Förfarande : 2015/2163(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0136/2016

Ingivna texter :

A8-0136/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0156

BETÄNKANDE     
PDF 380kWORD 102k
12.4.2016
PE 571.508v03-00 A8-0136/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2015/2163(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

ÄNDRINGSFÖRSLAG
 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2015/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99 och 164–167,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0136/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska utrikestjänstens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska utrikestjänsten, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2015/2163(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0136/2016).

1.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) har fortsatt att genomföra sin budget utan att uppvisa några större fel och att den övergripande felnivån i den administrativa budgeten av revisionsrätten har uppskattats till 0,5 %.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har upptäckt några betydande brister i de utvalda systemen eller i den årliga verksamhetsberättelsen.

3.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att förbättra sina övervakningssystem för att i tid uppdatera personalens personliga situation, vilken kan påverka beräkningen av familjebidrag. Parlamentet är oroat över att ersättningar till personalen redan tidigare år har varit ett problem och innehållit fel. Parlamentet begär att byrån för löneadministration och individuella ersättningar för utrikestjänstens räkning gör noggrannare kontroller av detta.

4.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att fortsätta att stödja och övervaka tillämpningen av upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden vid delegationerna genom att från huvudkontoret ge tillgång till rådgivning, utbildning och vägledning, särskilt vid upphandling av säkerhetstjänster.

5.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som har gjorts inom utrikestjänsten för att bättre strukturera för- och efterhandskontrollerna av insatser. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att i detta sammanhang minska den felprocent som konstateras avseende åtaganden och betalningar i samband med kontroller och som för närvarande beräknas till 18 %.

6.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga budgeten för utrikestjänstens huvudkontor för 2014 uppgick till 518,6 miljoner EUR, vilket är en ökning med 1,9 % jämfört med föregående år, och att budgeten fördelades på följande sätt: 212,9 miljoner EUR för utrikestjänstens huvudkontor och 305,7 miljoner EUR för unionens delegationer. Parlamentet konstaterar att utöver utrikestjänstens egen budget bidrog kommissionen med 271 miljoner EUR i ersättning för kommissionens personal inom nätverket för delegationer.

7.  Europaparlamentet noterar att på utrikestjänstens huvudkontor är 65 % av budgeten avsedd för löner och andra ersättningar till anställda och extern personal (dvs. 138,2 miljoner EUR) och 14 % (eller 29,9 miljoner EUR) för byggnader och därmed förknippade kostnader och datasystem (inbegripet 12,7 % (eller 27,1 miljoner EUR) för informationssystem och utrustning med hög sekretessgrad).

8.  Europaparlamentet konstaterar att av de 305,7 miljoner EUR som anslogs till unionens delegationer avsåg 103,4 miljoner EUR (33,7 %) löner och ersättningar till anställda, 59,8 miljoner EUR (19,6 %) extern personal och externa tjänster, 19 miljoner EUR (6,2 %) övriga utgifter avseende personal, 103,1 miljoner EUR (33,8 %) byggnader och 20,4 miljoner EUR (6,7 %) andra administrativa utgifter.

9.  Europaparlamentet konstaterar att utrikestjänsten numera ansvarar helt för alla administrativa kostnader som rör delegationernas funktion, med undantag för delegationerna i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). Parlamentet erinrar om att en tillfredsställande budgetprocess och framför allt en förenkling av budgetstrukturen kvarstår som en viktig uppgift på kort sikt för att rationalisera de finansiella flödena och stärka utrikestjänstens funktion.

10.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att förenkla de nuvarande budgetsystemen och göra dem mindre stelbenta, för att på så sätt göra det möjligt att på ett flexibelt men effektivt sätt utnyttja delegationens personal i unionens intresse.

11.  Europaparlamentet noterar det nya organisationsschemat och den rationalisering av den tidigare topptunga ledningsstrukturen som har lett till en hierarki med färre nivåer. Parlamentet beklagar dock att utrikestjänstens interna administrativa och finansiella ram fortfarande är alltför komplex och stelbent. Parlamentet noterar att den nuvarande strukturen inte ger utrikestjänsten möjlighet att reagera i tid på kriser och att det på samma sätt tar lång tid att få tillgång till viktig information. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att i samarbete med kommissionen, rådet och medlemsstaterna planera en ytterligare reform för att strama upp sina interna processer och förenkla sin struktur.

12.  Europaparlamentet förblir bekymrat över de fortsatta obalanserna i utrikestjänstens personalsammansättning med hänsyn till kön och nationalitet. Parlamentet välkomnar de senaste framstegen, men konstaterar att de könsrelaterade obalanserna, i synnerhet i de högre lönegraderna och inom ledningen, förblir mycket stora. Parlamentet beklagar den låga procentandelen för ett av könen inom den högsta ledningen vid utrikestjänstens delegationer (16 %) och när det gäller delegationschefsbefattningarna (23 %) och förväntar sig att få se en förbättring av könsbalansen i framtida årsrapporter. Parlamentet upprepar sin oro över det oproportionerliga antalet tjänster i de högre lönegraderna vid utrikestjänsten.

13.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att se över den bemanningsmodell som ska säkra balans mellan personalen från medlemsstaterna och personalen från EU‑institutionerna. Parlamentet betonar att en sådan bemanningsmodell bör tillämpas på alla nivåer i hierarkin, särskilt på delegationschefsnivån, där diplomater från medlemsstaterna är starkt överrepresenterade, eftersom 59 av de 128 delegationscheferna kommer från medlemsstaterna (dvs. 46 %), varav endast 20 kommer från de medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004, 2007 och 2013. Parlamentet anser att denna överrepresentation ger en felaktig signal till de medlemsstater som anslutit sig sedan 2004. Parlamentet anser att en bättre fördelning av representationen mellan medlemsstaterna och unions institutioner och även mellan medlemsstaterna är nödvändig för att återspegla mångfalden inom unionen.

14.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, dvs. förhållandet mellan personalens nationalitet och medlemsstaternas storlek, även i fortsättningen bör vara en viktig faktor i resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004. För närvarande kommer 18 % av utrikestjänstens personal på handläggarnivå (AD) på huvudkontor och delegationer från dessa länder, vilket kan jämföras med deras befolkningsandel på 21 %, varför fortsatta framsteg emotses på detta område.

15.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten under 2014 minskade antalet anställda på sina huvudkontor med 17 tjänster genom personalnedskärningar på 5 %.

16.  Europaparlamentet noterar att det lagstadgade målet om att minst en tredjedel av personalen på AD-nivå inom utrikestjänsten ska bestå av medlemsstaters diplomater nåddes 2013 och överträffades något 2014, då andelen var 33,8 %.

17.  Europaparlamentet noterar emellertid det relativt stora antalet utstationerade nationella experter från medlemsstaterna (407 år 2014, varav 350 på huvudkontoret och 57 vid delegationerna) och begär ytterligare förtydliganden angående deras förmåner, kostnaderna för utrikestjänstens budget och eventuella problem med intressekonflikter. Parlamentet anser att en tydlig policy när det gäller utstationerade nationella experter bör utarbetas.

18.  Europaparlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att fortsätta sin pågående reflektionsprocess om framtiden för EU:s särskilda representanter och deras förhållande till de särskilda sändebuden och utrikestjänsten.

19.  Europaparlamentet betonar vikten av vidta åtgärder för att bättre integrera unionens sju särskilda representanter i utrikestjänstens administrativa struktur och högsta ledning i syfte att öka samverkan och samordning, ta tillvara synergieffekter och säkerställa kostnadseffektivitet. Parlamentet välkomnar de insatser som gjorts för att ta i itu med behovet att i ökad utsträckning integrera EU:s särskilda representanter och uppgifterna om att utrikestjänsten förhandlar med medlemsstaterna om denna fråga. Parlamentet begär att få information om ytterligare framsteg som görs på detta område.

20.  Europaparlamentet betonar att transparens och ansvarsskyldighet utgör centrala krav, inte bara för att möjliggöra demokratisk granskning, utan också för att de uppdrag som utförs under EU-flagg ska fungera och vara trovärdiga. Parlamentet upprepar att det lägger stor vikt vid tillsynen över de olika uppdragen och insatserna inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

21.  Europaparlamentet noterar inrättandet av gemensamma serviceenheter (shared services centres) för att både förbättra det centraliserade stödet inom logistik, upphandling och administration till civila GSFP-uppdrag och till EU:s särskilda representanter och bidra till en snabb utstationering och kostnadseffektivitet beträffande dessa uppdrag. Parlamentet noterar även att en plattform för stöd till uppdrag för närvarande håller på att inrättas, men att detta inte innebär någon dubblering av funktioner.

22.  Europaparlamentet välkomnar att projekt för att samlokalisera unionens och medlemsstaternas delegationer fortsatte under 2014 och att 17 samförståndsavtal om samlokalisering undertecknades, vilket innebär att samlokaliseringarna uppgår till totalt 50. Parlamentet ber utrikestjänsten att fortsätta denna trend och regelbundet rapportera till budgetkontrollutskottet om denna fråga.

23.  Europaparlamentet understryker att unionens delegationschefer fortfarande är överbelastade med administrativa uppgifter till följd av den bristande flexibiliteten i budgetförordningen. Parlamentet konstaterar att delegationscheferna bör ges lämpliga verktyg så att de effektivt kan leda och övervaka delegationerna utan att en alltför stor administrativ börda skapas. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang diskussionen om vilka uppgifter som eventuellt kan utföras på distans och möjligheten att inrätta regionala administrativa stödcentrum som kan lätta en del av denna arbetsbörda och ingå i en bredare framtida lösning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och utrikestjänsten att undersöka alla möjliga lösningar på detta problem för att uppnå stordriftsfördelar.

24.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att förbättra samordningen och övervakningen av det lokala konsulära samarbetet vid ambassaderna och konsulaten i unionens medlemsstater, och att ytterligare överväga möjligheten att tillhandahålla konsulära tjänster via unionens delegationer. Parlamentet upprepar sin uppmaning till utrikestjänsten att göra en detaljerad analys av de finansiella implikationerna och de kostnadsbesparingar som skulle kunna göras.

25.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att upprätta ett närmare samarbete och öka samordningen och synergierna mellan unionens delegationer och medlemsstaternas ambassader utomlands.

26.  Europaparlamentet är oroat över effektiviteten och arbetsinsatserna när det gäller unionens delegationer utomlands. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att regelmässigt genomföra sitt program för utvärdering av unionens delegationer och att i sin årliga verksamhetsberättelse inkludera en sammanfattning av de största bristerna och problemen i delegationernas sätt att fungera på grundval av den handlingsplan som upprättats för varje delegation efter utvärderingen.

27.  Europaparlamentet anser att cheferna för unionens delegationer regelbundet bör erinras om sina skyldigheter när de rekryteras och före sin placering när det gäller lednings- och tillsynsansvar i förvaltningsförklaringen rörande delegationens portfölj av insatser (nyckelhanteringsprocesser, kontrollstyrning, tillräcklig kunskap om och bedömning av viktiga resultatindikatorer) och inte bara koncentrera sig på den politiska delen av sina uppdrag.

28.  Europaparlamentet noterar att åtta delegationer har utfärdat förklaringar med förbehåll till följd av problem med upphandling, personalbrist och/eller extrema lokala säkerhetsrestriktioner.

29.  Europaparlamentet anser att cheferna för unionens delegationer bör få tydlig vägledning om de allmänna riktlinjerna när det gäller definitionen av förbehåll och deras komponenter, vilka faktorer som ska beaktas vid utfärdande av förbehåll (t.ex. graden av finansiell risk eller anseenderisk), brister i den operativa verksamheten, interna och externa restriktioner, samt effekterna av detta på hanteringen av finansiering och utbetalningar. Parlamentet erinrar om att eventuella förbehåll tydligt ska ange vilken process som brottats med upprepade eller tillfälliga problem, samt knytas till internkontrollstandardernas funktion, lämplighet och resultat.

30.  Europaparlamentet välkomnar det effektiva genomförandet av internkontrollstandarderna som avslutning på den interna undersökning som gjordes 2014 på utrikestjänstens huvudkontor och vid delegationerna, med undantag för frågan om driftskontinuitet, som fortfarande kräver en snabb förbättring av ledningsförfaranden. Parlamentet anser det vara bra att ha ett dynamiskt och holistiskt synsätt när det gäller behandlingen av förvaltningsinformation, resultatindikatorer och internkontrollstandarder, eftersom varje typ av information, baserad på internationell god praxis för att uppnå tydligt definierade politiska och verksamhetsrelaterade mål, bidrar till den övergripande kvaliteten och fullständigheten i ledningsprocesserna och till effektivitet och ändamålsenlighet i unionens politik.

31.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och EuropeAid att stärka kontrollen av delegationscheferna i deras roll som utanordnare till följd av delegering från kommissionen i syfte att öka deras ansvarighet inom hela kedjan genom att föreskriva kvalitativ och utförlig rapportering (genom den s.k. förvaltningsrapporten om det externa biståndet) i samband med upprättandet av utrikestjänstens och EuropeAids årliga verksamhetsrapporter.

32.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och EuropeAid att se till att unionens delegationer redan under genomförandefasen aktivt tar itu med de brister som konstaterats i program för externt bistånd och projekt så att pågående program och projekt uppfyller sina mål och dröjsmål undviks.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att minska utestående åtaganden (dvs. minska RAL (reste à liquider), RAC (reste à contracter) och RAP (reste à payer) och korta ner genomsnittstiden för projektgenomförandet.

34.  Europaparlamentet gläder sig över att man inom ramen för förvaltningsrapporten om externt bistånd (EAMR) för år 2015 utfärdat förbättrade och mer omfattande riktlinjer som syftar till stärka övervakningen av delegationscheferna och som omfattar både ansvarsskyldighet och rapporteringskrav.

35.  Europaparlamentet uppmärksammar att de bedömningar som härrör från förvaltningsrapporterna om externt bistånd endast ger en kort överblick över situationen för varje projekt vid slutet av året och att de konkreta följderna av de konstaterade svårigheterna endast kan bedömas efter varje projekts slutförande.

36.  Europaparlamentet välkomnar att en administrativ överenskommelse har undertecknats mellan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och utrikestjänsten i enlighet med den nya Olaf-förordningen som har trätt i kraft.

37.  Europaparlamentet beklagar att reglerna och riktlinjerna när det gäller uppgiftslämnares ställning ännu inte har slutförts inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att slutföra och anta reglerna och riktlinjerna när det gäller uppgiftslämnares ställning före utgången av 2016.

38.  Europaparlamentet anser att utrikestjänsten och kommissionen bör utveckla stödfunktioner för att underlätta ett snabbt, effektivt och konsekvent genomförande av GSFP-uppdrag, ge all personal förberedande utbildning om unionens förfaranden och politik och utfärda heltäckande riktlinjer om operativa uppgifter, så att största möjliga nytta dras av lärdomar som har dragits i samband med tidigare GSFP-uppdrag i syfte att främja kunskapsöverföring och synergieffekter mellan olika uppdrag.

39.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att öka ansvarsutkrävandet när det gäller det viktigaste finansieringsinstrumentet i Afghanistan – fonden för lag och ordning i Afghanistan – som förvaltas av FN:s utvecklingsprogram (och fonder med flera givare i andra tredjeländer), som har fått kritik för vanskötsel och bristande insyn. Parlamentet upprepar vikten av att alla lämpliga finansieringskanaler för framtida GSFP-uppdrag, inbegripet EU:s förvaltningsfonder, används på ett effektivt sätt för se till att uppdragets politiska mål uppnås och för att garantera en sund ekonomisk förvaltning.

40.  Europaparlamentet understryker att vissa GSFP-uppdrag innebär omfattande säkerhetsrelaterade kostnader. Parlamentet betonar samtidigt att en säker arbetsmiljö är avgörande för att man ska kunna genomföra projekt på ett effektivt sätt och rekrytera kompetent personal. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att beakta säkerhetsrelaterade utgifter i uppdragsbudgeten för att se till att tillräckliga finansiella medel avsätts för genomförandet av själva mandatet för uppdraget.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att fästa särskild uppmärksamhet vid upphandlings- och personalförfarandena för att se till att de anpassas till GSFP:s operativa behov. Parlamentet påpekar att genomförandet av projekt har påverkats negativt av tungrodda upphandlingsförfaranden, vilket har försämrat resultaten.

42.  Europaparlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att för att förbättra hållbarheten när det gäller GSFP-uppdragens resultat se till att hållbarhetsaspekter finns med i den operativa planeringen av alla uppdragsverksamheter och systematiskt bedöma de lokala behoven och kapaciteten att upprätthålla resultaten.

43.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att noggrannare och i förväg samordna GSFP-uppdragen med andra EU-insatser, bilaterala uppdrag och internationella insatser med liknande mål. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang mer samarbete och samordning mellan unionen och dess medlemsstater genom främjande av synergieffekter.

44.  Europaparlamentet upprepar att man måste förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för att kunna göra besparingar. Parlamentet understryker att det är mycket viktigt för medlemsstaterna att kunna reagera beslutsamt på gemensamma säkerhetshot, i tider då dessa hot ökar markant.

45.  Europaparlamentet beklagar att utrikestjänsten fortfarande saknar en övergripande strategi och vision, vilket gör det svårt att reagera snabbt på oförutsedda händelser i en värld som utvecklas snabbt. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att klargöra sin vision inför framtiden i syfte att ge sitt i övrigt bristfälligt uppfyllda uppdrag en inriktning och för att tillhandahålla unionens institutioner och medlemsstaterna ett högkvalitativt stöd i deras utrikespolitik. Parlamentet uppmanar därför utrikestjänsten att utveckla sakkunskap om globala frågor, såsom klimatförändringen eller energisäkerhet.

46.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att i nära samarbete med parlamentet beakta de lärdomar man drog av Eulex-fallet, och att tillsammans finna sätt att genomföra de rekommendationer som fanns i den rapport som utarbetades av Jacqué på beställning av den höga representanten/kommissionens vice ordförande, samt att ta itu med eventuella kvarstående frågor.

47.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport inbegripa en granskning av Europeiska utrikestjänstens uppföljning av parlamentets rekommendationer i denna resolution.

16.2.2016

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2015/2163(DEC))

Föredragande av yttrande: Cristian Dan Preda

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över att Europeiska utrikestjänsten har fortsatt att genomföra sin budget utan någon väsentlig felnivå, och att den övergripande felnivån i den administrativa budgeten har sjunkit till 0,5 %.

2.  Europaparlamentet förblir bekymrat över de fortsatta obalanserna i utrikestjänstens personalsammansättning med hänsyn till kön och nationalitet. Parlamentet välkomnar de senaste framstegen, men konstaterar att de könsrelaterade obalanserna, i synnerhet i de högre lönegraderna och i ledningen, förblir mycket stora. Parlamentet upprepar sin oro över det stora antalet tjänster i de högre lönegraderna vid utrikestjänsten.

3.  Europaparlamentet betonar att den överenskomna bemanningsmodellen, som ska säkra balans mellan personalen från medlemsstaterna och personalen från EU-institutionerna, bör tillämpas på alla nivåer i hierarkin, alltså även för delegationscheferna, där diplomater från medlemsstaterna är starkt överrepresenterade. Parlamentet betonar vidare att man i alltför hög grad använder sig av utstationerade nationella experter, vilket ytterligare kringgår bemanningsmodellen. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att sträva efter att minska användningen av nationella experter.

4.  Europaparlamentet understryker att EU:s delegationschefer fortfarande är överbelastade med administrativa uppgifter till följd av den bristande flexibiliteten i budgetförordningen. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang diskussionen om ett eventuellt pilotprojekt avseende inrättandet av ett regionalt administrativt stödcentrum för Europa som ska lätta en del av denna arbetsbörda och som kan ingå i en bredare framtida lösning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och utrikestjänsten att undersöka alla möjliga lösningar på detta problem, vilket också kan omfatta eventuella ändringar av budgetförordningen, och att samtidigt betona att höga standarder när det gäller kvaliteten på den ekonomiska förvaltningen bör prioriteras.

5.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att förenkla de nuvarande budgetsystemen och göra dem mindre stelbenta, för att på så sätt göra det möjligt att på ett flexibelt men effektivt sätt utnyttja delegationens personal i unionens intresse.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att vidta åtgärder för att närmare integrera unionens särskilda representanter i utrikestjänstens administrativa struktur, i syfte att säkerställa kostnadseffektivitet och stärka samordningen.

7.  Europaparlamentet upprepar att man måste förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för att kunna göra besparingar. Parlamentet understryker att det är mycket viktigt för medlemsstaterna att med kraft kunna agera mot säkerhetshot, i en tid då dessa hot ökar betydligt.

8.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten understryker att en del brister i hanteringen av familjetillägg fortfarande finns kvar, en kommentar som har upprepats flera år i rad. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att åtgärda dessa brister för att undvika att de återkommer under kommande år.

9.  Europaparlamentet kräver ett snabbare antagande av de operativa riktlinjerna för rapportering av missförhållanden.

10.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att i nära samarbete med parlamentet beakta de lärdomar man drog av Eulex-fallet, och att tillsammans finna sätt att genomföra de rekommendationer som fanns i den rapport som utarbetades av Jacqué på beställning av den höga representanten/kommissionens vice ordförande, samt att ta itu med eventuella kvarstående frågor.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

8

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

7.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

EUT L 51, 20.2.2014.

(2)

EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande