Postopek : 2015/2339(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0152/2016

Predložena besedila :

A8-0152/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0141

POROČILO     
PDF 478kWORD 71k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

o zahtevi za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi

(2015/2339(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Gilles Lebreton

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi

(2015/2339(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi, ki jo je dne 29. oktobra 2015 posredoval generalni državni tožilec Republike Poljske v zvezi s postopkom v teku pred poljskim generalnim inšpektorjem za cestni promet (pod št. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 23. novembra 2015,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je v skladu s členom 9(5) Poslovnika Bolesław G. Piecha odrekel pravici do zagovora,

–  ob upoštevanju člena 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju členov 105(2) in 108 ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) poljskega zakona o opravljanju dolžnosti poljskega poslanca in senatorja z dne 9. maja 1996,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0152/2016),

A.  ker je generalni državni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorja za cestni promet za odvzem imunitete na Poljskem izvoljenemu poslancu Evropskega parlamenta Bolesławu G. Piechi v zvezi s prekrškom po členu 92(a) zakona o prekrških z dne 20. maja 1971 v povezavi s členom 20(1) poljskega zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997; ker domnevni prekršek zadeva prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti v naseljenem območju;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker člena 105(2) in 108 ustave Republike Poljske določata, da poslanec ali senator ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve poljskega sejma ali senata;

D.   ker lahko zgolj Evropski parlament sprejme odločitev o tem, ali se bo Bolesławu G. Piechi odvzela imuniteta ali ne;

E.  ker je bil domnevni prekršek storjen, preden je Bolesław G. Piecha postal poslanec Evropskega parlamenta; ker je bil domnevni prekršek storjen v času, ko je bil Bolesław G. Piecha poljski senator; ker torej omenjeni prekršek nima neposredne ali očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Bolesława G. Pieche kot poslanca Evropskega parlamenta;

F.  ker je Bolesław G. Piecha poljskemu generalnemu inšpektoratu za cestni promet kot odgovor na zapisnik generalnega inšpektorja poslal izjavo, v kateri je pristal na plačilo kazni, povezane s prekrškom iz člena 92(a) zakona o prekrških; ker je v tem primeru težko najti dokaz za fumus persecutionis, torej dovolj resen in utemeljen sum, da je bila zahteva podana z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanca;

1.  se odloči, da odvzame imuniteto Bolesławu G. Piechi; 

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Bolesławu G. Piechi. 

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravno obvestilo