Процедура : 2015/0101(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0154/2016

Внесени текстове :

A8-0154/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2016 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0238

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 662kWORD 85k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Адам Шейнфелд

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14384/2015),

–  като взе предвид проекта на Протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (15044/2013),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с членове 33, 113, 114, 207, 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0118/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0154/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Световната здравна организация.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (РККТ) е първият глобален здравен договор. Тя беше изготвена в отговор на глобалната тютюнева епидемия и цели отстраняването на някои от причините за нея, включително незаконната търговия с тютюневи изделия. Конвенцията влезе в сила на 27 февруари 2005 г. и в момента има 180 страни по нея.

Протоколът за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия (Протоколът към РККТ) се основава на член 15 от РККТ и беше приет от Конференцията на страните на 12 ноември 2012 г. в Сеул. Протоколът в момента представлява единствената многостранна регулаторна инициатива в тази област. ЕС подписа Протокола към РККТ на 20 декември 2013 г. За да влезе в сила, Протоколът трябва да бъде ратифициран от 40 страни по него, а незабавното му ратифициране от Европейския съюз (и неговите държави членки) ще допринесе значително за бързото влизане в сила и прилагането на Протокола към РККТ.

Незаконната търговия с тютюневи изделия, и особено контрабандата на цигари, е престъпна дейност представляваща сериозна заплаха за общественото здраве(1), тъй като тя подкопава политиките за контрол на тютюна и увеличава достъпа до често по-евтини тютюневи изделия. Освен това тя причинява огромни загуби на приходи за ЕС под формата на неплатени данъци и мита. Тези загуби на приходи се оценяват на 10 млрд. евро годишно за ЕС и държавите членки. Държавите членки имат данъчни приходи от законни продажби на тютюневи изделия от над 90 млрд. евро годишно. Това означава, че приблизително една от 10 цигари се продава незаконно. Докато преди 15 години незаконната търговия представляваше в основната си част контрабанда на известни марки, днес относителният дял на контрабандата на тези известни марки намалява за сметка на непрестанно растящия дял на т.нар. „евтини бели цигари“ (други марки, купени от държави извън ЕС и внесени в ЕС без заплащането на данъци и мита; обикновено за тези изделия в ЕС няма законна мрежа за разпространение). Значителна част от незаконните тютюневи изделия в ЕС идват от трети страни. Ето защо един ефективен глобален режим би бил най-добрият политически вариант за борба с това трансгранично явление.

Протоколът към РККТ е основната глобална инициатива в тази област. Протоколът съдържа комплексен набор от мерки, правила и политики в областта на борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия. Неговата цел е да направи веригата на доставки на тютюн, тютюневи изделия и производствено оборудване сигурна чрез установяване на глобална система за локализиране и проследяване. Други разпоредби за гарантиране на контрол включват лицензирането, изискванията за водене на документация, регулиране на продажбите по интернет, безмитните продажби и международния транзит. В протокола са описват нарушенията и се разглеждат отговорността и плащанията при задържане, както и унищожаването на конфискуваните изделия. Той също има за цел да засили международното сътрудничество, включително чрез административна взаимопомощ по митнически въпроси(2).

Всеобхватна стратегия на ЕС за борба с контрабандата на цигари(3) е в сила от 2013 г. Тя предвижда действия в 4 основни области: а) намаляване на стимулите за контрабанда; б) подобряване на сигурността на веригата на доставки (а именно чрез ратифицирането на Протокола към РККТ); в) засилване на данъчните, митническите, полицейските и граничните органи; г) увеличаване на санкциите. ЕС също така е засилил законодателната основа под формата на Директива за тютюневите изделия,(4) допълнена от задължителните и приложими споразумения за борба с измамите между ЕС, държавите членки и четиримата основни производители на тютюневи изделия (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Директивата за тютюневите изделия вече съдържа разпоредби за локализиране и проследяване, изготвени в съответствие с Протокола към РККТ.

Докладчикът е на мнение, че ратификацията на Протокола към РККТ ще донесе ползи за общественото здраве и ще помогне на международната борба срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, данъчните измами и организираната престъпност.

(1)

Приблизително един човек умира от свързана с тютюнопушенето болест на всеки шест секунди, което прави почти 6 милиона души годишно. Прогнозата е, че до 2030 г. те ще станат над 8 милион годишно, като повече от 80% от тези предотвратими смъртни случаи са на хора от държави със ниски или средни доходи.

(2)

Следва да се подчертае, че ЕС, освен присъединяването си към Протокола към РККТ, следва също да разгледа възможностите за увеличаване на средствата за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, тъй като за програмата „Херкулес III“, която всъщност е единственият фонд на ЕС, който подкрепя финансово държавите членки в борбата им срещу контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, е отпуснат бюджет в размер на едва 104.9 милиона евро за периода 2014 – 2020 г.

(3)

Съобщение на Комисията относно засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия – всеобхватна стратегия на ЕС (COM(2013)324).

(4)

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127/1, 29.4.2014 г., стр. 1).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Правна информация