wciąż główne wyzwanie w perspektywie krótkoterminowej, wiążące się z usprawnieniem obiegu środków finansowych oraz pomocą w konsolidacji funkcjonowania ESDZ;

10.  wzywa ESDZ do uproszczenia i poluzowania obecnych rozwiązań budżetowych, tak aby umożliwić elastyczne, lecz skuteczne wykorzystanie personelu delegatur w interesie Unii;

11.  odnotowuje nowy schemat organizacyjny oraz odnośną racjonalizację poprzedniej obciążającej struktury zarządzania, która miała na celu ograniczenie struktury hierarchicznej; z żalem zauważa jednak, że wewnętrzne ramy administracyjne i finansowe ESDZ są wciąż zbyt skomplikowane i rygorystyczne; zauważa, że obecna struktura nie pozwala ESDZ reagować w odpowiednim czasie na kryzysy oraz że uzyskiwanie dostępu do kluczowych informacji także trwa zbyt długo; apeluje do ESDZ o przygotowanie we współpracy z Komisją, Radą i państwami członkowskimi dalszej reformy, aby usprawnić jej procesy wewnętrzne i uprościć strukturę;

12.  pozostaje zaniepokojony utrzymującym się brakiem równowagi w profilu zatrudnienia ESDZ w odniesieniu do płci i narodowości; z zadowoleniem przyjmuje niedawne postępy, lecz zauważa, że wciąż występuje znaczny brak równowagi pod względem płci, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych grup zaszeregowania i kadry kierowniczej; ubolewa nad niskimi odsetkiem przedstawicieli jednej z płci na stanowiskach kadry kierowniczej w siedzibach ESDZ (16%) oraz wśród szefów delegatur (23%) i ma nadzieję, że w przyszłych sprawozdaniach rocznych widoczna będzie poprawa równowagi płci; ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z nieproporcjonalną liczbą stanowisk wysokiego stopnia zaszeregowania w ESDZ;

13.  wzywa ESDZ do przeglądu metody obsady etatów zapewniającej równowagę między pracownikami z państw członkowskich a pracownikami z instytucji unijnych; nalega, aby taka metoda miała zastosowanie do wszystkich szczebli hierarchii, zwłaszcza do szefów delegatur, wśród których dyplomaci z państw członkowskich stanowią zdecydowanie zbyt duży odsetek pracowników (59 ze 128,czyli 46%, szefów delegatur pochodzi z państw członkowskich, przy czym jedynie 20 szefów pochodzi z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004, 2007 i 2013 r.); uważa, że ta nadmierna reprezentacja jest złym sygnałem wysyłanym do państw członkowskich, które wstąpiły do UE po 2004 r.; jest zdania, że lepsza reprezentacja między państwami członkowskimi a instytucjami wspólnotowymi, a także wśród państw członkowskich jest niezbędna do reprezentowania i odzwierciedlania różnorodności w Unii;

14.  podkreśla, że równowaga geograficzna, czyli związek między narodowością personelu a wielkością państwa członkowskiego, powinna nadal pozostać ważnym elementem zarządzania zasobami, zwłaszcza w odniesieniu do państw członkowskich, które należą do Unii od 2004 r., których obywatele stanowią obecnie 18% personelu ESDZ na szczeblu „administratorów” (AD) w siedzibie głównej i w delegaturach w stosunku do odsetka ich ogólnej liczby ludności wynoszącego 21%, a zatem wzrost w tym zakresie jest wciąż oczekiwany;

15.  zauważa, że w 2014 r. w wyniku wdrożenia planu 5% redukcji personelu ESDZ dokonała redukcji 17 etatów w swojej siedzibie głównej;

16.  odnotowuje, że oficjalny cel, zakładający, że przynajmniej jedna trzecia pracowników na stanowiskach administratorów w ESDZ będzie obsadzona dyplomatami z państw członkowskich, został osiągnięty w 2013 r., a w 2014 r. został lekko przekroczony, kształtując się na poziomie 33,8%;

17.  zauważa jednakże stosunkowo dużą liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich (407 w 2014 r., przy czym 350 w siedzibie głównej i 57 w delegaturach) oraz apeluje o dalsze wyjaśnienie kwestii ich świadczeń i kosztów finansowych dla budżetu ESDZ, a także potencjalnego konfliktu interesów; uważa, że należy w dalszym ciągu rozwijać przejrzyste strategie polityczne dotyczące oddelegowanych ekspertów krajowych;

18.  zachęca ESDZ do kontynuacji rozważań na temat przyszłości specjalnych przedstawicieli UE i ich stosunków ze specjalnymi wysłannikami i z ESDZ;

19.  podkreśla, jak ważne jest poczynienie kroków w celu ściślejszego włączenia siedmiu specjalnych przedstawicieli UE do struktury administracyjnej i kadry kierowniczej wyższego szczebla ESDZ, tak aby zwiększyć interakcję i koordynację, wykorzystać synergię i zapewnić opłacalność; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz rozwiązania kwestii większej integracji specjalnych przedstawicieli UE oraz wiadomość, że ESDZ prowadzi w tej kwestii negocjacje z państwami członkowskimi; zwraca się o przekazywanie mu informacji na temat postępów w tej dziedzinie;

20.  podkreśla, że przejrzystość i rozliczalność stanowią zasadnicze wymagania nie tylko dla demokratycznej kontroli, ale również dla odpowiedniego funkcjonowania, jak też wiarygodności unijnych misji; podkreśla znaczenie, jakie Parlament przywiązuje do nadzorowania różnych misji i operacji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

21.  odnotowuje utworzenie wspólnych centrów usług służących zwiększeniu scentralizowanego logistycznego i administracyjnego wsparcia, jak również wsparcia w zakresie udzielania zamówień publicznych na rzecz misji cywilnych w dziedzinie WPBiO oraz specjalnych przedstawicieli UE, a także sprawność rozmieszczenia personelu takich misji i ich opłacalność; zauważa także, że obecnie ustanawiana jest platforma wsparcia misji, która nie będzie jednak skutkowała powielaniem funkcji;

22.  z zadowoleniem przyjmuje realizowane w 2014 r. projekty związane ze wspólnymi siedzibami delegatur Unii i państw członkowskich oraz podpisanie 17 protokołów ustaleń w sprawie wspólnych siedzib, dzięki czemu łączna liczba porozumień dotyczących wspólnych siedzib wzrosła do 50; wzywa ESDZ do kontynuowania tej tendencji oraz przedkładania regularnych sprawozdań w tej kwestii Komisji Kontroli Budżetowej;

23.  podkreśla, że szefowie delegatur Unii nadal są w nadmiernym stopniu obciążeni zadaniami administracyjnymi z powodu braku elastyczności rozporządzenia finansowego; stwierdza, że szefom delegacji należy zapewnić odpowiednie narzędzia, aby mogli skutecznie zarządzać delegaturami i nadzorować ich funkcjonowanie, nie powodując przy tym nadmiernego obciążenia administracyjnego; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje dyskusję na temat określenia zadań potencjalnie wykonywanych zdalnie oraz możliwości ustanowienia regionalnych centrów wsparcia administracyjnego, które przejmą część tego obciążenia i mogą stanowić element bardziej kompleksowego przyszłościowego rozwiązania; ponawia apel do Komisji i ESDZ o rozważenie wszystkich możliwych rozwiązań tej kwestii w celu zapewnienia korzyści skali;

24.  zachęca ESDZ do zwiększenia koordynacji lokalnej współpracy konsularnej i nadzoru nad nią wśród ambasad i konsulatów państw członkowskich Unii, a także do dalszego rozważenia możliwości zapewniania usług konsularnych za pośrednictwem delegatur Unii; ponawia swój apel do ESDZ o przygotowanie szczegółowej analizy skutków finansowych i potencjalnych oszczędności kosztów;

25.  wzywa ESDZ do ustanowienia bliższej współpracy, koordynacji i synergii działań między delegaturami Unii a ambasadami państw członkowskich poza UE;

26.  niepokoi się wydajnością i wysiłkami unijnych delegatur poza UE; wzywa ESDZ do konsekwentnego realizowania programu oceny delegatur, a także do zamieszczania w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności syntezy głównych wad i trudności w funkcjonowaniu delegatur Unii na podstawie planu działania ustanowionego dla poszczególnych delegatur w wyniku oceny misji;

27.  zauważa, że szefom delegatur Unii należy w trakcie pełnionej przez nich służby oraz przed objęciem przez nich stanowiska regularnie przypominać o ich obowiązkach w zakresie zarządzania i nadzoru w ramach procesu zapewniania zarządzania związanego z portfelem działań delegatur (kluczowe procesy związane z zarządzaniem, zarządzanie kontrolą, odpowiednie zrozumienie i ocena kluczowych wskaźników wydajności), a także, by nie koncentrowali się oni jedynie na politycznych aspektach ich działalności;

28.  zauważa, że osiem delegatur wydało poświadczenie wiarygodności z zastrzeżeniem z uwagi na kwestie związane z udzielaniem zamówień publicznych, brak zasobów ludzkich lub skrajne ograniczenia związane z bezpieczeństwem lokalnym;

29.  uważa, że szefowie delegatur Unii powinni otrzymać wyraźne wytyczne w ramach ogólnych wytycznych operacyjnych dotyczących definicji zastrzeżenia i jego komponentów, elementów, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu zastrzeżeń, takich jak poziom zagrożeń finansowych i ryzyka związanego z utratą reputacji, wady operacyjne, zdefiniowane wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia oraz powiązany wpływ na zarządzanie działaniami związanymi z finansowaniem i płatnościami; przypomina, że potencjalne wydanie zastrzeżenia powinno w jasny sposób identyfikować proces powracających lub tymczasowych wad, przy jednoczesnym skorelowaniu z funkcjonowaniem, adekwatnością i wydajnością zbioru standardów kontroli wewnętrznej;

30.  z zadowoleniem przyjmuje skuteczne wdrożenie standardów kontroli wewnętrznej będących wynikiem przeprowadzonego w 2014 r. w siedzibie głównej ESDZ i delegaturach badania wewnętrznego, z wyjątkiem kwestii ciągłości biznesowej, która nadal wymaga sprawnego wdrożenia w procedurach zarządzania; uważa za użyteczne realizowanie dynamicznego i całościowego podejścia do kwestii zarządzania informacjami, wskaźników efektywności oraz standardów kontroli wewnętrznej, ponieważ każdy rodzaj informacji, w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki służące osiąganiu jasno zdefiniowanej polityki i celów operacyjnych, przyczynia się do ogólnej jakości i pełnej realizacji procesów zarządzania, a także do efektywności i skuteczności zarządzania strategiami politycznymi Unii;

31.  apeluje do ESDZ oraz EuropeAid o wzmocnienie nadzoru nad szefami delegatur pełniącymi funkcje subdelegowanych urzędników zatwierdzających w imieniu Komisji w celu zwiększenia ich odpowiedzialności w ramach światowego łańcucha zabezpieczeń poprzez przedkładanie wysokiej jakości wyczerpujących sprawozdań (wraz ze sprawozdaniem z zarządzania pomocą zewnętrzną) w kontekście opracowywania rocznych sprawozdań z działalności odpowiednio ESDZ i EuropeAid;

32.  wzywa ESDZ i EuropeAid do dopilnowania, by delegatury UE aktywnie eliminowały wady zidentyfikowane w zewnętrznych programach i projektach pomocowych już na etapie ich wdrażania, aby zapewnić realizację celów obecnych programów i projektów oraz uniknąć opóźnień;

33.  wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków i zmniejszenia kwoty zobowiązań pozostających do spłaty – Reste A Liquider (ograniczenie RAL, RAC i RAP) oraz skrócenia średniego czasu realizacji projektu;

34.  z zadowoleniem przyjmuje, że w ramach sprawozdania z zarządzania pomocą zewnętrzną (EAMR) za rok 2015 opracowane zostały poprawione i bardziej kompleksowe wytyczne wzmacniające nadzór nad szefami delegatur, obejmujące wymogi zarówno rozliczalności, jak i sprawozdawczości;

35.  przyznaje, że oceny wynikające ze sprawozdań EAMR zapewniają jedynie powierzchowny przegląd stanu realizacji każdego projektu na koniec roku oraz że faktyczny wpływ zidentyfikowanych trudności może zostać oceniony jedynie po zakończeniu projektu;

36.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie porozumienia administracyjnego między Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) a ESDZ zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie OLAF, które weszło w życie;

37.  ubolewa, że przepisy i wytyczne operacyjne mające zastosowanie do statusu demaskatora nie zostały jeszcze sfinalizowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; wzywa ESDZ do zakończenia prac nad przepisami i wytycznymi operacyjnymi mającymi zastosowanie do statusu demaskatora, a także do ich przyjęcia przed upływem 2016 r.;

38.  uważa, że ESDZ i Komisja powinny opracować funkcje wsparcia, aby pomóc w szybkim, wydajnym i spójnym rozmieszczeniu misji w dziedzinie WPBiO, zapewniając szkolenie dla całego personelu dotyczące unijnych procedur i strategii politycznych, przed udziałem w misji, a także kompleksowe wytyczne dotyczące działań operacyjnych, w pełni wykorzystując wnioski z poprzednich misji w dziedzinie WPBiO w celu ułatwienia transferu wiedzy oraz synergii między różnymi misjami;

39.  apeluje do ESDZ o zwiększenie rozliczalności jej głównych instrumentów finansowych w Afganistanie, Funduszu Powierniczego na rzecz Prawa i Porządku Publicznego w Afganistanie zarządzanego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (oraz wielostronnych funduszy powierniczych w innych państwach trzecich), który jest krytykowany za złe zarządzanie i brak przejrzystości; przypomina ponadto potrzebę efektywnego wykorzystania wszystkich odpowiednich form finansowania przyszłych misji w dziedzinie WPBiO, w tym funduszy powierniczych UE, w celu zagwarantowania realizacji celów politycznych misji oraz należytego zarządzania finansami;

40.  podkreśla, że niektóre misje w dziedzinie WPBiO wiążą się ze znacznymi kosztami dla zapewnienia bezpieczeństwa; podkreśla jednocześnie, że bezpieczne środowisko pracy jest kluczowe do skutecznego wdrażania projektów i rekrutowania wykwalifikowanych pracowników; wzywa ESDZ do uwzględnienia wydatków związanych z bezpieczeństwem w budżecie misji, aby zapewnić wystarczające środki finansowe służące wypełnieniu faktycznego mandatu misji;

41.  zachęca Komisję i ESDZ do zwrócenia szczególnej uwagi na procedury zamówień publicznych i zarządzania zasobami ludzkimi w celu dopilnowania, by odpowiadały one potrzebom operacyjnym w dziedzinie WPBiO; podkreśla, że realizację projektów utrudniały uciążliwe procedury składania zamówień, co doprowadziło do słabszych wyników;

42.  zachęca ESDZ do dopilnowania, by w celu zwiększenia trwałości wyników misji w dziedzinie WPBiO, podczas planowania operacyjnego we wszystkich działaniach misji uwzględniane były kwestie związane z trwałością w drodze systematycznej oceny lokalnych potrzeb oraz zdolności utrzymania wyników;

43.  apeluje do ESDZ i Komisji, by bardziej szczegółowo i z wyprzedzeniem koordynowały misje w dziedzinie WPBiO z innymi projektami Unii, misjami dwustronnymi oraz staraniami na szczeblu międzynarodowym, którym przyświecają podobne cele; w związku z tym wzywa do pogłębienia współpracy i zwiększenia koordynacji między Unią a państwami członkowskimi przez promowanie synergii;

44.  ponownie wskazuje na konieczność poprawy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w celu uzyskania oszczędności; podkreśla, że zdolność państw członkowskich do zdecydowanego reagowania na wspólne wyzwania związane z bezpieczeństwem w okresie, w którym wyzwań tych jest wyraźnie coraz więcej, ma kluczowe znaczenie;

45.  z żalem zauważa, że ESDZ wciąż nie opracowała nadrzędnej strategii i planu działania dla instytucji, co utrudnia szybkie reagowanie na nieoczekiwane wydarzenia w szybko zmieniającym się świecie; apeluje do ESDZ o objaśnienie planu działania na przyszłość, aby wyznaczyć kierunek misji, bez którego będzie ona niedostatecznie realizowana, a także o zapewnienie wysokiej jakości wsparcia dla instytucji Unii i państw członkowskich w realizacji założeń polityki zagranicznej; apeluje w związku z tym do ESDZ o poszerzanie wiedzy dotyczącej światowych problemów, takich jak zmiana klimatu lub bezpieczeństwo energetyczne;

46.  wzywa ESDZ i Komisję do wdrożenia, w ścisłej współpracy z Parlamentem, wniosków wyciągniętych ze sprawy Eulex, wspólnie badając sposoby wykonania zaleceń zawartych w sprawozdaniu Jacquégo zleconym przez wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą i rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii.

47.  zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o to, by włączył do swojego następnego sprawozdania rocznego przegląd działań następczych ESDZ w odniesieniu do zaleceń Parlamentu przedstawionych w niniejszej rezolucji.

16.2.2016

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2015/2163(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian Dan Preda

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wciąż wykonywała swój budżet bez istotnego poziomu błędu oraz że ogólny poziom błędu w budżecie administracyjnym spadł do 0,5%;

2.  pozostaje zaniepokojony utrzymującym się brakiem równowagi w profilu zatrudnienia ESDZ w odniesieniu do płci i narodowości; z zadowoleniem przyjmuje niedawne postępy, lecz zauważa, że wciąż występuje znaczny brak równowagi pod względem płci, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych grup zaszeregowania i kadry kierowniczej; ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z nieproporcjonalną liczbą stanowisk wysokiego stopnia zaszeregowania w ESDZ;

3.  podkreśla, że metoda obsady etatów zakładająca równowagę między pracownikami z państw członkowskich a pracownikami z instytucji wspólnotowych powinna mieć zastosowanie do wszystkich szczebli hierarchii, zwłaszcza do szefów delegatur, gdzie dyplomaci z państw członkowskich stanowią zdecydowanie za duży odsetek pracowników; podkreśla również, że nadal w zbyt dużym zakresie korzysta się z usług oddelegowanych ekspertów krajowych, przez co w jeszcze większym stopniu obchodzone są zasady dotyczące obsady etatów; wzywa ESDZ do działań służących ograniczeniu tego zjawiska;

4.  podkreśla, że szefowie delegatur UE nadal są w nadmiernym stopniu obciążeni zadaniami administracyjnymi z powodu braku elastyczności rozporządzenia finansowego; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym dyskusję na temat realizacji ewentualnego projektu pilotażowego służącego ustanowieniu regionalnego centrum wsparcia administracyjnego dla Europy, które przejmie część tego obciążenia i mogłoby stanowić element bardziej kompleksowego przyszłościowego rozwiązania; ponawia apel do Komisji i ESDZ o rozważenie wszystkich możliwych rozwiązań tego problemu, w tym ewentualnych przyszłych zmian rozporządzenia finansowego, podkreślając, że należy utrzymać wysokie standardy zarządzania finansowego;

5.  wzywa ESDZ do uproszczenia i poluzowania obecnych rozwiązań budżetowych, tak aby umożliwić elastyczne, lecz skuteczne wykorzystanie personelu delegatur w interesie UE;

6.  podkreśla, jak ważne jest poczynienie kroków w celu ściślejszego włączenia specjalnych przedstawicieli UE do struktury administracyjnej ESDZ, tak aby zagwarantować opłacalność, wykorzystać synergię i zwiększyć koordynację;

7.  ponownie wskazuje na konieczność poprawy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w celu uzyskania oszczędności; podkreśla, że zdolność państw członkowskich do zdecydowanego reagowania na wspólne wyzwania związane z bezpieczeństwem w okresie, w którym wyzwań tych jest wyraźnie coraz więcej, ma kluczowe znaczenie;

8.  zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że wciąż utrzymują się pewne niedociągnięcia w zarządzaniu dodatkami rodzinnymi, i że ta uwaga powtarza się od kilku kolejnych lat; wzywa ESDZ do podjęcia środków w celu eliminacji tych niedociągnięć, tak aby nie pojawiały się w kolejnych latach;

9.  apeluje o szybsze przyjęcie wytycznych operacyjnych dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

10.  wzywa ESDZ i Komisję do wdrożenia, w ścisłej współpracy z Parlamentem, wniosków wyciągniętych ze sprawy Eulex, wspólnie badając sposoby wykonania zaleceń zawartych w sprawozdaniu Jacquégo zleconym przez wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą i rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

8

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

7.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014.

(2)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.

(4)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna