Menettely : 2015/0133(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2016

Keskustelut :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0091

MIETINTÖ     ***I
PDF 690kWORD 504k
25.4.2016
PE 569.773v02-00 A8-0150/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Marco Affronte

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0294),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8- 0160/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. syyskuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. helmikuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0150/2016),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Yhteistä kalastuspolitiikkaa on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1380/201321. Kyseisen asetuksen 2 ja 25 artiklassa vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet ja kalatalousalan tietojenkeruuta koskevat vaatimukset. Lisäksi jäsenvaltioiden tietojenkeruutoimiin osoitettavan taloudellisen tuen rakennetta on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 508/201422.

(2) Yhteistä kalastuspolitiikkaa on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1380/201321. Kyseisen asetuksen 2 ja 25 artiklassa vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet ja kalatalousalan tietojenkeruuta koskevat vaatimukset. Lisäksi jäsenvaltioiden kalatalousalaa koskeviin tietojenkeruutoimiin osoitettavan taloudellisen tuen rakennetta on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 508/201422.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Käytännön syistä olisi perustettava yhteinen eurooppalainen rekisteri kalatalousalaa koskevien tietojen keräämistä, hallinnointia ja käyttöä sekä tietojenvaihtoa varten.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Painopistealueet olisi määriteltävä ja tietojenkeruutoimet olisi toteutettava siten, että varmistetaan saatujen tietojen laatu. Tietojenkeruupuitteita olisi laajennettava kattamaan kaikki laivastot tai olisi harkittava vakavasti merkittävien kantojen tilan arviointia koskevien tarpeellisten töiden toteuttamista kaikissa tapauksissa kustannus-hyötyanalyysin perusteella ja yksinkertaisuuden vuoksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta virkistyskalastuksen määritelmä kattaisi kaikenlaisen kalastuksen, joka voi vaikuttaa kalakantoihin, sen olisi sisällettävä kaikki ei-kaupallinen kalastus riippumatta siitä, mikä kunkin tällaisen kalastuksen tarkoitus on.

(9) Jotta virkistyskalastuksen määritelmä kattaisi kaikenlaisen kalastuksen, joka voi vaikuttaa kalakantoihin ja ekosysteemeihin, sen olisi sisällettävä kaikki ei-kaupallinen kalastus riippumatta siitä, mikä kunkin tällaisen kalastuksen tarkoitus on, jotta voidaan varmistaa, että tällaisen kalastuksen vaikutus ja sosioekonominen arvo otetaan täysimääräisesti huomioon kalastuksenhoidossa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Virkistyskalastuksesta olisi saatava täydelliset, luotettavat, kattavat ja yhdenmukaiset tiedot, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta kalakantoihin ja ekosysteemeihin ja jotta vaikutus voidaan ottaa täysin huomioon kalastuksenhoidossa alueellisella tasolla.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Loppukäyttäjän määritelmä olisi saatettava yhdenmukaiseksi asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 olevan "tutkimustiedon loppukäyttäjän" määritelmän kanssa, ja sen olisi katettava myös tieteelliset elimet, jotka ovat tekemisissä kalastuksenhoidon ympäristönäkökohtien kanssa.

(10) Loppukäyttäjän määritelmä olisi saatettava yhdenmukaiseksi asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 olevan "tutkimustiedon loppukäyttäjän" määritelmän kanssa, ja sen olisi katettava myös tieteelliset elimet ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka ovat tekemisissä kalastuksenhoidon ympäristönäkökohtien kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Olisi yksilöitävä, mitä tietoja loppukäyttäjät tarvitsevat, ja täsmennettävä, millaisia tietoja on kerättävä tämän asetuksen nojalla. Kyseisiin tietoihin olisi sisällyttävä kalastuksen vaikutuksiin liittyvät ekosysteemiä koskevat tiedot ja vesiviljelyn kestävyyttä koskevat tiedot. Jotta hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman kevyt, on myös tarpeen varmistaa, ettei tämän asetuksen nojalla kerättäviä tietoja kerätä myös muun EU:n lainsäädännön nojalla.

(13) Olisi yksilöitävä, mitä tietoja loppukäyttäjät tarvitsevat, ja täsmennettävä, millaisia tietoja on kerättävä tämän asetuksen nojalla. Kyseisiin tietoihin olisi sisällyttävä kalastuksen vaikutuksiin liittyvät ekosysteemiä koskevat tiedot ja vesiviljelyn kestävyyttä koskevat tiedot sekä sosioekonomiset tiedot kalastuksesta ja vesiviljelystä. Jotta hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman yksinkertainen ja kevyt, on myös tarpeen varmistaa, ettei tämän asetuksen nojalla kerättäviä tietoja kerätä myös muun EU:n lainsäädännön nojalla.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) On aiheellista räätälöidä tietojen saatavuus entistä paremmin kalastuksenhoitoon liittyviin tarpeisiin ja samalla varmistaa, että kustannus-hyötyanalyysi tai kustannus-käyttöanalyysi ei vaaranna tietojen laatua ja saatavuutta. Tiettyjen tietojen osalta tutkimusta merellä ei voida korvata halvemmilla menetelmillä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Ainakin joissakin jäsenvaltioissa tieteenharjoittajat ja loppukäyttäjät ovat ilmaisseet voimakkaan halunsa saada täysin luotettavia tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamisesta. Joissakin tapauksissa valvontatietoja ei voida käyttää tilastollisiin eikä tieteellisiin tarkoituksiin koska valvontaa koskevia sääntöjä ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä työsuunnitelmissaan, olisiko tieteellistä tutkimusta varten mukaan otettava myös tavallisesti kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta tiedonkeruutoimien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa voidaan seurata, jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle tietyssä muodossa.

(19) Jotta tiedonkeruutoimien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa voidaan seurata, jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle selkeästi määritellyssä standardoidussa muodossa, joka vähentää hallinnollista taakkaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Koska yhtenä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on antaa jäsenvaltioille enemmän vastuuta, alueellista koordinointia olisi laajennettava yhdestä tapaamisesta jatkuvaksi, kunkin merialueen alueellisen koordinointiryhmän koordinoimaksi prosessiksi, jotta loppukäyttäjät osallistuisivat paremmin tiedonkeruuseen.

(21) Koska yhteisessä kalastuspolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen keräämiseen ja siirtämiseen niin, että kalastuksenhoito voi perustua parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon, on erittäin tärkeää, että laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, ympäristövaikutuksesta ja poisheitetystä saaliista kerätään selkeät, luotettavat ja tarkat tiedot asianmukaisten standardoitujen tilastollisten periaatteiden mukaisesti, jotta kalatalousalan yrityksiä voidaan analysoida taloudellisesta näkökulmasta.

Perustelu

Ennen kuin alueellisille koordinointielimille annetaan valtuudet valvoa tietojen alueellista keräämistä, useat keskeiset näkökohdat – kuten näiden elinten kokoonpano, niiden rooli ja niiden sopimusten pätevyys – on määriteltävä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Jotta voidaan varmistaa, että samanlaisia tietojenkeruutoimia koordinoidaan asianmukaisesti erityisesti käytettävien menetelmien sekä saavutettavien laatu- ja luotettavuustavoitteiden osalta, jäsenvaltioiden olisi noudatettava Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä ja Euroopan tilastojärjestelmän laadunvarmistuskehystä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b) Tietojenkeruupuitteita olisi laajennettava koskemaan kaikkia laivastoja.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 c) On olennaista, että tietojenkerääjät suunnittelevat työnsä yhdessä tietojen loppukäyttäjien kanssa alueellisella tasolla, jotta varmistetaan, että kerätyt tiedot ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 d) Kalakantojen arvioinnit, jotka ovat keskeisiä kestäviä pyyntimääriä koskevien tieteellisten lausuntojen kannalta, ovat riippuvaisia laadukkaista tiedoista. Tiedot ovat kuitenkin usein peräisin epätäydellisestä ja epätarkasta raportoinnista, joka on seurausta muun muassa laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta (LIS-kalastus) ja siitä, että osa virkistyskalastuksesta saadusta saaliista ei sisälly arvioihin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 e) Tarvitaan purkamisvelvoitteeseen liittyvää laadukkaiden tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä, jotta voidaan valvoa ja arvioida purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon tehokkuutta ja saattaa tietojen keruu vastaamaan tarkistetun yhteisen kalastuspolitiikan vaatimuksia. Purkamisvelvoitteeseen liittyvät tietotarpeet olisi arvioitava perusteellisesti. Erityinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategia on tarpeen, jotta voidaan mahdollistaa purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa sovellettavien valvonta- ja seurantatyökalujen täysimittainen käyttö. Strategiassa olisi otettava huomioon tietotarpeet, jotka liittyvät purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon, alan kapasiteetin lisäämiseen sekä hallintoon, kun käytetään uutta tekniikkaa ja kehitetään teknistä infrastruktuuria.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 f) Alueellisten koordinointiryhmien merkitystä olisi lisättävä ja niiden rakennetta vahvistettava niin, että nämä ryhmät mahdollisesti saisivat tulevaisuudessa oikeudellisen aseman.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 g) Alueellisten koordinointiryhmien olisi pyrittävä alueellisten monikansallisten tietokantojen luomiseen ja aloitettava kaikki tarvittavat valmistavat toimet tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 h kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 h) Alueellisen yhteistyön vahvistaminen yhteisen kalastuspolitiikan alueellistamista vastaavalla tavalla erityisesti alueellisten koordinointiryhmien avulla on yksi tämän asetuksen tavoitteista. Siksi on tärkeää yhdenmukaistaa tietojen keruuta, analysointia ja saatavuutta loppukäyttäjille eri merialueilla koskevia menettelyjä. Tämän toteuttaminen on ollut tähän mennessä vaikeaa etenkin, kun jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden on tarpeen tehdä yhteistyötä alueellisiin koordinointiryhmiin liittyvien toimien yhteydessä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 i kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 i) Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/56/EY asianmukainen täytäntöönpano, tarvitaan laadukasta tietojen keruuta suojeltujen lajien (esimerkiksi merilinnut, merinisäkkäät ja kilpikonnat) tahattomista saaliista sekä kalastuksen vaikutuksesta elinympäristöihin, haavoittuviin merialueisiin sekä ravintoketjuihin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 j kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 j) Poisheittämissuunnitelmat tarjoavat uusia ja kattavia tietoja, joita kerätään usein. On tärkeää hyödyntää tällaiset uudet tiedot täysin kestävän kalastuksenhoidon sekä kalakantojen ja ekosysteemien arvioinnin ja seurannan kannalta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 k kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 k) Noin puolet kaikista yksinomaan unionin hallintaan kuuluvilta Euroopan puoleisilta Atlantin vesiltä ja Itämereltä peräisin olevista puretuista saaliista saadaan tällä hetkellä kannoista, joista ei ole riittäviä tietoja. Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) hallinnoimilla Välimeren ja Mustanmeren vesillä noin 80 prosenttia puretuista saaliista on peräisin kannoista, joista ei ole riittävästi tietoja.

Perustelu

Euroopan parlamentin tutkimus, politiikkayksikkö, ”Data deficient fisheries in the EU waters”, Euroopan unioni, kesäkuu 2013.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 l kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 l) GFCM:n tuoreiden suositusten mukaisesti Välimerta ei tulisi pitää yhtenä ja yhtenäisenä merialueena. Läntinen ja keskinen alue, Adrianmeri ja Mustameri sekä itäinen alue ovat neljä siihen kuuluvaa maantieteellisesti, merentutkimuksellisesti ja ekologisesti erilaista osa-aluetta.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 m kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 m) Tarvitaan tietojen keruuta suojelluista lajeista muodostuvista sivusaaliista, mukaan luettuina merilinnut, merinisäkkäät ja kilpikonnat, sekä kalastuksen vaikutuksesta elinympäristöihin, haavoittuviin merialueisiin ja ekosysteemiin, jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/56/EY asianmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä, miten ne keräävät tietoa, mutta jotta tiedot voidaan yhdistää alueellisella tasolla, jäsenvaltioiden olisi sovittava tiedon keruuta, kattavuutta ja yhteensopivuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista alueellisella tasolla. Kun menetelmistä on sovittu yleisesti alueellisella tasolla, alueellisten koordinointiryhmien olisi jätettävä komission hyväksyttäväksi alueellinen työsuunnitelma.

(22) Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä, miten ne keräävät tietoa, mutta jotta tiedot voidaan yhdistää alueellisella tasolla mielekkäällä tavalla, jäsenvaltioiden olisi sovittava tiedon keruuta, kattavuutta ja yhteensopivuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista alueellisella tasolla ottaen huomioon, että joillakin alueilla merialueita hallinnoidaan yhdessä niiden kolmansien maiden kanssa, joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kyseiset vesialueet kuuluvat. Kun menetelmistä on sovittu yleisesti alueellisella tasolla, alueellisten koordinointiryhmien olisi jätettävä tämän sopimuksen perusteella komission hyväksyttäväksi alueellinen työsuunnitelma. Tämän vuoksi olisi ehdotettujen alueellisten koordinointiryhmien tavoitteet, rooli ja valtuudet sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavien viranomaisten rooli määriteltävä selkeästi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Alueellisten koordinointiryhmien toimissa olisi tehostettava jäsenvaltioiden ja niiden kolmansien maiden välistä yhteistyötä, joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä on samalla alueella, jotta tietojen keruuta, käsittelyä ja vaihtoa sekä niiden käyttöä koskevia menettelyjä voidaan yhdenmukaistaa mahdollisimman paljon.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Unionin lainsäädännössä ei enää pitäisi määritellä tiedonkeruumenetelmien yksityiskohtia. Tiedonkeruumenetelmiä koskevat säännökset olisi sen vuoksi korvattava sen prosessin kuvauksella, jota noudattaen menetelmät määritellään. Kyseiseen prosessiin olisi erityisesti kuuluttava jäsenvaltioiden ja tietojen käyttäjien yhteistyö alueellisissa koordinointiryhmissä sekä komission tekemä validointi jäsenvaltioiden toimittamien työsuunnitelmien kautta.

(23) Unionin lainsäädännössä ei enää pitäisi määritellä tiedonkeruumenetelmien täsmällisiä yksityiskohtia. Tiedonkeruumenetelmiä koskevat säännökset olisi sen vuoksi korvattava sen prosessin kuvauksella, jota noudattaen menetelmät määritellään. Kyseisen prosessin olisi oltava tietojen laatua, kattavuutta ja yhteensopivuutta koskevien unionin vähimmäisvaatimusten mukainen ja siihen olisi erityisesti kuuluttava jäsenvaltioiden ja tietojen käyttäjien yhteistyö alueellisissa koordinointiryhmissä sekä komission tekemä validointi jäsenvaltioiden toimittamien työsuunnitelmien kautta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot olisi tallennettava kansallisiin atk-pohjaisiin tietokantoihin, jotta ne ovat komission käytettävissä ja jotta ne voidaan asettaa tietojen käyttäjien saataville. On kaikkien tietojen käyttäjien edun mukaista, että tiedot, jotka eivät mahdollista henkilökohtaista tunnistamista, ovat rajoituksetta kaikkien niiden analysoinnista kiinnostuneiden osapuolten käytettävissä.

(24) Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot olisi tallennettava julkisesti saatavilla oleviin kansallisiin atk-pohjaisiin tietokantoihin, jotta ne ovat komission käytettävissä ja jotta ne voidaan asettaa tietojen käyttäjien saataville. On kaikkien tietojen käyttäjien edun mukaista, että tiedot, jotka eivät mahdollista henkilökohtaista tunnistamista, ovat rajoituksetta kaikkien niiden analysoinnista kiinnostuneiden osapuolten käytettävissä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) Olisi pidettävä mielessä, että laji, johon ei tällä hetkellä sovelleta suojelusuunnitelmaa, voidaan asettaa tulevaisuudessa etusijalle. Kalavarojen tilan tehokasta tieteellistä seurantaa varten on sen vuoksi syytä varmistaa tarvittavien aikasarjojen saatavuus.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b) Tietojen keruutiheyttä on harvennettu, mikä voi vaikuttaa sarjojen seurantaan ja laadintaan erityisesti sellaisten tietojen osalta, jotka voivat muuttua nopeasti ja joilla on huomattava vaikutus kalastuksenhoitotoimenpiteisiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) On syytä korostaa tieteellisten tutkimusten merkitystä kalakantojen tilan arvioimisessa etenkin Välimerellä, koska siellä lähes yksinomaan harjoitettavan sekakalastuksen vuoksi on vaikea suorittaa tieteellisiä arviointeja seuraamalla kaupallista kalastusta, johon usein liittyy liian vähäistä tai väärää raportointia.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b) Olisi tehtävä lisää tieteellisiä tutkimuksia kalakantojen arvioimiseksi erityisesti Välimerellä, jonka kalakantoja on tarpeen parantaa ja jossa on vaikeaa tehdä kaupallisen kalastuksen seurantaan perustuvia tieteellisiä tutkimuksia, koska lähes kaikki kalastus siellä on sekakalastusta.

Perustelu

Välimerellä toteutetaan erityisiä avomeren tutkimusohjelmia, ja siellä on kehitetty strategia, jonka mukaisesti tarkkailijat keräävät tärkeimmissä satamissa ja kalatoreilla tietoja, joten esittelijän tarkistusta on selvennettävä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 c) Pohjois-Atlantilla on käynnissä 19 nykyisiin tietojenkeruupuitteisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta, kun taas Välimerellä ja Mustallamerellä on kummallakin vain kaksi. Siksi on tärkeää lisätä Välimerellä ja Mustallamerellä tehtävien tieteellisten tutkimusten määrää.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 d) On tärkeää varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että tieteellisiä tutkimuksia tehdään riittävästi ja että ne tehdään kullakin kalastusalueella kartoitettujen tarpeiden mukaisesti, jotta niiden kalavaroista voidaan saada entistä paremmin tietoa ja parasta mahdollista tieteellistä tutkimusta voidaan käyttää arvioitaessa kullekin näistä alueista parhaiten sopivia kalastuksenhoitomuotoja.

Perustelu

Tärkeämpää kuin parhaillaan tehtävien tutkimusten lukumäärän mainitseminen on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sopeuttaa menetelmät erityistarpeisiinsa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 e) Jos kestävää enimmäistuottoa koskevia erityistavoitteita ei ole mahdollista määritellä riittämättömien tietojen vuoksi, YKP:n mukaisissa monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä ennalta varautuvaan lähestymistapaan perustuvia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa vähintään asianomaisten kantojen vastaava säilyttämisaste.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a) On syytä korostaa sosioekonomisten tietojen merkitystä kalastus- ja vesiviljelyaloille ja sitä, että näiden tietojen yhdenmukaistaminen voisi keskipitkällä aikavälillä edistää yhdenmukaistamista ja näiden alojen sosiaalisten sääntöjen tehostamista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) On tarpeen varmistaa, että loppukäyttäjät saavat tiedot suhteellisen lyhyessä määräajassa, koska kestävän kalastuksen mahdollistamiseksi heidän täytyy antaa ajankohtaisia lausuntoja. Myös muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolten olisi voitava saada tiedot tietyssä määräajassa.

(28) On tarpeen varmistaa, että loppukäyttäjät saavat tiedot nopeasti ja vakiomuotoisina ja varustettuina selkeillä kodifiointijärjestelmillä, jotta he voivat lähettää nopeasti vastauksen, koska kestävän kalastuksen mahdollistamiseksi heidän täytyy antaa ajankohtaisia lausuntoja. Myös muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolten olisi voitava saada tiedot tietyssä määräajassa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Perustietojen keräämisen yhteydessä olisi varmistettava saatujen tietojen luottamuksellisuus ja tietosuojalainsäädäntöä olisi noudatettava.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a) Kerättävät tiedot olisi yksinkertaistamisen ja järkiperäistämisen vuoksi valittava niiden arvon ja kysynnän sekä niiden analysoinnista aiheutuvan vaikutuksen perusteella.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 b) On syytä korostaa tietojenkeruukriteerien määrittämisen merkitystä ja ottaa huomioon tietojen käyttökelpoisuus, kysyntä sekä taloudellinen merkitys ja sosiaalinen vaikutus, joka tietojen analysoinnilla voi olla.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 c) Naisten profiilin kohottamiseksi kalatalousalalla sukupuolimuuttuja olisi otettava huomioon kerättäessä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja ja erityisesti tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan d, e ja f alakohdissa lueteltuja tietoja kalastuksen, vesiviljelyn ja kalastustuotteiden jalostuksen sosioekonomisista näkökohdista.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Jotta saavutettaisiin perustavoite, joka on tietojen laadun, tietoihin pääsyn ja tietojen saatavuuden parantaminen kalatalousalalla, on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeellista ja asianmukaista luoda puitteet tietojen keruulle, hallinnolle ja käytölle. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

(34) Jotta saavutettaisiin perustavoite, joka on tietojen laadun, tietoihin pääsyn ja tietojen saatavuuden parantaminen kalatalousalalla, on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeellista ja asianmukaista luoda puitteet ja yleiset suuntaviivat tietojen keruulle, hallinnolle ja käytölle siten, että niiden täytäntöönpanomenetelmät ovat tarpeeksi joustavia, jotta voidaan ottaa huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella annetaan säännöt kalatalousalaa koskevien biologisten, teknisten, ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten tietojen keruusta ja hallinnasta yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa vahvistettujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi tällä asetuksella annetaan säännöt kalatalousalaa koskevien biologisten, teknisten, ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten tietojen keruusta ja hallinnasta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Niiden tietojen osalta, jotka kerätään muiden oikeudellisten välineiden kuin tämän asetuksen nojalla, tällä asetuksella vahvistetaan ainoastaan kyseisten tietojen käyttöä koskevat säännöt.

2. Niiden tietojen osalta, jotka kerätään muiden kalastuksenhoitoon liittyvien oikeudellisten välineiden nojalla, tällä asetuksella vahvistetaan ainoastaan kyseisten tietojen käyttöä koskevat säännöt.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ’virkistyskalastus’ tarkoittaa ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa käytetään elollisia vesiluonnonvaroja ;

c) ’virkistyskalastus’ tarkoittaa ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia vesiluonnonvaroja käytetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ’merialue’ tarkoittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettua maantieteellistä aluetta, alueellisten kalastusjärjestöjen perustamaa aluetta tai 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä määriteltyä aluetta ;

d) ’merialue’ tarkoittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettua maantieteellistä aluetta tai alueellisten kalastusjärjestöjen perustamaa aluetta;

Perustelu

5 artiklan 6 kohdassa ei ole viittausta täytäntöönpanosäädökseen. Lisäksi mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi vaikuttaa tehokkaammalta säilyttää merialue sellaisena kuin yhteisessä kalastuspolitiikassa on jo sovittu (asetus (EU) 1380/2013) ja merialueet alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen määritelmän mukaisina.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Unionin monivuotisten ohjelmien perustaminen

Unionin monivuotisen ohjelman perustaminen

Perustelu

Unionissa on voimassa vain yksi ohjelma. Tämä ei vaikuta komission mahdollisuuteen muuttaa ohjelmaa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 23 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä sellaisten unionin monivuotisten ohjelmien perustamisesta, jotka koskevat biologisten, teknisten, ympäristöön liittyvien ja sosioekonomisten tietojen keruuta ja hallintaa kalatalousalalla.

1. Siirretään komissiolle 23 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä sellaisten unionin monivuotisen ohjelman perustamisesta, jotka koskevat biologisten, teknisten, ympäristöön liittyvien ja sosioekonomisten tietojen keruuta ja hallintaa kalatalousalalla.

Perustelu

Unionissa on voimassa vain yksi ohjelma. Tämä ei vaikuta komission mahdollisuuteen muuttaa ohjelmaa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Unionin monivuotiset ohjelmat perustetaan sen jälkeen, kun on kuultu 8 artiklassa tarkoitettuja alueellisia koordinointiryhmiä, tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa (STECF) tai muuta asiaankuuluvaa tieteellistä neuvoa-antavaa elintä.

2. Unionin monivuotinen ohjelma perustetaan sen jälkeen, kun on kuultu 8 artiklassa tarkoitettuja alueellisia koordinointiryhmiä, tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa (STECF) tai muuta asiaankuuluvaa tieteellistä neuvoa-antavaa elintä.

Perustelu

Unionissa on voimassa vain yksi ohjelma. Tämä ei vaikuta komission mahdollisuuteen muuttaa ohjelmaa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteisen kalastuspolitiikan hoidon synnyttämät tietotarpeet;

a) yhteisen kalastuspolitiikan hoidon ja tehokkaan täytäntöönpanon synnyttämät tietotarpeet, mukaan luettuina ekosysteemiperusteisen kalastuksenhoidon tarpeet, virkistyskalastuksen vaikutus ja YKP:n tarpeet, kun nämä tietotarpeet ovat päällekkäisiä muiden säädösten, kuten meristrategiapuitedirektiivin, yhdennetyn meripolitiikan sekä lintu- ja luontotyyppidirektiivien, kanssa;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) sellaisen tiedon tarve ja relevanssi, jota tarvitaan kalastuksenhoitoa ja ekosysteemin suojelemista koskevia päätöksiä varten, mukaan lukien haavoittuvat lajit ja elinympäristöt;

b) sellaisten hyvälaatuisten kattavien ja luotettavien tietojen tarve ja relevanssi, joita tarvitaan kalastuksenhoitoa ja ekosysteemien suojelemista koskevia päätöksiä varten, mukaan lukien haavoittuvat lajit ja elinympäristöt;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) sellaisten yhdenmukaistettujen tietojen tarve, jotka vastaavat oikeita, standardoituja tilastollisia periaatteita, joiden avulla on mahdollista arvioida ekosysteemeihin ja kalakantoihin kohdistuvaa vaikutusta ja jotka otetaan huomioon alueellisen tason kalastuksenhoidossa;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) olemassa olevat aikasarjat;

e) olemassa olevat aikasarjat ja tarve välttää kaikki tietojen kronologian keskeytykset;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) tarve välttää päällekkäistä tiedonkeruuta;

f) yksinkertaistamisen tarve ja tarve välttää päällekkäistä tiedonkeruuta;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) tarve saada tietoja kalastuksesta, josta niitä puuttuu;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) tarve kerätä tietoja laivastoista, joita ei ole vielä käsitelty;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Unionin monivuotisissa ohjelmissa on vahvistettava

1. Unionin monivuotisessa ohjelmassa on vahvistettava

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat tietovaatimukset;

a) yksityiskohtainen luettelo asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2, 6, 9 ja 25 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista tietovaatimuksista;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) jäsenvaltioiden kalastustoimintaan perustuvat kynnykset, joiden alittuessa jäsenvaltioiden ei tarvitse kerätä tietoja tai tehdä tutkimuksia.

c) jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelytoimintaan perustuvat kynnykset, joiden alittuessa jäsenvaltioiden ei ole pakko kerätä tietoja tai tehdä tutkimuksia.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) biologiset tiedot, jotka mahdollistavat ekosysteemipohjaisen hallinnoinnin ja säilyttämisen sen mukaan kuin on tarpeen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanemiseksi, kaikista saaliista, jotka on saatu saaliina tai sivusaaliina unionin kaupallisessa kalastuksessa ja tapauksen mukaan virkistyskalastuksessa unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä;

a) biologiset tiedot, jotka mahdollistavat ekosysteemipohjaisen hallinnoinnin ja säilyttämisen sen mukaan kuin on tarpeen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanemiseksi, kaikista saaliista, jotka on saatu saaliina tai sivusaaliina unionin kaupallisessa kalastuksessa ja tapauksen mukaan virkistyskalastuksessa unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä, mukaan luettuina kaupallisesti kiinnostavat diadromiset kalalajit;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) tiedot kalakannoista sekä niiden säilyttämisestä ja hoidosta;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien täytäntöönpanon edellyttämät mitattavissa olevat tavoitteet, kuten kalastuskuolevuus ja kutevan kannan biomassa;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ekosysteemiä koskevat tiedot, jotta voidaan arvioida unionin kalastuksen vaikutuksia meriekosysteemeihin unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä, mukaan lukien tiedot muiden kuin kohdelajien ja erityisesti kansainvälisen tai unionin lainsäädännön nojalla suojeltujen lajien sivusaaliista, tiedot kalastuksen vaikutuksista merellisiin luontotyyppeihin sekä tiedot kalastuksen vaikutuksista ravintoverkkoihin;

b) ekosysteemiä koskevat tiedot, jotta voidaan arvioida unionin kalastuksen vaikutuksia meriekosysteemeihin unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä, mukaan lukien tiedot muiden kuin kohdelajien ja erityisesti kansainvälisen tai unionin lainsäädännön nojalla suojeltujen lajien sivusaaliista, tiedot kalastuksen vaikutuksista merellisiin luontotyyppeihin sekä muun muassa saaliita analysoimalla saadut tiedot kalastuksen vaikutuksista ravintoverkkoihin ja haavoittuviin merellisiin alueisiin, kuten poikastuotantoalueisiin ja merenpohjan Posidonia-meriheinäkasvustoihin;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tiedot unionin alusten toiminnasta unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä, mukaan lukien unionin laivaston kalastuksen, pyyntiponnistuksen ja kapasiteetin tasot;

c) tiedot unionin laivastosta ja sen toiminnasta unionin ja sen ulkopuolisilla vesillä, mukaan lukien unionin laivaston kalastuksen, pyyntiponnistuksen ja kapasiteetin tasot;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) kalastusta koskevat sosioekonomiset tiedot, jotta voidaan arvioida unionin kalastusalan sosioekonominen tilanne;

d) kalastusta ja virkistyskalastusta koskevat sosioekonomiset tiedot, jotta voidaan arvioida unionin kalastusalan sosioekonominen tilanne;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) vesiviljelyä koskevat sosioekonomiset ja kestävyyttä koskevat tiedot, jotta voidaan arvioida unionin vesiviljelyalan sosioekonominen tilanne ja kestävyys, ympäristövaikutus mukaan lukien;

e) merellisten ja diadromisten lajien vesiviljelyä koskevat sosioekonomiset ja kestävyyttä koskevat tiedot, jotta voidaan arvioida unionin vesiviljelyalan sosioekonominen tilanne ja kestävyys, ympäristövaikutus mukaan lukien;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) kalanjalostusalaa koskevat sosioekonomiset tiedot, jotta voidaan arvioida kyseisen alan sosioekonominen tilanne;

f) kala- ja vesiviljelytuotteiden jalostusalaa koskevat sosioekonomiset tiedot, jotta voidaan arvioida kyseisen alan sosioekonominen tilanne;

Perustelu

Jalostusta ja myyntiä pidetään usein toisiaan täydentävinä aloina eikä niitä voida erottaa toisistaan. Tämä vastaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) 508/2014 6 artiklan 5 kohdan b alakohtaa.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot kerätään tämän asetuksen nojalla vain, jos niitä ei kerätä unionin muiden oikeudellisten kehysten nojalla.

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot kerätään tämän asetuksen nojalla vain, jos niitä ei kerätä unionin muiden oikeudellisten kehysten nojalla. Tämän asetuksen mukaiseen tietojen keräämiseen voi kuitenkin sisältyä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamisalaan kuuluvia tietovaatimuksia siinä tapauksessa, että tämän asetuksen mukaisesti tällä hetkellä kerätyt tiedot eivät täytä tieteellisten ja tilastollisten tarkoitusten osalta teknisiä vaatimuksia. Jos jäsenvaltiot päättävät, että tämän asetuksen mukaisesti kerättäviin tietoihin on sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisia tietovaatimuksia, niiden on ilmoitettava tämä selkeästi kansallisissa työsuunnitelmissaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteisen kalastuspolitiikan hoidon synnyttämät tietotarpeet;

a) yhteisen kalastuspolitiikan hoidon synnyttämät tietotarpeet, mukaan luettuna unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen noudattaminen;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) hoitosuunnitelmien arvioinnin synnyttämät tietotarpeet, mukaan lukien ekosysteemin muuttujien seuranta;

c) asetuksen (EU) N:o 1380/2013 7 artiklassa tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden arvioinnin synnyttämät tietotarpeet, mukaan lukien ekosysteemin muuttujien seuranta;

Perustelu

Hoitosuunnitelmat ovat vain yksi mahdollisista säilyttämistoimenpiteistä. On tärkeää laajentaa soveltamisalaa ja ottaa huomioon kaikki monivuotiseen ohjelmaan sisältyvät säilyttämistoimenpiteet.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) sellaista kalastusta koskevat tietotarpeet, josta tietoja puuttuu;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) tiedot, joita tarvitaan, jotta voidaan lopettaa hätätoimenpiteet tai mukauttaa niitä, kun ne ovat alun perin perustuneet ennalta varautumisen periaatteeseen;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) tutkimusten päällekkäisyyden välttäminen; ja

e) tieteellisten tutkimusten päällekkäisyyden välttäminen; ja

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) tutkimustietojen historian katkeamisen välttäminen.

f) tutkimustietojen historian katkeamisen välttäminen ja tarve säilyttää luotettavat aikasarjat.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklassa tarkoitetun toimintaohjelman puitteissa sekä unionin monivuotisen ohjelman mukaisesti laaditun työsuunnitelman puitteissa ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden nykyisten, unionin lainsäädännön mukaisten tietojenkeruuta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklassa tarkoitetun toimintaohjelman puitteissa sekä unionin monivuotisen ohjelman mukaisesti laaditun työsuunnitelman puitteissa ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan mukaisesti 31 päivään lokakuuta mennessä työsuunnitelman soveltamisen aloittamista edeltävänä vuonna, ellei noudateta edelleen jo olemassa olevaa suunnitelmaa, jolloin niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden nykyisten, unionin lainsäädännön mukaisten tietojenkeruuta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

Perustelu

Muistutetaan selvyyden vuoksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen 21 artiklan mukaisesta määräajasta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) miten ja milloin tietoja tarvitaan;

d) missä muodossa ja milloin tiedot toimitetaan loppukäyttäjille tietopyyntöjen määräajat huomioon ottaen;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) mitkä tiedot kerätään valvontatarkoituksia varten ja mitkä kerätään tämän asetuksen puitteissa.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jotta tiedonkeruutoiminta olisi riittävän kattavaa ja tehokasta ja jotta vältettäisiin päällekkäiset tiedonkeruutoimet, jokaisen jäsenvaltion on työsuunnitelmaa laatiessaan sovitettava toimensa yhteen toisten jäsenvaltioiden kanssa erityisesti samalla merialueella.

3. Jotta tiedonkeruutoiminta olisi riittävän kattavaa ja tehokasta ja jotta vältettäisiin tarpeettomat päällekkäiset tiedonkeruutoimet, jäsenvaltioiden on työsuunnitelmaa laatiessaan pyrittävä toimimaan tiiviissä yhteistyössä alueviranomaisten kanssa ja sovitettava toimensa yhteen toisten jäsenvaltioiden kanssa erityisesti samalla merialueella. Tiedonkeruutoimien ja -menetelmien avulla on sellaisenaan varmistettava, että tietoja voidaan verrata ja yhdistää ainakin alueellisella tasolla.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä virallisen luettelon kansallisista yhteyshenkilöistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

On tärkeää, että kansallisiin yhteyshenkilöihin liittyy mahdollisimman suuri avoimuus. Siksi komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä virallisen luettelon, jota voidaan muuttaa koska tahansa ja joka on julkisesti saatavilla.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) koordinoitava 10 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen laadintaa;

a) avoimuuden lisäämiseksi koordinoitava 6 artiklassa tarkoitetun kansallisen työsuunnitelman ja 10 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen laadintaa tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavien alueviranomaisten kanssa;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) varmistettava tietojen toimitukset jäsenvaltiossa; ja

b) varmistettava tietojen toimitukset jäsenvaltiossa asiasta vastaaville viranomaisille; ja

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) varmistettava, että asiaankuuluvat asiantuntijat osallistuvat komission järjestämiin tapaamisiin ja 8 artiklassa tarkoitettuihin asiaankuuluviin alueellisiin koordinointiryhmiin.

c) varmistettava, että asiaankuuluvat asiantuntijat osallistuvat komission järjestämiin asiantuntijaryhmän kokouksiin, 20 artiklassa tarkoitettuihin kokouksiin sekä 8 artiklassa tarkoitettuihin asiaankuuluviin alueellisiin koordinointiryhmiin;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) ilmoitettava rannikkoalueiden paikallisviranomaisille, joilla on lakisääteinen tai taloudellinen toimivalta kalastukseen liittyvissä asioissa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisella yhteyshenkilöllä on riittävä koulutus ja kokemus sekä riittävät valtuudet edustaa jäsenvaltiotaan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa asiantuntijaryhmän kokouksissa ja hän voi neuvotella näytteenottoon, analyyseihin ja tieteellisiin tutkimuksiin liittyvien tehtävien jakamisesta.

Perustelu

Aiemmin on ilmennyt lukuisia tapauksia, joissa kansallisilla yhteyshenkilöillä ei ollut tarvittavia neuvotteluvaltuuksia työn jakamiseksi alueellisessa koordinointikokouksessa. On tärkeää varmistaa, että kaikilla jäsenvaltioilla eikä vain joillakin jäsenvaltioilla on tällainen mandaatti, joka mahdollistaa työn oikeudenmukaisen ja oikea-aikaisen jakamisen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on sovitettava samaa merialuetta koskevat toimensa yhteen muiden jäsenvaltioiden kanssa ja tehtävä kaikkensa toimintansa sovittamiseksi yhteen sellaisten kolmansien maiden kanssa, joilla on samalla merialueella suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvia vesialueita. Tätä varten asianomaisen jäsenvaltion on perustettava jokaiselle merialueelle alueellinen koordinointiryhmä.

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on sovitettava toimensa yhteen muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tätä varten asianomaisen jäsenvaltion on perustettava jokaiselle merialueelle alueellinen koordinointiryhmä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Lisäksi jäsenvaltioiden on kaikin tavoin pyrittävä koordinoimaan toimintaansa niiden kolmansien maiden kanssa, joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä on 3 artiklan d alakohdan mukaisesti samalla merialueella.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Alueellisten koordinointiryhmien rooli, tavoitteet ja valtuudet on määriteltävä selkeästi.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Alueellisten koordinointiryhmien tehtävänä on 21 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden toimien koordinointi niin, että voidaan parantaa edelleen tietojen laatua, oikea-aikaisuutta ja kattavuutta, sekä yhteistyö, jonka avulla voidaan parantaa tieteellisten lausuntojen luotettavuutta sekä alueellisten kalastusjärjestöjen, joiden sopimuspuoli tai tarkkailija unioni on, ja kansainvälisten tieteellisten elinten työohjelmia ja -menetelmiä.

Perustelu

On tärkeää mainita alueellisten koordinointiryhmien tehtävät, jotta ne voivat suunnitella toimiaan.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Alueelliset koordinointiryhmät kehittävät ja panevat täytäntöön tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä menettelyjä, laadunvarmistusta ja laadunvalvontaa, jotta voitaisiin laatia 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja alueellisia työsuunnitelmia sekä alueellisesti koordinoituja näytteenottostrategioita.

Perustelu

On tärkeää mainita alueellisten koordinointiryhmien tarkoitus, jotta ne voivat priorisoida toimiaan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Alueelliset koordinointiryhmät koostuvat jäsenvaltioiden asiantuntijoista, komissiosta ja asiaankuuluvista tiedon loppukäyttäjistä.

2. Alueelliset koordinointiryhmät koostuvat kansallisista yhteyshenkilöistä, jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista, komission asiantuntijoista ja asiaankuuluvista tiedon loppukäyttäjistä, mukaan luettuina neuvoa-antavat toimikunnat ja tarvittaessa asiasta vastaavien paikallisviranomaisten edustajat.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos jokin kysymys koskee useaa aluetta, alueellisten koordinointiryhmien on sovitettava toimensa yhteen toisten ryhmien ja komission kanssa.

4. Jos jokin kysymys koskee useaa merialuetta, alueellisten koordinointiryhmien on sovitettava toimensa yhteen toisten ryhmien ja komission kanssa.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Alueelliset koordinointiryhmät voivat alueellisen työsuunnitelman luonnoksena laatia yhteisiä suosituksia menettelyistä, menetelmistä, laadunvarmistuksesta ja laadunvalvonnasta 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen keruun ja käsittelyn osalta, ja ne voivat laatia myös alueellisesti koordinoituja näytteenottostrategioita. Tällöin alueellisten koordinointiryhmien on otettava huomioon mahdollinen STECF:n lausunto. Kyseiset suositukset on toimitettava komissiolle, joka tarkistaa, onko yhteisten suositusten luonnos tämän asetuksen säännösten ja unionin monivuotisen ohjelman mukainen, ja jos luonnos sitä on, hyväksyy alueellisen työsuunnitelman täytäntöönpanosäädöksillä.

5. Alueellisten koordinointiryhmien on laadittava alueellisen työsuunnitelman luonnoksena yhteisiä suosituksia menettelyistä, menetelmistä, laadunvarmistuksesta ja laadunvalvonnasta 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen keruun ja käsittelyn osalta, ja myös alueellisesti koordinoituja näytteenottostrategioita ja annettava asianmukainen panos tieteellisiin tutkimuksiin jäsenvaltioiden tasolla. Tällöin alueellisten koordinointiryhmien on otettava huomioon mahdollinen STECF:n, ICES:n ja alueellisten kalastusjärjestöjen lausunto. Komissio tarkistaa, onko yhteisten suositusten luonnos tämän asetuksen säännösten ja unionin monivuotisen ohjelman mukainen, ja jos luonnos sitä on, hyväksyy alueellisen työsuunnitelman täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos komissio hyväksyy alueelliset työsuunnitelmat, niillä korvataan kunkin jäsenvaltion laatimien työsuunnitelmien asianomaiset kohdat. Jäsenvaltioiden on päivitettävä työsuunnitelmiaan vastaavasti.

6. Jos komissio hyväksyy alueelliset työsuunnitelmat, niillä korvataan kunkin jäsenvaltion laatimien työsuunnitelmien asianomaiset kohdat. Jäsenvaltioiden on päivitettävä työsuunnitelmiaan vastaavasti poistamalla niistä alueelliseen työsuunnitelmaan kuuluvat asianmukaiset osat.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt työsuunnitelmat ja niiden muutokset STECF:n arvioinnin perusteella.

3. Komissio hyväksyy 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt työsuunnitelmat ja niiden muutokset STECF:n arvioinnin perusteella.

 

Komissio hyväksyy työsuunnitelmat täytäntöönpanosäädöksillä 31 päivään joulukuuta mennessä työsuunnitelman soveltamisen aloittamista edeltävänä vuonna asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus työsuunnitelmiensa toteutuksesta. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä säännöistä, jotka koskevat vuosikertomuksiin liittyviä menettelyjä sekä vuosikertomusten muotoa ja toimittamis- ja hyväksymisaikataulua. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus työsuunnitelmiensa toteutuksesta. Kertomus on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta seuraavana viitevuotena ja asetettava julkisesti saataville. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä säännöistä, jotka koskevat vuosikertomuksiin liittyviä menettelyjä sekä vuosikertomusten muotoa ja erilaista toimittamis- ja hyväksymisaikataulua. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Näytteenottopaikkoihin pääsy

Näytteenottopaikkoihin ja tietolähteisiin pääsy

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tietojenkeruun osalta komissio perustaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] yhteisen eurooppalaisen tietokannan yksinkertaistaakseen ja helpottaakseen tietojen analysointia Euroopan tasolla.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

3. Siirretään komissiolle 23 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

Perustelu

Jotta voidaan vahvistaa parlamentin harjoittamaa tämän tärkeän säännöksen valvontaa erityisesti liittyen ehtoihin, joiden mukaisesti alusten päälliköiden on otettava vastaan tieteellisiä tarkkailijoita ja jotka koskevat vaihtoehtoisia tietojen keruumenetelmiä, delegoitu säädös vaikuttaa asianmukaisemmalta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) edellytykset, jotka koskevat unionin kalastusalusten päälliköiden velvollisuutta hyväksyä alukselle 2 kohdassa tarkoitettuja tieteellisiä tarkkailijoita, vaihtoehtoiset tietojen keruumenetelmät sekä jäsenvaltioihin sovellettavat säännöt, jotka koskevat mainittujen edellytysten ja menetelmien seurantaa ja niistä raportointia.

b) edellytykset, jotka koskevat unionin kalastusalusten päälliköiden velvollisuutta hyväksyä alukselle 2 kohdassa tarkoitettuja tieteellisiä tarkkailijoita, vaihtoehtoiset tietojen keruumenetelmät silloin, kun aluksille ei voida asianmukaisesti perustelluista syistä ottaa tarkkailijoita, sekä jäsenvaltioihin sovellettavat säännöt, jotka koskevat mainittujen edellytysten ja menetelmien seurantaa ja niistä raportointia.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

11 artiklan 3 kohdassa esitetty delegoitu säädös. Ei tarvita vain täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa tarkastelumenettelyä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Tietojen keruu tieteellisten lausuntojen yhteydessä

 

Kun komissio pyytää 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi tieteellisen lausunnon toimivaltaiselta tieteellisestä elimeltä, se ilmoittaa hyvissä ajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja toimittaa niille jäljennöksen asianomaiselle tieteelliselle elimelle toimitetusta pyynnöstä.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla on pääsy 12 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kerättyjen, muiden kuin sosioekonomisten perustietojen olemassaolon tarkistamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla on pääsy 12 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kerättyjen, muiden kuin sosioekonomisten perustietojen olemassaolon ja niiden laadun tarkistamiseksi.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla on pääsy 12 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kerättyjen sosioekonomisten tietojen tarkistamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että komissiolla on pääsy 12 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kerättyjen sosioekonomisten tietojen tarkistamiseksi.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä komission kanssa sopimuksia sen varmistamiseksi, että komissiolla on tosiasiallinen ja esteetön pääsy niiden 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muissa unionin säännöissä vahvistettujen velvoitteiden noudattamista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava komission tosiasiallinen ja esteetön pääsy niiden 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin tietokantoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muissa unionin säännöissä vahvistettujen velvoitteiden noudattamista. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä määritelläkseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa erityisiä vaatimuksia tämän pääsyn varmistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä komission ja jäsenvaltioiden kahdenvälisiä sopimuksia, koska tiedonkeruu kuuluu unionin toimivaltaan. Komissio voi kuitenkin päättää erityisvaatimuksista, jotka koskevat tietojen saantia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, käyttämällä täytäntöönpanosäädöksiä ja tarkastelumenettelyä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat tietojen luottamuksellisuuden ja noudattavat tietosuojasääntöjä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset prosessit ja sähköiset tekniikat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi, ja niiden on pidättäydyttävä rajoittamasta tarpeettomasti laajinta mahdollista yksilöimättömien ja yhdisteltyjen tietojen jakelua.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset prosessit ja sähköiset tekniikat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi, ja niiden on pidättäydyttävä asettamasta julkista saatavuutta koskevia tarpeettomia rajoituksia ja pyrittävä varmistamaan laajin mahdollinen yksilöimättömien ja yhdisteltyjen tietojen jakelu.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaankuuluvat yksilöimättömät ja yhdistellyt tiedot päivitetään ja saatetaan loppukäyttäjien saataville yhden kuukauden kuluessa kyseisiä tietoja koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyynnön esittää jokin muu asianomainen osapuoli, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot päivitetään ja asetetaan saataville kahden kuukauden kuluessa kyseisiä tietoja koskevan pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaankuuluvat yksilöimättömät ja yhdistellyt tiedot päivitetään ja saatetaan loppukäyttäjien ja muiden asianomaisten osapuolten saataville kahden kuukauden kuluessa kyseisiä tietoja koskevan pyynnön vastaanottamisesta.

 

Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista jäsenvaltioiden on toimitettava julkisesti saataville yksilöimättömät ja yhdistetyt tiedot yhden vuoden kuluttua niiden keräämisestä ja käsittelemisestä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos yksilöimättömiä tietoja pyydetään tieteellistä julkaisua varten, jäsenvaltiot voivat tietojen kerääjien ammatillisten etujen suojaamiseksi vaatia, että tietojen julkaisua lykätään kolmella vuodella siitä päivämäärästä, johon tiedot liittyvät. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava loppukäyttäjille ja komissiolle tällaisista päätöksistä ja niiden perusteista.

4. Jos yksilöimättömät tiedot on tarkoitettu vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua varten, jäsenvaltiot voivat tietojen kerääjien ammatillisten etujen suojaamiseksi vaatia, että tietojen julkaisua lykätään kolmella vuodella siitä päivämäärästä, johon tiedot liittyvät. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava loppukäyttäjille ja komissiolle tällaisista päätöksistä ja niiden perusteista.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteensopivat tietojen säilytys- ja vaihtojärjestelmät

Yhteensopivat järjestelmät tietojen säilytyksen ja vaihdon yhdenmukaistamiseksi

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta kustannuksia saataisiin karsittua ja loppukäyttäjien ja muiden asianomaisten osapuolten pääsyä tietoihin helpotettaisiin, jäsenvaltioiden, komission, tieteellisten neuvoa-antavien elinten ja asiaankuuluvien loppukäyttäjien on tehtävä yhteistyötä tietojen yhteensopivien säilytys- ja vaihtojärjestelmien kehittämiseksi ottaen huomioon direktiivin 2007/2/EY säännökset. Kyseisillä järjestelmillä on myös helpotettava tietojen jakelua muille asianomaisille osapuolille. Edellä 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja alueellisia työsuunnitelmia voidaan käyttää tällaisista järjestelmistä sopimiseen.

1. Jotta kustannuksia saataisiin karsittua ja loppukäyttäjien ja muiden asianomaisten osapuolten pääsyä tietoihin helpotettaisiin, jäsenvaltioiden, komission, tieteellisten neuvoa-antavien elinten ja asiaankuuluvien loppukäyttäjien on tehtävä yhteistyötä tietojen säilytyksen ja vaihdon yhdenmukaistamista koskevien yhteensopivien järjestelmien kehittämiseksi ottaen huomioon direktiivin 2007/2/EY säännökset. Kyseisillä järjestelmillä on myös helpotettava tietojen jakelua muille asianomaisille osapuolille. Edellä 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja alueellisia työsuunnitelmia voidaan käyttää tällaisista järjestelmistä sopimiseen.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio kieltäytyy toimittamasta tietoja 16 artiklan 4 kohdan nojalla, loppukäyttäjä voi pyytää komissiota tarkistamaan kieltäytymisen. Jos komissio havaitsee, että kieltäytymistä ei ole asianmukaisesti perusteltu, se voi vaatia jäsenvaltiota toimittamaan tiedot loppukäyttäjälle kuukauden kuluessa.

Jos jäsenvaltio kieltäytyy toimittamasta tietoja 16 artiklan 4 kohdan nojalla kuuden kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä, loppukäyttäjä voi pyytää komissiota tarkistamaan kieltäytymisen yhden kuukauden kuluessa. Jos komissio havaitsee yhden kuukauden kuluessa, että kieltäytymistä ei ole asianmukaisesti perusteltu, se voi vaatia jäsenvaltiota toimittamaan tiedot loppukäyttäjälle kuukauden kuluessa.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio sovittavat toimensa yhteen ja tekevät yhteistyötä parantaakseen edelleen tietojen laatua, oikea-aikaisuutta ja kattavuutta, jotta voidaan parantaa tieteellisten lausuntojen luotettavuutta sekä alueellisten kalastusjärjestöjen, joiden sopimuspuoli tai tarkkailija unioni on, ja kansainvälisten tieteellisten elinten työohjelmia ja -menetelmiä.

1. Jäsenvaltiot ja alueet, joilla on asiaankuuluvat valtuudet, sekä komissio sovittavat toimensa yhteen ja tekevät yhteistyötä parantaakseen edelleen tietojen laatua, oikea-aikaisuutta ja kattavuutta, jotta voidaan parantaa tieteellisten lausuntojen luotettavuutta sekä alueellisten kalastusjärjestöjen, joiden sopimuspuoli tai tarkkailija unioni on, ja kansainvälisten tieteellisten elinten työohjelmia ja -menetelmiä.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio antaa viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

2. Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

Perustelu

Koska tämä on tiedonkeruupuiteasetuksen ensimmäinen tarkistus, täytäntöönpanon ja toiminnan ensimmäinen seuranta olisi suoritettava aikaisemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 4, 16 ja 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

2. Siirretään 4, 11, 16 ja 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi.

Perustelu

Tekninen mukautus ja uusi viittaus. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen mukaan toimivalta siirretään tavallisesti viiden vuoden ajaksi.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4, 11, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Tekninen mukautus ja uusi viittaus.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 4, 16 ja 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 4, 11, 16 ja 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Tekninen mukautus ja uusi viittaus.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

24 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a artikla

 

Siirtymätoimenpiteet

 

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 3 artiklassa tarkoitettu yhteisön ohjelma on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016 asti, ja sitä jatketaan automaattisesti enintään yhdeksi vuodeksi, jos komissio ei pysty 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä hyväksymään tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua unionin monivuotista ohjelmaa.

Perustelu

Jotta voidaan välttää yhteisön ohjelman automaattinen jatkaminen kolmella vuodella edellisen kehyksen puitteissa siinä tapauksessa, ettei komissio pysty hyväksymään uutta monivuotista ohjelmaa, on tärkeää ottaa käyttöön siirtymätoimenpiteitä ja lieventää tällaisen automaattisen jatkamisen mahdollista vaikutusta.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref. D(2016)4243

Alain Cadec

Kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E205

Bryssel

Aihe:   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

  (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 58 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 28. tammikuuta 2016 oikeudellisten asioiden valiokunta päätti yksimielisesti äänin 24 puolesta(4)suosittaa, että asiasta vastaava kalatalousvaliokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Ystävällisin terveisin

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

    Bryssel 17.joulukuuta 2015

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto)

COM(2015)0294 final, 18.6.2015 – 2015/0133 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 21. lokakuuta ja 12. marraskuuta 2015 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä(5) tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 25. helmikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

1.  Asetuksen johdanto-osan ensimmäisessä viitteessä ilmaus ”2 kohdan” olisi pitänyt esittää nuolien välissä yhdessä 43 artiklan kanssa.

2.  Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 johdanto-osan 8, 9, 10, 19, 21 ja 23 kappaleen ehdotettu poistaminen;

–  johdanto-osan 24 kappaleessa sanan ”toimittaa” korvaaminen sanoilla ”asettaa saataville”, sanan ”loppukäyttäjille” korvaaminen sanoilla ”tietojen käyttäjille”, sanan ”tiedeyhteisön” korvaaminen sanoilla ”kaikkien tietojen käyttäjien” ja sanan ”rajoituksetta” ehdotettu lisääminen;

–  johdanto-osan 25 kappaleessa sanan ”hoito” korvaaminen sanoilla ”hoitoa koskevat tieteelliset lausunnot” ja ilmaisun ”käsitellä yksittäisiä kysymyksiä” korvaaminen ilmaisulla ”vastata kalastuksenhoidosta vastaavien tahojen tarpeisiin” sekä kolmas virke kokonaisuudessaan (merkitty jo kaksinkertaisella yliviivauksella);

–  3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa viimeisten sanojen ”virkistys- tai urheilutarkoituksiin” ehdotettu poistaminen;

–  3 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa viittauksen ”neuvoston päätöksen 2004/585/EY liitteessä I vahvistettuja maantieteellisiä alueita ja” korvaaminen uudella viittauksella ”asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettua maantieteellistä aluetta” ja ehdotettujen viimeisten sanojen lisääminen[perustamaa aluetta] tai 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä määriteltyä aluetta

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 2 artiklan ensimmäisen kohdan j alakohdan ehdotettu poistaminen;

–  luonnoksen uudelleen laadituksi toisinnoksi 9 artiklan 3 kohdan ilmaisun ”ja komission yksikköjen tekemän kustannusarvion” ehdotettu poistaminen;

–  10 artiklan 1 kohdan toisen ja kolmannen virkkeen koko teksti;

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan ehdotettu poistaminen;

–  luonnoksen uudelleen laadituksi toisinnoksi 11 artiklan 1 kohdan koko teksti;

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 11 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan ehdotettu poistaminen;

–  luonnoksen uudelleen laadituksi toisinnoksi 11 artiklan 2 kohdan ilmaisun ”kansallisen ohjelman toteutuksesta vastaavan viranomaisen nimeämät, merellä sovellettavan seurantajärjestelmän mukaisesti toimivat näytteenottajat” korvaaminen ilmaisulla ”tieteelliset tarkkailijat”;

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 12 artiklan ehdotettu poistaminen;

–  luonnoksen uudelleen laadituksi toisinnoksi 13 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ehdotettu lisäys ”ja 8 artiklassa tarkoitettujen alueellisten koordinointiryhmien”;

–  19 artiklan otsikossa ja 2 ja 3 kohdassa sanan ”loppu[...]” korvaaminen sanalla ”tietojen”;

–  19 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”Tietojen loppukäyttäjän” korvaaminen ilmaisulla ”Tietojen käyttäjän”;

–  21 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”tietojen laatua, oikea-aikaisuutta ja kattavuutta, jotta voidaan parantaa” ehdotettu lisääminen;

–  asetuksen (EY) N:o 199/2008 25 artiklan ehdotettu poistaminen;

–  luonnoksen uudelleen laadituksi säädökseksi 24 artiklan koko teksti.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL        L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston lakimies      Pääjohtaja

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukeminen (uudelleen laadittu toisinto)

Viiteasiakirjat

COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.6.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

6.7.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marco Affronte

26.8.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2015

14.1.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.4.2016

(1)

EUVL C 13, 15.1.2016, s. 201.

(2)

EUVL C 120, 5.4.2016, s. 40.

(3)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

(4)

Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

(5)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

Oikeudellinen huomautus