Процедура : 2015/2203(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0137/2016

Внесени текстове :

A8-0137/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0149

ДОКЛАД     
PDF 890kWORD 227k
12.4.2016
PE 571.494v02-00 A8–0137/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година

(2015/2203(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Клаудия Шмит

ИЗМЕНЕНИЯ
 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година

(2015/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2015)0295),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2014 година (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2013 година (COM(2015)0505) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2015)0194 и SWD(2015)0195),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

–  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

–  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(6),

–  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(7),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008 – 2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(8),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите ‒ членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(10),

–  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие(11),

–  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

–  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0137/2016),

1.   освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година

(2015/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2015)0295),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Комисията(14),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(15) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2014 година (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2013 година (COM(2015)0505) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2015)0194 и SWD(2015)0195),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(16) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(17),

–  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(18),

–  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(19),

–  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(20),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008 – 2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(21),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите ‒ членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(22),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(23),

–  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие(24),

–  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(25),

–  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(26),

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0137/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети за Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие са посочени в таблица 2 от годишния доклад на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година

(2015/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0137/2016),

A.  като има предвид, че последователните Европейски фондове за развитие (ЕФР), финансирани от държавите членки, са основният инструмент за предоставяне на помощ в областта на сътрудничеството за развитие от Съюза за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморските страни и територии (ОСТ);

Б.  като има предвид, че първостепенната цел на Споразумението от Котону е намаляването и евентуалното изкореняване на бедността до 2020 г.;

В.  като има предвид, че устойчивостта и постепенната икономическа интеграция станаха централни принципи на политиката и инструментите в областта на развитието в рамките на партньорството от Котону;

Г.  като има предвид, че фактът, че изразходването на средства през 2014 г. се осъществяваше по линия на 8-ия, 9-ия, 10-ия и 11-ия Европейски фонд за развитие, като все още се извършваха плащания по 8-ия ЕФР, който беше стартиран през 1995 г., е пречка за цялостното равнище на прозрачност и ефикасност на операциите;

Д.  като има предвид, че през декември 2013 г. Съветът прие преходен инструмент с цел да се гарантира наличието на финансови средства в периода от януари 2014 г. до влизането в сила на 11-ия ЕФР, като преходните средства бяха в размер на 1 616 милиона евро;

Е.  като има предвид, че финансирането на ЕФР се управлява от Комисията и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и че за управлението на финансовите средства и операциите в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отговаря единствено Комисията;

Ж.  като има предвид, че Съюзът участва активно в международното сътрудничество при справянето с глобалните предизвикателства и осигуряването на подкрепа за развитие в много части на света;

З.  като има предвид, че е необходимо да се определи наново как световните участници и институции работят заедно чрез определяне на нови импулси и нови начини на действие, по-специално с цел постигане на по-добри резултати по отношение на ангажиментите, свързани с външните политики на Съюза;

И.  като има предвид, че външните интервенции на Съюза се осъществяват с посредничеството на международни организации, които или използват финансови средства от Съюза, или съфинансират проекти заедно със Съюза, включително предизвикателства, свързани с надзора и управлението;

Й.  като има предвид, че преобладаващият оперативен контекст в държавите от АКТБ се характеризира с високо равнище на вътрешно присъщ риск, политическа нестабилност, проблеми със сигурността и слаба институционална и административна среда;

К.  като има предвид, че равнището и естеството на участието на Съюза трябва да бъдат диференцирани и обвързани с условия и да зависят от измеримия напредък в различни области като демократизация, права на човека, добро управление, устойчиво социално и икономическо развитие, правова държава, прозрачност и борба с корупцията;

Л.  като има предвид, че редовният и задълбочен политически диалог е ключов за гарантиране на по-голяма ангажираност от страна на партньорите и за приспособяване на целите на политиката;

М.  като има предвид, че бюджетната подкрепа носи сериозни рискове, свързани с капацитета на държавата партньор да използва предоставените финансови средства по подходящ начин, с потенциално отражение върху общо договорените цели, и също така води до редица предизвикателства, свързани с прозрачността, отчетността и доброто финансово управление;

Н.  като има предвид, че незаконните финансови потоци – чрез корупция, отклонение от данъчно облагане или схеми за изпиране на пари – пречат на усилията на държавите партньори да мобилизират вътрешни приходи и подкопават възможността им за растеж и облекчаване на бедността;

О.  като има предвид, че е много важно да се разшири видимостта и надеждността на Съюза и да се насърчават ценностите на Съюза при всички негови интервенции;

П.  като има предвид, че бюджетирането на ЕФР, т.е. включването му в структурата на бюджета на Съюза, остава приоритет за Парламента; като има предвид, че включването на ЕФР в общия бюджет би позволило на Парламента да участва в установяването и разпределянето на финансирането на ЕФР и същевременно би подобрило съгласуваността на политиките и демократичния контрол;

Декларация за достоверност

Финансово изпълнение и изпълнение на проектите през 2014 г.

1.  констатира ниското равнище на поети задължения през 2014 г. в размер на 621 милиона евро в сравнение с предишните години (3 923 милиона евро през 2013 г. и 3 163 милиона евро през 2012 г.), като това е свързано с късното влизане в сила на 11-ия ЕФР и ограничените преходни средства, налични по преходното споразумение, а именно 1616 милиона евро; отбелязва също така много високото равнище на плащания – 3 516 милиона евро в сравнение с 2 963 милиона евро през 2013 г., благодарение на 595 милиона евро от преходния инструмент за плащания за бюджетна подкрепа и авансови плащания за операции в Централноафриканската република и в Сомалия в рамките на Механизма за подкрепа на мира в Африка;

2.  изразява дълбока загриженост, че прогнозният процент грешки на Сметната палата за разходите за ЕФР се е увеличил през три поредни години – от 2012 г. до 2014 г. – от 3,0 до 3,8%; подчертава, че този процент грешки продължава да бъде значително по-нисък от процентите, свързани с разходваните средства на Съюза под управлението на държавите членки;

3.  изразява загриженост, че Комисията е разполагала с достатъчно информация да предотврати, открие и коригира количествено измеримите грешки, преди да утвърди и приеме разходите, което би довело до 2,3 процентни пункта по-нисък процент грешки, под прага на същественост от 2%; отбелязва, че повечето от грешките произтичат от неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки; подкрепя препоръката на Палатата за подобряване на предварителните проверки;

4.  приветства усилията, положени от EuropeAid за намаляване на високото равнище неизпълнени поети задължения (често наричани с френския термин Reste à Liquider) от 12,5 милиарда евро на 31 декември 2013 г. до 9,7 милиарда евро на 31 декември 2014 г. (т.е. намаление с 23%); при все това посочва, че са необходими допълнителни усилия; отбелязва също така усилията на EuropeAid за намаляване на старите авансови плащания (постигнати 46% при цел 25%) и старите неизползвани кредити за задължения (постигнати 51,24% при цел 25%), както и броя на неприключените изтекли договори (постигнати 15,52% при цел 15%), като обаче постигнатото не е толкова задоволително за изтеклите договори по ЕФР, тъй като 25% от всички договори по ЕФР са неприключени изтекли договори на обща стойност 3,8 милиарда евро; насърчава Комисията да продължи усилията си за скъсяване на средния период за изпълнение на проектите;

Рискове, свързани с редовността

5.  констатира множеството начини на изпълнение при прилагането на ЕФР – с пряко централизирано управление (38% от плащанията през 2014 г., от които 22% от общата относима бюджетна подкрепа) и непряко управление за оставащите 62% (разбити, както следва: 32% чрез международни организации, 25% – чрез трети държави и 5% – чрез национални органи на държавите членки); констатира широкото географско покритие (79 държави), както и сложността на правилата и процедурите по прилагането, като обявяване на търгове и възлагане на поръчки;

6.  отбелязва, че в две области на бюджетна подкрепа и сътрудничество с международни организации, и особено с финансовото участие на Съюза в проекти на ООН с множество донори, естеството на инструментите и условията за извършване на плащанията ограничават възможността операциите да бъдат засегнати от грешки;

Надеждност на отчетите

7.  приветства становището на Сметната палата, че годишните отчети на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР за 2014 година дават вярна представа, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на ЕФР към 31 декември 2014 г. и че резултатите от техните операции, парични потоци и промени в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година са в съответствие с разпоредбите на финансовите регламенти за ЕФР и счетоводните правила, основаващи се на международно признати счетоводни стандарти за публичния сектор;

8.  както и в предишни години изразява дълбока загриженост, че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити все още не спазват систематично правилото, че за плащания, свързани с авансово финансиране в размер от над 750 000 евро, от Комисията се изисква да събира вземанията си по лихви ежегодно (2,5 милиона евро през 2014 г. в сравнение с 5,7 милиона евро през 2013 г.) и че размерът на приходите от лихви, обявен в отчетите, се базира отчасти на прогнозни изчисления; призовава ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO) на Комисията да наблюдава стриктно вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити; изразява съжаление освен това, че лихвите, получени от авансовото финансиране в рамките на 250 000 – 750 000 евро, все още не се признават като източник на финансови приходи във финансовите отчети;

9.  отбелязва, че през 2014 г. са били възстановени 83,3 милиона евро, които представляват 2,3% от общата сума от 3,58 милиарда евро, платени за ЕФР през 2014 г.; подчертава обаче, че тези възстановявания се отнасят също така и до 8-ия, 9-ия и 10-ия ЕФР и че следователно процентът на възстановяване варира в широки граници;

Законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции

10.  приветства становището на Сметната палата, че свързаните с отчетите приходи за 2014 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

11.  изразява загриженост във връзка с оценката на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на плащанията, които са съществено засегнати от грешки, както и във връзка с факта, че системите за наблюдение и контрол на централните служби на EuropeAid и делегациите на Съюза се оценяват като само частично ефективни при осигуряване на законосъобразността и редовността на плащанията; загрижен е относно резултатите от одитираната извадка от операции за плащания, които са показали, че 54 от 165-те плащания (33%) са засегнати от грешки;

12.  изразява съжаление, че според изчисленията на Сметната палата в нейния годишен доклад най-вероятният процент грешки за разходните операции по 8-ия, 9-ия, 10-ия и 11-ия ЕФР е 3,8%, което показва второ последователно увеличение в сравнение с 2013 г. (3,4%) и 2012 г. (3%);

13.  изразява съжаление, че неспазването на правилата за възлагане на обществени поръчки от страна на бенефициентите и липсата на оправдателни документи за разходите са все още двете главни причини за грешките, представляващи 63% от прогнозния процент грешки; счита за абсолютно необходимо да се обръща последователно внимание на разработването на вътрешно финансово и свързано с контрола ноу-хау, и призовава за абсолютна прозрачност по отношение на бенефициентите и подизпълнителите;

14.  изразява съжаление, че от 133-те операции за плащания, проверени от Сметната палата, 34 са засегнати от количествено измерими грешки и че 19% от 34-те са свързани с разходи, които не са били извършени, което би могло да бъде свидетелство за измама;

15.  изразява загриженост, че Комисията е разполагала с достатъчно информация да предотврати, открие и коригира количествено измеримите грешки, преди да утвърди и приеме разходите, и че използването на наличната информация би довело до 2,3 процентни пункта по-нисък процент грешки от действителния процент; очаква от Генералната дирекция DEVCO да бъде по-строга при оперирането на цялостната система за контрол и използването на наличната информация;

16.  приветства влизането в сила през 2014 г. на стратегията за борба с измамите и изисква концентриране върху и разработване на механизми за борба с измамите, а така също и подобряване на прозрачността на финансирането на ЕФР;

Надзор на операциите и укрепване на увереността на управление

17.  отбелязва, че от 133-те операции за плащания, свързани с проекти, 52 (39%) са били засегнати от грешки, от които 34 (65%) количествено измерими; изразява съжаление, че 14 от тези 34 операции са били окончателни операции, преминали всички предварителни проверки; повтаря загрижеността си относно незадоволителните резултати и повтарящите се слабости на предварителните проверки;

18.  повтаря призива си Комисията редовно да следи за качеството и адекватността на извършваните от нея предварителни проверки, особено в среда с висок политически и оперативен риск;

19.  констатира, че процентът остатъчни грешки за 2014 г. се оценява на 2,81% (205,7 милиона евро); отбелязва факта, че този метод за приблизително изчисление се счита от Сметната палата за подходяща методология, предоставяща полезна информация относно области, в които следва допълнително да бъде засилено прилагането на контрол, и предоставяща достатъчно доказателства, че процентът остатъчни грешки е съществен;

20.  повтаря позицията на Парламента, че би било полезно ясно да се установи кое основано на дейности бюджетиране или кои сектори на интервенция се характеризират с най-много слабости, грешки и най-висока степен на уязвимост; приканва ГД DEVCO да извърши необходимия анализ, за да бъде в състояние да го представи възможно най-скоро в годишния отчет за дейността;

21.  счита за необходимо да се поддържат разходите за контрол на разумно равнище и да се уточни информацията, свързана с разходната ефективност на контрола, като например информация относно откритите и коригирани грешки в резултат на външни одити и собствени проверки на Комисията и включване на всички видове преки разходи или показатели за разходната ефективност на контрола, за да се избегне натрупване на ненужни нива на контрол;

22.  счита, че в този контекст трябва да бъде взет предвид подходящият баланс между контрол и отговорност, едновременно с баланса между надзор и привлекателност на финансирането от страна на Съюза;

23.  приветства стартирането на рамката на ЕС за резултатите в областта на международното сътрудничество и развитието с цел измерване на резултатите спрямо стратегическите цели за развитие; счита за изключително важно непрекъснато да се проследява въздействието на един проект през целия му жизнен цикъл – или въздействието на бюджетната подкрепа – и да се разработи подходящо докладване на резултатите от проекта;

24.  подчертава, че е важно непрекъснато да се подобрява оценката на въздействието на проектите в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, финансирани чрез външни финансови инструменти на Съюза; подчертава необходимостта от задълбочен, точен и всеобхватен анализ на различните механизми за мониторинг и докладване, за да се избегне неправилно управление, липса на прозрачност и присвояване на средства на Съюза;

25.  отправя силен призив към Комисията, както и в предходни години, допълнително да засили отчетността на делегациите на Съюза, чиито служители са от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); счита, че това следва да става в допълнение към подготовката на докладите за управлението на външната помощ, които се изготвят и подписват от ръководителите на делегациите на Съюза;

26.  посочва, че на ръководителите на делегациите на Съюза следва ясно да се напомни за задълженията им и отговорностите им за ръководство и надзор при управлението на портфолиото от операции на съответната делегация (ключови процеси на управление, управление на контрола, адекватно разбиране и оценка на ключовите показатели за изпълнение); подчертава, че трябва да бъде намерен ясен баланс между политическите и управленските задължения;

27.  счита, че на ръководителите на делегациите на Съюза следва да бъдат предоставени, в общите насоки, ясни указания относно изразяването на резерви, техните компоненти, елементите, които трябва да се вземат предвид при изразяването на резерви (равнището на финансови рискове и рискове за репутацията, оперативните слабости, идентифицираните вътрешни и външни ограничения), както и свързаното с тях въздействие върху управлението на финансовите и платежните операции; припомня, че при изразяването на резерви следва ясно да се посочи процесът, при който се срещат повтарящи се или временни слабости, и функционирането, целесъобразността и ефективността на набора от стандарти за вътрешен контрол;

28.  призовава EuropeAid да предостави общ преглед и анализ в годишния си отчет за дейността, така че да даде повече видимост на постиженията на делегациите на Съюза и да осигури достатъчно качество, съгласуваност и хомогенност при формулирането на отговорите на ръководителите на делегации;

29.  счита за важно да се идентифицират тенденции въз основа на информацията за управлението и ключовите показатели за изпълнението, за да се приспособят програмните цикли и да се подобри общата секторна ефективност на помощта на Съюза за развитие;

30.  призовава EuropeAid и ЕСВД да засилят надзора върху ръководителите на делегации, в качеството им на вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията, с оглед увеличаване на тяхната отчетност чрез предоставяне на качествено, всеобхватно и изчерпателно докладване в допълнение към точната информация, съдържаща се в годишния отчет за дейността;

Прилагане на новата рамка на политиката за развитие и свързаните предизвикателства

31.  приветства подновената и разширена програма за развитие до 2030 г. с приемането на седемнадесет цели за устойчиво развитие със 169 свързани цели, която представлява реална и всеобхватна стъпка нагоре за политиката за развитие;

32.  призовава за по-висока степен на амбиция в стратегията, управлението и отчетността на финансовите средства за ЕФР; подчертава, че съществува възможност за оптимизиране на устойчивостта на дейностите по линия на ЕФР чрез засилване на критериите за икономическа и финансова ефективност и чрез идентифициране на напредък в ефикасността и ефективността, отразен в ефективността на управление; счита изготвянето на оценки на потребностите за ефективен предварителен етап за осигуряване на крайната ефективност на финансирането от Съюза;

33.  подчертава факта, че съгласуваността на политиките в интерес на развитието е изискване, залегнало в Договора; отбелязва, че това означава, че разходите във всички съответни области на политиката следва да бъдат в съответствие с целите на сътрудничеството за развитие и че неблагоприятните последици следва да се предотвратяват и прекратяват; счита, че оценката на разходите от гледна точка на съгласуваността на политиките в интерес на развитието следва по тази причина да стане редовно присъстващ елемент в подготовката, мониторинга, докладването, оценката и одита на разходите във всички съответни области на политиката, включително политиките в областта на търговията, селското стопанство и рибарството;

34.  приканва Комисията да преразгледа и да прецизира връзката между стратегия на политиката и координиране на донорите за съществуващите различни инструменти за помощ, и по-конкретно за бюджетна подкрепа, операции за смесено финансиране и управление на проекти; счита, че инвестициите от частния сектор и частните капиталови потоци са ключови двигатели за устойчиво развитие в допълнение към създаването на институционален капацитет и стабилни системи за управление за повишаване на прозрачността, намаляване на корупцията и прекратяване на отклонението от данъчно облагане;

35.  подчертава, че не е възможно да има развитие без мир, нито мир без развитие; посочва в това отношение, че правата на човека, доброто управление, изграждането на мир и демокрация следва да бъдат с висок приоритет в рамките на политиката за развитие и че дейностите, свързани с изпълнението на Цел за устойчиво развитие (ЦУР) № 16 за мир и правосъдие, следва да станат един от най-важните сектори на националните индикативни програми (НИП) в рамките на сътрудничеството за развитие; подчертава също така, че от партньорите на Съюза следва да се изисква да докладват ежегодно за напредъка в постигането на ЦУР № 16 въз основа на надеждни и договорени по взаимно съгласие показатели;

36.  призовава Комисията да вземе под внимание изразената от Парламента загриженост и неговите коментари във връзка с проектите на НИП и да отрази заключенията на Парламента в окончателните НИП; призовава за въвеждане на официални контролни правомощия във връзка с ЕФР, евентуално посредством междуинституционално споразумение с обвързващ характер в съответствие с член 295 от Договора;

Надзор на доверителните фондове и механизмите за смесено финансиране на Съюза

37.  приветства намерението за отпускане на средства по-бързо и по-гъвкаво при извънредни ситуации и за обединяване на различни източници на финансиране с цел справяне с всички измерения на всяка една криза; приветства създаването на извънреден доверителен фонд на ЕС за Африка и разпределеното за него финансиране (в размер на 1,8 милиарда евро) с цел да се даде възможност за всеобхватен отговор на кризата с бежанците и за разглеждане на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка;

38.  приветства създаването на доверителния фонд на ЕС „Bêkou“ и неговия принос към международните действия в отговор на кризата в Централноафриканската република; призовава държавите членки да се ангажират в по-голяма степен, за да се гарантира, че фондът започва да функционира пълноценно;

39.  приветства създаването на доверителния фонд на ЕС „Madad“ за справяне с последствията от конфликта в Сирия и на извънредния доверителен фонд за Африка; призовава държавите членки да увеличат финансовото си участие във всички доверителни фондове на ЕС;

40.  подчертава, че Комисията не следва да отклонява бюджетни кредити от целите и принципите на основните актове, и счита, че всяко насочване на бюджетни кредити посредством доверителния фонд следва да не бъде за сметка на ЕФР и на дългосрочните политики на Съюза;

41.  признава добавената стойност на обединяването на голям брой национални вноски на равнището на Съюза в допълнение към значителните вноски от инструментите за външно финансиране и ЕФР; въпреки това настоятелно призовава държавите членки действително да съобразят своите вноски с вноската на Съюза, вместо да предоставят минимума, който се изисква за получаването на право на глас;

42.  отбелязва, че доверителните фондове са част от една ad hoc реакция, което показва, че ЕФР, бюджетът на Съюза и многогодишната финансова рамка не разполагат с необходимите ресурси и гъвкавост за бърза и всеобхватна реакция на сериозни кризи; изразява съжаление във връзка с факта, че те водят до заобикаляне на бюджетния орган и подкопаване на единството на бюджета;

43.  отчита тясната връзка между политиките в областта на развитието и на миграцията, която е от най-голямо значение за отношенията между Съюза и АКТБ; счита за необходимо в този контекст Съюзът да помисли допълнително за съгласуваността, икономическата изгодност и най-доброто съчетаване на такива дейности по линия на доверителните фондове с други съществуващи двустранни политики и инструменти за развитие;

44.  счита също така, че следва да се обърне особено внимание на ефективността и политическото управление на доверителните фондове и в частност на извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, както и на липсата на гаранции и на надзора на окончателното използване на разпределените финансови средства;

45.  подчертава значението на достатъчно механизми за контрол с цел гарантиране на политическия контрол на изпълнението на бюджета в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност; настоятелно призовава Комисията да предприеме незабавни мерки, за да засили участието на бюджетния орган и на органа за бюджетен контрол и да синхронизира по-добре доверителните фондове и другите механизми с бюджетната норма, по-конкретно като ги включи в бюджета на Съюза;

46.  повтаря призива за редовно отчитане пред Парламента относно използването на механизмите за смесено финансиране и постигнатите резултати, за да може Парламентът да упражнява правомощията си за контрол, по-конкретно при оценяването на капацитета за управление и добавената стойност;

47.  подчертава, че всички нови финансови инструменти и механизми за смесено финансиране следва да останат съгласувани с основните цели на политиката на Съюза за развитие и да се съсредоточат върху области, където добавената стойност и стратегическото въздействие са най-големи;

48.  призовава Комисията да осигури стабилна, прозрачна и отговорна рамка, която да обезпечава съответствие с принципите за ефективност на развитието и целите на развитието във всички програми със смесено финансиране, за да се гарантира допълнително развитие, както се препоръчва в Специален доклад № 16/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на смесването на безвъзмездна финансова помощ по регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции с цел подпомагане на външните политики на ЕС“;

49.  взема предвид факта, че по-голямата част от финансирането до момента е от бюджета на Съюза и ЕФР и че към днешна дата вноските на държавите членки в доверителните фондове са сравнително ниски; настоятелно призовава държавите членки да правят вноски, които съответстват на вноските от бюджета на Съюза и ЕФР в доверителните фондове;

Резултатност на Инвестиционния инструмент за АКТБ, управляван от ЕИБ

50.  припомня, че средствата, предназначени за Инвестиционния инструмент от 9-ия и 10-ия ЕФР, са били в размер на 3 185,5 милиона евро за АКТБ и ОСТ с допълнително отпуснати 500 милиона евро от 11-ия ЕФР по линия на пакета за социално и отговорно финансиране, който ще му даде възможност да поеме още повече рискове за още по-голямо развитие посредством инвестиции с положително социално или екологично въздействие;

51.  приветства първия доклад на ЕИБ през 2014 г. относно резултатите от външните ѝ операции и използването на рамката за оценка по три стълба и рамката за измерване на резултатите (РИР) за предварителна оценка на очакваните резултати от инвестиционните проекти; при все това счита, че предварителните и последващите анализи трябва да бъдат допълнително усъвършенствани, за да се вземат предвид не само икономическите показатели, а и опазването на околната среда и критериите за устойчиво развитие;

52.  приканва ЕИБ да даде решаващ приоритет на дългосрочното въздействие на инвестициите и приноса им за устойчивостта;

53.  насърчава ЕИБ да подкрепя допълнително развитието на местния частен сектор като ключов двигател за устойчивост, да подкрепя основната социална и икономическа инфраструктура от непосредствен интерес за бенефициентите, както и търсенето на нови местни и регионални партньори конкретно в областта на микрофинансирането; приканва ЕИБ да засили допълняемостта чрез по-добро обосноваване на използването на финансовите средства;

54.  приветства Специален доклад № 14/2015 на Сметната палата, озаглавен „Инвестиционният инструмент за АКТБ води ли до предоставяне на допълнителни ползи?“, като положителен пример за последващи действия, предприети от Сметната палата във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност за 2012 и 2013 г., при които Парламентът отправи искане за изготвянето на специален доклад относно резултатите от изпълнението и спазването на политиките за развитие на Съюза и целите на ЕИБ във връзка с отпускането на външни заеми преди средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ и средносрочния преглед на Инвестиционния механизъм;

55.  счита одита на Инвестиционния инструмент за АКТБ за пример за добра практика от гледна точка на сътрудничеството и съвместния контрол на Парламента и Сметната палата; счита, че този одитен доклад е ключов етап, тъй като той е първият одит на Сметната палата в тази специфична сфера; изразява съжаление във връзка с факта, че Инвестиционният механизъм не попада в обхвата на ежегодния одит на Сметната палата във връзка с нейната декларация за достоверност;

56.  отбелязва положителните заключения на одита относно съгласуваността на Инвестиционния инструмент за АКТБ с целите на политиката на Съюза за развитие и неговия катализиращ ефект; приветства доброто сътрудничество между ЕИБ и Комисията в проучването и подбора на проекти; съжалява, че добавената стойност от Инвестиционния инструмент за АКТБ не е била идентифицирана по-точно; поради това приканва Сметната палата да даде повече конкретни примери в бъдещите специални доклади и да посочи някои проекти, за да онагледи по-добре своите заключения и препоръки;

57.  призовава за систематично оповестяване на споразуменията за отпускане на кредит на Инвестиционния инструмент за АКТБ и за достъп до решенията управителния съвет и ръководните документи;

58.  счита, че е особено важно ЕИБ непрекъснато да отделя време за политика за надлежна проверка, комбинирана с механизми за оценяване на резултатите, за да се постигне по-добро познаване на профила на финансовите посредници и бенефициентите, както и да се направи по-добра оценка на въздействието на проектите върху крайните бенефициенти;

59.  счита, че парите на данъкоплатците от Съюза следва винаги да подлежат на освобождаване от отговорност от страна на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета; затова отново заявява и е твърдо убеден, че Инвестиционният инструмент за АКТБ, управляван от ЕИБ от името на Съюза, следва да подлежи на процедурата по освобождаване от отговорност от страна на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, тъй като Инвестиционният инструмент се финансира с пари на данъкоплатците на Съюза;

60.  отбелязва, че тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на начините на контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки, беше подновено през 2015 г.; отново изразява позицията на Парламента за актуализиране на правомощията на Сметната палата в това отношение, като се включат всички нови финансови инструменти на ЕИБ, използващи публични средства от Съюза или от ЕФР;

61.  насърчава ЕИБ да разработи и приложи необходимия цялостен подход в отговор на сериозните предизвикателства, породени от потока от мигранти към Европа, в т.ч. засилени операции в държавите на произход на тези потоци, както и в държавите, които граничат пряко с държавите на произход;

Управление на бюджетната подкрепа

62.  отбелязва, че общите плащания за бюджетна подкрепа през 2014 г. възлизат на 794 милиона евро; отбелязва също така, че от 32-те операции, свързани с бюджетната подкрепа, които са били разгледани от Сметната палата, само две са били засегнати от количествено измерими грешки със слабо отражение;

63.  припомня, че бюджетната подкрепа, като начин за двустранно сътрудничество, съдържа повтарящи се фидуциарни рискове, свързани с ефективността на партньорите и риска от корупция и измами; призовава за внимателно наблюдение и задълбочен диалог относно политиките между Съюза и държавите партньори във връзка с целите, напредъка към договорените резултати и показателите за изпълнение и анализ на системния риск и стратегия за намаляване на риска;

64.  счита, че акцентът следва да бъде върху напредъка в управлението на публичните финанси, прозрачността на бюджета и обвързаността с макроикономически условия в държавите партньори, за да се оптимизира развитието на капацитета и наблюдението на постигнатите резултати;

Сътрудничество с международни организации

65.  отбелязва, че през 2014 г. плащанията от ЕФР за проекти, осъществявани от международни организации, възлизат на 908,6 милиона евро;

66.  призовава съответните институции на Съюза и ООН да зачитат и прилагат в пълна степен Рамковото финансово и административно споразумение (FAFA); изисква от Комисията да докладва пред Парламента относно прилагането на FAFA и насоките, свързани с него, да определи областите, в които е необходимо подобрение, и да направи съответните предложения в това отношение;

67.  насърчава ООН и съответните институции на ООН да продължат да задълбочават сътрудничеството си със Съюза чрез непрекъснато развитие на всеобхватни системи за наблюдение и докладване; подчертава, че няколко вида задължения за докладване и условия за плащане от различни международни донори оказват отрицателно въздействие върху ефективността и ефикасността на помощта; изразява съжаление, че докладите, представяни на Комисията от страна на нейните партньорски организации, на които е възложено изпълнението на бюджета на Съюза чрез непряко управление, често не са пълни или са ориентирани в недостатъчна степен към резултатите;

68.  припомня, че структурираното сътрудничество между Съюза и ООН е единственото ефикасно средство за предотвратяване на неефективно използване на финансови средства и дублиране на дейности; отчита, че насочването на помощта от Съюза чрез ООН дава възможност на Съюза да достигне до региони на света, до които може да не е в състояние да достигне сам;

69.  настоява, че е необходимо да се постигне най-висока степен на прозрачност и институционална отчетност на всички равнища чрез осигуряване на достъп до изчерпателна и достоверна бюджетна информация и финансови данни, за да може Парламентът да упражнява контрол; призовава за политика на засилено оповестяване по отношение на намеренията, бенефициентите и финансирането с оглед на постигането на по-добро разпореждане с парите на Съюза;

70.  счита за съществено да се осигури видимостта на Съюза, също така по отношение на заслугите за резултатите, особено при съфинансиране и инициативи с множество донори, и да бъде предоставяна бързо редовна информация относно обединяването на средства, за да се гарантира проследимост на финансовите средства на Съюза;

71.  счита, че предвид акцента върху ефективността на помощта на Съюза, ориентираният към резултатите подход трябва да се подобри чрез въвеждане на рамка за отчетност с оглед на резултатите и за измерване на резултатите, която дава възможност за оценка на стабилността на проектите по отношение на икономическата и социалната устойчивост и за оценка на проектите от гледна точка на ефективността и ефикасността;

72.  насърчава решително определяне на цели „SMART“ на етапа на планиране на всяка операция, финансирана от ЕС; подчертава, че само по този начин последващите оценки на постигнатите резултати и въздействия ще предоставят на Парламента ясен и надежден доклад;

Системи за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг

73.  изразява сериозна загриженост относно недостатъчната надеждност на системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг поради недостатъчното равнище на контрол и наблюдение на оценката на програмите, както и относно факта, че EuropeAid не може да гарантира, че човешките и финансовите ресурси са подходящи и ефикасно разпределени между различните дейности по оценяване;

74.  приветства Специален доклад № 18/2014 на Сметната палата, озаглавен „Системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг“; приканва ГД „Международно сътрудничество и развитие“ да пристъпи незабавно към отстраняване на различните слабости в своите системи за оценка и мониторинг, посочени в този специален доклад, и особено тези, които са свързани със сериозни недостатъци в системата за оценка на ГД „Международно сътрудничество и развитие“; подчертава факта, че една зле функционираща система за оценяване повишава риска от подбор на лишени от качество проекти, или на проекти, които не постигат целите си; отбелязва и изразява загриженост във връзка с разминаващите се становища на Комисията и Сметната палата, когато става дума за надеждна информация относно ефективността на операциите за бюджетна подкрепа; счита, че има връзка между недостига на персонал в делегациите на ЕС и в отдела за оценка на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и проблемите, изтъкнати от Сметната палата; счита, че това показва какви отрицателни последици за ефикасното функциониране на програмите на Съюза може да има съкращаването на служители;

75.  посочва, че е необходимо да се предостави на Парламента в качеството му на орган за бюджетен контрол ясна представа за реалната степен, в която са били постигнати основните цели на Съюза;

76.  припомня, че като част от ангажимента на Комисията за осигуряване на качество следва да се предоставя външна, обективна и безпристрастна обратна информация за резултатите от изпълнението на нейните проекти и програми за предоставяне на помощ; счита, че резултатите от оценките са основни елементи на политиката и процеса на преразглеждане на политиката, за да се приспособят стратегическите политически цели и да се увеличи цялостната съгласуваност с други политики на Съюза;

77.  счита, че инвестициите в анализ и обобщаване на резултатите не само изграждат обща представа за тенденциите, но и дават възможност за извличане на поуки, които повишават ефективността на оценъчните процеси, като едновременно с това осигуряват по-добри доказателства за вземането на решения и определянето на политиката;

78.  счита, че споделянето на знания с помощта на всички средства е от решаващо значение за развиването не само на култура на оценка, но също така и на първо място – на ефективна култура на изпълнението;

79.  счита, че спешно е необходима прозрачност; поради това призовава Комисията да предоставя ежегодно на Парламента, по електронен път, списък във формат Excel, съдържащ: а) получатели, б) държави, в) получаващи организации, г) отпуснати безвъзмездни средства до 1 милион евро, д) отпуснати безвъзмездни средства от 1 до 3 милиона евро, е) отпуснати безвъзмездни средства от 3 до 5 милиона евро, ж) отпуснати безвъзмездни средства от 5 до 10 милиона евро и з) отпуснати безвъзмездни средства над 10 милиона евро;

Подкрепа от Съюза за държавите – производителки на дървен материал съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT)

80.  счита, че инициативата FLEGT е от първостепенна важност за подобряване на управлението на горите, опазване на горите и гарантиране на прилагането на законодателството, по-специално чрез използване на всички възможни средства, наред с другото споразумения за доброволно партньорство или надлежни финансови проверки, с цел справяне с незаконната сеч, която е глобален проблем, и спомагане за обезпечаването на износа на дървен материал за Съюза;

81.  при все това изразява съжаление поради редицата недостатъци, установени по време на фазата на прилагане на Плана за действие и проектите на FLEGT, които понастоящем се нуждаят от задълбочена оценка; изразява твърдо убеждение, че е настъпил моментът, след като бяха разпределени 300 милиона евро за периода 2003 – 2013 г. за подкрепа, свързана с FLEGT, да се предприеме сериозен анализ на разходите за процеса FLEGT и на ползите от него за намаляване на незаконната сеч;

82.  изразява съжаление във връзка с бавното прилагане на Плана за действие за FLEGT, късното приемане на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета(27) (Регламента на Съюза относно дървения материал) и мудността на Комисията при извличането на поуки от общото финансиране на FLEGT;

83.  призовава Комисията да преструктурира финансирането от Съюза, като се откаже от множеството бюджети и обмисли възможността за единен, ясно определен бюджет;

84.  припомня, че проследимостта на изделията от дървен материал чрез законно установена оперативна система за лицензиране между Съюза и държавите – износителки на дървен материал следва да се разглежда като непрекъсната основна цел, особено предвид широко разпространента корупция, слабото правоприлагане и недостатъчно добрата оценка на риска и ограниченията, свързани с проектите;

Помощ от Енергийния фонд на AKTБ – ЕС за възобновяемата енергия в Източна Африка

85.  приветства факта, че от втората покана за представяне на предложения в рамките на Енергийния фонд включването на предварителен анализ на осъществимостта стана задължително; подчертава, че предварителното проучване следва да се основава на точни и реалистични сценарии и прогнозни оценки на това как местната общност може да бъде включена в изпълнението на проекта, за да се подобри местната отговорност за проекта и насърчаването му;

86.  подчертава категорично факта, че връзката между осъществимостта на проекта и социалната, икономическата и екологичната устойчивост следва да бъде по-добре определена, за да се гарантира не само ефикасност, съгласуваност и видимост на инвестиционните проекти на Енергийния фонд, но също така и ефективност и по-широки резултати в съответните региони;

87.  счита, че наблюдението на проектите, особено тези, по отношение на които има очевидни затруднения, и свързаните с тях рискове следва да се извършва редовно и да бъде придружавано от бързи мерки за намаляване на такива рискове;

88.  набляга на необходимостта да се гарантира, че местните заинтересовани страни, като НПО или местните общности, са ангажирани през целия жизнен цикъл на подпомаганите от Енергийния фонд проекти, от стартирането до периода след приключването, като се разглежда внимателно изискването за продължаваща подкрепа за местното изграждане на капацитет и за допълнително подобряване на местната отговорност, така че проектът да бъде жизнен и устойчив след изтичането на периода на финансиране;

Подкрепата на Съюза в Хаити

89.  припомня, че мерките за подпомагане на изграждането на държавни структури са в центъра на стратегията на Съюза за развитие; счита, че при подобни кризи следва да се обръща необходимото внимание на надеждността и оперативната ефективност на националната управленска рамка за намаляване на риска от бедствия като предпоставка за успеха на намесата на Съюза;

90.  повтаря призива си Комисията и ЕСВД да информират Парламента относно развитието на ситуацията, по-специално по отношение на управлението на риска и подготовката за изпълнение и постигане на целите на програмата в условия след бедствие;

Подкрепата на Съюза за борбата срещу изтезанията и за премахване на смъртното наказание

91.  припомня, че зачитането на правата на човека и демокрацията представлява един от крайъгълните камъни на партньорството между ЕС и АКТБ; насърчава ЕСВД и Комисията да подобряват капацитета на делегациите на Съюза да задълбочават ефективността и резултатите и да въздействат на културата в политиката в областта на правата на човека и демокрацията;

92.  счита, че следва да се цели повече съвместно програмиране и наблюдение между ЕСВД и Комисията по въпросите на правата на човека, за да съответстват те в по-голяма степен на местните политически стратегии и местните стратегии в областта на правата на човека;

93.  изтъква във връзка с това, че системите за измерване на въздействието са доста слаби, което се дължи отчасти на неясни логически рамки за проектите, на които липсват ясно определени показатели и цели; призовава Комисията да изясни изискванията към проектите по отношение на логическата рамка, за да се повишат техните резултати и добавена стойност;

Изграждане на ново партньорство между ЕС и АКТБ

94.  счита, че приемането на нова световна рамка за целите за устойчиво развитие оказва отражение върху цялостното функциониране на ЕФР с определянето на по-ясни приоритети и че то следва също така да доведе до по-нататъшно укрепване на настоящите условия на финансиране в светлината на този извънбюджетен аспект; счита, че ЕФР може да постигне още по-голямо въздействие въз основа на последователни показатели за изпълнение и повече географска последователност в рамките на групите държави, изправени пред подобни предизвикателства;

95.  повтаря отново призива на Парламента към Съвета и държавите членки да пристъпят към включване на ЕФР в бюджета на Съюза за целите на засилването на демократичния контрол; изисква от Комисията, и по-специално от работната група за рамката след Споразумението от Котону, да информира Парламента относно актуалното състояние на разговорите, свързани със замяната на Споразумението от Котону след 2020 г. и евентуалните опции;

ЕФР и кризата с мигрантите от 2014 – 2016 г.

96.  констатира, че помощта за развитие се използва за намаляване на бедността в най-бедните държави по света и че досега ЕФР са постигнали забележителен напредък в държавите от АКТБ и в ОСТ;

97.  изразява сериозна загриженост във връзка с настоящия поток от бежанци, особено поради факта, че въпреки че делът на бягащите от военни конфликти и търсещите убежище лица е висок, делът на икономическите мигранти постоянно расте;

98.  счита, че помощта за развитие трябва да бъде отпускана много по-ефективно и че тя трябва да изпълнява критерия за добавена стойност; подчертава, че това е единственият начин за предоставяне на подходящи условия за живот на хората и за избягване на увеличени потоци икономически мигранти;

99.  подчертава факта, че понастоящем 9 673 милиона евро от сегашния и всички предишни ЕФР са блокирани на различни етапи на поети задължения, като например RAL – непогасени бюджетни задължения (от френски „reste à liquider“), RAC – остатък за договаряне (от френски „reste à contracter“) и RAP – непогасени плащания (от френски „reste à payer“); счита, че следващата таблица добре илюстрира това:

ЕФР

Общо RAL

Общо RAC

Общо RAP

8

36 291 173

15 067 281

21 223 892

9

754 545 794

298 932 156

455 613 639

10

8 195 173 994

3 072 710 058

5 122 463 936

11

565 263 991

429 067 226

136 196 765

Съфинансиране

121 744 226

14 408 394

107 335 833

Общо

9 673 019 179

3 830 185 114

5 842 834 065

100.  намира за обезпокоителен факта, че ръководителите на делегациите на Съюза в държавите от АКТБ и в ОСТ, под отговорността на ЕСВД, отговарят за надзора на 917 проекта, от които 428 са забавени или чиито цели са застрашени да не бъдат изпълнени; счита, че сериозна загриженост предизвиква стойността на засегнатите проекти, която възлиза на 9 188 милиона евро;

101.  призовава за подход на извличане на поуки по отношение на констатациите на комисията по бюджетен контрол на Парламента и подчертава, че е необходим по-целенасочен подход към използването на финансови средства от ЕФР; поради това предлага по-гъвкава стратегия за отпускане на финансови средства в съответствие с потребностите на Съюза за овладяване на кризата с мигрантите;

102.  счита, че една четвърт от финансовите средства на 11-ия ЕФР следва да бъдат предназначени за предотвратяване на кризата с мигрантите и за управление на вече съществуващите мигрантски потоци;

Последващи действия, предприети във връзка с резолюцията на Парламента

103.  призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети във връзка с препоръките на Парламента.

22.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година

(2015/2203(DEC))

Докладчик по становище: Дору-Клаудиан Фрунзулика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че разходите на Съюза за помощ за развитие често се реализират в среда с много предизвикателства, което увеличава затрудненията по отношение на изпълнението на проектите, оценките и контрола на разходите; помощта за развитие е следователно по-податлива на грешки, отколкото други области на политиката на Съюза;

2.  отбелязва, че по изчисления на Сметната палата процента грешки за разходите по линия на Европейския фонд за развитие (ЕФР) са нараснали от 3,4 на 3,8% между 2013 и 2014 г.; подчертава, че този процент грешки продължава да бъде значително по-нисък от процентите, свързани с разходваните средства на Съюза под управлението на държавите членки;

3.  отбелязва, че повечето грешки произтичат от неспазването на правилата за обществените поръчки и че според Сметната палата по-добър предварителен контрол от страна на Комисията е можело да намали значително процента грешки; подкрепя препоръката на Сметната палата за подобряване на предварителните проверки;

4.  подчертава, че докладите за управлението на външната помощ, изготвяни от делегациите на ЕС, са моментна снимка на изпълнението на проектите на Съюза за външна помощ и следователно не могат да бъдат разглеждани като окончателна оценка на проектите; предупреждава следователно срещу прибързаните и пристрастни заключения във връзка с общата ефективност на политиките на Съюза за предоставяне на помощ;

5.  приветства Специален доклад № 18/2014 на Сметната палата относно системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг; приканва ГД „Международно сътрудничество и развитие“ да пристъпи незабавно към разглеждането на различните недостатъци в системите си за оценка и мониторинг, посочени в специалния доклад на Сметната палата, и особено свързаните с тежки недостатъци в системата на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ за оценка; подчертава, че една зле функционираща система за оценка повишава риска от подбор на проекти с недостатъчно добро качество или които не постигат целта си; отбелязва и изразява загриженост във връзка с разминаващите се становища на Комисията и Сметната палата що се отнася до надеждната информация относно ефективността на операциите за бюджетна подкрепа; счита, че има връзка между недостига на персонал в делегациите на ЕС и в отдела на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ за оценка и проблемите, изтъкнати от Сметната палата; счита, че това онагледява какви отрицателни последици за ефикасното функциониране на програмите на Съюза може да има съкращаването на персонала;

6.  приветства Специален доклад № 14/2015 на Сметната палата относно Инвестиционния инструмент за АКТБ; изразява задоволство, че Сметната палата стига до заключението, че Инвестиционният инструмент има ясна добавена стойност;

7.  приветства създаването на доверителния фонд на ЕС „Bêkou“ и неговия принос към международните действия в отговор на кризата в Централноафриканската република; призовава държавите членки да се ангажират в по-голяма степен, за да започне фондът да функционира пълноценно;

8.  приветства създаването на доверителния фонд на ЕС „Madad“ за справяне с последствията от конфликта в Сирия и на извънредния доверителен фонд за Африка; призовава държавите членки да увеличат финансовото си участие във всички доверителни фондове на ЕС;

9.  потвърждава високите очаквания, съобразно които политиката на Съюза за развитие следва да спомага за решаването на кризата с бежанците; подчертава в това отношение, че усилията следва да бъдат съсредоточени върху премахването на първопричините за миграционните кризи, нарушенията на правата на човека, беззаконието, корупцията, бедността, гладът, вместо единствено върху отклоняването на значителен обем средства от ЕФР и Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) в полза на дейности, свързани с миграцията, както и в полза на военни действия, с неясна или съмнителна стойност за устойчивото развитие, а също така и върху действия във връзка с климата; признава изцяло комплексния характер на много от предизвикателствата и необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, както и че поради това трябва да се пояснят действащите условия за финансиране, да се открият нови, допълнителни източници на финансиране и да се спазват международните ангажименти, също както и действащите вътрешни правни разпоредби, за да се отговори на тези нови световни предизвикателства; призовава следователно за създаването на фондове за борба с изменението на климата, за захранването на които следва да бъдат използвани данъкът върху финансовите сделки и данъкът върху въглеродните емисии в международното въздухоплаване и мореплаване;

10.  приветства факта, че голяма част от помощта за развитие на Съюза се предоставя като бюджетна подкрепа; призовава, когато са изпълнени условията, бюджетната подкрепа да се предоставя като инструмент, който дава възможност на всяка държава да определи собствените си приоритети и да поеме пълна отговорност за собственото си развитие; приветства доказателствата в годишния доклад на Сметната палата, че като цяло условията за избора на тази форма на изпълнение са добре спазвани от Комисията; припомня, че предоставяната чрез програми за бюджетна подкрепа официална помощ за развитие (ОПР) е с доказано въздействие върху резултатите от прилагането на принципите за ефективност на развитието, тъй като води до по-голяма ангажираност на страните партньори и укрепва техните системи; припомня, че бюджетната подкрепа може да доведе до реални резултати – от увеличаване на публичните разходи и разширено предоставяне на услуги до подобрени резултати в полза на бедните; припомня, че бюджетната подкрепа е ефективна, защото, ако се предоставя правилно, може да отговори пряко на финансовите потребности на държавите бенефициенти, като използва собствените им системи и показатели за развитие, и че може да спомогне за укрепването на държавните институции и да изгради прозрачност и отговорност на национално равнище, които намаляват корупцията;

11.  подчертава, че е важно непрекъснато да се подобрява оценката на въздействието на проектите в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, финансирани чрез външни финансови инструменти на Съюза; подчертава необходимостта от задълбочен, точен и всеобхватен анализ на различните механизми за мониторинг и докладване, за да се избегне неправилно управление, липса на прозрачност и присвояване на средства на Съюза;

12.  подчертава, че не е възможно да има развитие без мир, нито мир без развитие; посочва в това отношение, че правата на човека, доброто управление, изграждането на мир и демокрация следва да бъдат с висок приоритет в рамките на политиката за развитие и че дейностите, свързани с изпълнението на Цел за устойчиво развитие (ЦУР) № 16 за мир и правосъдие следва да стане един от най-важните сектори на националните индикативни програми (НИП) в рамките на сътрудничеството за развитие, а от партньорите на Съюза – да се изисква да докладват ежегодно за напредъка в постигането на ЦУР № 16 въз основа на надеждни и договорени по взаимно съгласие показатели;

13.  призовава Комисията да вземе под внимание изразената от Парламента загриженост и неговите коментари във връзка с проектите на НИП и да отрази заключенията на Парламента в окончателните НИП; призовава за въвеждането на официални правомощия за контрол по отношение на ЕФР, евентуално посредством обвързващо междуинституционално споразумение съгласно член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

14.  призовава Комисията да осигури стабилна, прозрачна и отговорна рамка, която да обезпечава съответствие с принципите за ефективност на развитието и целите на развитието във всички програми със смесено финансиране, за да се гарантира допълнително развитие, както се препоръчва в специалния доклад на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на смесването на безвъзмездна финансова помощ по регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции с цел подпомагане на външните политики на ЕС“;

15.  подчертава, че съгласуваността на политиките в интерес на развитието е изискване, залегнало в Договора; отбелязва, че това означава, че разходите във всички съответни области на политиката следва да бъдат в съответствие с целите на сътрудничеството за развитие и че неблагоприятните последици трябва да се предотвратяват и прекратяват; счита по тази причина, че оценката на разходите от гледна точка на съгласуваността на политиките в интерес на развитието следва да стане редовно присъстващ в подготовката, мониторинга, докладването, оценката и одита на разходите елемент във всички съответни области на политиката, включително политиките в областта на търговията, селското стопанство и рибарството.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 289.

(2)

ОВ C 379, 13.11.2015 г., стр. 124.

(3)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(4)

ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(5)

OВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(7)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(8)

ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(9)

OВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(11)

ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(14)

ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 289.

(15)

ОВ C 379, 13.11.2015 г., стр. 124.

(16)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(17)

ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(18)

OВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.

(19)

ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(20)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(21)

ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(22)

OВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(23)

ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(24)

ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(25)

ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

(26)

ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(27)

  Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

Правна информация