Procedūra : 2015/2339(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0152/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0152/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0141

ZIŅOJUMS     
PDF 626kWORD 70k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

par pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti

(2015/2339(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Gilles Lebreton

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti

(2015/2339(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti, kuru Polijas Republikas ģenerālprokurors nosūtījis 2015. gada 29. oktobrī saistībā ar tiesvedību Polijas Autotransporta ģenerālinspektora ierosinātajā lietā Nr. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475 un par kuru paziņots 2015. gada 23. novembra plenārsēdē,

–  pēc Bolesław G. Piecha uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu un 108. pantu un Polijas 1996. gada 9. maija Likuma par Polijas Sejma vai Senāta deputāta pienākumu pildīšanu 7.b panta 1. punktu un 7.c panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0152/2016),

A.  tā kā Polijas Republikas ģenerālprokurors ir nosūtījis Polijas Autotransporta ģenerālinspektora pieprasījumu atcelt no Polijas ievēlētā Eiropas Parlamenta deputāta Bolesław G. Piecha imunitāti attiecībā uz pārkāpumu 1971. gada 20. maija Administratīvo pārkāpumu kodeksa 92.a panta nozīmē saistībā ar 1997. gada 20. jūnija Ceļu satiksmes likuma 20. panta 1. punktu; tā kā, konkrētāk, iespējamais pārkāpums ir atļautā ātruma pārsniegšana pilsētas aglomerācijas zonā;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir jābūt imunitātei, ko piešķir attiecīgās dalībvalsts parlamenta deputātiem;

C.  tā kā saskaņā ar Polijas Republikas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu un 108. pantu deputātu vai senatoru nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, ja attiecīgi Sejms vai Senāts nav devis piekrišanu;

D.   tā kā tas nozīmē, ka Eiropas Parlamentam ir jālemj par to, vai atcelt vai neatcelt Bolesław G. Piecha imunitāti;

E.  tā kā iespējamais pārkāpums ir noticis, pirms Bolesław G. Piecha kļuva par Eiropas Parlamenta deputātu; tā kā minētais iespējamais pārkāpums ir noticis, kad Bolesław G. Piecha darbojās Polijas Senātā; tā kā iespējamais pārkāpums līdz ar to nav tieši vai acīmredzami saistīts ar Bolesław G. Piecha pienākumu izpildi Eiropas Parlamenta deputāta amatā;

F.  tā kā Bolesław G. Piecha, atbildot uz Polijas Autotransporta ģenerālinspektora paziņojumu par pārkāpumu, ir Polijas Autotransporta ģenerālinspekcijai nosūtījis paziņojumu, kurā piekrīt maksāt soda naudu saistībā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 92.a pantā minēto pārkāpumu; tā kā līdz ar to ir grūti noteikt, ka pastāv fumus persecutionis, t. i., pietiekami nopietnas un konkrētas aizdomas, ka pieprasījums iesniegts nolūkā nodarīt politisku kaitējumu attiecīgajam deputātam,

1.  nolemj atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Polijas Republikas kompetentajai iestādei un Bolesław G. Piecha.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

8

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisks paziņojums