Menettely : 2015/2339(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0152/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0152/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0141

MIETINTÖ     
PDF 333kWORD 72k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2339(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Gilles Lebreton

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2339(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjän 29. lokakuuta 2015 välittämän Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 23. marraskuuta 2015 ja joka liittyy oikeudenkäyntiin, jonka Puolan tieliikenteen päätarkastaja on pannut vireille (asia n:o CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475),

–  ottaa huomioon, että Bolesław G. Piecha on luopunut työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesta oikeudestaan tulla kuulluksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän sekä Puolan parlamentin tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0152/2016),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjä on välittänyt Euroopan parlamentin Puolasta valitun jäsenen Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevan Puolan tieliikenteen päätarkastajan pyynnön, joka liittyy 20. toukokuuta 1971 hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälässä ja 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun rikkomukseen; ottaa huomioon, että väitetyssä rikkomuksessa on kyse nopeusrajoituksen ylittämisestä taajama-alueella;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oltava oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän mukaan parlamentin tai senaatin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin suostumusta;

D.   toteaa, että Euroopan parlamentin velvollisuus on näin ollen päättää, pidätetäänkö Bolesław G. Piechan koskemattomuus;

E.  ottaa huomioon, että väitetty rikkomus on tapahtunut ennen kuin Bolesław G. Piechasta tuli Euroopan parlamentin jäsen; ottaa huomioon, että väitetty rikkomus on tapahtunut Bolesław G. Piechan ollessa Puolan senaatin jäsen; toteaa, että näin ollen väitetty rikkomus ei liity suoraan tai selvästi Bolesław G. Piechan edustajantoimen hoitamiseen Euroopan parlamentin jäsenenä;

F.  ottaa huomioon, että vastauksena Puolan tieliikenteen tarkastuslaitoksen päätarkastajan vireille panemaan haasteeseen Bolesław G. Piecha toimitti kyseiselle tarkastuslaitokselle lausuman, jossa hän ilmoitti suostuvansa maksamaan sakon hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälän rikkomisesta; toteaa, että näin ollen on vaikeaa löytää todisteita fumus persecutionis -tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että pyyntö on esitetty jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Bolesław G. Piechan koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Bolesław G. Piechalle. 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

8

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12. toukokuuta 1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10. heinäkuuta 1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15. lokakuuta 2008, Mote v. Euroopan parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21. lokakuuta 2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19. maaliskuuta 2010, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6. syyskuuta 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17. tammikuuta 2013, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus