Procedure : 2015/2339(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0152/2016

Indgivne tekster :

A8-0152/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0141

BETÆNKNING     
PDF 337kWORD 71k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

om anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet

(2015/2339(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Gilles Lebreton

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet

(2015/2339(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 29. oktober 2015 om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager i forbindelse med en sag indledt af den polske generalinspektør for færdsel (ref. nr. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 23. november 2015,

–  der henviser til, at Bolesław G. Piecha har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, i den polske lov af 9. maj 1996 om udførelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller af Senatet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0152/2016),

A. der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra den polske generalinspektør for færdsel om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet, der er valgt i Polen, Bolesław G. Piecha, i forbindelse med en overtrædelse af artikel 92a i loven af 20. maj 1971 om forseelser sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i færdselsloven af 20. juni 1997; den formodede overtrædelse består nærmere bestemt i en overskridelse af hastighedsgrænsen i et bebygget område;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C. der henviser til, at det fremgår af artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning, at et medlem af Sejm eller Senatet ikke kan strafforfølges uden samtykke fra hhv. Sejm eller Senatet;

D. der henviser til, at det således påhviler Europa-Parlamentet at beslutte, om Bolesław G. Piechas immunitet skal ophæves;

E. der henviser til, at den formodede overtrædelse fandt sted, inden Bolesław G. Piecha blev medlem af Europa-Parlamentet; den formodede overtrædelse fandt sted, da Bolesław G. Piecha var medlem af det polske Senat, og den har således ikke nogen direkte eller indlysende sammenhæng med Bolesław G. Piechas udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

F. der henviser til, at Bolesław G. Piecha som svar på den af den polske generalinspektør for færdsel optagne protokol har sendt det pågældende generalinspektorat en erklæring, hvori han accepterede at betale bøden i forbindelse med overtrædelsen af artikel 92a i loven om forseelser; det er således vanskeligt at godtgøre, at der foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at anmodningen er blevet fremsat med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Bolesław G. Piechas immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polen og Bolesław G. Piecha.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

8

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki

(1)

Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisk meddelelse