Postup : 2012/0011(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0139/2016

Predkladané texty :

A8-0139/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0125

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 527kWORD 97k
12.4.2016
PE 580.501v03-00 A8-0139/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(05419/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Jan Philipp Albrecht

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05419/2016 – C8-0140/2016),

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality belgickou Poslaneckou snemovňou, nemeckou Spolkovou radou, francúzskym Senátom, talianskou Poslaneckou snemovňou a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2012(1),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2012(2),

–  so zreteľom na stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 7. marca 2012(3) a z 19. novembra 2015(4),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2016)0214),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(5) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0139/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Referenčné čísla

05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

12.3.2014                     T7-0212/2014

Návrh Komisie

COM(2012)0011 - C7-0025/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

11.4.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Jan Philipp Albrecht

12.4.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Dátum prijatia

12.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa

Dátum predloženia

12.4.2016

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Vysvetlenie znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržanie sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 90.

(2)

  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 127.

(3)

  Ú. v. EÚ C 192, 30.6.2012, s. 7.

(4)

  Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 13.

(5)

  Prijaté texty z 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Právne oznámenie